Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 май 2021 г.

21.05.2021 /05:59 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:

 Снежана Тодорова,  Анна Заркова, Емилия Мариянска, Георги Калагларски, Велиана Христова, Ивайло Диманов, Борислав Костурков, Антоанета Титянова, Дарина  Анастасова, Екатерина Кючукова, Марияна Бояджиева.

/По време на заседанието се осъществяваше телефонна връзка с Дияна Желязкова./

Отсъстваха:   Лозан Такев и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет.

Присъстваха и: Адвокат Мариана Попова и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на постъпили оферти за даване под наем на бази на Съюза на българските журналисти

2. Обсъждане на финансовия отчет за 2020 година. Обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година

3. Информация за подготовката на общото събрание

4. Избор на председател на Комисията по международната дейност на СБЖ

5. Разни

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка  1 - Обсъждане на постъпили оферти за даване под наем на бази на Съюза на българските журналисти

Участниците в заседанието дебатираха по предварително изпратените им предложения за наемане имоти, собственост на СБЖ в град Банкя и град Варна. В дискусията свои мнения и конкретни предложения направиха: Снежана Тодорова, Анна Заркова,Екатерина Кючукова, Велиана Христова, Еми Мариянска, Борислав Костурков, Дияна Желязкова, Венка Ризова, Георги Калагларски, Антоанета Титянова, Дарина Маринова, Марияна Бояджиева.

УС на СБЖ РЕШИ:

Внася на вниманието на делегатите на Общото събрание на СБЖ, което ще се проведе на 15 май т.г. от 10.00 часа всички постъпили предложения за наемане, а именно- предложение от Капитал Хелт Холдинг ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за Творческа база на СБЖ в град Банкя; предложение от Капитал Хелт Холдинд ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за блок 2, намиращ  се в МДЖ-Варна; предложение от Капитал Хелт Холдинд ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за „Парк-хотел”, намиращ се в град Варна, к.к. „Чайка”; предложение от „Роял Клуб” ЕООД за цялостен наем на базата на МДЖ-Варна – блок 2 и блок 1; предложение от Еко уикенд и спа ЕООД за блок 2 и ресторант „Диоген”.

На следващото заседание на Управителния съвет на СБЖ на 14 май, т.г. от 14.30 часа да се подготви проект за решения по постъпилите оферти, които да бъдат предложени на вниманието на делегатите на Общото събрание на СБЖ.

За предложението гласуват 10 души. /В броя на гласувалите се включва и гласуването на Марияна Бояджиева./ Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка  2 - Годишен финансов отчет за 2020 година

След като се запозна с предварително изпратения проект за бюджет и отчет за 2020 година и проекто-бюджет за 2021 година, изслуша поясненията на Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и взе под внимание изказванията на: Георги Калагларски, Еми Мариянска, Дарина Маринова, Борислав Костурков, Ани Заркова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ:

Внася за одобрение от Общото събрание на СБЖ годишен финансов отчет на УС на СБЖ за 2020 година, изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година.

Гласували 10 души „За”; Против – няма; Въздържали се – няма.

По точка 3 – Информация за подготовката на Общото събрание на СБЖ.

Госпожа Снежана Тодорова и г-жа Ани Заркова информираха присъстващите за подробности около провеждането на ОС на СБЖ на 15 май /събота/ в две зали – на първия и  третия етаж, при подходящи условия със съответно озвучаване и видеовръзка.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 4 - Избор на председател на Комисията по международна дейност на СБЖ

УС на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА гласуването за избор на председател на Комисията по международна дейност за следващото заседание на УС на 14 май /петък/.

По точка 5 – Разни

УС на СБЖ РЕШИ: Заседанията на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да се провеждат в петък от 14.30 часа.

Гласували 10 души „За”; Против – няма; Въздържали се – няма.

/Закрито в 14,45 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Известният френски журналист, писател и интелектуалец с националистически дискурс Ерик Земур обяви официално, че влиза в надпреварата за президент на Франция на изборите догодина и ще се опита да „изсели“ Макрон от Елисейския дворец. Новината обиколи всички световни информационни агенции, след като Земур с летящ старт обяви кандидатурата си.

05.12.2021 /09:39 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

Ковид отнесе и ярката фурия на волното слово в поезията, белетристиката и журналистиката Катя Владимирова. Поклон!

01.12.2021 /21:24 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

На 61-годишна възраст в Мадрид след трудна битка с рака си отиде една от най-знаковите авторки в съвременната испанска литература и постоянна коментаторка на най-големия испански вестник „Ел Паис” и на радиоверигата SER Алмудена Грандес, която винаги открито отстояваше и левите си убеждения. Нейните романи върнаха на испанците много от „белите петна” в историята им, свързани с антифранкистката съпротива.

28.11.2021 /21:09 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

„Да, 115-годишнина от рождението на акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов е дата, която трябва да бъде отбелязана не само в родината му, но и от всеки народ, чиято култура е обогатена от неговите текстове, мисли и идеи. А що се отнася до България – връзката между личността на този велик хуманист и нашата духовност е особено силна. Ние продължаваме да повтаряме и преповтаряме неговото определение, че в исторически план България е „Държава на Духа“, но дали сме достойни за тези думи?

27.11.2021 /23:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Ситуацията напомня дългогодишната съдебна сага, през която трябваше да премине СБЖ, защитавайки своя собственост във Варна от некоректни наематели. В нашия случай също имаше междинни фирми „паравани”, зад които, уви, разпознаваме същите лица, замесени и сега в конфликта между МК и „Труд”. Явно такъв е обичайният им стил и подход. Това обаче няма нищо общо с журналистиката и свободата на словото, а с морала и законността.

07.12.2021 /20:15

Журналистическото съдържание трябва да бъде защитено от намеса от онлайн платформи, настоява Европейската федераця на журналистите.

06.12.2021 /18:51

По повод отбелязвания на 25 ноември Международен ден срещу насилието над жени, Международната федерация на журналистите (МФЖ) и нейните филиали отправят глобален призив към правителствата да помогнат за изкореняване на насилието на работното място, като ратифицират Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ) относно насилието и тормоза в сферата на труда.

25.11.2021 /16:53

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки