Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 21 април 2017 г.

21.04.2017 /15:08 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Васил Сотиров и Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълнителна информация относно изпълнението на всички пера на бюджета за 2016 година

2. Обсъждане на изпратените на членовете на УС на СБЖ документи, депозирани от кандидат-партньори за работа в Международния дом на журналистите - Варна

3. Приемане дата, дневен ред и място за провеждане на предстоящото ни общото събрание

4. Разни


(Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.)

По точка 1

УС на СБЖ изслуша допълнителна разяснителна информация на Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, за изпълнението на Бюджет 2016 г.

По точка 2

УС на СБЖ дава съгласие да продължат преговорите с фирмата, която е кандидат за наемател на МДЖ-Варна, като се търси оптимизиране на финансовите параметри и се защити максимално интереса на членовете на СБЖ за нощувка и храна за сезон ЛЯТО 2017 г. В двустранните срещи са поканени да вземат участие членовете на УС и на Стопанската комисия на СБЖ.

По точка 3

3.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 17 юни 2017 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ, гр.София, ул. ,,Граф Игнатиев“ № 4, етаж 3 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2016 година.

2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджет 2016 година и приемане на бюджет 2017 година.

3. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.

4. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

5. Дискусия по отчетите и изказвания.

6. Разглеждане членството на Румян Славов, Цветан Томчев, Георги Узунов, Невяна Троянска, Ваня Шекерова и Петър Панов (съгласно решение на Общото събрание на СБЖ от 19 ноември 2016 г.)

7. Обсъждане на някои въпроси, свързани с членския внос.

8. Разни.

Съгласно Устава на СБЖ, всяко журналистическо дружество провежда събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ; заверени копия от протоколите за проведения избор се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на неговото провеждане. Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – един представител, на всеки следващи 20 – по още един, но не повече от 5 за едно дружество.

Журналистическите дружества, освен редовни делегати трябва да изберат и резервни, чиито имена и данни да бъдат вписани в протокола.

Колеги, очакваме протоколите с трите имена и точните данни на делегатите – ЕГН и адрес за кореспонденция да постъпят в отдел „Организационен“ на СБЖ най-късно до 10 май 2017 г.

Право на делегати за Общото събрание имат дружества, които са отчели членския си внос за 2017 г.

3.2. УС на СБЖ предстои да вземе решение, което ще съгласува с председателите на дружествата и ще предложи на вниманието на Общото събрание на Съюза, за промяна на нивата на членския внос, както следва: 

Вариант 1: 36 лева членски внос за работещи и 12 лева за пенсионери. 50 на сто от събрания членски внос да се внася в централата на Съюза на българските журналисти и 50 на сто да остава в дружествата.

Вариант 2: 30 лева членски внос за работещи и 10 лева за пенсионери и безработни и 50 на сто да се изпраща в централата на СБЖ и 50 на сто от членския внос да остава в дружествата.

Точка 4

4.1. УС на СБЖ изслуша доклад на Валерий Тодоров за участието му в журналистическата среща в Москва.

4.2. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с оперативни въпроси по отношение на дейността на Сдружение „Агенция София прес”.

4.3. Доц. Георги Калагларски предлага СБЖ да организира и проведе журналистическа конференция по повод 3 май – Световен ден на свободата на пресата.

4.4. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, обяви възможност за участие в представителна делегация, която ще посети Тюмен (Русия) по повод 24 май. По време на работното посещение ще бъде открита мозаечна икона на светите братя Кирил и Методий. Домакините – Съюзът на журналистите на Тюменска област, канят до 12 души от СБЖ, като разходите по пребиваването са за сметка на организаторите, а пътните разходи се заплащат от участниците.

4.5. Доц. Георги Калагларски информира, че по време на медийния фестивал „Моя провинция”, който ще се проведе от 23 до 27 юни в Костромà, Русия, представители на Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика, ще проведат кръгла маса под надслов „Светът между две истини – фалшивите новини и новите дефицити в журналистическата професия”.

