Решения от заседание на УС на СБЖ, състояло се на 21 януари 2022 г.

  • 09.02.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 14,20 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Благой Цицелков, Велиана Христова, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова.

Отсъства:   Борислав Костурков.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти и  Радост Ганчева адвокатска къща „САВОВА & СИЕ”.    

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за финансовото състояние на СБЖ.
2. Утвърждаване на Правилника за работа на УС на СБЖ и Регламент за ползване на клуб „Журналист”.
3. Информация за предприетите действия във връзка с прекратяване на договора на СБЖ с „Валедо 1” ООД.
4. Освобождаване на г-жа Анна Леонидова Заркова като главен секретар на СБЖ.
5. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно – 12 души, от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1 - Информация за финансовото състояние на Съюза на българските журналисти.

Госпожа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ запозна членовете на УС на СБЖ с конкретни данни към този момент по отношение на възможни и реални финансови постъпления в СБЖ през 2022 година; възможни и реални финансови рискове и загуби през 2022 година и възможности за търсене на допълнителни приходи за съюза.

В дискусията с мнения,коментари и предложения се включиха г-н Георги Калагларски, г-жа Еми Мариянска, г-жа Велиана Христова,г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Дияна Желязкова, г-н Благой Цицелков, г-жа Дарина Анастасова, г-жа Ани Заркова, г-жа Венка Ризова и г-жа Снежана Тодорова.

УС на СБЖ РЕШИ:

Приема информацията за финансовото състояние на СБЖ за сведение.

Гласували 12 гласа „за”. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Всички постъпили предложения за отдаване на имоти под наем, СБЖ, да се изпратят на членовете на Стопанската комисия за обсъждане и вземане на становище,което да бъде представено на членовете на УС на СБЖ на следващо заседание.

Гласували 11 гласа „за”.Против? – Няма. Въздържал се? – Един.

По точка 2 – Утвърждаване на Правилника за работа на УС на СБЖ и Регламент за ползване на клуб „Журналист”.

След като обсъди предложения проект на Правилник за работа на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти и направените конкретни предложения за допълнения от г-н Георги Калагларски УС на СБЖ РЕШИ:  

УТВЪРЖДАВА предложения проект на Правилник за работа на Управителния съвет с направените допълнения.

Окончателният текст на правилника да бъде изпратен на всички членове на Управителния съвет.

Гласували 12 гласа „за”. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Участниците в заседанието дебатираха по Регламента за ползване на клуб „Журналист” и споделиха идеи за подобряване и популяризиране бъдещата дейност на клуба.

Като взе под внимание станалите разисквания УС на СБЖ РЕШИ:

ПРИЕМА Регламент за ползване на клуб „Журналист” с направените допълнения.

ИЗБИРА Клубен съвет в състав: Георги Калагларски, Еми Мариянска, Лозан Такев, Ивайло Диманов и Антоанета Титянова, който да изготви програма за организационни и финансови приоритети за работа на клуб „Журналист”.

Организираните прояви в клуб „Журналист” освен на фейсбук страницита на клуба своевременно да бъдат оповестявани и на сайта на Съюза на българските журналисти.

Гласували 12 гласа „за”. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма.

По точка 3 - Информация за предприетите действия във връзка с прекратяване на договора на СБЖ с „Валедо 1” ООД.

Адвокат Радост Ганчева от авдокатска къща „Савова&СИЕ” подробно запозна участниците в заседанието с предприетите действия от страна на СБЖ във връзка с прекратяване на договора с „Валедо 1” ООД и отговори на конкретно поставените въпроси от г-жа Еми Мариянска, г-жа Велиана Христова, г-жа Венка Ризова, г-жа Екатерина Кючукова и г-н Георги Калагларски.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували: 12 гласа „За”; Против? – Няма; Въздържали се – Няма.

По точка 4 - Освобождаване на г-жа Анна Леонидова Заркова като главен секретар на СБЖ.

След като се запозна с подадената молба с вх. № 179 от 20 декември 2021 година от г-жа Анна Заркова, главен секретар на СБЖ Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА  от длъжността „Главен секретар” на СБЖ АННА ЛЕОНИДОВА ЗАРКОВА, въз основа на подадена от нея молба с вх. № 179 от 20 декември 2021 година.

Гласували:12 гласа „За”; Против? – Няма; Въздържали се? – Няма.

Като взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-н Георги Калагларски, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Велиана Христова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Дарина Анастасова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Ани Заркова, г-н Лозан Такев, г-н Ивайло Диманов, г-жа Венка Ризова, г-жа Снежана Тодорова и г-н Благой Цицелков Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ:

Изборът на нов Главен секретар на СБЖ да се отложи за следващото заседание на УС.

Гласували:12 гласа „За”; Против? – Няма;Въздържали се? – Няма.

По точка 5 – Разни.

- След като се запозна с предварително разпратената оферта за настаняване на членове на Съюза на българските журналисти и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2022 година, взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: Приема офертата за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2022 година с направените допълнения.

Офертата да бъде качена на сайта на СБЖ и разпратена за информация до председателите на журналистическите дружества на СБЖ.

На следващо заседание на УС на СБЖ да бъдат поканени за разговор наемателите от фирма „Роял Клуб” ЕООД, за да бъде обсъдена възможността за ползване на 5 % намаление в цените за всички желаещи членове на СБЖ,имащи желание да почиват в МДЖ-Варна-блок 1 и внесли сумата до 31 март 2022 година и други въпроси отнасящи се до подобряването на условията за почивката на съюзните членове и техните семейства.

Гласували: 12 гласа „за”; Против? – Няма;Въздържали се? – Няма.

5.2. Г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия сподели с  участниците в заседанието свои виждания и конкретни варианти по отношение организиране на реклама в сайта на СБЖ, с оглед подобряване на неговата визия и  акумулиране на средства; организиране на международна онлайн конференция на тема „Медии и изкуствен интелект” с участието на журналистическите съюзи от Русия, Китай и Република Корея през есента на тази година чрез привличане на генерален спонсор – бизнес организация от Република България или чужбина, която разработва и внедрява дигитални технологии и изкуствен интелект, търговски организации и представители на чуждестранни производители на мобилни техники и технологии,конкретни университетски структури и професионални общности.

В разискването свои мнения изказаха г-жа Еми Мариянска, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Велиана Христова, г-н Благой Цицелков, г-жа Антоанета Титянова и г-жа Снежана Тодорова.

УС на СБЖ прие по принцип предложението на г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия.  

На следващо заседание да се обсъди концепция и финансов разчет за изработване на нова визия на сайта на СБЖ и се вземе окончателно решение.

Гласували: 12 гласа „за”; Против? –Няма; Въздържали се? – Няма.

5.3. След като взеха под внимание предварително изпратеното предложение от г-жа Дияна Желязкова, заместник-председател на Стопанската комисия и г-жа Екатерина Кючукова, заместник-председател на Стопанската комисия и станало обсъждане УС на СБЖ РЕШИ: Г-жа Екатерина Кючукова, заместник-председател на Стопанската комисия да подготви и изпрати конкретни параметри, срокове и финансов разчет за изготвяне на одит за състоянието на имотите на СБЖ в град Банкя и град Варна-дом № 3, който да бъде разгледан на следващо заседание на УС.

Гласували: 12 гласа „за”; Против? – Няма; Въздържали се? – Няма.

5.4. Членовете на Управителния съвет категорично подкрепиха предложението на г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси Съюзът на българските журналисти отново да инициира и предприеме конкретни действия за защита на журналистическия труд с промени в законодателството, а именно: провеждане на срещи-разговор с всички парламентарни групи в Народното събрание на Република България; среща с Комисията по културата и медиите в НС,среща с Министъра на труда и социалната политика, среща с Управителя на НОИ и др.

Гласували: 12 гласа „за”; Против? – Няма; Въздържали се? – Няма.