Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 4 ноември 2020 г.

11.11.2020 /11:31 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Анна Заркова, Антоанета  Титянова, Борислав  Костурков, Велиана  Христова, Георги Калагларски, Дарина Маринова , Дияна  Желязкова, Екатерина  Кючукова, Емилия  Мариянска, Ивайло  Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Марияна  Бояджиева, Павлета  Давидова, Снежана Тодорова.

Присъстваха и: Мария  Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка  Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – правен консултант на СБЖ и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.            Обсъждане на предложения за сформиране на комисии при Съюза на българските журналисти и избор на главен секретар на СБЖ.

2.            Среща на Управителния съвет на СБЖ с Христо Дионисиев – фирма „Валедо 1“ ООД – наемател на ресторант „Конфети“.

3.            Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Обсъждане на предложения за сформиране на комисии при Съюза на българските журналисти и избор на главен секретар на СБЖ.

В началото на заседанието г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ честити  на всички  избора и изразиувереност, че през  този мандат Управителният съвет на СБЖ  ще работи катоекип в името на доброто на Съюза на българските журналисти и, разбира се, на българската журналистика.

Всеки член на УС на СБЖ се представи с кратка биографична справка.

Госпожа Снежана Тодорова,председател на УС на СБЖ  запозна присъстващите на заседанието с действащите през предишния мандат на УС комисии и тяхната структура, а именно: Комисия по синдикални и социални въпроси, Комисия по професионални и творчески въпроси, Комисия по организационни въпроси, Комисия по информационно-издателска дейност и връзки с обществеността, Комисия по международната дейност и проекти, Стопанска комисия,  Комисия за професионални стандарти и Комисия  за научно практически изследвания и анализи. Тя подчерта, че очаква идеи за допълнения или промени за новите органи към УС на СБЖ, а също така и личните предпочитания и желания за участие в отделните комисии от всеки един член на Управителния съвет, които ще бъдат обсъдени и приети на следващо заседание на УС.

След като взе под внимание направените конкретни предложения за избор на Главен секретар на СБЖ и изказаните мнения Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:ИЗБИРА АННА ЛЕОНИДОВА ЗАРКОВА за Главен секретар на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ: 14 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Среща на Управителния съвет на СБЖ с Христо Дионисиев – фирма „Валедо 1“ ООД – наемател на ресторант „Конфети“.

Присъстващите на заседанието изслушахаг-н Дионисиев, управител на фирма „Валедо 1“ ООД и г-жа Русинова, счетоводител на ресторант „Конфети“,  които изложиха опасенията си във връзка със създалата се епидемична обстановка и реализирането на сериозен спад в приходите на заведението.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

След като получи писмена молба от страна на г-н Дионисиев, управител на фирма „Валедо 1“ ООД и след обсъждание Управителният съвет на СБЖ ще вземе решение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 14 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 3  - Разни

Господин Лозан Такев предложи  да се подготви и отпечати издание „Кой кой е в СБЖ?“, което да съдържа: кратка история на СБЖ, кратка справка за всички дружества, поименна справка за председателите на СБЖ в 125-годишната история на съюза, новият УС на СБЖ, избран през 2020 година /с кратка анотация и биографична справка/, всички дружества, всички членове на СБЖ /поименно и с кратка биографична справка/.

УС на СБЖ РЕШИ: Предложението на г-н Лозан Такев да бъде обсъдено на следващо заседание на УС.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, изброи предстоящите срещи с посланици в Клуб „Журналист“  - 6 ноември – посланик на Аржентина Н. Пр. Алфредо Атанасоф; 13 ноември – посланик на Испания Н. Пр. Алехандро Поланко.; 17 ноември – посланик на Палестина Н. Пр. Ахмед Ал-Мадбух; 19 ноември – Посланик на Република Армения и покани желаещите да присъстват.

/Заседанието на УС на СБЖ завърши в 14.30 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Халина Хътчинс, която бе смъртоносно простреляна от актьора Алек Болдуин по време снимки на уестърна „Rust” в щата Ню Мексико, е родена в Украйна през 1979 г. и е завършила международна журналистика в Киевския държавен университет. От 2015 г. живее в САЩ, където завършва и операторско майсторство. Заснема над 30 филма и сериала, показвайки изключителен талант.

23.10.2021 /12:34 | Източник: actualidad.rt.com/novini.bg

По-малко от една пета от биографиите в англоезичната версия на Уикипедия са на жени. Дисбалансът е наличен и при биографиите на журналистките. Популяризирането на работата на жените в тази професия е необходимо за подпомагане на равенството между половете в журналистическото ръководство. То влияе върху безопасността, доверието, признаването, приобщаването и доходите на жените журналисти, обобщава в свой анализ Journalism.co.uk.

20.10.2021 /16:19 | Източник: Journalism.co.uk

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Сбогуването с Веселин Константинов ще е на 30 октомври от 12.00 ч. в храма „Света София”. Вечна памет и дълбок поклон!

21.10.2021 /13:31

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 33 гости

Бързи връзки