Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 23 ноември 2018 г.

23.11.2018 /19:20 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Васил Сотиров, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Велиана Христова,  Веселин Константинов, Георги Калагларски,  Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова.

Отсъстваха: Валентин Колев, Любомир Пеевски и Светослав Терзиев. 

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния съвет. По точка  1 присъства и адвокат Георги Добрев.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на оферти, депозирани в СБЖ, по конкурс за отдаване под наем на имоти, собственост на Съюза на българските журналисти

2. Програма за честване на 125 години организирано журналистическо движение и 175 години българска журналистика

3. Разни
 

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти./

РЕШЕНИЯ: 

По точка  1 

1.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти отхвърля двете оферти на „БУЛ - ВИН” ЕООД с едноличен собственик Иван Йорданов Кочев с мотива, че предложенията не отговарят на условията на конкурса.

ГЛАСУВАНЕ:  

Решението се приема единодушно. 

1.2.Управителният съвет на Съюза на българските журналисти разгледа постъпила оферта от „Делта Холидейз” ООД. Дава съгласие да се проведе среща-събеседване на членовете на Управителния съвет и на Стопанската комисия с кандидата г-н Димитър Димитров. Срещата да се проведе в заседателната зала на Управителния съвет следващия петък – 29 ноември 2018 г.

ГЛАСУВАНЕ: 

Предложението се приема единодушно. 

1.3. УС на СБЖ реши да проведе събеседване с г-н Венко Евтимов - кандидат за наемане на търговска част (бар и кухня) с площ от около 10 кв.м., като част от  Клуб „Журналист“. Срещата да се проведе от 14.30 ч. на 23 ноември т.г., след завършването на заседанието на УС на СБЖ. 

ГЛАСУВАНЕ:         

Предложението се приема единодушно. 

1.4. Г-н Ивайло Диманов предлага УС на СБЖ да промени свое решение за отдаване под наем само на 30 квадратни метра от третия етаж на сградата на СБЖ, а да обяви за отдаване под наем целия трети етаж, състоящ си от 218 квадратни метра.

ГЛАСУВАНЕ:

Предложението не се приема. Остава в сила старото решение.  

По точка  2 

2.1. Г-жа Снежана Тодорова припомни постъпилите предложения за честванията на 125 години организирано журналистическо движение и 175 години българска журналистика. Подчерта, че е необходимо проявите да бъдат финансово обезпечени.

2.2. Доц. Георги Калаграски предлага за тържествата да бъдат поканени да присъстват представители на партньорски организации на СБЖ от съседните балкански държави, от европейските държави, от Международната федерацията на журналистите, от Европейската федерация на журналистите. Посочва, че във Варна се планира изложба, съвместно с регионалната библиотека и с Държавния архив. Докладва, че във Велико Търново се е провел научен форум, организиран със съдействието на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологическия факултет на ВТУ. Прави предложение кулминацията на тържествата да бъде през май – юни. Да бъде поставен транспарант на фасадата на сградата на Съюза. Изложбата, създадена по случай 110-годишнината от организирано журналистическо движение, да бъде обогатена с нови табла и да бъде представена в НС, а след това и представена като гостуваща експозиция в градове из страната. Да бъде показана и в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. 

2.3. Г-жа Розита Попова е на мнение, че регионалните чествания могат да бъдат организирани с участието на дружествата на писателите и художниците.

2.4. Г-жа Светла Каменова прави предложението да бъдат организирани срещи с дружествата на СБЖ из страната през юбилейната година.

2.5. Г-жа Снежана Тодорова и г-н Иван Върбанов внасят следните предложения за слогани на честванията: „Свободата зависи от теб /от нас/“, „Журналистиката не е престъпление“, „Дух, традиции, ценности“ и „Солидарност, достойнство, права“.

2.6. Г-н Борислав Костурков инициира в рамките на честванията да бъде планирана и дискусия или среща, посветена на синдикалната дейност.

По точка 3 

УС на СБЖ гласува условията на Регламент за ползването на Клуб „Журналист” (ет.3) и допълнения към съществуващия регламент за ползването на Пресклуб „Журналист” (ет.1), както следва: 

