Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 май 2021 г.

21.05.2021 /05:59 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:

 Снежана Тодорова,  Анна Заркова, Емилия Мариянска, Георги Калагларски, Велиана Христова, Ивайло Диманов, Борислав Костурков, Антоанета Титянова, Дарина  Анастасова, Екатерина Кючукова, Марияна Бояджиева.

/По време на заседанието се осъществяваше телефонна връзка с Дияна Желязкова./

Отсъстваха:   Лозан Такев и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет.

Присъстваха и: Адвокат Мариана Попова и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на постъпили оферти за даване под наем на бази на Съюза на българските журналисти

2. Обсъждане на финансовия отчет за 2020 година. Обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година

3. Информация за подготовката на общото събрание

4. Избор на председател на Комисията по международната дейност на СБЖ

5. Разни

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка  1 - Обсъждане на постъпили оферти за даване под наем на бази на Съюза на българските журналисти

Участниците в заседанието дебатираха по предварително изпратените им предложения за наемане имоти, собственост на СБЖ в град Банкя и град Варна. В дискусията свои мнения и конкретни предложения направиха: Снежана Тодорова, Анна Заркова,Екатерина Кючукова, Велиана Христова, Еми Мариянска, Борислав Костурков, Дияна Желязкова, Венка Ризова, Георги Калагларски, Антоанета Титянова, Дарина Маринова, Марияна Бояджиева.

УС на СБЖ РЕШИ:

Внася на вниманието на делегатите на Общото събрание на СБЖ, което ще се проведе на 15 май т.г. от 10.00 часа всички постъпили предложения за наемане, а именно- предложение от Капитал Хелт Холдинг ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за Творческа база на СБЖ в град Банкя; предложение от Капитал Хелт Холдинд ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за блок 2, намиращ  се в МДЖ-Варна; предложение от Капитал Хелт Холдинд ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за „Парк-хотел”, намиращ се в град Варна, к.к. „Чайка”; предложение от „Роял Клуб” ЕООД за цялостен наем на базата на МДЖ-Варна – блок 2 и блок 1; предложение от Еко уикенд и спа ЕООД за блок 2 и ресторант „Диоген”.

На следващото заседание на Управителния съвет на СБЖ на 14 май, т.г. от 14.30 часа да се подготви проект за решения по постъпилите оферти, които да бъдат предложени на вниманието на делегатите на Общото събрание на СБЖ.

За предложението гласуват 10 души. /В броя на гласувалите се включва и гласуването на Марияна Бояджиева./ Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка  2 - Годишен финансов отчет за 2020 година

След като се запозна с предварително изпратения проект за бюджет и отчет за 2020 година и проекто-бюджет за 2021 година, изслуша поясненията на Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и взе под внимание изказванията на: Георги Калагларски, Еми Мариянска, Дарина Маринова, Борислав Костурков, Ани Заркова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ:

Внася за одобрение от Общото събрание на СБЖ годишен финансов отчет на УС на СБЖ за 2020 година, изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година.

Гласували 10 души „За”; Против – няма; Въздържали се – няма.

По точка 3 – Информация за подготовката на Общото събрание на СБЖ.

Госпожа Снежана Тодорова и г-жа Ани Заркова информираха присъстващите за подробности около провеждането на ОС на СБЖ на 15 май /събота/ в две зали – на първия и  третия етаж, при подходящи условия със съответно озвучаване и видеовръзка.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 4 - Избор на председател на Комисията по международна дейност на СБЖ

УС на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА гласуването за избор на председател на Комисията по международна дейност за следващото заседание на УС на 14 май /петък/.

По точка 5 – Разни

УС на СБЖ РЕШИ: Заседанията на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да се провеждат в петък от 14.30 часа.

Гласували 10 души „За”; Против – няма; Въздържали се – няма.

/Закрито в 14,45 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Халина Хътчинс, която бе смъртоносно простреляна от актьора Алек Болдуин по време снимки на уестърна „Rust” в щата Ню Мексико, е родена в Украйна през 1979 г. и е завършила международна журналистика в Киевския държавен университет. От 2015 г. живее в САЩ, където завършва и операторско майсторство. Заснема над 30 филма и сериала, показвайки изключителен талант.

23.10.2021 /12:34 | Източник: actualidad.rt.com/novini.bg

По-малко от една пета от биографиите в англоезичната версия на Уикипедия са на жени. Дисбалансът е наличен и при биографиите на журналистките. Популяризирането на работата на жените в тази професия е необходимо за подпомагане на равенството между половете в журналистическото ръководство. То влияе върху безопасността, доверието, признаването, приобщаването и доходите на жените журналисти, обобщава в свой анализ Journalism.co.uk.

20.10.2021 /16:19 | Източник: Journalism.co.uk

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Сбогуването с Веселин Константинов ще е на 30 октомври от 12.00 ч. в храма „Света София”. Вечна памет и дълбок поклон!

21.10.2021 /13:31

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 34 гости

Бързи връзки