Начало
 
 

Е. Трайкова и М. Неделчев представят сп. „Златорог“ в kultura.bg

29.11.2020 /14:57 | Автор : Елка Трайкова, Михаил Неделчев | Източник: Култура Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Главният редактор на „Златорог“ Владимир Василев

Тази година сп. „Златорог“ отбелязва своя 100-годишен юбилей. По този повод на книжния пазар се появи специално издание на списанието, публикувано от издателството на НБУ.

То включва 2 книжки – едната възкресява фототипно първия брой на „Златорог“ от месец „януарий” 1920 г., а другата включва студията на доц. д-р Елка Трайкова и проф. Михаил Неделчев, посветена на делото на Владимир Василев и придружена от избрана и анотирана библиография.

Предлагаме ви откъс от изследването на двамата литературоведи, озаглавено „Списание „Златорог” и неговият редактор Владимир Василев”, посочват авторите в kultura.bg:   

За всичките 240 книжки на „Златорог“ редактор (по същество „главен редактор“) е неизменно критикът Владимир Василев.

През годините към него като съ-редактори се присъединяват по различно време поетът и преводач Николай Лилиев и художникът-изкуствовед Сирак Скитник, а за съвсем кратки периоди и философът проф. Спиридон Казанджиев, както и младият тогава литературен критик Георги Константинов.

Без да натрапва свои естетически възгледи, критически пристрастия и политическа ориентация в изданието, „Златорог“ в много отношения безспорно е сложна опосредствана проекция на многостранната литературната личност на Владимир Василев.

Роден през 1883 г. в крайморския Бургас, завършил право в София, работил дълги години като съдия, Владимир Василев няма традиционната за българските критици филологическа школовка.

Но това – макар често да му е припомняно като образователен дефицит – не му пречи да се впише съвсем успешно в групата на младите около менторите на „Мисъл“, да стане близък приятел и изпълнител на предсмъртната воля на Яворов. И да се превърне в една от централните фигури на културния ни живот от 20-те до 40-е години на ХХ век не само като редактора на „Златорог“, но и като директор на Народния театър – няколко пъти.

Имало е и идеологическа цензура    

Той се оказва не само изключителна обединителна творческа личност – съвсем не безконфликтна, но и отличен организатор и ръководител и в списанието, и в храма на Мелпомена.

Би било непочтено, ако водени от закъснели разкаяния, започнем да изграждаме един канонизиран образ на критика-редактор, защото всеки, който е изпитал магията на докосването до пожълтелите вече страници на „Златорог”, е открил и другото лице на Владимир Василев – не това на спокойния, обективен, аналитичен критик, а на темпераментния, пристрастен, артистичен полемист.

Веднъж в Института за литература разказваха как преди години идеологическата цензура забранила да се спомене името на Вл. Василев в някакво издание. Тогава един от колегите предложил то да се замени с „редактора на „Златорог”. Тази наглед дребна случка е поне двузначно маркирана.

От една страна – в нея е кодирана трагичната съдба на критика, а от друга – тя е символ на това рядко единение между редактор и издание, при което те се превръщат в синоними на стил и позиция. Защото списанието е най-свидното, най-изстраданото и най-значимото произведение на Владимир Василев, в което най-достоверно се експонира както неговата личност, така и литературнокритическата му система.

Като редактор той е обединяващата фигура на един елитарен кръг, но като критик смята, че тенденцията за обособяване на затворени периметри в литературното пространство има „най-пакостна роля за насърчаване на празни амбиции и мании”.

Затова в списанието критикът налага високия художествен вкус и никога не прави компромис в името на кокетно ухажване на масовия читател чрез публикуване на сензационни текстове, с коментар на пикантни проблеми и злободневни теми. Дистанцирането от преходното, поставянето на акценти върху безспорното и ценното, върху смисъла и формата – това са не само същностни характеристики на „Златорог”, но и основни кодове в критическата система на Вл. Василев.

