Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 21 април 2017 г.

21.04.2017 /15:08 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на УС на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валерий Тодоров, Валентин Колев, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светла Каменова, Светослав Терзиев.

Отсъстваха: Васил Сотиров и Любомир Пеевски.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълнителна информация относно изпълнението на всички пера на бюджета за 2016 година

2. Обсъждане на изпратените на членовете на УС на СБЖ документи, депозирани от кандидат-партньори за работа в Международния дом на журналистите - Варна

3. Приемане дата, дневен ред и място за провеждане на предстоящото ни общото събрание

4. Разни


(Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.)

По точка 1

УС на СБЖ изслуша допълнителна разяснителна информация на Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ, за изпълнението на Бюджет 2016 г.

По точка 2

УС на СБЖ дава съгласие да продължат преговорите с фирмата, която е кандидат за наемател на МДЖ-Варна, като се търси оптимизиране на финансовите параметри и се защити максимално интереса на членовете на СБЖ за нощувка и храна за сезон ЛЯТО 2017 г. В двустранните срещи са поканени да вземат участие членовете на УС и на Стопанската комисия на СБЖ.

По точка 3

3.1. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 17 юни 2017 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ, гр.София, ул. ,,Граф Игнатиев“ № 4, етаж 3 при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2016 година.

2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджет 2016 година и приемане на бюджет 2017 година.

3. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.

4. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

5. Дискусия по отчетите и изказвания.

6. Разглеждане членството на Румян Славов, Цветан Томчев, Георги Узунов, Невяна Троянска, Ваня Шекерова и Петър Панов (съгласно решение на Общото събрание на СБЖ от 19 ноември 2016 г.)

7. Обсъждане на някои въпроси, свързани с членския внос.

8. Разни.

Съгласно Устава на СБЖ, всяко журналистическо дружество провежда събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ; заверени копия от протоколите за проведения избор се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на неговото провеждане. Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – един представител, на всеки следващи 20 – по още един, но не повече от 5 за едно дружество.

Журналистическите дружества, освен редовни делегати трябва да изберат и резервни, чиито имена и данни да бъдат вписани в протокола.

Колеги, очакваме протоколите с трите имена и точните данни на делегатите – ЕГН и адрес за кореспонденция да постъпят в отдел „Организационен“ на СБЖ най-късно до 10 май 2017 г.

Право на делегати за Общото събрание имат дружества, които са отчели членския си внос за 2017 г.

3.2. УС на СБЖ предстои да вземе решение, което ще съгласува с председателите на дружествата и ще предложи на вниманието на Общото събрание на Съюза, за промяна на нивата на членския внос, както следва: 

Вариант 1: 36 лева членски внос за работещи и 12 лева за пенсионери. 50 на сто от събрания членски внос да се внася в централата на Съюза на българските журналисти и 50 на сто да остава в дружествата.

Вариант 2: 30 лева членски внос за работещи и 10 лева за пенсионери и безработни и 50 на сто да се изпраща в централата на СБЖ и 50 на сто от членския внос да остава в дружествата.

Точка 4

4.1. УС на СБЖ изслуша доклад на Валерий Тодоров за участието му в журналистическата среща в Москва.

4.2. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна членовете на Съвета с оперативни въпроси по отношение на дейността на Сдружение „Агенция София прес”.

4.3. Доц. Георги Калагларски предлага СБЖ да организира и проведе журналистическа конференция по повод 3 май – Световен ден на свободата на пресата.

4.4. Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ, обяви възможност за участие в представителна делегация, която ще посети Тюмен (Русия) по повод 24 май. По време на работното посещение ще бъде открита мозаечна икона на светите братя Кирил и Методий. Домакините – Съюзът на журналистите на Тюменска област, канят до 12 души от СБЖ, като разходите по пребиваването са за сметка на организаторите, а пътните разходи се заплащат от участниците.

4.5. Доц. Георги Калагларски информира, че по време на медийния фестивал „Моя провинция”, който ще се проведе от 23 до 27 юни в Костромà, Русия, представители на Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика, ще проведат кръгла маса под надслов „Светът между две истини – фалшивите новини и новите дефицити в журналистическата професия”.

Заседание на Управителния съвет на СБЖ
21 април 2017 година


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от г-жа Снежана Тодорова – Председател на Съюза.

04.09.2019/17:08

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от г-жа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

14.06.2019/18:45

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,00 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от Снежана Тодорова.

10.05.2019/21:48

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

03.05.2019/17:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

19.04.2019/21:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

В Деня на международната журналистическа солидарност председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова припомня заветите на чешкия журналист и антифашист, екзекутиран от Гестапо на 8 септември 1943 г., и апелира за единение на всички, на които са скъпи свободното слово, морала, хуманността и мира.

08.09.2019 /18:35

 Мнения

Няма да забравя с какво всеобщо възмущение навремето целокупният български телевизионен зрител посрещна решението на ръководството на БНТ да „модернизира” по европейски и световен тертип заставката на „По света и у нас”, като замени живото, действено въртяшо се земно кълбо като символ на събитията през деня, с друг модерен, статичен дизайн. Тогава неспокойният дух на Тамара Джеджева избухна, мисля, че беше по времето, когато работехме в „Поглед”, с гневната филипика „Върнете ни кълбото!” И то отново се завъртя пред очите ни...

16.09.2019 /19:11 | Автор: Иван Василев | Източник: СБЖ

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

 
 

В момента онлайн: 55 гости

Бързи връзки