На 15 юни се свиква редовно Общо събрание на СБЖ

  • 01.04.2024
  • СБЖ

До членовете на Общото събрание на Сдружение Съюз на българските журналисти е разпратена покана за редовно Общо събрание на СБЖ на 15 юни 2024 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание на 19 януари 2024 г., състояло се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 15 юни 2024 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 от съюзната сграда при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Доклад на Управителния съвет на СБЖ за 2023 година.
  2. Годишен финансов отчет за 2023 година.
  3. Изпълнение на бюджет 2023 година и приемане бюджет на СБЖ за 2024 година.
  4. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.
  5. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
  6. Дискусия по отчетите и изказвания.
  7. Разни.

Поканват се членовете на Общото събрание на Сдружението да присъстват лично на заседанието. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие.

На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал. 2 от Устава на СБЖ, при липса на кворум в посочения час събранието се отлага с един час по-късно, а именно -  на 15 юни 2024 година от 11.00 часа, същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, но не по-малко от една втора от общия им брой.

Писмените материали по точките от дневния ред на заседанието на Общото на събрание са на разположение в седалището на Сдружението в сградата на СБЖ, град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4.

Председателите на журналистически дружества следва да проведат събрания на дружествата за избор на делегати на Общото събрание на Сдружението в сроковете и при условията, предвидени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ“.

 

СНЕЖАНА ТОДОРОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ

 

Акценти и позиции