Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 27 май 2022 г.

  • 03.06.2022
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 13.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ. Към протокола се прилагат разглежданите на заседанието материали.

Присъстващи на заседанието на Управителния съвет общо 11 членове: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна Заркова, Антоанета Титянова , Борислав Костурков , Велиана Христова, Георги Калагларски ,Дарина Маринова ,Дияна Желязкова, Eмилия Мариянска ,Ивайло Диманов ,Лозан Такев.

Отсъстваха: Благой Цицелков,  Екатерина Кючукова, Марияна Бояджиева и Павлета Давидова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и адвокат Радост Ганчева – адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“; по точка 2 – Николина и Стоян Златеви – наематели на Международен дом на журналистите - Варна.

Заседанието се проведе при следния

                                         ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на отчет за 2021 г. и проектобюджет за 2022 г. на Съюза на българските журналисти.
  2. Обсъждане на предложения и изслушване на наемателите във връзка с Международния дом на журналистите във Варна.
  3. Обсъждане на предложение за меморандум от „Гражданско сдружение 2050“.
  4. Разни.

/Начало - 13.05 часа./

Заседанието беше открито от Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти.

ПО ТОЧКА 1: Обсъждане на отчет за 2021 г. и проектобюджет  за 2022 г. на Съюза на българските журналисти.

След като се запозна с предварително изпратения проект за бюджет и отчет за 2021 година и проекто-бюджет за 2022 година, изслуша поясненията на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и взе под внимание изказванията на: Емилия Мариянска, Дияна Желязкова, Георги Калагларски, Борислав Костурков, Антоанета Титянова, Дарина Маринова, Венка Ризова, Ани Заркова, Велиана Христова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: ВНАСЯ за одобрение от Общото събрание на СБЖ годишен финансов отчет на УС на СБЖ за 2021 година, изпълнение на бюджет 2021 година и приемане бюджет за 2022 година.

Гласували: „за“ – 9 гласа, „против“ – няма, „въздържал се“ – 1 глас (Дарина Маринова).

ПО ТОЧКА 2:  Обсъждане на предложения и изслушване на наемателите във връзка с Международния дом на журналистите във Варна.

Участниците в заседанието изслушаха подробната информация от семейство Златеви, наематели на Блок-1 в МДЖ-Варна за готовността на базата за сезон 2022 година, състоянието на плажната ивица, прокарването на минерална вода,провеждането за трета поредна година на летни празници на българското кино,  а също така и за съществуващи проблеми, свързани с поддържането на сградния фонд, покривни пространства, ВиК и пр., които изискват сериозни финансови инвестиции. В дискусията се включиха: Емилия Мариянска, Венка Ризова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Дарина Маринова, Георги Калагларски, Ани Заркова и Снежана Тодорова.

След като взе под внимание подробната информация поднесена от семейство Златеви УС на СБЖ РЕШИ:

ПРИЕМА информацията за сведение и изразява благодарност към наемателите на Блок-1 в Международния дом на журналистите за грижите и усилията, които полагат при стопанисването на базата и условията, които осигуряват за пълноценен отдих на членовете на СБЖ и техните семейства.

ПРИЕМА предложението за времето от 1 до 20 юни 2022 година, желаещите да почиват в Международния дом на журналистите-Варна, членове на СБЖ да заплащат сумата от 15.60 лв. на ден, която включва – нощувка, закуска, обяд и вечеря - изхранване по меню, плюс туристическа такса.

За промоционалната цена за този период своевременно да бъдат уведомени ръководствата на журналистическите дружества на СБЖ и то да бъде качено на сайта на СБЖ

Гласували: „за“ – 10 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

ПО ТОЧКА 3  - Обсъждане на предложение за меморандум от „Гражданско сдружение 2050“.

След като се запозна с предварително изпратеното предложение за подписване на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност със Сдружение „Гражданска инициатива България 2050” и взе под внимание мненията на Ани Заркова, Велиана Христова, Георги Калагларски, Борислав Костурков, Дарина Маринова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ: Приема предложението за подписване на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност със Сдружение „Гражданска инициатива България 2050” за сведение.

Гласували: „за“ – 10 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

ПО ТОЧКА 4  - Разни.

Думата бе дадена на адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“, която детайлно информира членовете на УС на СБЖ за хода на предприетите съдебни действия от страна на СБЖ срещу „Валедо 1” ООД с управител г-н Христо Дионисиев и отговори на поставените въпроси от Венка Ризова, Дарина Маринова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Дияна Желязкова, Ани Заркова и Снежана Тодорова.

След станалата дискусия УС на СБЖ РЕШИ: Да се подготвят официални писма до г-жа Надежда Йорданова, министър на правосъдието на Република България и г-н Бойко Рашков, министър на вътрешните работи с молба за среща, на която да се обсъди възникналата ситуация с некоректните наематели от „Валедо 1” ООД.

Да се подготви писмена позиция от името на УС на СБЖ по казуса с „Валедо 1” ООД, която да бъде качена на сайта на СБЖ и разпространена до медиите.

Да се подготви официален отговор до г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД  на  тяхно писмо с вх. № 59 от 26 май 2022 година.

Да се подготви писмо до „Валедо 1” ООД, в което отново да се напомни, че между Сдружение „Съюз на българските журналисти” и „Валедо 1% ООД няма сключен договор за наем. Договорът от 01.11.2012 година е прекратен едностранно поради неизпълнение на задълженията от тяхна страна, считано от 04.08.2020 година. Считано от 04.09.2020 година „Валедо 1” ООД ползва имота без основание, поради което на основание чл. 7.3. от договора от 01.11.2012 година, дължи на СБЖ неустойка в размер на 500 евро за всеки ден до освобождаването на имота.

Гласували: „за“ – 10 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

Край на заседанието – 17.10 часа./