Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 14 май 2021 г.

26.05.2021 /11:52 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Дарина Атанасова, Емилия Мариянска,  Георги Калагларски, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов, Велиана Христова, Борислав Костурков, Лозан Такев.

Отсъстваха:  Дияна Желязкова, Марияна Бояджиева и Павлета Давидова,  членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, по точка  1 от дневния ред присъства и Васил Сотиров, адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&сие”

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Васил Сотиров – член на Съюза на българските журналисти и избор на председател на Комисията по международни въпроси.

2. Информация  относно подготовката за  провеждане на Общото събрание.

3. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/

По точка 1 - Представяне на Васил Сотиров – член на Съюза на българските журналисти и избор на председател на Комисията по международни въпроси.

След като взе под внимание уводните думи на Борислав Костурков, изслуша представянето на Васил Сотиров и мненията на Снежана Тодорова, Мария Нецова, Георги Калагларски, Еми Мариянска, Антоанета Титянова, Дарина Маринова, Велиана Христова и Венка Ризова УС на СБЖ РЕШИ: ИЗБИРА за председател на Комисията по международните въпроси ВАСИЛ СОТИРОВ.

Гласували 11 души „За”. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка 2 - Информация  относно подготовката за  провеждане на общото събрание.

Г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, запозна участниците в заседанието с проект на сценарий, с който председателстващите на утрешното Общо събрание да бъдат улеснени при формулиране на предложенията за решение; Предложение във връзка с поредността на точките от предварително обявения и разпратен дневен ред, а именно: да се разгледа и гласува първо по т. 6 от дневния ред и след това да се пристъпи към т.1, 2, 3, 4 , 5, 7 и 8, т.е. въпросите по дневния ред да се разгледат в поредността:

6. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане на бюджет за 2021 година.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

5. Дискусия по отчетите и изказвания.

7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.

8. Разни

Мотивите за предложението са следните: В обхвата на тази точка е включено разглеждане на постъпили оферти за сключване на договори за наем на имоти на Сдружението в град Банкя и град Варна. Предложенията са за сериозни инвестиции и дългосрочно сътрудничество, което би осигурило значителен приход в бюджета на СБЖ в дългосрочен план. С оглед на това е целесъобразно преди да се обсъди и приеме бюджета на СБЖ за 2021 година, да се гласува по предложените оферти за наемни договори, тъй като ако офертите или част от тях бъдат одобрени и Общото събрание на СБЖ даде мандат на УС на СБЖ да води преговори и да сключи договори за наем, съответният приход ще може да се заложи в бюджета и да подобни основни показатели в него; Предложение за избор на председатели на заседанията на Общото събрание.

След проведеното обсъждане, изказаните мнения и направени конкретни предложения от: Георги Калагларски, Борислав Костурков, Ани Заркова, Велиана Христова, Антоанета Титянова, Еми Мариянска, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов, Венка Ризова и адвокат Радост Ганчева Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:

1. Внася за одобрение от Общото събрание на СБЖ следното предложение за решение: Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ дава съгласие Управителният съвет на СБЖ да води преговори и да сключи договори за отдаване под наем на имоти, собственост на СБЖ, с избрани наематели при възможно най-добри условия за СБЖ и за неговите членове за срок от десет години с възможност за продължение на наемния договор за още десет години.

За предложението гласуват 11 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма

2. Предлага промяна в поредността на разглеждане на точките от предварително обявения дневен ред за Общото събрание на Сдружението, а именно:

6. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане на бюджет за 2021 година.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

5. Дискусия по отчетите и изказвания.

7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.

8. Разни

За предложението гласуват 11 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма

3. Предлага за председатели на заседанието на Общото събрание – Мария Любенова и Славяна Манолова.

За предложението гласуват 11 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма

/Закрито в 18,45 часа/

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Сдружение Съюз на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 13,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

07.01.2022/10:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,05 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

13.12.2021/12:38

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Роден на 31.12.1931 г., но записан в кръщелното на 01.01.1932 г., "за да мине в следващия набор за казармата", както обяснява самият Димитри Иванов - още с това начало в живота си той излиза от всякакви стандарти, за да стигне до днес такива професионални и човешки висини, каквито средният съвременен кръгозор изобщо няма капацитет да фокусира.

11.01.2022 /20:20 | Източник: СБЖ/dimitriivanov.com

През 2022-ра ще се навършат 30 години, откакто загубихме изтъкнатия фотограф Тодор Славчев, запечатал в образи и голяма част от историята на СБЖ. Нека си спомним отново за него и да отдадем дължимото на забележителния му принос във фотографията.

31.12.2021 /19:07 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Университетска изследователка от Хонконг предлага обширен анализ на приноса за възраждането на журналистиката на фактите от страна на филипинската журналистка и издателка Мария Реса, която тази година бе отличена с Нобелова награда за мир заедно с руския си колега Дмитрий Муратов.

16.12.2021 /16:13 | Автор: Проф. Юен-ин Чан | Източник: gijn.org

Известният френски журналист, писател и интелектуалец с националистически дискурс Ерик Земур обяви официално, че влиза в надпреварата за президент на Франция на изборите догодина и ще се опита да „изсели“ Макрон от Елисейския дворец. Новината обиколи всички световни информационни агенции, след като Земур с летящ старт обяви кандидатурата си.

05.12.2021 /09:39 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Второ знаково отстраняване от в. „Дума” на емблематична журналистка в рамките на два дни буди сериозна тревога за нови нива в посегателството над свободата на словото и правата на журналистите в България. Редно е и правителството да се произнесе, защото тревожните действия идват от сила, представена в него.

14.01.2022 /16:16

Апелираме към колегията да се присъедини към петицията в защита на Велиана Христова и към други солидарни действия, с които заедно да отстоим свободата на словото и журналистическите права.

13.01.2022 /15:57

Компетентните органи трябва да реагират незабавно на информацията за заплаха срещу главния редактор на BIRD Атанас Чобанов. В световен мащаб острата реакция срещу посегателства над журналисти също е мерило за демокрацията – от погромите срещу медии в Казахстан до разправата с разобличителя от „Уикилийкс” Джулиан Асандж

10.01.2022 /08:57

 Мнения

„Чистката” във в. „Дума” е опасен симптом и за правата на журналистите, и за обществената търпимост към посегателства срещу критични гласове.

19.01.2022 /12:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Такава ни е съдбата – да бъдем глашатаи на истината. Няма да сме журналисти, ако търсим нещо друго в професията и в живота. А те ни поставят пред изпитания...

26.12.2021 /16:00 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 22 гости

Бързи връзки