1. Регламентът за ползване на Клуб „Журналист” (ет.1) е със същите условия и тарифи за заплащане, които са част от утвърдения регламент за ползването на Пресклуб „Журналист” (ет.3). 
2. Организационни събрания се провеждат без заплащане и в двете зали.
3. Събрания в Пресклуб „Журналист” (ет.3) могат да бъдат провеждани само в рамките на работното време на Съюза на българските журналисти – до 17:30 ч.
4. Ако по време на събранията, провеждани в Пресклуб „Журналист” (ет.3), има предвидена консумация (по изключение !), заявителят заплаща такса от 20 лева.
5. Всички суми се заплащат в отдел „Счетоводство” на СБЖ.
6. Заявяването за провеждането на прояви в Клуб „Журналист” (ет.1) и Пресклуб „Журналист” (ет.3) се извършва в писмен вид - чрез подаването на формуляр по образец в отдел „Организационен” на СБЖ.
7. Членовете на Съюза на българските журналисти ползват 20% намаление от редовно обявените цени за консумация в Клуб „Журналист” (ет.1).
8. Внасянето на храни и напитки в Клуб „Журналист”(ет.1) и Пресклуб „Журналист” (ет.3) е абсолютно забранено!
9. За съюзни прояви и творчески мероприятия, организирани от членове на СБЖ, намалението от стойността на наем зала в Клуб „Журналист”(ет.1) и Пресклуб „Журналист” е 50%.
10. Външните мероприятия в  Клуб „Журналист”(ет.1) и Пресклуб „Журналист” (ет.3) се заплащат по тарифата, която е одобрена от Управителния съвет на СБЖ.

ГЛАСУВАНЕ: 

Предложенията се приемат. 
------
/Уточнено бе следващото заседание на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да се проведе на 29 ноември 2018 година от 10,00 часа./ 


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

За журналистката Милена Димитрова изпращането на годината беляза един много приятен факт - излезе от печат нейната поредна книга с интригуващото заглавие „Втората България“. Тя е плод на нейния двегодишен упорит труд и срещите й с наши сънародници, тръгнали да дирят късмет по широкия свят. Премиерата на „Втората България“ ще е на 14 януари в 18,30 ч. в Литературния клуб „Перото“.

07.01.2020 /11:01 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Едно от ярките събития в края на миналата година беше излизането от печат на двуезичната книга (български и английски) „Бай Иван- безпристрастният свидетел. Иван Христов Юскеселиев, фотожурналист 1887-1947“,чийто съставител е известният фотожурналист Иво Хаджимишев.

02.01.2020 /14:14 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Испанският фоторепортер Хуанчу Родригес бе убит заедно с още хиляди панамци преди 30 години - при американската интервенция в централноамериканската република, извършена, за да бъде отвлечен Мануел Антонио Нориега, прекалено осведомен за тъмните дела на ЦРУ и Джордж Буш-баща в региона

22.12.2019 /16:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ръководителката на медийния мониторинг на ГИСДИ представи монографията си „Меди@избори“. Премиерата на книгата предизвика голям интерес и разгорещена дискусия.

20.12.2019 /18:24 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Предаването на Радио Кърджали "Полет над Родопите" отбелязва третия си рожден ден. Автор и водещ на 2-часовото предаване е Божидар Чолаков.

05.01.2020 /17:15 | Източник: БНР

В залата на „Държавен архив“ Силистра се състоя възпоменателна вечер за преподавателя, историка, краеведа, научния изследовател и общественика д-р Станка Георгиева, приживе член на едно от двете дружества на СБЖ в крайдунавския град.

30.12.2019 /13:03 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя най-сърдечни поздравления и най-добри пожелания към цялата колегия по повод Коледа и Нова година

23.12.2019 /00:01

Възпоменание за поета антифашист събра край скулптурата му в София писатели, журналисти и общественици. Венец поднесе и президентът Румен Радев. Още прояви по повод юбилея имаше в СБЖ и в къщата-музей „Никола Вапцаров”. В НДК предстои и концерт тази вечер.

07.12.2019 /16:33

Съюзът ни е съорганизатор на проявите по повод юбилея, който ще бъде отбелязан на 7 декември т.г. с поднасяне на цветя пред паметника на безсмъртния поет, със среща в СБЖ с негови чуждестранни издатели и преводачи, с изложба в къщата-музей на ул. „Ангел Кънчев” и с концерт в НДК под патронажа на президента Румен Радев

02.12.2019 /20:39

 Мнения

Размисли по повод излизащата на български книга на Максим Бехар „Глобалната PR революция”

18.01.2020 /07:38 | Автор: Йосиф Давидов | Източник: СБЖ

От все сърце желая на всички вас, драги колеги журналисти, на многобройните читатели на сайта на СБЖ, на вашите семейства и близки хора светли Рождествени празници и едно „добро плъзгане в Новата 2020 година”, както казват немците – einen guten Rutsch ins neue Jahr! Плъзгане, но плавно, а не като ...родния преход, тракащ вече три десетилетия.

24.12.2019 /12:57 | Автор: Борислав Костурков | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 28 гости

Бързи връзки