75 години от излизането на в. „Народна войска”

10.09.2019 /17:30 | Автор : Полк. о.р. Спирдон Спирдонов, бивш главен редактор на вестник „Българска армия” | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


На 14 септември 1944 г. излиза от печат първият брой в. "Народна войска" - вестник за войската и народа, всекидневник, на две страници. Той е едно от тогавашните периодични издания, които се разпространяват и на фронта сред българските бойци. Първият главен редактор е Стойне Кръстев.Вече 75 години, независимо от превратностите на времето, той остава българският армейски вестник.

През 1948 г. с Указ № 16 на пре­зи­ди­у­ма на На­род­но­то съб­ра­ние на НРБ и Пос­та­нов­ле­ние № 7 на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет вес­т­ник "На­род­на ар­мия" е наг­ра­ден с ор­ден "9 сеп­тем­в­ри 1944 г." I сте­пен за осо­бе­ни зас­лу­ги по вре­ме на Оте­чес­т­ве­на­та вой­на на Бъл­га­рия 1944 - 1945 г. за мо­би­ли­зи­ра­не на бой­ния дух на ар­ми­я­та.

От 1944 г. вес­т­ни­кът из­ли­за в 2 стра­ни­ци все­кид­нев­но. От 8 де­кем­в­ри 1946 г. ста­ва сед­мич­ник от 4 стра­ни­ци. От 17 сеп­тем­в­ри 1947 г. за­поч­ва да из­ли­за в сря­да и съ­бо­та, ка­то до 1 фев­ру­а­ри 1949 г. е имал след­ни­те раз­ме­ри : 45 см ши­ри­на, 62 см ви­со­чи­на, 7 ко­ло­ни. От 1 фев­ру­а­ри 1949 г. е на 6 ко­ло­ни, 38 см ши­ри­на и 62 см ви­со­чи­на. От 28 фев­ру­а­ри 1950 г. за­поч­ва да из­ли­за три пъ­ти сед­мич­но втор­ник, чет­вър­тък и съ­бо­та съ­що в 4 стра­ни­ци. От 21 май 1951 г. вес­т­ни­кът се из­да­ва 4 пъ­ти сед­мич­но - по­не­дел­ник, сря­да, чет­вър­тък и съ­бо­та в 4 стра­ни­ци. От 1 фев­ру­а­ри 1952 г. се сме­ня фор­ма­тът на вес­т­ни­ка и из­ли­за шест пъ­ти в сед­ми­ца­та (без по­не­дел­ник) в 4 стра­ни­ци.

На 30 ап­рил 1952 г. вес­т­ник "На­род­на войс­ка " про­ме­ня заг­ла­ви­е­то си на " На­род­на ар­мия" по пред­ло­же­ние на Глав­но по­ли­ти­чес­ко уп­рав­ле­ние на На­род­на­та ар­мия (Гл. ПУ­НА), на чи­е­то под­чи­не­ние е бил.

От май 1988 г. вес­т­ни­кът се из­да­ва пет пъ­ти сед­мич­но ( от по­не­дел­ник до пе­тък, вкл.) от 4 стра­ни­ци. През 1990 г. из­ли­зат до­пъл­ни­тел­но 9 броя от по 16 стра­ни­ци ( ме­сеч­но из­да­ние) с фор­мат А3.

На 27 май 1992 г. на­и­ме­но­ва­ни­е­то на вес­т­ни­ка е про­ме­не­но на вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия ", кой­то се из­да­ва в 4 стра­ни­ци. От 2 яну­а­ри 1996 г. вес­т­ни­кът пре­ми­на­ва на оф­се­тов пе­чат. Със­тои се от 16 стра­ни­ци. До 4 ав­густ 2008 г. из­ли­за пет пъ­ти сед­мич­но в цве­тен ва­ри­ант. По­не­дел­ник, втор­ник, сря­да и чет­вър­тък вес­т­ни­кът е в 16 стра­ни­ци, а в пе­тък - 24. През това време има страници на английски език във връз­ка с от­ра­зя­ва­не на мно­го­на­ци­о­нал­ни уче­ния. От 14 яну­а­ри до 30 сеп­тем­в­ри 2000 г. е седмичник с 24 стра­ни­ци, след ко­е­то е въз­с­та­но­вен ка­то все­кид­нев­ник със за­по­вед на ми­нис­тъ­ра на от­б­ра­на­та Бой­ко Но­ев.

