Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 16 декември 2021 г.

  • 07.01.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Сдружение Съюз на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 13,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В  заседанието на Управителния съвет участваха:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев и Марияна Бояджиева.

Отсъстваха:  Дарина Анастасова,  Велиана Христова, Благой Цицелков  и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

На заседанието присъстваха адвокат Радост Ганчева  и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Анализ на финансовото състояние на Съюза на българските журналисти.

2.Обсъждане на Проект на Правилник за работата  на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти.

3.Цени за почивка на членове на СБЖ в Международния дом на журналистите-Варна, през лятото на 2022 година.

4.Разни

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1 -  Анализ на финансовото състояние на Съюза на българските журналисти.

Г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ запозна участниците в заседанието с анализ на финансово-икономическото състояние и управлението на дейностите на Съюза. В обсъждането свои мнения и конкретни предложения направиха: г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Венка Ризова, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Антоанета Титянова, г-н Георги Калагларски, г-н Борислав Костурков и г-жа Снежана Тодорова.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:

1. Подготвеният за днешното заседание анализ на финансово-икономическото състояние и управлението на дейностите на СБЖ да бъде изпратен до всички членове на УС на СБЖ.
2. Членовете на УС на СБЖ, които имат конкретни предложения за избор на строителен надзор на отдадените под наем имоти на СБЖ в град Варна и град Банкя и фирми за извършване на финансов одит да ги изпратят в писмен вид, за да бъдат обсъдени на следващо заседание на Управителния съвет.

Гласували: „За” – 11 гласа. „Против” – няма. „Въздържали се” – няма.

По точка 2 -  Обсъждане на Проект на Правилник за работата  на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти.

УС на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА за следващото си заседание обсъждането на Проект на Правилник за работата на УС на СБЖ.

Гласували: „За” – 11 гласа. „Против” – няма. „Въздържали се” – няма.

По точка 3. – Оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна, блок 1 за летен сезон 2022 година.

УС НА СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА за следващото си заседание обсъждането на  предварително разпратената оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна, блок 1 за летен сезон 2022 година.

Гласували: „За” – 11 гласа. „Против” – няма. „Въздържали се” – няма.

По точка 4 – Разни

След като взе под внимание информацията на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, изслуша подробните обяснения по казуса с „Валедо 1” ООД относно недвижим имот на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, находящ се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4 на адвокат Радост Ганчева и становищата на г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Венка Ризова, г-н Борислав Костурков и г-н Георги Калагларски УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ да се инициира съдебно производство за изваждане на наемателя „Валедо 1“ от имота на Съюза на българските журналисти – София, ул. „Граф Игнатиев“ № 4. То да бъде при условията на бързо производство по ГПК, без в това производство Сдружение „Съюз на българските журналисти” да  предявява финансови претенции.

Гласували: „За” 11 гласа. „Против” – няма. „Въздържали се” – няма.

Точка 4.1. Следващото заседание на УС на СБЖ да се проведе в средата на месец януари 2022 година.

/Край на заседанието - 16.45 часа./