Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 април 2022 г.

  • 06.05.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Участваха членовете на управителния съвет:

Снежана Тодорова,  Георги Калагларски, Антоанета Титянова, Ивайло Диманов, Велиана Христова, Павлета Давидова, Благой Цицелков, Диана Желязкова, Екатерина Кючукова,  Емилия Марианска, Лозан Такев, Дарина Анастасова, Мариана Бояджиева.

Отсъстваха:   Борислав Костурков и Анна Заркова - членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, и адвокат Радост  Ганчева-адвокатска къща „САВОВА & с-ие”.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация  за подготовката на срещата с председателите на журналистическите дружества, която ще се проведе на 9 април 2022 година от  10.00 часа в СБЖ – клуб „Журналист“.

2. Обсъждане на подготовката за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ.

3. Информация за хода на съдебни дела.

4. Разни.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.

По точка 1 - Информация  за подготовката на срещата с председателите на журналистическите дружества, която ще се проведе на 9 април 2022 година от  10.00 часа в СБЖ – клуб „Журналист“.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира участниците в заседанието за потвърденото до този момент участие в утрешната среща от председателите на журналистически дружества на СБЖ и темите, които ще бъдат поставени за обсъждане.

След като изслуша информацията на г-жа Снежана Тодорова и взе под внимание изказванията на г-жа Антоанета Титянова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Венка Ризова, г-жа Дарина Маринова, г-н Ивайло Диманов и г-н Георги Калагларски Управителният съвет на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували: 13 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 2 – Обсъждане на подготовката за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ.

2.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти РЕШИ: Свиква редовно Общо събрание на СБЖ на 18 юни 2022 година от 10 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3.

Гласували: 12 гласа „за”; против-няма; „въздържали се” – няма.

2.2. Редовното Общо събрание на Съюза на българските журналисти да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на СБЖ;
2. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2021 година;
3. Изпълнение на бюджет на СБЖ за 2021 година и приемане бюджет на СБЖ за 2022 година;
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ;
5. Отчет на Комисията за журналистическа етика;
6. Дискусия по отчетите и изказванията;
7. Разни.

Гласували – 12 гласа „за”; против - няма; „въздържали се” – няма.

2.3. Писмото за свикване на редовното Общо събрание на СБЖ да бъде подготвено и качено на сайта на СБЖ и разпратено по надлежния ред до председателите на журналистическите дружества на СБЖ в София и страната.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 3 - Информация за хода на съдебни дела.

Адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „САВОВА & с-ие”, запозна участниците в заседанието с актуална информация по отношение на хода на съдебните дела срещу „Валедо 1” ООД и отговори на конкретно поставените и въпроси от г-жа Венка Ризова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Дарина Маринова, г-н Ивайло Диманов, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Георги Калагларски, г-жа Мария Нецова и г-жа Дияна Желязкова.

След като взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

По точка 4 – Разни.

4.1.Членовете на УС обсъдиха варианти – продажба или отдаване под наем на агенция за „Rent a car” на лек автомобил, модел „Шевролет Орландо“, година на производството - 2011 година с пробег от  около 78 000 км., собственост на СБЖ.

След като изслуша мненията и предложенията на г-жа Снежана Тодорова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Велиана Христова, г-н Георги Калагларски и г-жа Павлета Давидова УС на СБЖ РЕШИ: Възлага на г-н Ивайло Диманов, офис мениджър да влезе във връзка с агенции за „Rent a car” и продажби на леки автомобили и на следващо заседание на Управителния съвет докладва, за да се вземе окончателно решение.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

4.2.Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира присъстващите на заседанието за получена покана от Асоциацията на корейските журналисти за размяна на делегации в състав от по пет човека. Корейската делегация ще бъде в България за времето от 31 август до 4 септември 2022 година, а българската ще посети Република Корея в края на месец септември 2022 година. Пътуващите български журналисти поемат транспортните разходи, а престоя е за сметка на приемащата страна.

След като взе под внимание изказванията на г-жа Еми Мариянска, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Дарина Маринова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Венка Ризова, г-жа Мария Нецова, г-жа Павлета Давидова и г-н Георги Калагларски УС на СБЖ РЕШИ: Комисията по международна дейност на свое заседание да обсъди кандидатурите на желаещите членове на СБЖ да посетят Република Корея по покана на Асоциацията на корейските журналисти, след което УС на СБЖ приеме окончателно решение за състава на делегацията. Колегите, включени в състава на делегацията, да бъдат запознати с ангажиментите, които ще имат към корейските журналисти по време на тяхното посещение в България.

Гласували – 12 гласа „за”; против – няма; „въздържали се” – няма.

/Закрито в 17,15 часа./