За 60-тата си годишнина вестникът е награден с почетния знак на президента. Тогава държавен глава е Георги Първанов. Това е първият вестник у нас, който е отличен с тази президентска награда. През пос­лед­ни­те го­ди­ни пос­ле­до­ва­тел­но вес­т­ни­кът е наг­раж­да­ван с пла­ке­ти на Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та и Ге­не­рал­ния щаб на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия. За от­ра­зя­ва­не­то на уче­ния и дру­ги съ­би­тия ми­нис­тъ­рът на от­б­ра­на­та, на­чал­ни­кът на Ге­не­рал­ния щаб и на отбраната, командири на видове въоръжени сили са наг­раж­да­ва­ли жур­на­лис­ти от вес­т­ни­ка. В този период "Българска армия" стана член на Асоциацията на европейските военни печатни издания /ЕМРА/. За приемането му в професионалната общност на европейските военни журналисти единодушно съгласие дадоха 85-те делегати на XXVIII конгрес на организацията, който се проведе в столицата на Словения - Любляна. Асоциацията на военните печатни издания /ЕМРА/ обединява 26 европейски държави.

Съв­сем за­ко­но­мер­но днеш­ни­ят вес­т­ник "Бъл­гар­с­ка ар­мия" се смя­та за про­дъл­жи­тел на вес­т­ник "Во­ен­ни из­вес­тия" (пър­ви брой на 14 фев­ру­а­ри 1892 г.) и на вес­т­ни­ци­те "На­род­на от­б­ра­на", "На­род­на войс­ка" (пър­ви брой на 14 сеп­тем­в­ри 1944 г.) и на "На­род­на ар­мия". И че­ти­ри­те из­да­ния са во­ен­ни­те офи­ци­о­зи на Бъл­га­рия за сво­е­то вре­ме и "Бъл­гар­с­ка ар­мия", из­пъл­ня­ващ съ­щи­те фун­к­ции, е те­хен за­ко­нен про­дъл­жи­тел и нас­лед­ник. От 14 фев­ру­а­ри 1892 г. до ден-дне­шен Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та има свой един­с­т­вен офи­ци­оз.

75 години военна служба съвсем не са малко! За един вестник обаче те са недостатъчни. По –скоро са отлична база за неговото по-нататъшно развитие. Още повече, че историята на вестника трябва да намери своето място и в националното отбелязване на 75-годишнина от края на Втората световна война и участието на Българската армия в нея. „Народна войска“, тръгва от окопите на най-кръвополитната война в историята на човечеството.

От висотата и мъдростта на тези 75 години сме длъжни да отдадем заслуженото на всички, които малко или много, са дали своя принос за това дълголетие. Много от тях днес не са живи, други отдавна са само читатели на вестника, трети все още списват изданието. Ако трябва да бъдем честни пред поколенията и историята обаче, не бива да премълчаваме ролята и на всички министри на отбраната. Без тяхното благоразположение и разбиране за значението на военния печат, едва ли армейският вестник щеше до доживее до днес. Неоспорим факт е, че както в годините назад, така и днес финансовият гръб на в. „Българска армия” е бюджетът на Министерството на отбраната. Може би скоро пак ще дойдат добрите времена, за да бъде трансформиран от седмичник във всекидневник. Нека и това да си пожелаем на празника!

 

 

Сподели в
 

В БНР се изразявали различни мнения. Няма сериозен проблем с плурализма в националното радио. Това показва мониторингът над радиото, разгледан във временната анкетна парламентарна комисията за БНР. Становището бе споделено и от председателя на комисията Тома Биков.

17.01.2020/19:01

Новото музикално предаване по БНТ "Моят плейлист" с водещ Васил Върбанов се продуцира от фирма на същия човек, който продуцира и развлекателното предаване за любители спортисти "Спортисимо". Предаването беше свалено от ефира на обществената телевизия в края на миналата година.

