Решения от заседание на УС на СБЖ, състояло се на 25 февруари 2022 г.

  • 11.03.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,05 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха членовете на УС:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха:   Благой Цицелков – в командировка, и Павлета Давидова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, и  Радост Ганчева – от адвокатска къща „САВОВА & СИЕ”.

Заседанието на Управителния съвет се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане на предложения за дългосрочно наемане на обекти на територията на Международен дом на журналистите – Варна

2. Обсъждане подготовката на журналистическата дискусия по проблемите на медийната регулация, която ще се състои на 28 февруари 2022 година

3. Разни.

В началото на заседанието думата бе дадена на адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „САВОВА&СИЕ” за информация, свързана със съдебните производства срещу „Валедо 1” ООД.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Госпожа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпросиq предложи и УС на СБЖ се обедини около следното:

- Да се проведе среща с председателите на  журналистически дружества на 9 април 2022 година от 10,00 часа.

- На срещата да се разискват въпросите, свързани с промени в устава на СБЖ;

- До 15 май, т.г. да се обобщят постъпилите от председателите на журналистически дружества предложения и да се съгласуват с юрист;

- Общото събрание  на Съюза на българските журналисти за приемане на измененията и допълненията в устава на Съюза на българските журналисти да се проведе до 18 юни 2022 година.

По точка 1 - Обсъждане на предложения за дългосрочно наемане на обекти на територията на Международен дом на журналистите – Варна.

Г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисияq запозна подробно присъстващите за проведеното на 24 февруари т.г. заседание на Комисията, на което е обсъден идеен проект Ботанически вили „Журналист”  на територията на МДЖ-Варна, депозиран от г-н Иван Филчев и взетите от нея решения.

След станалото обсъждане и изказаните мнения от: г-жа Снежана Тодорова, г-жа Венка Ризова, г-жа Анна Заркова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Борислав Костурков, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Еми Мариянска,г-жа Дарина Маринова,  г-жа Велиана Христова и г-жа Мария Нецова

УС на СБЖ РЕШИ:

Г-н  Иван Филчев в едномесечен срок да представи нова оферта дали ще наеме старите бунгала и какъв ремонт предлага да им се извърши. Да представи и финансова обосновка на своите предложения.

За предложението гласуват 10 души. Въздържали се? – 1.

Членове на СБЖ, настанени в  апартамент и студио на СБЖ за летен сезон 2022 година в МДЖ-Варна, блок 1, да заплащат по сметката на СБЖ суми в размер на 100 /сто лева/ и 60.00 лева.

За предложението гласуват 11 души. Против?-Няма; Въздържали се? – няма.

 Да се увеличи възнаграждението на членовете на УС в заседанията на УС с 30 /тридесет/ лева, считано от 1 януари 2022 година.

За предложението гласуват 9 души. Против? – Трима души.

Да се увеличи възнаграждението на членовете на Комисия по журналистическа етика и на Контролния съвет на СБЖ с 50 на сто от възнаграждението, което се изплаща на членовете на УС, считано от 1 януари 2022 година.

За предложението гласуват 8 души. Против? – Двама души.

По точка 2 -  Обсъждане подготовката на журналистическата дискусия по проблемите на медийната регулация, която ще се състои на 28 февруари 2022 година в СБЖ.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, информира членовете на Управителния съвет за подготовката и организацията на дискусията, чиято цел е да фокусира отново вниманието върху медийното законодателства, върху регулациите, особено по отношение на обществените медии, върху формирането и функциите на СЕМ,  разпределението на публичен ресурс към медиите, защитата на правата на журналистите и гаранциите за журналистическия труд, предизвикателствата в настоящата кризисна международна обстановка, свързани с дезинформацията и с ограниченията в достъпа до чужди медии. За участие в дискусията са поканени: председателят на парламентарната комисия по култура и медии;  генералните директори на БНТ и БНР; членове на СЕМ; медийни експерти и журналисти от различни медии.

След като изслуша г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 3 – Разни.

3. Предложение за избиране представител на СБЖ в  Управителния съвет на Националния фонд „Култура“.

Г-жа Екатерина Кючукова, председател на Комисията за  комуникации, проекти и програми даде информация на участниците в заседанието за състояло се днес заседание на комисията и предложи на вниманието им обсъдено от тях предложение за решение.

След станалите разисквания и изказани мнения от г-жа Еми Мариянска, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Велиана Христова, г-жа Снежана Тодорова, г-н Ивайло Диманов, г-жа Дарина Маринова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Борислав Костурков и г-жа Анна Заркова

УС на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА за следващото заседание избор на представител на СБЖ в УС на Национален фонд „Култура”.

За предложението гласуват 10 души. Против? – Няма- Въздържали се? – няма.

3.1. – Избор на делегати на СБЖ за участие в Редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение „Агенция София прес”.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ РЕШИ: ИЗБИРА за делегати в годишно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение Агенция „София прес”, което ще се проведе на 14 април 2022 година от 10.00 часа в град София, ул. „Славянска” № 29

1. СНЕЖАНКА ЦОКОВА ТОДОРОВА-ФЕДОТОВА 
2. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ КОСТУРКОВ
3. ВЕНКА АНГЕЛОВА РИЗОВА
4. ГЕОРГИ ДРАГАНОВ КАЛАГЛАРСКИ
5. ЛОЗАН АЛЕКСАНДРОВ ТАКЕВ

За предложението гласуват 10 души. Против? – Няма. Въздържали се? – Няма.

3.2. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ РЕШИ: ПРЕДЛАГА на Редовното отчетно-изборно събрание на Сдружение  Агенция „ София прес" да бъдат избрани: БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ КОСТУРКОВ, ЛОЗАН АЛЕКСАНДРОВ ТАКЕВ  И СНЕЖАНКА  ЦОКОВА ТОДОРОВА-ФЕДОТОВА – за членове на Управителния съвет, ВЕНКА АНГЕЛОВА РИЗОВА – за член на Контролната комисия.

За предложението гласуват 10 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.  

/Закрито в 18,35 часа./