75 години от излизането на в. „Народна войска”

10.09.2019 /17:30 | Автор : Полк. о.р. Спирдон Спирдонов, бивш главен редактор на вестник „Българска армия” | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


На 14 септември 1944 г. излиза от печат първият брой в. "Народна войска" - вестник за войската и народа, всекидневник, на две страници. Той е едно от тогавашните периодични издания, които се разпространяват и на фронта сред българските бойци. Първият главен редактор е Стойне Кръстев.Вече 75 години, независимо от превратностите на времето, той остава българският армейски вестник.

През 1948 г. с Указ № 16 на пре­зи­ди­у­ма на На­род­но­то съб­ра­ние на НРБ и Пос­та­нов­ле­ние № 7 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет вес­т­ник "На­род­на ар­мия" е наг­ра­ден с ор­ден "9 сеп­тем­в­ри 1944 г." I сте­пен за осо­бе­ни зас­лу­ги по вре­ме на Оте­чес­т­ве­на­та вой­на на Бъл­га­рия 1944 - 1945 г. за мо­би­ли­зи­ра­не на бой­ния дух на ар­ми­я­та.

От 1944 г. вес­т­ни­кът из­ли­за в 2 стра­ни­ци все­кид­нев­но. От 8 де­кем­в­ри 1946 г. ста­ва сед­мич­ник от 4 стра­ни­ци. От 17 сеп­тем­в­ри 1947 г. за­поч­ва да из­ли­за в сря­да и съ­бо­та, ка­то до 1 фев­ру­а­ри 1949 г. е имал след­ни­те раз­ме­ри : 45 см ши­ри­на, 62 см ви­со­чи­на, 7 ко­ло­ни. От 1 фев­ру­а­ри 1949 г. е на 6 ко­ло­ни, 38 см ши­ри­на и 62 см ви­со­чи­на. От 28 фев­ру­а­ри 1950 г. за­поч­ва да из­ли­за три пъ­ти сед­мич­но втор­ник, чет­вър­тък и съ­бо­та съ­що в 4 стра­ни­ци. От 21 май 1951 г. вес­т­ни­кът се из­да­ва 4 пъ­ти сед­мич­но - по­не­дел­ник, сря­да, чет­вър­тък и съ­бо­та в 4 стра­ни­ци. От 1 фев­ру­а­ри 1952 г. се сме­ня фор­ма­тът на вес­т­ни­ка и из­ли­за шест пъ­ти в сед­ми­ца­та (без по­не­дел­ник) в 4 стра­ни­ци.

На 30 ап­рил 1952 г. вес­т­ник "На­род­на войс­ка " про­ме­ня заг­ла­ви­е­то си на " На­род­на ар­мия" по пред­ло­же­ние на Глав­но по­ли­ти­чес­ко уп­рав­ле­ние на На­род­на­та ар­мия (Гл. ПУ­НА), на чи­е­то под­чи­не­ние е бил.

От май 1988 г. вес­т­ни­кът се из­да­ва пет пъ­ти сед­мич­но ( от по­не­дел­ник до пе­тък, вкл.) от 4 стра­ни­ци. През 1990 г. из­ли­зат до­пъл­ни­тел­но 9 броя от по 16 стра­ни­ци ( ме­сеч­но из­да­ние) с фор­мат А3.

На 27 май 1992 г. на­и­ме­но­ва­ни­е­то на вес­т­ни­ка е про­ме­не­но на вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия ", кой­то се из­да­ва в 4 стра­ни­ци. От 2 яну­а­ри 1996 г. вес­т­ни­кът пре­ми­на­ва на оф­се­тов пе­чат. Със­тои се от 16 стра­ни­ци. До 4 ав­густ 2008 г. из­ли­за пет пъ­ти сед­мич­но в цве­тен ва­ри­ант. По­не­дел­ник, втор­ник, сря­да и чет­вър­тък вес­т­ни­кът е в 16 стра­ни­ци, а в пе­тък - 24. През това време има страници на английски език във връз­ка с от­ра­зя­ва­не на мно­го­на­ци­о­нал­ни уче­ния. От 14 яну­а­ри до 30 сеп­тем­в­ри 2000 г. е седмичник с 24 стра­ни­ци, след ко­е­то е въз­с­та­но­вен ка­то все­кид­нев­ник със за­по­вед на ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та Бой­ко Но­ев.

За 60-тата си годишнина вестникът е награден с почетния знак на президента. Тогава държавен глава е Георги Първанов. Това е първият вестник у нас, който е отличен с тази президентска награда. През пос­лед­ни­те го­ди­ни пос­ле­до­ва­тел­но вес­т­ни­кът е наг­раж­да­ван с пла­ке­ти на Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та и Ге­не­рал­ния щаб на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия. За от­ра­зя­ва­не­то на уче­ния и дру­ги съ­би­тия ми­нис­тъ­рът на от­б­ра­на­та, на­чал­ни­кът на Ге­не­рал­ния щаб и на отбраната, командири на видове въоръжени сили са наг­раж­да­ва­ли жур­на­лис­ти от вес­т­ни­ка. В този период "Българска армия" стана член на Асоциацията на европейските военни печатни издания /ЕМРА/. За приемането му в професионалната общност на европейските военни журналисти единодушно съгласие дадоха 85-те делегати на XXVIII конгрес на организацията, който се проведе в столицата на Словения - Любляна. Асоциацията на военните печатни издания /ЕМРА/ обединява 26 европейски държави.

