Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 31 август 2018 г.

03.09.2018 /14:29 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на СБЖ. То бе открито в 10,45 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на Съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:  

Снежана Тодорова - Председател, Иван Върбанов – Главен секретар, Борислав Костурков, Валентин Колев, Васил Сотиров, Велиана Христова, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Светослав Терзиев, Розита Попова.


Отсъстваха: Веселин Константинов, Светлана Каменова, Валерий Тодоров. 

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролната комисия, Георги Добрев – адвокат на СБЖ, и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти. 

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване на общо събрание на Съюза на българските журналисти.

2. Предложения за честване на 125-годишнината от създаването на организирано журналистическо движение в България.  

3. Информация за получени покани за участие на български журналисти в журналистически прояви в чужбина. 

4. Разни.
  

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти./ 

РЕШЕНИЯ:  

По точка 1


1.1.Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание от 31 август 2018 г., състояло се в гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 4, взе решение за свикване на редовно Общо събрание на СБЖ на 10 ноември 2018 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ, гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 4, етаж 3, при следния  

Д Н Е В Е Н Р Е Д: 

1. Обсъждане и приемане на отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2017 година. 

2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджет 2017 година и приемане на бюджет 2018 година.

3. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти. 

4. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика. 

5. Дискусия по отчетите и изказвания. 

6. Приемане на бюджета за 2018 година. 

7. Предложение на Комисията по журналистическа етика към Общото събрание да обсъди и приеме решение относно членството на лицата, които с действията си уронват престижа на СБЖ.  

8. Разни. 

Съгласно нашия Устав, всяко журналистическо дружество провежда събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ; заверени копия от протоколите за проведения избор се изпращат в седалището на СБЖ до 3 дни след датата на неговото провеждане. Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – един представител, на всеки следващи 20 – по още един, но не повече от 5 за едно дружество. /Например – право на двама делегати има дружество от 40 до 59 души; право на трима делегати – от 60 до 79 и т.н/. 

Журналистическите дружества, освен редовен делегат трябва да изберат и резервен, чието име и данни да бъдат вписани в протокола. 

Колеги, очакваме протоколите с трите имена и адрес за кореспонденция на делегатите да постъпят в отдел „Организационен“ на СБЖ най-късно до 01 октомври 2018 г.  

Напомняме, че право на делегати за Общото събрание имат дружества, които са отчели членския си внос за 2017 и 2018 г. 

1.2. УС на СБЖ реши церемонията по връчването на Годишните награда на СБЖ да се състои на 9 ноември т.г. Да бъде разпратено писмо до дружествата с покана да направят предложения за промени в статута на Годишните награди на СБЖ. Комисията по професионално-творчески въпроси да депозира също свои предложения. 

По точка 2 

2.1. Доц. Г. Калагларски предлага формулировката на честванията да бъде: „125 години от началото на организираното журналистическо движение и 175 години от началото на българския периодичен печат“.

2.2.Да се създаде работна група под ръководството на г-жа Снежана Тодорова, която да обобщи направените предложения и да я оповести на сайта на Съюза на българските журналисти. 

2.3. Дружествата да бъдат поканени до края на месец септември да изпратят свои предложения. 

2.4. Комисията по професионално-творческите въпроси да събере всички получени предложения, да ги обобщи и да докладва на следващото заседание на Управителния съвет.  

2.5.Главната счетоводителка на Съюза на българските журналисти да даде становище какви суми ще бъдат необходими за изпълнение на събитията, които ще бъдат планирани във връзка с честването. 

2.6.От 1 октомври 2018 година да започне работа във връзка с подготовката за честването. 

По точка 3   

Г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, информира за предстоящи събития съгласно хронологията за тяхното провеждане, както следва:

3.1. Между 10 и 13 септември 2018 година в Москва се организира обучителен семинар, организиран от Руската телевизия – Russia Today . Работен език на семинара ще бъде английският език. Канят за участие журналисти и телевизионери на възраст до 35 години. Разходите за пътуването и за хотела се поемат от участниците в семинара или от медиите, които ще изпратят свои представители. Условията са обявени на сайта на СБЖ. 

