Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 4 юни 2021 г.

16.06.2021 /20:33 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстващи на заседанието на Управителния съвет общо 14 членове: Снежана  Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна  Заркова – главен секретар на СБЖ, Антоанета Титянова, Благой Цицелков, Велиана Христова, Борислав Костурков, Георги  Калагларски , Дарина Анастасова,Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова,Eмилия  Мариянска , Ивайло Диманов , Лозан Такев , Марияна  Бояджиева

Отсъства: Павлета Давидова .

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и адвокат Марияна Попова – адвокат на СБЖ, адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“, по точка втора: д-р Емил Янков, Страхил Иванов – управител на „Явлена“, адвокат Кристина Гунева.

Заседанието се проведе при следния

                                 ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация и предложения по изпълнение на Решенията на Общото събрание на Съюза на българските журналисти от 15 май 2021 година.
2. Обсъждане на проектодоговор за имота на СБЖ в Банкя и изслушване на д-р Емил Янков, Страхил Иванов – управител на „Явлена“, адвокат Кристина Гунева и адвокат Попова (адвокат на СБЖ).
3. Разни.

/Начало - 14.30 часа./

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/

По точка 1 - Информация и предложения по изпълнение на Решенията на Общото събрание на Съюза на българските журналисти от 15 май, т.г.

В началото на заседанието думата бе дадена на г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия на СБЖ, за да информира присъстващите за взетите решения на състоялото се днес заседание на Стопанската комисия и Комисията по синдикално-социална и правна защита.

След като взе под внимание изказването на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ , становищата на г-жа Дияна Желязкова, Еми Мариянска, г-н Борислав Костурков,г-жа Венка Ризова, адвокат Марияна Попова, г-жа Велиана Христова,г-жа Антоанета Титянова и г-н Благой Цицелков УС на СБЖ прие: информацията за сведение и РЕШИ: По точка втора от дневния ред да бъдат поканени и изслушани д-р Емил Янков, управител на „Капитал Хелт” ЕАД, Страхил Иванов, Изпълнителен директор на Агенция „Явлена” ЕООД, адвокат Кристина Гунева и адвокат Марияна Попова.

Гласували: 9 гласа „За“, „Против“ няма, „Въздържал се“ - 1 глас.

По точка 2 - Обсъждане на проектодоговор за имота на СБЖ в Банкя и изслушване на д-р Емил Янков-управител на „Капитал Хелт” ЕАД,  Страхил Иванов – управител на „Явлена“, адвокат Кристина Гунева и адвокат Попова (адвокат на СБЖ).

Д.м.н. Емил Янков- управител направи кратко представяне на Медицински комплекс „Сердика”, верига от лечебни и социални заведения: през 2011 година отваря врати Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ (София, ул. „Дамян Груев“ № 6), през 2014 – Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Сердика“ (София, ул. „Монтевидео“ № 21 А), Хоспис „Сердика“ (София, ул. „Монтевидео“ № 21 А) и Резиденция за възрастни „Сердика“ (София), а през 2018 година Резиденция за възрастни „Сердика“ се мести в град Банкя. През 2019 година става най-голямата болница за рехабилитация в България. През 2020 година се поставя начало на първия у нас Център за роботизирана рехабилитация – „Сердика“. През 2021 година ще бъде открит Хоспис „Сердика“ (Рударци) – институция за настаняване на трудно подвижни хора и хора с деменция. Към днешна дата Медицински комплекс “Сердика” разполага с 560 легла и има над 500 служители. Годишно за лечение през тези структури преминават 15000 пациенти и резиденти.

Компанията е семейна и се представлява от д-р Методи и Емил Янкови (баща и син).

Д-р Емил Янков изрази задоволство от взетото от Общото събрание на СБЖ решение  за дългосрочно сътрудничество и наемане на имоти, собственост на СБЖ в град Банкя и в град Варна и отговори на конкретно поставени въпроси от г-н Борислав Костурков, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Велиана Христова, г-жа Венка Ризова, г-жа Дарина Маринова по отношение на наемната цена, преференции за членовете на СБЖ, строително-монтажни работи в имотите и др.

Г-жа Снежана Тодорова-председател на УС на СБЖ благодари на д-р Янков, г-н Иванов и г-жа Гунева за отделеното от тях време и желание за участие в днешното заседание на УС на СБЖ.

