Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 20 ноември 2020 г.

08.12.2020 /16:42 Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова  – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Диана Желязкова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Мариана Бояджиева.

Отсъстваха:   Велиана Христова и Павлета Давидова – членовена УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролниясъвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане писмо на Къдринка Къдринова.

2.Избиране на комисии към Съюза на българските журналисти.

3.Обсъждане на молба, постъпила от „Валедо 1“ ООД.

4.Обсъждане на оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година от „Роял Клуб“ ЕООД.

5.Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 – Обсъждане писмо на Къдринка Къдринова.

След като се запозна с предложението на г-жа Къдринка Къдринова, взе под внимание изказванията на Дарина Анастасова, Антоанета Титянова, Венка Ризова, Мария Нецова, която прочете Становище на Комисията по журналистическа етика, Еми Мариянска, Борислав Костурков, Ивайло Диманов, Георги Калагларски, Марияна Бояджиева, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Лозан Такев, изслуша Анна Заркова - главен секретар на СБЖ,  и заключителните думи на Снежана Тодорова -председател на УС на СБЖ, УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

По точка 2  – Избиране на комисии към Съюза на българските журналисти.

След направените конкретни предложения и изказаните мнения УС на СБЖ РЕШИ:

Избира за Председател на Комисията по организационните въпроси г-жа Антоанета Титянова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по международна дейност г-н  Борислав Костурков.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно..

Избира за Председател на Комисия за научно-практически изследвания и анализипроф. Милко Петров.

За предложението гласуват 12 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Един. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по информационно-издателска дейност г-жа Къдринка Къдринова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по професионално-творческа дейност г-н Ивайло Диманов.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на клуб „Млад журналист“ г-жа  Павлета Давидова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията за синдикално-социална и правна защита г-жа ЕмиМариянска.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Стопанската комисия г-н Георги Калагларски.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за заместник-председател на Стопанската комисия г-жа Велиана Христова.

За предложението гласуват 7 души. Против? – Четирима. Въздържали се? – Един. Предложението се приема.

Избира за заместник-председател на Стопанската комисия г-жа Дияна Желязкова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

Избира за Председател на Комисията за комуникации, проекти и програми г-жа Екатерина Кючукова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

По точка 3  - Обсъждане на молба, постъпила от „Валедо 1“ ООД.

След като взе под внимание постъпилата молба от „Валедо 1“ ООД и изразените становища от участниците в заседанието УС на СБЖ ПРИЕ: информацията сведение.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

По точка 4 - Обсъждане на оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година от „Роял Клуб“ ЕООД.

Присъстващите на заседанието  се запознаха с постъпилата оферта за почивка на членовете на СБЖ и техните семейства за сезон 2021 година и взеха под внимание изказаните мнения от г-н Калагларски, г-жа Титянова и г-жа Анастасова.

УС на СБЖ РЕШИ: Приема условията за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година.

Офертата да бъде публикувана на сайта на СБЖ за информация на членовете на СБЖ.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

По точка 5 – Госпожа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ предложи на вниманието на  присъстващите предложение от г-жа Евгения Александрова, член на СБЖ и опит в изработването на проекти на Министерството на труда и социалната политика. Тя предлага СБЖ да участва в два проекта:

- Проект „Детски кът“ за почасово отглеждане на деца в условията на COVID-19. Проектът е за над 200 000 лева.Свързан ес нуждата от почасово отглеждане на деца с работещи родители ( която е изострена в условията на карантината) и със създаването на съответни на тази нужда работни места за възпитатели. Този проект е за работещи фирми, в които има такива деца. Той не е за медии и творчески сдружения, но те могат да участват като желани партньори в него. СБЖ е авторитетно национално сдружение на журналисти с над 3500 членове. Предполага се, че в него има немалко журналисти и журналистки, които поради голямата си заетост, имат нужда от почасово отглеждане на своите деца. При спечелване ще бъдат отпуснати средства  за  ремонт, оборудване на една от стаите на V етаж в съюзната сграда и осигуряване заплати на трима колеги за детегледачи. Проектът е за 12 месеца.

- Международен проект отново във връзка с COVID -19 в партньорство с новрежкия съюз на журналистите и Съюза на исландските журналисти.

УС на СБЖ ПРИЕ: информацията за сведение.

/Заседанието на УС на СБЖ завърши в 19.55 часа./

 

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Халина Хътчинс, която бе смъртоносно простреляна от актьора Алек Болдуин по време снимки на уестърна „Rust” в щата Ню Мексико, е родена в Украйна през 1979 г. и е завършила международна журналистика в Киевския държавен университет. От 2015 г. живее в САЩ, където завършва и операторско майсторство. Заснема над 30 филма и сериала, показвайки изключителен талант.

23.10.2021 /12:34 | Източник: actualidad.rt.com/novini.bg

По-малко от една пета от биографиите в англоезичната версия на Уикипедия са на жени. Дисбалансът е наличен и при биографиите на журналистките. Популяризирането на работата на жените в тази професия е необходимо за подпомагане на равенството между половете в журналистическото ръководство. То влияе върху безопасността, доверието, признаването, приобщаването и доходите на жените журналисти, обобщава в свой анализ Journalism.co.uk.

20.10.2021 /16:19 | Източник: Journalism.co.uk

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Сбогуването с Веселин Константинов ще е на 30 октомври от 12.00 ч. в храма „Света София”. Вечна памет и дълбок поклон!

21.10.2021 /13:31

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 34 гости

Бързи връзки