Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 22 юли 2021 г.

30.07.2021 /08:24 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха:

 Снежана Тодорова, Анна Заркова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Екатерина Кючукова, Благой Цицелков, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха: Антоанета Титянова, Велиана Христова, Емилия Мариянска, Дарина Анастасова, Лозан Такев, Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и  адвокат Радост Ганчева - адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“.

Заседанието се проведе при следния

                                 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на писмо от „Валедо 1“ ООД.
2. Обсъждане на откритото писмо на колегите

3. Георги Калагларски, Емилия Мариянска и Дияна Желязкова.

 4. Обсъждане на предложение от председателя на журналистическото дружество във в. „Земя“ Петьо Пъдев.
Информация за проведения търг от СБЖ на движимо имущество в базата ни в Банкя.

5. Разни.

/Начало - 14.40 часа/

/Предложеният дневен ред бе приет - 8 души „за“ и 1 „против“, от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1 – Обсъждане на писмо от „Валедо 1“ ООД.

Участниците в заседанието разискваха по предварително разпратено им писмо от „Валедо 1” ООД.Изслушани бяха и адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“ и г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ.

След изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Снежана Тодорова, г-жа Анна Заркова, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Дияна Желязкова, г-н Борислав Костурков, г-н Георги Калагларски, г-н Ивайло Диманов, г-н Благой Цицелков,  г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Венка Ризова, г-жа Мария Нецова УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СБЖ: РЕШИ:

Да се подготви и изпрати отговор на г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД, в който да се изрази КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ  с предложението за намаляване на обявената наемна цена за отдаване под наем на недвижимия имот на Сдружението, находящ се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, който се предоставя за временно и възмездно ползване като ресторант.

Да се отправи за пореден път покана за доброволно заплащане на всички дължими от „Валедо 1” ООД суми за обезщетение за ползването на недвижимия имот на Сдружение „СБЖ” за периода от месец септември 2020 година до настоящия момент като те бъдат прецизирани и конкретизирани- обезщетение за ползване на имота на основание чл. 7.3 от договора за наем и режийни разноски за периода.

В случай, че „Валедо 1” ООД желае да участва в предстоящите преговори за отдаване под наем на имота, следва да заплати на Сдружение „Съюз на българските журналисти” всички описани по-горе суми, но не по-малко от 201 000 лева, в срок до 20 септември 2021 година.

За предложението гласуват 9 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка 2 -   Обсъждане на откритото писмо на колегите

Георги Калагларски, Емилия Мариянска и Дияна Желязкова.

Открит и конструктивен дебат, предизвика депозираното Открито писмо до членовете на Съюза на българските журналисти и г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ от г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия и член на УС на СБЖ, г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на Стопанската комисия и член на УС на СБЖ и Еми Мариянска, председател на Комисията по синдикално-социална и правна защита и член на УС на СБЖ по повод подписаните договори за отдаване под наем на базите на СБЖ в град Банкя и град Варна по решение на Общото събрание на СБЖ, състояло се на 15 май, т.г.

В обстойния диалог  своите мнения, отговори и конкретни предложения направиха – г-жа Снежана Тодорова, г-н Георги Калагларски, г-жа Анна Заркова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Благой Цицелков, г-жа Венка Ризова, г-жа Марияна Бояджиева и г-жа Мария Нецова.

Адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&Сие” даде допълнителни разяснения по законосъобразността и целесъобразността на подписаните договори за отдаване под наем, съгласно Решението на ОС на СБЖ.

Водени от желанието и с оглед постигането на още по-добри условия, в защита интересите на Сдружението и неговите членове всички присъстващи на заседанието на УС на СБЖ постигнаха СЪГЛАСИЕ да се подготви АНЕКС към подписаните с “КАПИТАЛ ХЕЛТ”  EООД договори за наем за обектите на Сдружение „Съюз на българските журналисти” в град Банкя и град Варна, включващи направените на заседанието конкретни предложения.

По точка 3 - Обсъждане на предложение от председателя на журналистическото дружество във в. „Земя“ Петьо Пъдев.

След като взе под внимание предварително разпратеното предложение от името на г-н Петьо Пъдев, председател на журналистическо дружество при вестник „Земя” и изслуша г-жа Снежана Тодорова, г-н Борислав Костурков, г-н Георги Калагларски и г-н Ивайло Диманов УС на СБЖ РЕШИ:

НЕ ПОДКРЕПЯ предложението за номиниране на проф. Светлана Шаренкова за наградата за публицистика „Георги Кирков”.

Гласували – „За” – 8 души. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

По точка 4 - Информация за проведения търг от СБЖ на движимо имущество в базата  в Банкя.

Г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ запозна участниците в заседанието с провеждането и приходите от организирания търг с явно наддаване на 21.07.2021 година от 11.00 часа за продажба на собствени на Сдружението движими вещи, находящи се в град Банкя, ул. „Максим Горки” 4, подробно описани в списък. Имуществото е оценено от лицензиран оценител, за купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от членове на комисия, назначена със заповед на Председателя на Сдружение „Съюз на българските журналисти” по провеждането на търга.

Следващата дата за провеждане на търга е 28 юли 2021 година.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували – „За” – 8 души. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

По точка 5 –  Разни.

 Поканата СБЖ да излъчи български участник в журито на конкурса  „Дафне Каруана Галиция”, получена със специално писмо от организаторите и подписано от Лоран Брие, изпълнителен директор на Пресклуб  Брюксел в Европа, обсъдиха присъстващите на заседанието.

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

 За наградата могат да кандидатстват професионални журналисти и екипи от професионални журналисти от каквато и да е националност. Трябва да се представят задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави от ЕС.

Церемонията по награждаването ще се провежда всяка година около 16 октомври, датата на убийството на Дафне Каруана Галиция. През 2021 г. церемонията по награждаването ще се състои на 14 октомври, четвъртък, в Европейския парламент. Наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро е в знак на подкрепа за разследващата журналистика и като признание за значението на свободните медии.

След като взе под внимание отвода на г-жа Анна Заркова, главен секретар на СБЖ за член на международното жури и направените предложения  УС на СБЖ РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ  г-н ИВАН БАКАЛОВ, разследващ журналист и главен редактор на „е-vestnik”  да бъде представител на Съюза на българските журналисти в международното жури на конкурса „Дафне Каруана Галиция”.

Гласували  „За” – 8 души; Против – Няма. Въздържали се – Няма.

/Край на заседанието - 18.45 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Академичната монография на гл. ас. д-р Мая Василева от Катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция” в ФЖМК в СУ “Св. Климент Охридски”, озаглавена “Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи”, бе представена в литературен клуб "Перото". Предлагаме експозето на проф. д-р Маргарита Пешева за монографията.

11.10.2021 /13:44 | Автор: Проф. Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

В сезона на Нобеловите награда стана известно, че Нобелова награда за мир се присъжда на филипинската журналистка Мария Реса и главния редактор на руския вестник „Новая газета“ Дмитрий Муратов. Двамата са номинирани за престижното отличие от Норвежкия Нобелов комитет за тяхната борба за свободата на словото. Също така те представляват и всички журналисти, които чрез борбата за запазването на мира отстояват демокрацията и свободата на словото.

09.10.2021 /20:08 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 22 гости

Бързи връзки