Тя напомни, че Общото събрание е взело решение и е възложило на Управителния съвет на СБЖ да води преговори и да подпише договор за наем не по-късно от 30 юни 2021 година при цена не по-ниска от предложената от «Капитал Хелт Холдинг» ЕАД /Медицински комплекс «Сердика»/, в офертите от 7 май 2021 година за имотите, собственост на съюза в град Банкя и гр. Варна, к.к. „Чайка“, ПОЧИВЕН ДОМ НА СБЖ „ПАРК-ХОТЕЛ“ като договори всички условия в договора, вземайки предвид съображенията и уточненията, направени по време на заседанието на ОС на СБЖ.

След станалото обсъждане, въпроси, мнения и предложения по предварително разпратения проект на договор за наем между СБЖ и «Капитал Хелт Холдинг» ЕАД Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ОПРЕДЕЛЯ Комисия в състав: Екатерина Кючукова, Дарина Маринова, Борислав Костурков, Благой Цицелков, Ани Заркова и Снежана Тодорова да води преговори и да подготви договор за наем.

Първата среща да се състои на 9 юни /сряда/ т.г., от 10.00 часа в заседателната зала на СБЖ.

Членовете на УС на СБЖ, които не са в състава на Комисията за преговори да изпратят до 8 юни /вторник/ своите писмени предложения и препоръки по проекто-договора за отдаване под наем на имот, собственост на СБЖ.

 Гласували: „За“ – 8 гласа, „Против“ няма, „Въздържали се“ – няма.

По точка 3 – Разни

УС на СБЖ РЕШИ: ПРИЕМА предложението направено от г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационните въпроси на сайта на СБЖ в секция „Документи за прием”  да бъде качена Декларация за защита на личните данни, която да бъде попълвана  и подавана при кандидатстване за членство в СБЖ.

Гласували : 9 гласа „За“, „Против“ няма, „Въздържали се“ - няма.

УС на СБЖ РЕШИ: ПРИЕМА през втората половина на месец октомври СБЖ да стане инициатор на международен журналистически онлайн форум на тема: „Зелените програми и медиите”. За участие във форума да бъдат поканени колеги от Южна Корея, Китай, Русия, Франция, Германия, Румъния и др.

Гласували: 12 гласа „За“, „Против“ - няма, „Въздържали се“ - няма.

/Край на заседанието - 18.50 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Известният френски журналист, писател и интелектуалец с националистически дискурс Ерик Земур обяви официално, че влиза в надпреварата за президент на Франция на изборите догодина и ще се опита да „изсели“ Макрон от Елисейския дворец. Новината обиколи всички световни информационни агенции, след като Земур с летящ старт обяви кандидатурата си.

05.12.2021 /09:39 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

Ковид отнесе и ярката фурия на волното слово в поезията, белетристиката и журналистиката Катя Владимирова. Поклон!

01.12.2021 /21:24 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

На 61-годишна възраст в Мадрид след трудна битка с рака си отиде една от най-знаковите авторки в съвременната испанска литература и постоянна коментаторка на най-големия испански вестник „Ел Паис” и на радиоверигата SER Алмудена Грандес, която винаги открито отстояваше и левите си убеждения. Нейните романи върнаха на испанците много от „белите петна” в историята им, свързани с антифранкистката съпротива.

28.11.2021 /21:09 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

„Да, 115-годишнина от рождението на акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов е дата, която трябва да бъде отбелязана не само в родината му, но и от всеки народ, чиято култура е обогатена от неговите текстове, мисли и идеи. А що се отнася до България – връзката между личността на този велик хуманист и нашата духовност е особено силна. Ние продължаваме да повтаряме и преповтаряме неговото определение, че в исторически план България е „Държава на Духа“, но дали сме достойни за тези думи?

27.11.2021 /23:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Ситуацията напомня дългогодишната съдебна сага, през която трябваше да премине СБЖ, защитавайки своя собственост във Варна от некоректни наематели. В нашия случай също имаше междинни фирми „паравани”, зад които, уви, разпознаваме същите лица, замесени и сега в конфликта между МК и „Труд”. Явно такъв е обичайният им стил и подход. Това обаче няма нищо общо с журналистиката и свободата на словото, а с морала и законността.

07.12.2021 /20:15

Журналистическото съдържание трябва да бъде защитено от намеса от онлайн платформи, настоява Европейската федераця на журналистите.

06.12.2021 /18:51

По повод отбелязвания на 25 ноември Международен ден срещу насилието над жени, Международната федерация на журналистите (МФЖ) и нейните филиали отправят глобален призив към правителствата да помогнат за изкореняване на насилието на работното място, като ратифицират Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ) относно насилието и тормоза в сферата на труда.

25.11.2021 /16:53

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 25 гости

Бързи връзки