Съв­сем за­ко­но­мер­но днеш­ни­ят вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия" се смя­та за про­дъл­жи­тел на вес­т­ник "Во­ен­ни из­вес­тия" (пър­ви брой на 14 фев­ру­а­ри 1892 г.) и на вес­т­ни­ци­те "На­род­на от­б­ра­на", "На­род­на войс­ка" (пър­ви брой на 14 сеп­тем­в­ри 1944 г.) и на "На­род­на ар­мия". И че­ти­ри­те из­да­ния са во­ен­ни­те офи­ци­о­зи на Бъл­га­рия за сво­е­то вре­ме и "Бъл­гар­с­ка ар­мия", из­пъл­ня­ващ съ­щи­те фун­к­ции, е те­хен за­ко­нен про­дъл­жи­тел и нас­лед­ник. От 14 фев­ру­а­ри 1892 г. до ден-дне­шен Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та има свой един­с­т­вен офи­ци­оз.

75 години военна служба съвсем не са малко! За един вестник обаче те са недостатъчни. По –скоро са отлична база за неговото по-нататъшно развитие. Още повече, че историята на вестника трябва да намери своето място и в националното отбелязване на 75-годишнина от края на Втората световна война и участието на Българската армия в нея. „Народна войска“, тръгва от окопите на най-кръвополитната война в историята на човечеството.

От висотата и мъдростта на тези 75 години сме длъжни да отдадем заслуженото на всички, които малко или много, са дали своя принос за това дълголетие. Много от тях днес не са живи, други отдавна са само читатели на вестника, трети все още списват изданието. Ако трябва да бъдем честни пред поколенията и историята обаче, не бива да премълчаваме ролята и на всички министри на отбраната. Без тяхното благоразположение и разбиране за значението на военния печат, едва ли армейският вестник щеше до доживее до днес. Неоспорим факт е, че както в годините назад, така и днес финансовият гръб на в. „Българска армия” е бюджетът на Министерството на отбраната. Може би скоро пак ще дойдат добрите времена, за да бъде трансформиран от седмичник във всекидневник. Нека и това да си пожелаем на празника!

 

 

Сподели в
 

Известният фотограф се опитал да снима струпване на полицаи в градинката край хотел "Рила" преди началото на протест срещу кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор и бил задържан по член "за дребно хулиганство". Освободен е, след като прекарал една нощ в ареста.

14.09.2019/19:01

Преди 8 години си отиде от нас председателят на Съюза на българските журналисти Милен Вълков – журналиста и колегата, чиято сърдечна усмивка винаги ни караше да се чувстваме добре, въпреки трудностите и нелеки мигове.

13.09.2019/16:14

Колеги от БНР и други медии ще изразят тревогата си за свободата на словото, след като от сутринта сигналът на програма „Хоризонт” е заглушен. Официалният мотив е „техническа профилактика” от 6 до 11 ч., но от 6 до 10 ч. върви предаването „Преди всички”, от воденето на което вчера бе отстранена Силвия Великова.

13.09.2019/09:44

Настояването на колегите бе прочетено в края на предаването „Нещо повече”, след като вече беше гръмнала новината, че новият директор на „Хоризонт” Николай Кръстев е отнел на известната журналистка съдебния ресор и я е отстранил от водене на предаването „Преди всички”

12.09.2019/19:50

На 14 септември 1944 г. излиза от печат първият брой в. "Народна войска" - вестник за войската и народа, всекидневник, на две страници. Той е едно от тогавашните периодични издания, които се разпространяват и на фронта сред българските бойци. Първият главен редактор е Стойне Кръстев.Вече 75 години, независимо от превратностите на времето, той остава българският армейски вестник.

10.09.2019/17:30
 Реклама

 Събития в СБЖ

 Правни въпроси и отговори

На въпроси, засягащи трудовите права на журналистите, отговаря доцентът по трудово и осигурително право Андрей Александров

16.02.2018 /14:43 | Автор: Андрей Александров | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

По повод ареста на фоторепортера Веселин Боришев при изпълнение на журналистическите му задължения и по повод кризисната ситуация около радиоводещата Силвия Великова, председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова настоява да бъде даден ход на внесените от над две години в НС предложения на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото, журналистическия труд и журналистическите права.

14.09.2019 /20:51

По повод ареста на бившия главен редактор на в. „Дума” Юрий Борисов на 9 септември и повдигнатото на 10 септември обвинение за шпионаж срещу бившия издател на същия вестник Николай Малинов, председателят на УС на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното:

10.09.2019 /20:13

В Деня на международната журналистическа солидарност председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова припомня заветите на чешкия журналист и антифашист, екзекутиран от Гестапо на 8 септември 1943 г., и апелира за единение на всички, на които са скъпи свободното слово, морала, хуманността и мира.

08.09.2019 /18:35

 Мнения

Справедлив, но едностранчив е гневът срещу премиера заради отвинтената апаратура, която да попречи на журналистите да задават въпроси на общата му пресконференция с новата шефка на ЕК. Гостенката е не по-малко оплескана от „любезността” на домакина. И тази дама ще брани свободата на словото в Брюксел?!

03.09.2019 /16:34 | Автор: Къдринка Къдринова

В тия редове няма да прочетете и дума за частните телевизии и радиостанции. Те си имат чорбаджии и – решат ли – могат да си излъчват каквито щуротии им хрумнат. Най-страховитото, което може да ги сполети, е да платят някой и друг лева глоба...

31.07.2019 /18:28 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 32 гости

Бързи връзки