Решения на Общото събрание на СБЖ, състояло се на 28 окт. 2017 г.

29.10.2017 /10:48 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Събранието се проведе в залата за пресконференции, намираща се в сградата на Съюза на българските журналисти - София, ул. „Граф Игнатиев“ № 4, етаж 3. Събранието бе открито в 10,20 часа.

Към момента на откриването на ОС на СБЖ общият брой на регистрираните делегати е 110, които са избрани по споменатите в Устава на СБЖ правила от своите дружества. От всички избрани 115 делегати от събранията на дружествата присъстват 110 делегати. Има кворум, регистрацията продължава и след откриването на ОС.

За преброители бяха избрани Николай Пиперов, Николай Мирчев и Янина Богданова - делегати на Общото събрание на СБЖ. 

Съгласно устава ОС избра председателстващи и секретари на заседанията. Бе предложено да има две работни заседания: едното - да бъде преди обяд, а другото – след обедната почивка, която да се проведе от 12:30 ч. до 13:00 ч.

За председателстващ на първото заседание бе избрана Росинка Проданова – делегат от дружеството на Радио Благоевград, а за секретар - Екатерина Кючукова от Пловдив.

- Колеги, имате ли друго предложение за ръководство  на първото заседание на общото ни събрание? – Няма. За предложението гласуват 110 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно.

За председателстващ на второто заседание бе избран Георги Калагларски – делегат от Варна, и за секретар Пенка Чернева – делегат от София. „За” предложението гласуват 109 делегати. „Въздържали се” – един. „Против” - няма.  Предложението се приема.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на финансовото на Съюза на българските журналисти и приемане на конкретни решения

2. Обсъждане и приемане на дългосрочна стратегия за управление на имотите на Съюза на българските журналисти

3. Обсъждане и вземане на решение за обособяване на нов поземлен имот и за неговата продажба от парцел, собственост на Съюза на българските журналисти – град Банкя, квартал 58-А, с площ от 500 квадратни метра, който е с лице на улица „Максим Горки“, съгласно направеното мотивирано предложение и обяснителна записка от 6 юни 2017 г., изработена от фирма „ГЕОКАД 93“ ЕООД при предложена продажна цена 85 000 евро или съответно 170 евро кв. метър – предложение от купувачите Михаил Георгиев Милев и Борис Милер от 6 юни 2017 г.

4. Разни
 

Дневният ред е подготвен от Управителния съвет на съюза и е публикуван. В срок е изпратен на всички делегати. Промени в дневния ред – включване на нови точки, не могат да се правят. 

Венка Ризова предлага дискусията по точка 1, точка  2 и точка  3 да бъде обща. „За” предложението гласуват 83 делегати.

Предложението продължителността на изказванията да бъде до 3 минути, се приема. Гласуване: „За” предложението гласуват 81 души. Въздържали се - няма. "Против" - 8 души.

Предложението - продължителността на изказванията да бъде до 5 минути, бе подложено на гласуване. „За” приемане на предложението гласуват 5 души. Предложението не се приема.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

По точка  1 

1.1.По т.1 от дневния ред делегатите на ОС на СБЖ се запознаха с отчет за изпълнение на бюджета на СБЖ към 30 септември 2017 г., изготвен и  представен от Росица Пантева – Главен счетоводител на СБЖ.

1.2.Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ изнесе доклад за състоянието на Съюза, оперативните дейности, състоянието на съдебните дела, други дейности.

По точка 2  

2.1. Емил Розов – председател на Стопанската комисия на СБЖ, запозна делегатите с предприетите действия и варианти за управление на творческите бази на СБЖ.

2.2. Георги Калагларски – член на Стопанската комисия на СБЖ, направи анализ на състоянието на МДЖ-Варна и изрази становище за начина на менажирането на базата.

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: ( Начало- 13,20 часа)

Ръководство на второто заседание на общото събрание: Георги Калагларски – председателстващ,  Пенка Чернева – секретар.
Делегатите отдадоха почит с едноминутно мълчание и ставане на крака към починалите журналисти.
Делегатите изслушаха адвокат Георги Добрев по предоставяната правна защита за делата, водени срещу и от името на СБЖ.
Бе направена проверка на кворума. Установено бе, че в залата присъстват 95 делегати. Второто заседание на ОС на СБЖ има кворум и може да пристъпи към гласуване по дневния ред.

По точка 3  

3.1. Валентин Колев – член на Управителния съвет и на Стопанската комисия, и председател на Комисията по Информационно-издателската дейност и Връзки с обществеността  на СБЖ, предлага поименно гласуване от делегатите на ОС на СБЖ по точка 3.

Вотът е както следва:

„За” предложението гласуват 31 делегати. „Против” гласуват 52-ма делегати. Въздържали се – трима делегати.

Предложението е отхвърлено

3.2. Общото събрание на Съюза на българските журналисти НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъдат продадени 250 квадратни метра от парцел, собственост на Съюза на българските журналисти – град Банкя, квартал 58-А, с лице на ул. „Максим Горки“ съгласно приложената скица-предложение за изменение на кадастралната карта и регистъра, изработена от фирма „ГЕОКАД 93“ ЕООД, и инденфикатор 02659.2195.2624, на купувача Михаил Георгиев Милев при цена от 170 /сто и седемдесет/ евро за квадратен метър или общо 42 500 евро, платим в български лева, равняващи се на 83 122,88 лева по курс, фиксиран от Българската народна банка.

Гласуването на предложението СБЖ да осъществи продажба на 250 квадратни метра от имота на Съюза в Банкя е, както следва:

„За” предложението за продажбата гласуват 12 делегати.
„Против” гласуват 65 делегати.
„Въздържали се” – петима.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБА НЕ СЕ ПРИЕМА.

По точка  4

4.1. Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, запозна делегатите с покана от Съвета на европейската научна и културна общност.

4.2.Делегатите бяха информирани и за писмо на Министерството на културата до СБЖ чрез което се дава възможност до 1 декември т.г. да бъдат заявени планирани културни събития и изяви - фестивали, конкурси, чествания, която да включва културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, чествания на кръгли годишнини, на вниманието на г-н Георги Владимиров до 1 декември 2017 г., за да бъдат включени в културния календар на министерството.

4.3. Във връзка с честването на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност Снежана Тодорова обясни, че СБЖ има план-програма и постигната договореност за медийно отразяване на всички инициативи, включително и по регионите.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 16,05 часа.


 

Сподели в
 

Общото събрание на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 10,15 часа от Снежана Тодорова – Председател на УС на СБЖ.

12.05.2019/21:26

Комисията утвърди на 4 април 2019 г. без забележки 20 кандидатури от постъпилите 22 за членство в СБЖ.

05.04.2019/14:49

Комисията по организационните въпроси на СБЖ проведе заседание на 12 февруари 2019 г. и прие 40 нови членове. Възстановено бе членството на една колега и бе закрито дружеството на СБЖ ”Йордан Йовков” в Силистра.

12.02.2019/13:57

Събранието се проведе в залата за пресконференции, намираща се в сградата на Съюза на българските журналисти - София, ул. „Граф Игнатиев“ 4, етаж 3. Събранието бе открито в 10,15 часа.

11.11.2018/10:14

Комисията утвърждава без забележки постъпилите 61 кандидатури за членство в СБЖ:

04.10.2018/19:02
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

В съвместно съобщение на Международната и Европейската федерация на журналистите (IFJ/EFJ), разпространено до всички техни членове, федерациите подкрепят призива на СБЖ по-добра защита на правата на журналистите и свободата на словото в хода на обществения дебат около избора на главен прокурор.

21.08.2019 /10:26

Становищата и изявите на прокурорски среди и организации, включително и лично на единствения кандидат за нов главен прокурор, насочени срещу критични медийни публикации относно процесите около избора за този ключов пост, подхранват още повече съществуващото обществено безпокойство за устоите на демократичната и правова държава у нас, сочи в своя декларация УС на СБЖ.

09.08.2019 /14:20

В своя декларация УС на СБЖ напомня, че с този избор е нарушен член 25 от Закона за радио и телевизия, в който съществува изискване за професионален опит, обществен авторитет и професионално признание на членовете на СЕМ. Същото изискване съществува и в Закона за хармонизация на българското и европейското законодателство.

22.07.2019 /19:39

 Мнения

В тия редове няма да прочетете и дума за частните телевизии и радиостанции. Те си имат чорбаджии и – решат ли – могат да си излъчват каквито щуротии им хрумнат. Най-страховитото, което може да ги сполети, е да платят някой и друг лева глоба...

31.07.2019 /18:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Като тазгодишна носителка на това отличие, връчвано от БСП, недоумявам от последвала статия срещу мен от ръководните среди на същата партия. В нея думите ми след моето награждаване са изопачени, а казаното от мен е определено като „провокация”. Само защото съм посмяла откровено да споделя свое мнение за важни обществени процеси. А уж точно заради това са ме наградили...

31.07.2019 /11:42 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 87 гости

Бързи връзки