Заседание на Управителния съвет на СБЖ
21 април 2017 година


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

12.11.2019/20:36

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на СБЖ.

01.11.2019/18:35

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател наУправителния съвет на Съюза на българските журналисти.

22.10.2019/18:02

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

21.10.2019/19:57

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова –председател на управителния съвет на съюза.

04.10.2019/18:17
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

И тъй като след местните избори на новинарския хоризонт се очертава друга тема,ангажираща вниманието несамо на медиите, но и на драгия електорат - 30 години от старта на т. нар. преход, то приятно бяхме изненадани, че на 7 ноември по книжарниците ще се появи новата книга на колегата ни Калин Тодоров „Зад завесата на прехода”, която е своеобразно продължение на заслужилата голям интерес негова предишна книга „Зад завесата на соца”.

05.11.2019 /10:54 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Позволете ми да започна с едно отклонение… Казват, спомените са като броеница – всяко зърно води до друго. Навярно е така, щом едно вълнуващо събитие като представянето на книгата на Йосиф Давидов събуди много, а те се занизаха нататък…За достойнствата на автора й и представянето на „Репортер от Миналото време” сайтът на СБЖ разказа подробно, но то неочаквано събуди у мен, ярко и живо, една мадридска среща с десетилетна давност. Тя допълни казаното и чутото с нещо важно от личността на автора, което, мисля, си заслужава да споделя…

01.11.2019 /01:00 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

В София в Меката на книгите „Гринуич“ се състоя премиерата на появилата се на български език книга "Мостът на тайните. Дипломатически роман" на известния руски журналист Сергей Гризунов, дело на издателство „Слънце“ и Надя Кабакчиева.

18.10.2019 /19:36 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

През декември ще отбележим 110 г.от рождението на един от най-силно обичаните и най-силно „забравяни“ поети - Никола Вапцаров. Едно име, което кара мнозина да се гордеят, че в българската литература имаме такъв световен поет, а други, дали от незнание или от някакви други свои си съображения, да захвърлят стихосбирката му в кошчетата за боклук.

16.10.2019 /19:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Щрихи към портрета на журналиста с три очи и една акредитационна карта на „Дума“ - фотожурналиста Христо Събев Христов

04.11.2019 /20:26 | Автор: Денчо Владимиров | Източник: СБЖ

В Хасково излезе юбилеен вестник по случай 140-годишнината от рождението на Александър Паскалев (1879 - 1946) - основател на модерното книгоиздаване в България.

02.11.2019 /17:43 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В свое поздравително писмо по повод Деня на будителите ръководството на МФЖ приветства усилията и инициативите на СБЖ в защита на професионалните и социални права на българските журналисти.

03.11.2019 /20:40

Традициите са за това, да се спазват – казват мъдрите хора. И СБЖ никога не им е изневерявал. Така стана и в Деня на народните будители и празника на българската журналистика. Верен на традицията, Съюзът връчи своите годишни награди на най-добрите в журналистическото войнство. Клуб „Журналист“ се оказа тесен за всички, които обичат своята професия и ценят колегите,които са отличени за своя труд.

02.11.2019 /22:36

Участниците в протеста „Не убивайте журналистиката в България!”, свикан от СБЖ навръх Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, настояха в НС най-после да бъде даден ход на предложениаята на Съюза за законодателни промени в защита на свободата на словото и на правата на журналистите

01.11.2019 /16:28

 Мнения

Интерпретациите за българската промяна на 10 ноември три десетилетия по-късно може да са всякакви, но всичко все опира до разпределението на порциите на несвършващите тайни вечери. Където залог са и медиите. Когато самите медии са минали през мътна приватизация, естествено е, че посочените за техни собственици не са мотивирани да разобличават други подобни сделки в държавен и наддържавен мащаб.

10.11.2019 /20:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Мнение на един очевидец от „кухнята” на нашумялата футболна среща на стадион „Васил Левски”

17.10.2019 /20:41 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки