Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 22 юли 2021 г.

30.07.2021 /08:24 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха:

 Снежана Тодорова, Анна Заркова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Екатерина Кючукова, Благой Цицелков, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов, Марияна Бояджиева.

Отсъстваха: Антоанета Титянова, Велиана Христова, Емилия Мариянска, Дарина Анастасова, Лозан Такев, Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и  адвокат Радост Ганчева - адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“.

Заседанието се проведе при следния

                                 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на писмо от „Валедо 1“ ООД.
2. Обсъждане на откритото писмо на колегите

3. Георги Калагларски, Емилия Мариянска и Дияна Желязкова.

 4. Обсъждане на предложение от председателя на журналистическото дружество във в. „Земя“ Петьо Пъдев.
Информация за проведения търг от СБЖ на движимо имущество в базата ни в Банкя.

5. Разни.

/Начало - 14.40 часа/

/Предложеният дневен ред бе приет - 8 души „за“ и 1 „против“, от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка 1 – Обсъждане на писмо от „Валедо 1“ ООД.

Участниците в заседанието разискваха по предварително разпратено им писмо от „Валедо 1” ООД.Изслушани бяха и адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“ и г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ.

След изказаните мнения и направените конкретни предложения от г-жа Снежана Тодорова, г-жа Анна Заркова, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Дияна Желязкова, г-н Борислав Костурков, г-н Георги Калагларски, г-н Ивайло Диманов, г-н Благой Цицелков,  г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Венка Ризова, г-жа Мария Нецова УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СБЖ: РЕШИ:

Да се подготви и изпрати отговор на г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД, в който да се изрази КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ  с предложението за намаляване на обявената наемна цена за отдаване под наем на недвижимия имот на Сдружението, находящ се в град София, ул. „Граф Игнатиев” № 4, който се предоставя за временно и възмездно ползване като ресторант.

Да се отправи за пореден път покана за доброволно заплащане на всички дължими от „Валедо 1” ООД суми за обезщетение за ползването на недвижимия имот на Сдружение „СБЖ” за периода от месец септември 2020 година до настоящия момент като те бъдат прецизирани и конкретизирани- обезщетение за ползване на имота на основание чл. 7.3 от договора за наем и режийни разноски за периода.

В случай, че „Валедо 1” ООД желае да участва в предстоящите преговори за отдаване под наем на имота, следва да заплати на Сдружение „Съюз на българските журналисти” всички описани по-горе суми, но не по-малко от 201 000 лева, в срок до 20 септември 2021 година.

За предложението гласуват 9 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка 2 -   Обсъждане на откритото писмо на колегите

Георги Калагларски, Емилия Мариянска и Дияна Желязкова.

Открит и конструктивен дебат, предизвика депозираното Открито писмо до членовете на Съюза на българските журналисти и г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ от г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия и член на УС на СБЖ, г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на Стопанската комисия и член на УС на СБЖ и Еми Мариянска, председател на Комисията по синдикално-социална и правна защита и член на УС на СБЖ по повод подписаните договори за отдаване под наем на базите на СБЖ в град Банкя и град Варна по решение на Общото събрание на СБЖ, състояло се на 15 май, т.г.

В обстойния диалог  своите мнения, отговори и конкретни предложения направиха – г-жа Снежана Тодорова, г-н Георги Калагларски, г-жа Анна Заркова, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Благой Цицелков, г-жа Венка Ризова, г-жа Марияна Бояджиева и г-жа Мария Нецова.

Адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&Сие” даде допълнителни разяснения по законосъобразността и целесъобразността на подписаните договори за отдаване под наем, съгласно Решението на ОС на СБЖ.

Водени от желанието и с оглед постигането на още по-добри условия, в защита интересите на Сдружението и неговите членове всички присъстващи на заседанието на УС на СБЖ постигнаха СЪГЛАСИЕ да се подготви АНЕКС към подписаните с “КАПИТАЛ ХЕЛТ”  EООД договори за наем за обектите на Сдружение „Съюз на българските журналисти” в град Банкя и град Варна, включващи направените на заседанието конкретни предложения.

По точка 3 - Обсъждане на предложение от председателя на журналистическото дружество във в. „Земя“ Петьо Пъдев.

След като взе под внимание предварително разпратеното предложение от името на г-н Петьо Пъдев, председател на журналистическо дружество при вестник „Земя” и изслуша г-жа Снежана Тодорова, г-н Борислав Костурков, г-н Георги Калагларски и г-н Ивайло Диманов УС на СБЖ РЕШИ:

НЕ ПОДКРЕПЯ предложението за номиниране на проф. Светлана Шаренкова за наградата за публицистика „Георги Кирков”.

Гласували – „За” – 8 души. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

По точка 4 - Информация за проведения търг от СБЖ на движимо имущество в базата  в Банкя.

Г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ запозна участниците в заседанието с провеждането и приходите от организирания търг с явно наддаване на 21.07.2021 година от 11.00 часа за продажба на собствени на Сдружението движими вещи, находящи се в град Банкя, ул. „Максим Горки” 4, подробно описани в списък. Имуществото е оценено от лицензиран оценител, за купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от членове на комисия, назначена със заповед на Председателя на Сдружение „Съюз на българските журналисти” по провеждането на търга.

Следващата дата за провеждане на търга е 28 юли 2021 година.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Гласували – „За” – 8 души. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

По точка 5 –  Разни.

 Поканата СБЖ да излъчи български участник в журито на конкурса  „Дафне Каруана Галиция”, получена със специално писмо от организаторите и подписано от Лоран Брие, изпълнителен директор на Пресклуб  Брюксел в Европа, обсъдиха присъстващите на заседанието.

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

 За наградата могат да кандидатстват професионални журналисти и екипи от професионални журналисти от каквато и да е националност. Трябва да се представят задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави от ЕС.

Церемонията по награждаването ще се провежда всяка година около 16 октомври, датата на убийството на Дафне Каруана Галиция. През 2021 г. церемонията по награждаването ще се състои на 14 октомври, четвъртък, в Европейския парламент. Наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро е в знак на подкрепа за разследващата журналистика и като признание за значението на свободните медии.

След като взе под внимание отвода на г-жа Анна Заркова, главен секретар на СБЖ за член на международното жури и направените предложения  УС на СБЖ РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ  г-н ИВАН БАКАЛОВ, разследващ журналист и главен редактор на „е-vestnik”  да бъде представител на Съюза на българските журналисти в международното жури на конкурса „Дафне Каруана Галиция”.

Гласували  „За” – 8 души; Против – Няма. Въздържали се – Няма.

/Край на заседанието - 18.45 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Сдружение Съюз на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 13,15 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

07.01.2022/10:58

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,05 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

13.12.2021/12:38

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Роден на 31.12.1931 г., но записан в кръщелното на 01.01.1932 г., "за да мине в следващия набор за казармата", както обяснява самият Димитри Иванов - още с това начало в живота си той излиза от всякакви стандарти, за да стигне до днес такива професионални и човешки висини, каквито средният съвременен кръгозор изобщо няма капацитет да фокусира.

11.01.2022 /20:20 | Източник: СБЖ/dimitriivanov.com

През 2022-ра ще се навършат 30 години, откакто загубихме изтъкнатия фотограф Тодор Славчев, запечатал в образи и голяма част от историята на СБЖ. Нека си спомним отново за него и да отдадем дължимото на забележителния му принос във фотографията.

31.12.2021 /19:07 | Автор: Иван Каневчев | Източник: СБЖ

Университетска изследователка от Хонконг предлага обширен анализ на приноса за възраждането на журналистиката на фактите от страна на филипинската журналистка и издателка Мария Реса, която тази година бе отличена с Нобелова награда за мир заедно с руския си колега Дмитрий Муратов.

16.12.2021 /16:13 | Автор: Проф. Юен-ин Чан | Източник: gijn.org

Известният френски журналист, писател и интелектуалец с националистически дискурс Ерик Земур обяви официално, че влиза в надпреварата за президент на Франция на изборите догодина и ще се опита да „изсели“ Макрон от Елисейския дворец. Новината обиколи всички световни информационни агенции, след като Земур с летящ старт обяви кандидатурата си.

05.12.2021 /09:39 | Автор: Майя Любомирска | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Второ знаково отстраняване от в. „Дума” на емблематична журналистка в рамките на два дни буди сериозна тревога за нови нива в посегателството над свободата на словото и правата на журналистите в България. Редно е и правителството да се произнесе, защото тревожните действия идват от сила, представена в него.

14.01.2022 /16:16

Апелираме към колегията да се присъедини към петицията в защита на Велиана Христова и към други солидарни действия, с които заедно да отстоим свободата на словото и журналистическите права.

13.01.2022 /15:57

Компетентните органи трябва да реагират незабавно на информацията за заплаха срещу главния редактор на BIRD Атанас Чобанов. В световен мащаб острата реакция срещу посегателства над журналисти също е мерило за демокрацията – от погромите срещу медии в Казахстан до разправата с разобличителя от „Уикилийкс” Джулиан Асандж

10.01.2022 /08:57

 Мнения

„Чистката” във в. „Дума” е опасен симптом и за правата на журналистите, и за обществената търпимост към посегателства срещу критични гласове.

19.01.2022 /12:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Такава ни е съдбата – да бъдем глашатаи на истината. Няма да сме журналисти, ако търсим нещо друго в професията и в живота. А те ни поставят пред изпитания...

26.12.2021 /16:00 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки