Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 30 ноември 2021 г.

  • 13.12.2021
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,05 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха:

 Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски, Дарина Маринова, Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха:  Благой Цицелков, Велиана Христова и Павлета Давидова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет,  Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, адвокат Ирен Савова, адвокат Марияна Попова и адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „САВОВА & с-ие“  и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация и предложения от адвокатска къща „САВОВА & с-ие“ по казуса „ Валедо 1“ ООД като наемател на ресторант на СБЖ на ул. „Граф Игнатиев“ № 4.

2. Обсъждане на предложенията на Комисията по професионално творческите въпроси за годишните награди на Съюза на българските журналисти.

3. Избор на главен секретар на СБЖ.

4. Разни.

 Начало - /11.05 часа/

Информация и предложения от адвокатска къща „САВОВА & с-ие“ по казуса „ Валедо 1“ ООД като наемател на ресторант на СБЖ на ул. „Граф Игнатиев“ № 4.

Адвокат Ирен Савова, ръководител на адвокатска къща „САВОВА & с-ие” обясни детайлно на присъстващите на заседанието възможните варианти за действие от страна на СБЖ по казуса с „Валедо 1” ООД като некоректен наемател на недвижим имот, собственост на съюза, находящ се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4.. След станалото обсъждане, в което се включиха г-жа Снежана Тодорова, г-жа Еми Емирянска, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Венка Ризова, г-жа Дарина Маринова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Борислав Костурков, г-н Георги Калагларски  и дадените допълнителни пояснения от адвокат Марияна Попова и адвокат Радост Ганчева

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде внесена молба от Сдружение „Съюз на българските журналисти” до Софийски градски съд на основание чл. 625, предложение 3 от Търговския закон за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „Валедо 1” ООД, ЕИК 202200140, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, Христо Бориславов Дионисиев, управител.

Упълномощава  адвокатска къща „САВОВА & с-ие” с пълен обем права за правни и фактически действия по упълномощаване и защита интересите на Съюза на българските журналисти срещу фирма „Валедо  1” ООД, ЕИК 202200140, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, представлявано от управителя Христо Бориславов Дионисиев.

Гласували „За” – 12 – гласа. „Против” – Няма. „Въздържали се” – Няма.

По точка 1 -  Обсъждане на предложенията на Комисията по професионално творческите въпроси за годишните награди на Съюза на българските журналисти.

След като изслуша г-н Ивайло Диманов, председател на Комисията по професионално-творчески въпроси и се запозна с постъпилите предложения за носители на годишните награди на СБЖ в съответните категории, взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Антоанета Титянова, г-жа Еми Мариянска, г-н Георги Калагларски, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Дарина Маринова, г-н Борислав Костурков,  г-жа Венка Ризова, г-жа Мария Нецова и г-жа Марияна Бояджиева Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:

Наградата „Йосиф Хербст” за цялостен принос към българската журналистика да бъде връчена на ДИМИТЪР ШУМНАЛИЕВ.

Награда за радиожурналистика да бъде връчена на СТАНИСЛАВА ПИРЧЕВА-програма „Хоризонт” на БНР.

Награда за телевизионна журналистика да бъде връчена на Георги Любенов – „Денят започва с Георги Любенов” – БНТ, д-р Неделя Щонова – „Духът на здравето” – бТВ, предаването „Джинс” – БНТ.

Награда за печат да бъде връчена на Калин Първанов, главен редактор на сп. „Лов и риболов”.

Награда за фотожурналистика да бъде връчена на Асен Великов.

Награда за операторско майсторство да бъде връчена на Благой Момчилов – Нова телевизия.

Награда за книга – документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите да бъде връчена на Калин Тодоров за книгата „Завесата падна”.

Награда за кореспондент на централна медия в страната да бъде връчена на Здравка Маслянкова, кореспондент на БНР-Велико Търново.

Награда за журналистически сайт да бъде връчена на „Импресио.бг”.

С награда за млад журналист до 35 години да бъдат отличени: Христина Христова-БНТ, Боряна Граматикова-БНТ, Теделин Денинска, сайт на в.”Труд”.

Награда за поредица от материали в регионална медия, предизвикали широк обществен интерес да бъде връчена на предаването „На село” – Радио Варна.

Със специални отличия на СБЖ да бъдат отличени: РТВЦ-Пловдив-по случай 50-годишен юбилей; вестник „На слука”-по случай 30-годишен юбилей, Христина Чопарова и сайта „Ние ви чуваме” – за особени заслуги в интеграцията на хората с увреждания; Магдалена Гигова – за книгата „София – адреси на любовта”, Лиляна Райчева – във връзка с нейната 90-годишнина, Иванка Антонова-във връзка с нейната 90-годишнина; Венелин Митов – посмъртно, Петър Пъдев – посмъртно, Мари Къналян – посмъртно.

Церемонията по връчването на годишните журналистически награди на СБЖ да се проведе на 16 декември 2021 година от 17.00 часа в Клуб „Журналист”.

По точка 2 -  Избор на главен секретар на СБЖ.

Членовете на Управителният съвет на СБЖ изслушаха г-жа Ани Заркова, главен секретар на СБЖ. След оживена дискусия, изказани мнения и направени конкретни предложения от г-н Георги Калагларски, г-жа Еми Мариянска, г-жа Снежана Тодорова, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Дарина Маринова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Венка Ризова, г-жа Мария Нецова, г-жа Дияна Желязкова, г-н Ивайло Диманов и г-н Борислав Костурков Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА за следващото заседание на УС на СБЖ, което ще се проведе на 16 декември 2021 година от 13.00 часа избор на главен секретар на  Съюза на българските журналисти.

Гласували: „За“ - 8 гласа, „Против“ – 1,  „Въздържал се“ – 1.

Точка 3. – ОТЛАГА за следващото заседание на УС на СБЖ  обсъждането на Правилник за работа на Управителния съвет на СБЖ  и предварително разпратената оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна, блок 1 за летен сезон 2022 година.

Точка 3.1. - След като взе под внимание изказването на г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия УС на СБЖ прие: ВЪЗЛАГА на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да подготви прецизен анализ за финансовото състояние на съюза за текущата година и виждане за развитие през следващата 2022 година.

Гласували: „За” 12 гласа. „Против” – няма. „Въздържали се” – няма.

Точка 3.2. –  УС НА СБЖ ПОДКРЕПЯ предложението на 64-то журналистическо дружество на СБЖ да бъде подготвено писмо от името на Съюза до Столична община с искане улица в град София да носи името на Евгения Марс.

Гласували: „За” – 12 гласа. „Против” – няма. „Въздържали се” – няма.

/Край на заседанието - 15.45 часа./