Начало
 
 

Експерти разгласиха свое становище по проекта за нов ЗРТ

21.11.2020 /15:27 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


В СБЖ бе получено становището на експертна група, изпратено до министерството на културата във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, публикуван на Портала за Обществени консултации на 19 октомври 2020 г. Предлагаме пълния текст на становището.

 

 

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

СТАНОВИЩЕ ОТ

ЕКСПЕРТНА ГРУПА:

ПРОФ. ИВО ДРАГАНОВ, БОРЯНА ПУНЧЕВА, БОРЯНА КАМЕНОВА

 

Относно:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, качен на Портала за Обществени консултации на 19 октомври 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БАНОВ,

 

Като експерти и журналисти с дългогодишен и признат опит в обществените медии, се обръщаме към Вас в законоустановения срок и в рамките на общественото обсъждане, за да заявим ясната си подкрепа от необходимостта от актуализиране на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) по-специално в частта, отнасяща се до управлението и независимостта на Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ). В тази връзка правим следните предложения, ведно с мотиви към тях, които молим да бъдат взети предвид и допълнени към сегашния проект.

На първо място, смятаме, че единствената гаранция за комуникативните правоотношения между БНР и БНТ от една страна и всеки български гражданин,от друга страна, е да има нова управленска структура на двете обществени медии

Според сега действащата в ЗРТ управленска структура на БНТ и БНР генералните директори и избраните от самите тях управителни съвети, заедно със символичните обществени съвети, които те сами сформират, няма реална гаранция за опазването на обществения интерес.

Според нас общественият интерес може да се гарантира чрез създаването на изцяло нов надзорен орган – Национален обществен съвет, съответно към БНТ и БНР, който да има завишени надзорни функции по отношение на управленската и редакционна независимост на двете обществени медии. Той трябва да бъде натоварен не само с консултативни функции, а с реални правомощия, като например правото да налага вето върху избора от СЕМ на обществено неприемлив генерален директор на БНР или БНТ.

Необходимо да бъде създаден и Надзорен финансов съвет от експерти, съответно към БНР и БНТ, с ясни разходно-отчетни функции, който да следи ежемесечно как и за какво се изразходват бюджетните средства в програмата на двете обществени медии и да гарантира прозрачност и отчетност при разходването на бюджетните средства пред обществото.

В новата управленска структура генералните директори да станат изпълнителни директори, тоест изпълнителен орган, избиран както досега от СЕМ, но при завишени академични и професионални критерии. Изпълнителните директори да отговарят заедно с Борд на директорите, съответно на БНР и БНТ, за ежедневното оперативно ръководство на двете обществени медии и да бъдат надзиравани от двата новосъздадени надзорни органа, както в програмните си и кадрови решения, така и по отношение на финансовите решения, които взимат.

В този смисъл, сегашните управителни съвети трябва да отпаднат –те не са гарант за комуникативните правоотношения между БНР и БНТ и обществото. На първо място защото са избрани от самите генерални директори. На второ място дейността и решенията им не подлежат на контрол и отчет пред всеки български гражданин посредством надзорни органи: обществен съвет и експертен финансов съвет. Така се обезсмисля самата функция на двете национални обществени медии и това, което ги отличава от търговските.

В заключение, с мотивираните ни предложения за нова управленска структура, възможностите за прозрачност и контрол в управлението на двете обществени медии ще се засили, а това ще доведе до позитивна промяна на медийната среда у нас.

Предлагаме и няколко промени по отношение на Съвета за електронни медии с цел да бъде гарантирана по-добра регулаторна независимост на Съвета и членове на Съвета, които в по-голяма степен да отговарят на обществените очаквания спрямо важния пост, който заемат. Затова считаме, че съставът на СЕМ следва да се разшири от 5 на 7 души, професионалните и академичните критерии за кандидат-членовете на медийния регулатор да се завишат, а гражданското общество и по-специално

представителите на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза следва да имат по-активна роля в процедурата за номинации на членовете на СЕМ, които финално се избират и утвърждават от Президента на Република България и Парламента.

Уточняваме, че отражението в други текстове на закона, които настъпват заради предложените от нас изменения и допълнения в закона, може да проследите в отделен документ, който изпращаме. Той съдържа както ЗИД на ЗРТ, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на културата в зелен цвят, така и нашите подробно мотивирани предложения за изменение и допълнение в жълт цвят. Правим това за улеснение на юристите и бързо сравнение на действащите и новопредложените законови разпоредби без претенции за правно-техническа изрядност и издържаност.

Конкретните ни предложения са следните:

 

I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Промяна в чл. 24 на ЗРТ по отношение на състава на СЕМ, като вместо 5 члена, Съветът функционира със 7 члена, избрани на следния принцип –4 се избират от Народното събрание и 3 –от Президента на Република България. Мотивирано предложение за избор на членове на Съвета за електронни медии могат да правят юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. С оглед на промените предлагаме чл .24 да има следния вид:. „Съветът за електронни медии се състои от 7 членове, от които 4 се избират от Народното събрание и 3 се назначават от Президента на републиката. Мотивирано предложение за избор на членове на Съвета за електронни медии могат да правят юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.“

В този смисъл, предлагаме изменение в чл. 24 от Закона за радиото и телевизията, което да касае броя на членовете на СЕМ от 5 на 7 и начинът им на избор.

Мотиви: Многократно е подчертавано, че медиите са инструмент и елемент на демокрацията. Тяхната регулация трябва да бъде поверена в ръцете на личности с високо образование; професионален и/или академичен опит, обществен авторитет. Увеличаването на броя на членовете на СЕМ от 5 на 7, както и промяната в процедурата по избора им, с мотивираните предложения от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, ще създадат кръг от кандидати за членове на СЕМ с голям кредит на обществено доверие и дава възможност на НС и Президента да назначат хора, които в по-голяма степен отговарят на обществените очаквания

2. Промяна в чл. 25 на ЗРТ по отношение на критериите за кандидат-членове на СЕМ, според която след думите „висше образование“ се добавя „с минимум образователна степен „магистър“ и академичен опит или професионален опит най-малко 3 години на ръководна длъжност в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, и имат обществен авторитет и професионално признание“.

В този смисъл, предлагаме изменение в чл. 25 от ЗРТ, което да касае завишени критерии за професионален и академичен опит на кандидатите за членове на СЕМ.

Мотиви: Критериите за професионален и академичен опит на кандидатите за членове на СЕМ, ще филтрират обществено недопустими кандидати, със съмнителен професионален стаж или неадекватно според заемания пост висше образование. Според сега действащия закон е достатъчно членовете на СЕМ да имат завършена образователна степен „бакалавър“ и то без да се споменава в каква област.

3. Промяна в член 26 ЗРТ по отношение на критериите за кандидат-членове на СЕМ, като за целта се създава нова т. 3 в чл. 26 ЗРТ, според която членове на СЕМ не могат да бъдат „настоящи членове на ръководства на политически партии“.

В този смисъл, предлагаме създаването на нова т. 3 в чл. 26 на ЗРТ, която касае критериите за политическа независимост на кандидатите на членове на СЕМ.

Мотиви: Философията на европейските директиви в областта на радиото и телевизията е регулаторът да бъде независим от политически и икономически влияния орган. Последната резолюция на ЕК препоръчва именно гаранции за по-добра реална регулаторна независимост на българския медиен регулатор.

4. Промяна в член 29, ал. 2, от ЗРТ с което след думата „два“ се добавя думата „завършени“ и след думата „мандата“ се добавя думата „от 6 години“.

Мотиви: Ясното фиксиране на мандата ще даде възможност за преодоляване на противоречия и нееднакво третиране.

5. Промяна в член 37 от ЗРТ по отношение на избора на изпълнителните директори на БНР и БНТ от СЕМ, като за целта се създава нова ал. 4, според която „решенията по чл. 32 ал. 2 се вземат с мнозинство от най-малко 5 гласа. Ако на три поредни заседания в продължение на един месец не се вземе решение се пристъпва към решение с обикновено мнозинство.“

В този смисъл, предлагаме създаването на нова алинея 4 в чл. 37, която касае начинът на взимането на решения по чл. 32 ал. 2.

Мотиви: Предлагаме нова ал. 4, за да се спре практиката генералните директори да бъдат избирани главно от средите на политически приближени до управляващите хора. При разширен състав на СЕМ, мнозинство от 5 души и при посочената процедура за избор се увеличава шансът за изпълнителни директори на БНТ и БНР, да бъдат избирани хора според професионалните им качества, интелект, опит.

6. Промяна в член 32 ал.1 от ЗРТ по отношение на новата управленска структура на БНР и БНТ, които предлагаме по-натам в чл. 55 и утвърждаването от СЕМ на членовете на новопредложените в чл. 55 надзорни органа, съответно към БНР и БНТ – Национален обществен съвет и Надзорен финансов съвет. За тази цел се заличава текстът „утвърждава по предложение на генералните директори членовете на управителните съвети на БНР и БНТ “ който се заменя с „ утвърждава предложените от обществените професионални организации, академичните общности и творческите съюзи членове на Националния обществен съвет и Финансовия надзорен съвет на БНТ и БНР.“

Мотиви: В това становище отсъстват Управителните съвети като орган на управление в БНТ и БНР , тъй като не допринасят за изпълнение на обществената им мисия. Избрани по предложение само на генералните директори, те отразяват единствено тяхната гледна точка. Националният обществен съвет и Финансовият надзорен съвет са два нови органа, съответно към БНР и БНТ, които предлагаме да се учредят като крайно необходими, тъй като членовете им ще допринесат за утвърждаване на БНТ и БНР като обществени медии.

II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БНР И БНТ ПРЕДЛАГАМЕ

1. Промяна в чл. 55 от ЗРТ по отношение на Органите на управление, съответно на Българското национално радио и Българската национална телевизия, като за целта ал. 1 и ал. 2 са с ново съдържание и се изменят с цел създаване на новопредлаганите органи надзорни и изпълнителни органи на управление на двете обществени медии – съответно: Национални обществени съвет и Надзорни финансови съвети; и главни изпълнителни директори на БНТ и БНР и Бордове на директорите на БНТ и БНР.

В този смисъл, предлагаме изменение и допълнение в чл. 55, ал.1 и ал. 2, които касаят управленската структура на БНР и на БНТ, като в Член 55. ал.1, съответно в ал. 2 от ЗРТ заличаване на думата „управителният съвет на БНР“, съответно „управителният съвет на БНТ“ и „ генерален директор на БНР“, съответно „генерален директор на БНТ“ и добавяне на:

(1)„1.Национален обществен съвет на БНР

2. Финансов надзорен съвет на БНР

3 Изпълнителен директор на БНР

4. Борд на директорите „

И съответно:

(2) „1.Национален обществен съвет на БНТ

2. Финансов надзорен съвет на БНТ

3. Изпълнителен директор на БНТ.

4. Борд на директорите“

Мотиви: В управлението на БНТ и БНР липсва представителност на значими и признати от обществото авторитети с надозрни функции. Националният обществен съвет, съответно при БНТ и БНР е надзорен орган, отговарящ за управленската независимост на двете медии и дава възможност за реално участие на обществото в управлението им и в съхраняване на тяхната програмна независимост. Особено важно е това при начина на финансирането им от държавния бюджет -обществените медии на практика са държавни според модела на финансирането си и върху тяхната политика може да се оказва натиск, който обикновено е в интерес на управляващата политическа сила. Ето защо предлагаме Националният обществен съвет/ НОС/ да утвърждава и избора на изпълнителния директор на БНТ и БНР и така да гарантира избора на компетентни и политически независими кандидатури.

Предлагаме също така създаване на Надзорни финансови съвети/ НФС/, съответно при БНТ и БНР, като органи, отговарящи за ежемесечния контрол и отчет на разходваните средства от държавния бюджет, което да гарантира прозрачност пред обществото за употребата на бюджетните средства. Те да се състоят от експерти-финансисти.

Създаването на Бордове на директори като мощни управленски структури е важен момент в промените, които предлагаме, тъй като дава шанс медиите да се управляват от професионалистите, пряко ангажирани в оперативното ежедневно ръководство на БНР и БНТ. Според сега действащата в ЗРТ управленска структура на БНР и БНТ, генералните директори, са председатели на предложените от самите тях УС, и според утвърдената практика те чисто формално одобряват директорските предложения. Това обезсмисля техните функции, които на практика не са нито надзорни, нито контролни.

7. Промяна в чл. 58 ЗРТ по отношение на състава, критериите, конституирането, процедурата по номинирането, утвърждаването, правомощията, мандатът, процедурата по избора на Председател и правомощията на Председателя на новопредложения надзорен орган, съответно на БНР и БНТ, Национален обществен съвет, като за целта ал. 1, ал. 2 в чл. 58 се изменят и едновременно с това се създават нови ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6. Ал. 7, ал. 8. Ал. 9 в чл. 58.

В този смисъл, предлагаме изцяло ревизиран чл. 58 ЗРТ с изменение и допълнение на ал. 1 и ал. 2 и създаване на нови алинеи 3-9. Измененията и допълненията са следните:

7.1 Промяна в ал. 1 като се премахва изречението: „Управителните съвети на БНР и БНТ се състоят от по петима членове, утвърждавани от Съвета за електронни медии по предложение на съответните генерални директори.“ И се добавя нов текст:“ Националните обществени съвети при БНТ и БНР се състоят от 11 члена, изтъкнати представители на българската интелигенция, като в предложението за тяхната номинация се изброяват техният опит и принос за развитието на сектора на електронните медии, аудиовизията и българските изкуство и култура“

Мотиви: Създаването на Национален обществен съвет ще даде възможност на уважавани обществени авторитети да пазят обществения интерес, като контролират управленските и програмни решения на предлаганите изпълнителни директори и Бордове на директорите и дават бърз и категоричен сигнал на обществото, ако интересите му са нарушени или застрашени. Този надзорен орган трябва да бъде Коректив, а членовете му да гарантират с името и честта си интереса на обществото.

7.2 Промяна в ал. (2) като се премахва изречението: „Управителните съвети на БНР и БНТ включват в състава си съответния генерален директор, който е председател на съвета по право“ и се въвежда нов текст „Членове на Националните обществени съвети на БНР и БНТ могат да бъдат лица с българско гражданство, които имат местожителство на територията на страната, висше образование, минимум образователна степен „магистър“, творчески постижения , професионален и управленски опит и реален принос в областта на радиото - и телевизионната дейност, на екранните изкуства, културата, журналистиката, аудиовизията, електронните съобщения, правото, икономиката на културата или на медиите. Да не са настоящи членове на ръководствата на политически партии.

1.“ Осем члена биват издигани с мотивирано решение от творчески съюзи и сдружения, работещи в областта на културата, медиите, правото, икономика на културата и визуалните изкуства, от професионалните неправителствени организации с поне десет годишен опит в областта на електронните медии и аудиовизуалните услуги.

2.Трима члена се издигат от колективите на БНР, съответно БНТ“

7.3 В чл. 58 се създава нова ал. 3: „Осем члена биват издигани с мотивирано решение от творчески съюзи и сдружения, работещи в областта на културата, медиите, правото, икономика на културата и визуалните изкуства, от съответните институти в БАН, по един представител от три университета, изтеглени със жребий в СЕМ, като всяка година се сменят на ротационен принцип или от професионалните неправителствени организации с поне десет годишен опит в областта на електронните медии и аудиовизуалните услуги с поне десет годишен опит в областта на електронните медии и аудиовизуалните услуги.