В списанието той помества своите най-значителни коментарни статии, ретроспективни обзори, задълбочени изследвания на отделни автори. Без да проявява пристрастие към определена философска школа и литературнотеоретично направление, без да принадлежи към политическа партия, Вл. Василев е един от най-освободените от каквито и да било канони и догми български критици. 

Отделяйки внимание само на талантливи явления в българската литература – П. П. Славейков, П. К. Яворов, Й. Йовков, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Д. Бояджиев, Е. Багряна и др., толерантен към техните идейни и естетически позиции, той анализира не само поетиката на художествения текст, а прецизно и аргументирано ситуира тяхното творчество в контекста на един национален и европейски културен модел.

Оценките му са изведени като запомнящи се словесни формули. Похвалите му са пестеливи, без метафорични игрословици или високомерно суетене в изграждането на йерархични (без значение светски или естетически) пирамиди. Вл. Василев разчита скритите механизми, създаващи художествената творба, критически интерпретира многозначните послания на текста.

Работи по всички жанрови образци   

Това e разгадката на почти неоспоримата точност на неговите тълкувания, върху които времето полага само благородната патина на универсалността. Критикът придава на своите съждения внушение за истинност чрез максимално оттласкване от субективните пристрастия. Това превръща Вл. Василев в признат създател на литературния вкус в продължение на десетилетия, слава, предизвикала твърде много завист и злоба и с това донеслa му повече огорчения, отколкото удовлетворение.

В обзорните златорожки студии „От пет години насам” (1928), „От 1920 г. до днес” (1932), „Поети на смирението”, „Нови опити в романа” и др., но и в ранната творба „Мотиви из нашата любовна лирика“, публикувана още в сборника „Мисъл“ (1910), Вл. Василев поставя ключови проблеми и чрез задълбочен многоаспектен анализ – естетически, социален, психологически, той проследява теми, породени от обществено-политически събития, развитието на мотиви в контекста на авторовата поетика.

В своите студии Вл. Василев изгражда един многозначен културологичен модел, в който литературните явления са анализирани, фактите са назовани точно, без алегорични намеци, пошлостта е изобличена и осъдена. А позицията на критика винаги е монолитна в своята категоричност и убедителност.

Цялостното критическо творчество на Владимир Василев представя всички възможни жанрови образци – от критическото есе до тематичния обзор, от задълбочената проблемна рецензия до яростния памфлет, от текстологическата разработка до персоналистическия поетов синтез.

Не само съвместната редакторска работа, но и близко приятелство свързва Владимир Василев с неговите съ-редактори Николай Лилиев и Сирак Скитник. Той пише няколко пъти проникновено за тях (дори и един съвсем ранен отрицателен отзив за поетическите опити на Сирак Скитник).

Запазена е огромна кореспондеция с Николай Лилиев, свидетелстваща не само за общите им литературни увлечения, но и за приятелската им обич и неизменна съпричастност. Рядко появяващите се стихотворни цикли и поеми от късното поетическо творчество на големия фин лирик Николай Лилиев са печатани в „Златорог“.

Той дава за списанието отлични преводи на значителни поети като Хуго фон Хофманстал, Петър Безруч, Райнер Мария Рилке, Стефан Георге, откъси от драматургическата творба „Сид“ на Пиер Корней.

И до последните години при списването на изданието пълноценно се „експлоатират“ пословичните му редакторска и коректорска свръхпрестижност и скрупульозност (така често поетите не само на „Златорог“ се възползват от неспособността му да отказва приятелски услуги, за да подготвя цялостно стихосбирките им).

Мотивира да пишат художници и скулптори  

Николай Лилиев като артистичен секретар е и незаменим помощник на Владимир Василев при директорстването му в Народния театър. Но и „Златорог“ ревниво охранява поета Лилиев от варварските нападки на воюващите със символизмите.

Безценни са приносите и на другия основен съ-редактор Сирак Скитник за отварянето на списанието към съвременната българска модерна живопис – не само със собствените му толкова силни работи за творчеството на Никола Петров, Борис Георгиев, Владимир Димитров-Майстора, за приказните „видения“ на Иван Милев, за мъдрите карикатури на Александър Божинов.

Но и за ролята му да мотивира, вече именно като редактор, за списанието да пишат художници и скулптори като Николай Райнов, Кирил Цонев, Вера Лукова, Иван Лазаров, Николай Шмиргела, за привличането за сътрудници на изкуствоведи и историци на изкуството като Никола Мавродинов, Андрей Протич, Кирил Кръстев.

Именно Сирак Скитник има най-силен усет за актуалните цивилизационни проблеми – за благородни и варварски провокации на улицата, за раждането и победоносното навлизане в ежедневието на радиото, за предизикателствата на съвременната урбанистика, за явяването на дизайна и нарастването на значимостта на приложните изкуства, за новоосъзнатите магии на киното, за пределното политизиране на почти всички изкуства, за завоюването на нови и нови терени от масовата култура.

Траурната книжка от март 1943 г. е ярко колективно свидетелство за грандиозната празнина, която смъртта на Сирака оставя в средата на златорожци.

И кратковременният съ-редактор проф. Спиридон Казанджиев има своите важни приноси за разширяването на тематичния диапазон на изданието. Заниманията му със социална психология, включително и по-конкретно с проблематиката на войната като гигантско преобразуване на етнически и национални общности, като радикални промени в социалните структури, безспорно дава тласък за общата равносметка след катаклизма на 17-а и 19-а години за културата, литературата и цялостното българско общество, която „Златорог“ последователно върши.

Самите названия на неговите златорожки студии и научни есета говорят за тези направени приноси: „Пред извора на живота“, „Психология на възрастите“, „История и народ“, „Колективният човек“, „Духът на нашето образование“, „В перспективите на времето“.

Когато през 1943 г. проф. Спиридон Казанджиев публикува в „Хемус“ второто издание на представителната си книга „Пред извора на живота“, тя е посветена на Владимир Василев и се оказва, че голямата част от текстовете са печатани преди това именно в „Златорог“ (тя включва и знаменитата му обобщаваща студия от 1942 г. „Отечествен ландшафт и народна психика“).

Композицията на книжките е „класическа“    

Същевременно проф. Казанджиев е един от най-близките приятели на Йордан Йовков – канонизираният в списанието белетрист. Като негов изповедник той печата тук след смъртта му в 24-тата годишнина свои „Разговори с Йордан Йовков“ – фрагмент от класическата му книга върху психология на творчеството.

Георги Константинов, също кратковременен съ-редактор е един от по-новите активни златорожци, но със съществен принос за всеобхватната рецензентска практика на списанието със своите статии и студии за големите класици от близкото минало. Той поставя в своята „История на българската литература“ сп. „Златорог“ на едно от централните места – и като институция, и като възможности за пълноценна творческа изява, и като пространство за срещи и ползотворен сблъсък на авторски почерци и стилови насоки – в съвременната българска литературна култура.

Позиция, която споделя и създателят на друга монументална история на българската литература – Малчо Николов.

Важна литературноисторическа задача е да се направи опит за реконструкция как е протичал редакционният живот на списанието: къде са били през годините мигриралите редакционни помещения (например дълги години като редакционен адрес е посочен: „Издание на „Хемус“, А.Д. – София, ул. „Солун“ 2); наистина ли редактирането е ставало предимно в домашния кабинет на Владимир Василев и по кафенетата; каква е била степента на редакционните намеси?

И какъв е общият стил на приятелски и колегиални взаимоотношения? А и как се е появило толкова сполучливото име на списанието? Плътно изплетената епистоларна мрежа от разменяните с десетилетия писма между редактори и най-близки сътрудници свидетелстват за усложняването на издателските стратегии, за мотивирането на нови и нови сътрудници за активно участие, за отстояването на позиции и гледни точки в полемики и литературноисторическо утвърждаване.

През десетилетията на своето съществуване „Златорог“ не променя структурата на своите книжки, нито формата и оформлението си. (Да си припомним, колко често това се случва с „Везни“ например!) Всичко това излъчва благороден консерватизъм.