3.2. Получена е покана за участие в семинар на тема: „Диалог между културите“, който ще се проведе в Петербург в театъра на Ермитажа 7 – 10 ноември 2018 година. Такъв семинар се организира всяка година. Участниците си поемат разходите за пътуването и нощувките. Организаторите очакват в семинара да участват млади хора на възраст до 35 години. Те могат да се представят със своя телевизионна продукция, ако имат такава, под надслов: „Един мой ден“. Участниците могат да представят свои снимки, които след селекция ще бъдат включени в организираната фотоизложба. Участниците в семинара през последния ден ще могат да направят снимки в избрана от тях зала в Ермитажа. Условията са обявени на сайта на СБЖ.  

3.3.Иранският културен институт организира посещение на журналисти в Иран. Селекцията ще бъде направена по предложение на Председателя на УС на СБЖ. Българската национална телевизия е предложила за участие Милен Атанасов. Предложения и документи се приемат в СБЖ. Към момента не са зададени конкретни параметри за броя на журналистическата група, условията по пребиваването и пътуването, както и датата на посещението.  

3.4.През октомври ще се състои отново журналистическият фестивал, организиран от Съюза на журналистите в Русия. Фестивалът ще се проведе в Сочи. Към момента не е постъпила покана за участие към ръководството на СБЖ. 

3.5.В средата на ноември предстои честване на 100 години Съюз на журналистите на Русия. Председателят на съюза е отправило покана за участие към г-жа Снежана Тодорова.  

По точка 4  

4.1.Г-жа Велиана Христова запозна членовете на УС със събитията и промените, които са настъпили в редакцията на вестник „Дума”.  

4.2.УС на СБЖ разгледа и прие текст на декларация по повод тревожната ситуация в медиите и готвените промени на закона „Пеевски”.   Документът да бъде публикуван на страниците на сайта на Съюза на българските журналисти, а също да се изпрати на БТА и до медиите. 

4.3.Управителният съвет на Съюза на българските журналисти задължава главния счетоводител да възстанови досега внесените лични средства на Снежана Тодорова по обслужване на изтеглен личен заем в размер на 30 000 лева в полза СБЖ, съгласно подписан дарителски договор между г-жа Тодорова и СБЖ. Съюзът на българските журналисти ежемесечно да продължи изплащането на месечните вноски за погасяване на заема в размер на 30 000 лева към банка ДСК. Да бъде възстановена на Снежана Тодорова и сумата в размер на 700 лева, която е предоставена за циклене на паркета на Клуб „Журналист”.

4.4.Да бъдат поканени на разговор представители на фирми, номинирани от Ивайло Диманов, които проявяват интерес за наематели на Клуб „Журналист" и извършване на търговска дейност. 


 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.10 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

21.06.2020/02:35

Днес, 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за насрочване провеждането на Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ за 19 и 20 септември, т.г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година.

20.05.2020/20:48

Днес, 11 март 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ във връзка с особените и непредвидени обстоятелства в страната, свързани с въведените от Министерския съвет на Р. България на извънредно заседание от 08.03.2020 година мерки и ограничения при масови събирания на хора, с цел предотвратяване на заразата с коронавирус в България.

13.03.2020/20:42

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

03.03.2020/16:03

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

09.02.2020/20:31
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЕНКА РИЗОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР БОЗАКОВ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НАТАША ТОДИНОВА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Представяме ви

У нас вече започнаха честванията на юбилея на безсмъртния патриарх на българската литература и българския дух Иван Вазов. Той е роден на 27 юни по стар стил или 9 юли по нов стил през 1850 г. Периодът между тези две дати е изпълнен със събития, посветени на творчеството и заветите му. Нека си припомним, че освен велик поет и писател, Вазов е бил и ярък публицист. Предлагаме тук три негови статии, които и днес вълнуват.

29.06.2020 /17:45 | Източник: СБЖ

Адам Рапопорт беше главен редактор на американското списание Bon Appétit. После се появи една стара снимка, придружена от обвинения за дискриминация в редакцията. Това издание обаче не е единственото, което се освободи от шефа си от старата гвардия. Германският в. “Ди Велт” представя седем случая.

27.06.2020 /16:58 | Автор: “Ди Велт” | Източник: "Гласове"

Ако трябва с няколко думи да се каже кой е Валентин Хаджийски, то те са: дълбоко аналитичен и точен коментатор. Неговите актуални анализи и коментари по болните теми у нас и по света впечатляват силно читателите на „Гласове“ и други български медии. Валентин Хаджийски се съгласи да бъде гост на сайта на СБЖ и нашият виртуален разговор е по болезнени и важни теми, отнасящи се за събития у нас и в САЩ, където той и семейството му вече четвърт век живеят в Голямата ябълка.

23.06.2020 /08:00 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

В. „Известия” публикува подборка от малко известни снимки от 22 юни 1941 г. – деня, в който нацистка Германия напада Съветския съюз. Фотообективът е хванал различни ракурси от граничното време между мира и войната.

22.06.2020 /19:22 | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Изложба "170 години от рождението на Иван Вазов и Петър Станчов " е подредена в Историческия музей - Свиленград. С документи и снимки в поредица от табла е представена биографията на двете големи личности, свързани с историята и развитието на образователното дело в Свиленград в края на XIX век.

09.07.2020 /11:31 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

"Кому какво можем да кажем по случай кризата и инфлуенцата"- така са озаглавени шеговити съвети, публикувани в хасковския в. "Утринна поща" през 1931 г.

01.07.2020 /13:47 | Автор: Златка Михайлова | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Обективното информиране и отразяването на всички гледни точки остава неизменен водещ принцип в работата на колегията особено в нажежени политически ситуации, като изживяваната в момента в страната ни. СБЖ категорично отхвърля и осъжда всяка форма на насилие било срещу представители на медиите, било срещу граждани, било срещу институции.

11.07.2020 /16:34

Ако днес мишена за разтерзание е президентът на Република България, кой ще е утрешният нарочен? Онова, което се случва у нас сега, отново крещящо зове будната съвест на цяла България, на цялото ни гражданско общество, на всички истински журналисти, писатели и общественици - защото само всички заедно можем да върнем нашата прекрасна родина в лоното на нормалното й, разумното, човешкото развитие. Нека да се вслушаме отново в посланията на безсмъртния ни мъдрец Вазов: „Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?”

09.07.2020 /17:25

Снeжана Тодорова, председател на УС на СБЖ: „Много е трудно на фона на всеобщата подмяна, в която сме принудени да съществуваме в България, да се води обсъждане, разумен разговор, камо ли пък спор за достоверността в интерпретацията на реалността и фактите, които ни се поднасят на различни нива и от различни теоретично предназначени за информиране или дори за разследване субекти и институции.”

03.07.2020 /09:11

 Мнения

На 21 юни се навършват 100 години от рождението на големия български публицист Веселин Йосифов, дългогодишен главен редактор на в. „Антени”, председател на СБЖ от 1976 до 1986 г.

19.06.2020 /15:44 | Автор: Георги Чаталбашев | Източник: СБЖ

Словото винаги е свободно, когато го изповядва свободен човек. Несвободният също може, ако иска, да говори свободно, но цената на тази свобода се заплаща скъпо от него с жестоки мъчения, болка, лишения, низвергване, размазване, изгаряне, раздуване, съсипване и още редица специфични за силните на деня, както и за мощните на нощта, термини.

16.06.2020 /18:36 | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 15 гости

Бързи връзки