1.Трима члена се издигат от колективите на БНР, съответно БНТ

2 Осемте члена за БНТ биват издигани от:

БАН – Институт за изследване на изкуствата;

БАН – Институт за изследване на обществата и знанието

Трима члена се издигат от университети по жребий, като се сменят всяка година на ротационен принцип.

Съюз на българските филмови дейци – 1

Съюз на българските журналисти – 1

Асоциация на европейските журналисти - 1

От БНТ – трима - с номинации от различните отдели и направления в БНТ, избират се с пряко гласуване от всички работещи в БНТ.

3. Осемте члена на БНР биват издигани от:

БАН Институт за изследване на населението и човека- 1

БАН – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – 1

Трима члена се издигат от университети по жребий, като се сменят всяка година на ротационен принцип.

Съюз на българските журналисти – 1

Асоциация на европейските журналисти – 1

От БНР – трима души, избрани с номинации от различните отдели и направления в БНР, избират се с пряко гласуване от всички работещи в БНР.“

7.3 Промяна в Чл. 58, с която се създава нова ал. 4, в която предлагаме да се запише: „Ръководствата на съответните институции изпращат мотивирано предложение за съответната кандидатура до СЕМ.

7.4 Промяна в Чл. 58, с която се създава нова ал.5 , в която предлагаме да се запише: „СЕМ утвърждава номинациите.“

Мотиви: Предложението ни е продиктувано от идеята обществото да бъде максимално представено в структурите на БНТ и БНР. Това е философията на модела на ВВС, който през 1989 година е пренесен в директива 89/552/ЕИО. Смятаме за целесъобразно и трима представители в националния обществен съвет да бъдат номинирани от журналистическите колегии в БНТ и БНР под формата на вътрешно гласуване, за да може служителите на БНР и БНТ да имат избрани от тях представители, които да гарантират техните интереси в НОС.

7.5 Промяна в чл. 58 с, която се създава нова ал.7 така: „Не могат да бъдат членове на Националния Обществен съвет на БНР, съответно на БНТ, лица, които са:

1.осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

2.еднолични търговци, собственици, съдружници управители, прокуристи или членове на ръководни и контролни органи на търговски дружества и кооперации;

3.настоящи членове на ръководствата на политически партии“

Мотиви: Философията на европейските директиви в областта на радиото и телевизията е националните обществени медии да бъдат независим от политически и икономически влияния. Присъствието на политически ангажирани личности в техните органи на управление и надзор няма да бъде добър знак в тази посока.

7.6 Промяна в член 58, с която се създава нова ал. 8, която гласи:

(8) „Членовете на Националния Обществен съвет на БНР, съответно на БНТ:

1. Гарантират с репутацията си съхранението на обществения характер на БНТ и БНР.

2. Гарантират и активно защитават редакционната и управленска независимост на БНР и БНТ от политически и икономически влияния.

3. Отстояват публично програмната независимост на БНР и БНТ от външни намеси.

4. Изготвят мисията, стандартите и ценностите на БНР и БНТ и следят за спазването им в съответствие с ново предложения от ЗИД на ЗРТ чл. 4 б

5. Утвърждават избора на генерален директор от СЕМ. В случай, че Националния обществен съвет не утвърди избора на генерален директор, СЕМ пристъпва към нов избор.

6. Следят за изпълнението на задълженията, заложени в концепцията и договора на генералния директор.

7. Утвърждават програмните схеми с оглед обществения интерес и препоръките на европейските директиви за обществените медии.

8. Следят БНР, съответно БНТ да спазва записаните в лицензията им задължения; съответствията с европейските директиви; обявените мисия, стандарти и ценности на БНТ или БНР; спазването им от Изпълнителния директор, както и от Директорите от главно управленско ниво, главните и отговорни редактори, продуценти, модератори, редактори , репортери.

9. Разглеждат и разрешават творчески спорове, гарантират свободата и персоналната отговорност на журналистическия труд, следят за спазването на Етичния кодекс на медиите и ЗРТ.

10. Явяват се като гарант и арбитър при възникнали спорове между журналистите и ръководството на БНТ и БНР, особено по отношение на чл. 10; чл.11; чл.15; чл.16 от ЗРТ. При уволнение на журналист от БНТ или БНР се изисква съгласие с обикновено мнозинство от членовете на Националния обществен съвет и мнение на органите избрани по чл. 11 ал. 5

11. Определят основните насоки за развитие, обема и структурата на програмата с оглед обществения интерес.

12. Наблюдават и утвърждават програмната политика съвместно с програмния директор.

13. Одобряват програмните намерения и концепции за предавания и рубрики с оглед обществения характер на медиите.

14. Обсъждат и дават оценка за качествата на предаванията и рубриките и техния обществен характер.

15.Съвместно с Борда на директорите всяка година атестират колектива на БНР, съответно на БНТ.

16.Гарантират вътрешната и външна видимост на взиманите управленски, редакционни и финаснови решения и че те са в обществен интерес.

17. Членовете на Националния обществен съвет утвърждават структурни промени, намерения за уволнения. Те изслушват служителите, които смятат, че са наказани неправилно при изпълнение на журналистическите им задължения. При възникнали спорове между тях и ръководството по отношение на редакционни различия арбитрират споровете.

18. По предложение на генералните директори утвърждават решенията за откриване и закриване на регионални центрове и определят техния статут, структура и управление, съгласувано със Съвета за електронни медии;

7.7 В член 58 се създава нова алинея 9, която гласи: (9) „Мандатът на членовете на Националния обществен съвет е 6 години. Член на Съвета не може да има два последователни мандата.“

Мотиви: Съобразили сме изложените тук функции и задачи на НОС с практиката в двете национални обществени телевизии с най-дълъг опит в Европа - ВВС и ARD. Напомняме, че именно този опит е залегнал като основен стълб в директивата 89/552/ ЕИО още през 1989 година. Необходимо ще е да бъде разписан техен правилник.

7.8 Промяна в член 58, с която се създава нова алинея 10 , която гласи: (10)“ Членовете на Националния обществен съвет избират помежду си Председател на Ротационен принцип всяка година.“

7.9 Промяна в член 58, с която се създава нова ал. 11, която гласи:

(11) „Председателят:

1.представлява Националния обществен съвет

2.свиква заседанията на Националния Обществен съвет и ги ръководи.

3.подписва Решенията на Националния Обществен съвет, взети в изпълнение на този закон;

4. осъществява връзките на Националния Обществен Съвет с Генералния директор, Борда на директорите, Финансовия надзорен съвет и работещите в БНТ, съответно в БНР

5. подготвя заседанията на Националния Обществен съвет;

6. контролира изпълнението на приетите решения.

7. Членовете на Националния обществен съвет изработват правилник за своята работа. Събират се на заседания не по-малко от два пъти месечно.“

Мотиви: Новият орган в управленската структура трябва да има ясен, прозрачен и точно разписан режим на работа и да приближи БНР, съответно БНТ до златния световен стандарт за обществени медии. Затова припомняме и това: „Визията на BBC е, че трябва да бъде най-творческата медия, която се ползва с най-висока степен на доверие в аудиторията. Обществената телевизия трябва да прави всичко възможно, за да задоволява потребностите на своите зрители с програми и предавания, които да информират, образоват и забавляват, обогатявайки техния живот по начин, по който търговските телевизии сами не биха успели да предложат. Обществената телевизия трябва да се ръководи изцяло от интересите на обществото, да подкрепя талантите и новаторите, да действа независимо от всякакви чужди и частни интереси и да спазва най-високите етични стандарти.“

8. Промяна в член 59 ЗРТ по отношение на състава, конституирането, критериите и правомощията на новосъздадения надзорен орган, съответно на БНР и БНТ – Надзорен финансов съвет и съобразено с новата управленска структура, предложена в чл. 55. В този смисъл, се налага изменение и допълнение на ал. 1 и ал. 2 на чл. 59 и създаването на нови ал.3, ал. 4 и ал. 5

Мотиви: Изразходването на държавната субсидия е пресечна точка на остър дебат. Разходването на средствата трябва да става при максимална публичност и прозрачност. Затова предлагаме създаването на този орган за финансов надзор, чиито членове са излъчени именно от заинтересованите институции и страни за контрол на изразходването на бюджетните средства.

8.1 Измененията и допълненията в чл.59 ал.(1) в ЗРТ са следните: „ управителен“ се замества с „финансовите надзорни“ . Заличава се текстът: “и професионален опит в областта на радио- и телевизионната дейност, на културата, журналистиката, аудиовизията, електронните съобщения, правото или икономиката“ като се добавя „представители на Сметната палата, Агенцията за държавен финансов контрол, Финансовото министерство; Финансовият директор на БНТ или БНР и Главният счетоводител. Съответните ведомства номинират техните представители“

Мотиви: Премахва се органът „Управителен съвет“ и се предлага нов - „Финансов надзорен съвет “ както и промяна в управленската схема на БНТ и БНР, обоснована в предишни промени на членове на ЗРТ в това становище.

8.2 Промяна в чл. 59 ал. (2) на ЗРТ по следния начин: След „ членове на „се добавя „финансовите надзорни съвети“, а след БНР и БНТ се заличава „управителен съвет“. Добавя се т.4 със следното съдържание:

4.“настоящи членове на ръководствата на политически партии.“

Мотиви: Философията на европейските директиви в областта на радиото и телевизията е както регулаторът, така и управлението на обществените медии да бъдат независими от политически и икономически влияния органи.

8.3 Създаване на нови алинеи 3, 4, 5 по следния начин:

(3) Финансово надзорният съвет на БНР, съответно на БНТ:

„1. ежемесечно следи за законосъобразното и целесъобразно разходване на трансферните средства

2 прави препоръки до изпълнителния директор за целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата от трансфера

(4) Членовете на Надзорния финансов съвет избират на ротационен принцип Председател за срок от една година.

(5) Членовете на Финансовия надзорен съвет изработват правилник за своята работа. Събират се на заседания веднъж месечно.“

Мотиви: Същите като от т. 8 в становището на този раздел.

9 Промени в отражение на горните предложения, без претенция за изчерпателност на отражението във всички засегнати от промяната в чл. 55 членове в ЗРТ, се налагат в, но не само:

9.1 Промяна в чл.60 на ЗРТ (1) След думата „ Мандатите“ се заличава „управителните“ и се добавя „Националните обществени съвети и финансовите надзорни съвети на БНР и БНТ е 6 години“.

(2) заличава се „управителен“ и се замества са „Национален обществен или финансов надзорен“ на БНР или БНТ за не повече от два мандата.

(3) заличава се „управителни“ и се замества са „Национални обществени или финансово надзорени“

4) заличава се „управителни“ и се замества с „Национални обществени или финансово надзорени“. Заличава се “ утвърждаването на новите управителни съвети от Съвета за електронни медии.“ И се добавя „до изтичане на техния мандат.“

9.2 Промяна в чл.61 на ЗРТ - Заличава се „управителните“ и се замества с „Националните обществени и финансовите надзорни съвети на БНР, съответно на БНТ“. Членът да се чете : „Мандатът на член на Националните обществени и финансовите надзорни съвети на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно от Съвета за електронни медии по предложение на съответната обществена обществена, творческа, научна организация, която го е номинирала“.

9.3 Промяна в чл. 62. , ал. 2 от ЗИД на ЗРТ. В новосъздадената ал. 2: се заличава „Управителният съвет“ и се замества с „Бордът на директорите“

Мотиви: В това становище отсъстват Управителните съвети като орган на управление в БНТ и БНР. Оперативното управление в една медия на практика е в ръцете на директорите на различните направления в Борда на директорите, които са професионалисти в своите области и са с потенциал да бъдат ръководители в конкретната медия . В тази връзка са и и промените в следващия чл.63

9.4 Промяна в член 63 ЗРТ по отношение на състава на новопредложения изпълнителен орган, съответно на БНР и БНТ - Борд на директорите, които заменят досегашните управителни съвети, като за целта думите „управителни съветите“ отпадат и се добавят думите “ Бордовете на директорите на БНР и БНТ се състоят от Директорите от главно управленско ниво. По тяхно искане в заседанията могат да се включват и ръководители /продуценти/ направления или главни редактори.“

В този смисъл, предлагаме изменение и допълнение в член 63, които касаят състава на Бордовете на директорите на БНР и БНТ.

9.5 Промяна в член 64, така: Заличава се „управителните“ и се замества с „Национални обществени и финансово надзорни“

9.6 Промяна в член 65, така: Заличава се „управителните“ и се замества са „Национални обществени и финансово надзорни“. Членът се преработва и изглежда така: „Членовете на Националните обществени и финансови Надзорни съвети получават от БНР, съответно от БНТ, за времето на мандата си месечно възнаграждение на заседание в размер 2% от размера на заплатата на Генералния директор“.

10 Промяна в член 66 на ЗРТ по отношение на критериите за избора от страна на СЕМ на новопредложения изпълнителен орган, съответно на БНР и БНТ, „изпълнителен директор“, който заменя досегашните генерални директори, като за целта думите „генерални директори“ отпадат и се добавят думите „за изпълнителни директори на БНР, съответно на БНТ, се избират лица, отговарящи на изискванията за член на Съвета за електронни медии. За кандидатите за изпълнителен директор на БНР се изисква не по-малко от петгодишен трудов стаж на висше или главно управленско ниво - генерален директор, изпълнителен директор, програмен директор, директор Новини, директор Правна дирекция, главни редактори в радио“ . А „за кандидатите за изпълнителен директор на БНТ не по-малко от петгодишен трудов стаж във висше или главно управленско ниво - генерален директор, изпълнителен директор, програмен директор, директор Новини, директор Правна дирекция, главен продуцент, ръководител направление в телевизия“.

Мотиви: Изпълнителните директори на една голяма и обществено значима медия трябва да се избират сред хора, които са наясно със спецификата и функционирането й до степен, че да гарантират нейното безпроблемно функциониране, съобразено както с нейния бюджет, така и със ЗРТ. Не може начело на управлението да застава човек, който тепърва ще се учи как се случва всичко това.

За изпълнителни директори на БНР и БНТ трябва да се избират висококвалифицирани личности с богата обща култура и множество лични качества. А те са:

Да предвижда;

Да притежава професионална интуиция;

Да създава колективен дух;

Да умее да работи в екип;

Да бъде представителен;

Да притежава способност за лидерство;

Да бъде миротворец при непрестанни напрежения;

Да вдъхва уважение;

Да внушава правилността на решенията си освен с аргументи и с жесто – мимика и дикция;

Да сплотява и мотивира;

Да бъде справедлив арбитър;

Да обработва и осмисля огромен обем вътрешна и външна информация;

Да взима решения;

Да притежава сериозни познания и опит в програмно, техническо и финансово отношение;

Да умее да организира творческия процес;

Да усеща и предвижда вкуса на аудиторията, да се адаптира към тези промени;

Да мотивира и обединява около решенията си колектива

Критично високият коефициент на субективни качества в творческия процес могат да бъдат менажирани успешно само от личност с висок личен и професионален авторитет.

Трябва да се изработят от СЕМ и Националния обществен съвет критерии, които трябва да сведат до минимум:

Рискът от лошо управление;

Провалът в програмен и финансов аспект;

Загуба на аудитория и влияние в обществото.

Важност на критериите – да изяснят наличие или липса на систематизиран управленски опит; отношение към базови редакционни ценности; висок праг на лично достойнство.

Необходимост от висока аудио-визуална култура; експертни познания и управленски умения.

Влияние и авторитет на генералния директор.

Управление на промяната – чрез декрети или чрез влияние.

Ключови подходи:

успешна мотивация на персонала;

бърза и ефективна комуникация по вертикала и хоризонтала;

баланс на интереси между предаванията и дирекциите.

Персонална подготовка, усъвършенстване и личен авторитет на генералния директор.

Целите и интересите на хората да съвпадат с тези на телевизията.

Всеки да се чувства на мястото си и да осъзнава значимостта и общата потребност от своя труд.

Основно внимание трябва да се отделя на професионалния и чисто човешки аспект на неговата личност.

Човекът на този пост трябва да бъде абсолютно наясно, че обществените медии са пресечна тока на перманентния конфликт между интересите на държавата и тези на обществото

Той трябва да изисква обективност, равноотдалеченост от партии и икономически интереси; плурализъм, прецизност и безпристрастност. Ако не успее в това ще загуби авторитет, репутация и аудитория.

Това трябва да бъдат точките, по които да протича разговорът при оценяване на кандидатите за генерален директор.

11. Променя в Член 68. , в добавената от ЗИД на ЗРТ нова точка 5 в ал.1 В нея са добавени правомощия на генералните директори (в настоящето предложение: изпълнителни) на БНТ и БНР относно правото им „да сключва и прекратява трудовите договори на служителите и ръководните длъжностни лица в БНР, съответно в БНТ, и техните поделения,“.

Предлагаме да се заличи условието: „ включително при условията на Член 328, ал. 2 от Кодекса на труда, като след решение на управителния съвет на БНР, съответно управителния съвет на БНТ по Член 62, т. 13.“

Мотиви По отношение на употребата на чл. Член 328, ал. 2 от Кодекса на труда с цел да бъдат уволнявани служители на медиите, които са на ръководни позиции - законотворците добре знаят, че този член се прилага на теория и практика в случая на предприятия , чиято дейност е стопанска и целта на производството им е финансова печалба. Абсурдно е цитирането по този начин на Кодекса на труда в ЗРТ при положение, че при опит за подобна употреба на чл.328 ал. 2 от КТ, Върховният Касационен съд на Република България се е произнесъл: “В заключение, не е осъществена хипотезата на чл. 328, ал. 2 КТ – работодателят не осъществява като основен предмет на дейност стопански функции“ . За справка може да послужи и „Трудово право, 7 издание, Сиби 2010 г., професор доктор на юридическите науки Васил Мръчков- стр. 590 -594 /.

III. ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1 Предлагаме промяна в Член 19а. ал.1 от ЗРТ , като се заличат последните думи от текста „когато това практически е възможно“ Мотиви. Уточнението „ когато това практически е възможно“ не е демонстрация на гъвкавост, а поощрява лоши практики. "Когато това е практически възможно" беше част от общ текст от Първата ревизия на Директива 89/552/ЕИО, направена през 1999 г. който в оригиналната си версия гласеше: "...когато това е практически възможно, но в постоянно развитие и срок до 5 години от получаване на лицензията". Оттогава минаха 21 години и затова предлагаме този умишлено съкратен текст да отпадне. Съгласно ДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС за аудиовизуалните медийни услуги, в нейния преамбюл, аудиовизуалните медийни услуги са определени като такива повече в областта на културата, отколкото икономически, като тяхното нарастващо значение за демокрацията — за гарантиране на свободата на информацията, образованието и културата, е основание за прилагането на специфични правила към тези услуги

2. Промяна в Член 71 на ЗРТ От трите алинеи предлагаме да се заличи фонд "Радио и телевизия"; Алинея 3 да бъде редактирана както следва :

„Българската национална телевизия отделя за създаване на българско филмово творчество не по-малко от 10 на сто от субсидията от държавния бюджет.

Мотиви: В този ЗИД на ЗРТ фонд „ Радио и Телевизия“ и всичко свързано с него е изцяло заличено. В годините Член 71 т.3. е бил, в момента е, и ще продължава да бъде единствена гаранция , че БНТ има обществения ангажимент да финансира българско кино, за което има създаден и нарочен Правилник. Независимо от промяна в ръководството на БНТ, независимо от управляващата политическа сила, независимо от бюджета си. Не бива да се допуска по никакъв начин този член да се премахне! Това ще бъде престъпен акт по отношение на българското изкуство и култура и ще провокира съпротивата на представителите на цяла една творческа индустрия в България .

Съгласно ДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС за аудиовизуалните медийни услуги, в нейния преамбюл, аудиовизуалните медийни услуги са определени като такива повече в областта на културата, отколкото икономически, като тяхното нарастващо значение за демокрацията - за гарантиране на сволодата на информацията, образованието и културата, е основание за прилагането на специфични правила към тези услуги. Освен това, отново в преамбюла на Директивата сепосочва, че:

- Целта да се подпомага аудиовизуалната продукция в Европа може да бъде преследвана посредством определянето на задача от обществен интерес за определени доставчици на аудиовизуални медийни услуги, включително задължението значително да допринасят за инвестирането в европейска продукция.

- Доставчиците на медийни услуги следва да бъдат насърчавани в развитието на по-подробни концепции и стратегии, целящи развитието на европейските аудиовизулани художествени филми, които са адресирани към международна аудитория.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БАНОВ,

Предлагаме на Вашето внимание становище, подкрепено от СБФД. Молим направените предложения, в чието оформяне взеха участие нашите колеги Бойко Станкушев, Камен Алипиев и Евелина Кирилова, да бъдат взети предвид и да бъдат включени в законопроекта, който предстои да бъде внесен в Народното събрание.

Имаме готовност за провеждане на срещи и допйлнително мотивиране на направените от нас предложения.

 

С уважение, проф. д-р Иво Драганов, Боряна Пунчева, Боряна Каменова

Представляващ: Боряна Каменова

Сподели в
 

Когато получих книгата на нашия колега Живодар Душков от най-красивия български град на Дунав – Русе, да си призная останах изненадана. Без да проявявам стремеж да го хваля, ще кажа само, че наистина „Нашият град днес“ се оказа нестандартна, но същевременно и вълнуваща книга.

16.01.2021/12:56

Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ при СБЖ в партньорство с Комисията за защита на личните данни организира уебинар „Предизвикателства пред защитата на личните данни” на 22 януари 2021 г., от 10.00 до 12.30 часа

16.01.2021/09:24

Интересна дописка публикува на 4 февруари 1859 г „Цариградски вестник“, основан и редактиран от Иван Богоров. Новината е, че в Свиленград сгодените българи не бързали да се женят . За да понапълни кесията си обаче, Одринският епископ Хрисант ги принуждавал да побързат да застанат пред олтара.

12.01.2021/09:03

Премиерата бе в Клуб „Журналист” на СБЖ при спазване на всички предпазни санитарни мерки

29.12.2020/08:29

Н. Пр. Фам Куок Бао, който представляваше страната си в София до 2009 г., написа в чест на 70-годишнината от установяването на българо-виетнамски дипломатически отношения книгата „Земята на розите България”

27.12.2020/11:16

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Доминиращата медия днес са социалните мрежи, а онази класическа медия, която не се приспособи към тази нова екосистема, изчезва. Но приспособяването не означава оприличаване, защото мрежите са и територия на манипулацията. Класическите медии трябва да отговорят, засилвайки своите качества и наблягайки върху проверената истина, сочи известният френско-испански журналист

13.01.2021 /20:10 | Автор: Маурисио Висент | Източник: baricada.org

В края на миналата година още едно заглавие допълни списъка на изданията, посветени на годините на прехода. Известната преводачка и журналистка Ина Филипова е автор на книгата „Нажежените площади“, чийто издател е „Слънце“ на Надежда Кабакчиева.

12.01.2021 /18:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Известният ерудит и колумнист на в. "Сега" Димитри Иванов е роден на 31 декември 1931 г., но свидетелството му за раждане е от 1 януари 1932 г., тъй като в новогодишната нощ не е имало кой да го впише в регистъра.

01.01.2021 /18:44 | Източник: dimitriivanov.com

Навършват се 125 години от рождението на легендарната вдъхновителка на републиканците в Испанската гражданска война Долорес Ибарури, която бе и изявена журналистка, оглавявала вестник "Мундо обреро". Какъв бе пламенният ѝ и драматичен живот?

10.12.2020 /19:06 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Тази седмица излезе неговият 1 389-и брой. Редакцията на изданието благодари на своите верни читатели

10.01.2021 /12:17 | Източник: Старият мост

На 1 януари 1924 г. във Варна излиза от печат и достига до своите читатели първият брой на списание „Морски сговор“, съобщават от Военноморския музей във Варна.

02.01.2021 /16:16 | Източник: moreto.net

 Акценти и позиции

Един от двамата кандидати за генерален директор на БТА Кирил Вълчев посети по своя инициатива Съюза на българските журналисти и разговоря с председателката на УС на СБЖ Снежана Тодорова, подчертавайки уважението си към Съюза и стремежа към взаимно сътрудничество

19.01.2021 /13:53

В писмо до генералния директор Андон Балтаков и до членовете на УС на БНР е изразено очакване за прецизиране и синхронизиране с Колективния трудов договор на предлаганите проектоправила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио.

13.01.2021 /09:02

Да внимаваме за подмяната. Тя вече изкарва и Делян Пеевски борец за медийна прозрачност

12.01.2021 /16:02

 Мнения

Защо бе борбата Законът за БТА до бъде променен преди да бъде избран новият ѝ генерален директор

14.01.2021 /20:15 | Автор: Начо Халачев | Източник: СБЖ

Добре, че е националната телевизия да ни върне и в онова „непоносимо” и „престъпно време”. Как навреме ни дойдоха около Новата 2021 година старите ленти... Една песен възкреси спомени. Щастливи пред камерите, пееха Митко Цонев, Величко Скорчев, Живка Гичева с колегите си новинари...

06.01.2021 /14:13 | Автор: Лозан Такев, член на УС на СБЖ | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 31 гости

Бързи връзки