17.01.2020/18:39

Организацията на евреите в България „Шалом" е сигнализирала Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за ксенофобски изказвания в предаването „Лице в лице" на bTV.

15.01.2020/10:59

След като миналата година Българската национална телевизия се раздели с емблематичния баскетболен коментатор Камен Алипиев, държавната медия показа вратата и на ръководителя на спортната дирекция Сашо Йовков.

15.01.2020/10:47

Експозицията представя част от книжовното наследство на големия поет, публицист, издател и преводач, а също броеве на списанието му „Везни”, негови рисунки и други архивни материали, съхранени в Столична библиотека. Откриването е на 15 януари, сряда, от 11 ч., в Мраморното фоайе на библиотеката.

13.01.2020/19:17

 Представяме ви

За журналистката Милена Димитрова изпращането на годината беляза един много приятен факт - излезе от печат нейната поредна книга с интригуващото заглавие „Втората България“. Тя е плод на нейния двегодишен упорит труд и срещите й с наши сънародници, тръгнали да дирят късмет по широкия свят. Премиерата на „Втората България“ ще е на 14 януари в 18,30 ч. в Литературния клуб „Перото“.

07.01.2020 /11:01 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Едно от ярките събития в края на миналата година беше излизането от печат на двуезичната книга (български и английски) „Бай Иван- безпристрастният свидетел. Иван Христов Юскеселиев, фотожурналист 1887-1947“,чийто съставител е известният фотожурналист Иво Хаджимишев.

02.01.2020 /14:14 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Испанският фоторепортер Хуанчу Родригес бе убит заедно с още хиляди панамци преди 30 години - при американската интервенция в централноамериканската република, извършена, за да бъде отвлечен Мануел Антонио Нориега, прекалено осведомен за тъмните дела на ЦРУ и Джордж Буш-баща в региона

22.12.2019 /16:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ръководителката на медийния мониторинг на ГИСДИ представи монографията си „Меди@избори“. Премиерата на книгата предизвика голям интерес и разгорещена дискусия.

20.12.2019 /18:24 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Предаването на Радио Кърджали "Полет над Родопите" отбелязва третия си рожден ден. Автор и водещ на 2-часовото предаване е Божидар Чолаков.

05.01.2020 /17:15 | Източник: БНР

В залата на „Държавен архив“ Силистра се състоя възпоменателна вечер за преподавателя, историка, краеведа, научния изследовател и общественика д-р Станка Георгиева, приживе член на едно от двете дружества на СБЖ в крайдунавския град.

30.12.2019 /13:03 | Автор: Йордан Георгиев | Източник: СБЖ

 Акценти и позиции

Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправя най-сърдечни поздравления и най-добри пожелания към цялата колегия по повод Коледа и Нова година

23.12.2019 /00:01

Възпоменание за поета антифашист събра край скулптурата му в София писатели, журналисти и общественици. Венец поднесе и президентът Румен Радев. Още прояви по повод юбилея имаше в СБЖ и в къщата-музей „Никола Вапцаров”. В НДК предстои и концерт тази вечер.

07.12.2019 /16:33

Съюзът ни е съорганизатор на проявите по повод юбилея, който ще бъде отбелязан на 7 декември т.г. с поднасяне на цветя пред паметника на безсмъртния поет, със среща в СБЖ с негови чуждестранни издатели и преводачи, с изложба в къщата-музей на ул. „Ангел Кънчев” и с концерт в НДК под патронажа на президента Румен Радев

02.12.2019 /20:39

 Мнения

Размисли по повод излизащата на български книга на Максим Бехар „Глобалната PR революция”

18.01.2020 /07:38 | Автор: Йосиф Давидов | Източник: СБЖ

От все сърце желая на всички вас, драги колеги журналисти, на многобройните читатели на сайта на СБЖ, на вашите семейства и близки хора светли Рождествени празници и едно „добро плъзгане в Новата 2020 година”, както казват немците – einen guten Rutsch ins neue Jahr! Плъзгане, но плавно, а не като ...родния преход, тракащ вече три десетилетия.

24.12.2019 /12:57 | Автор: Борислав Костурков | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 29 гости

Бързи връзки