Някои от опонентите говорят, че „Златорог“ е „скучен“, но днес знаем, че не е така. Литературната история го е показала: и композицията на книжките, и списанието като цяло са „класически“.

А отделилите се в края на второто десетилетие сътрудници, които създават „Изкуство и критика“, с главен редактор литературният критик Георги Цанев, всъщност издават списание, което в много отношения повтаря модела на „Златорог“… 

Свързани:   Фототипно издание на сп. „Златорог“ представя в Бургас Михаил Неделчев

За златната диря на сп. „Златорог“ в българската критика и литература – по повод представянето в Дома на писателя в Бургас на новото юбилейно фототипно издание „100 години сп. „Златорог“ – разказва проф. Михаил Неделчев:
Дата: 20.10.2020


 

Сподели в
 

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021/09:31

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021/11:30

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021/17:40

Колко файлове сме изтрили или безвъзвратно загубили? Колко имейла – ценни за нас – не сме принтирали?

03.04.2021/11:55

Журналистката Магдалена Видева, работила навремето във в. "Народна младеж", а днес издател на сайта "По-здрави днес", разказа следната история на страницата на "Народна младеж" във Фейсбук

31.03.2021/20:01

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

„Усмивката/със свойта нишка лека/човека тя привързва към човека.“ Така се пее в една песен на легендарната група „Трамвай № 5“. Песента важи с пълна сила за сутрешния екип на „Денят започва“ в БНТ и най-вече за водещата Христина Христова. Колкото и да си сънен или кисел, не можеш да останеш безразличен щом Хриси със заразяващата си усмивка ти каже: „Добро утро. Първи сме!“

20.09.2021 /07:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 10 септември от 20:30 ч.в зала „България“ в София световноизвестният руски диригент Валерий Гергиев и солисти на симфоничния оркестър на Мариинския театър (Санкт Петербург, Русия) със Софийската филхармония, ще изнесат Благотворителен концерт в подкрепа на инициативата за изграждане на нов акустичен музикален център в България, който да се превърне в духовен и културен храм за възпитание на поколения млади хора, а също да постави българската столица редом до големите културни центрове на света.

09.09.2021 /20:13 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 5 септември се навършват 125 г. от рождението на Сергей Румянцев - ярък поет, работил във в. "Земеделско знаме", съосновател на хумористичното земеделско списание "Див дядо". Отвлечен и убит по време на "белия терор" през 1925 г.

05.09.2021 /20:02 | Автор: Богомил Колев | Източник: СБЖ/Дума

Тези дни колегата ни Калин Тодоров заяви, че „Завесата падна“. Това е неговата пета книга от поредицата за това, какво се случва зад завесата по времето на соца, в годините, когато уж се наливаха основите на демокрацията, уж вървяха някакви промени и се стоварваха върху народа, който в последно време в името на шоуто измислени политици започнаха да наричат суверен.

01.09.2021 /23:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе годишното обръщение за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент. В речта си тя подчерта необходимостта от по-добра защита на журналистите, независимостта на медиите и правото на обществото на информация. Обяви и две важни за свободата на медиите и за защитата на журналистите инициативи.

15.09.2021 /15:30

Нека бъдем достойни за завета на легендарния Юлиус Фучик "Хора, обичах ви, бдете!". Именно паметта на Фучик увековечава отбелязваният всеки 8 септември Ден на международната журналистическа солидарност.

08.09.2021 /08:27

Поздравявайки колегията с празника на Съединението, председателят на СБЖ Снежана Тодорова апелира към журналистическата гилдия непрестанно и гръмко да напомня на политическата класа, че родината ни се е развивала успешно, само когато наистина сме били единни и увлечени от високи, етични и достойни цели.

06.09.2021 /08:35

 Мнения

Как преди три десетилетия демокрацията настъпваше през телевизията и до какви днешни въпроси ни доведе

05.08.2021 /07:45 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 17 гости

Бързи връзки