Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 октомври 2021 г.

22.10.2021 /18:09 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова.

Отсъстваха: Дарина Анастасова и Благой Цицелков.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, адвокат Радост Ганчева адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“  и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за изпълнение на договорите за базите в Банкя и Варна /дом 3/.

2. Среща с господин Методи Янков

3. Изслушване на г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД и обсъждане писмото му до председателя на УС на СБЖ с вх.№ 136 от 06.10.2021 година.

4. Разни.

/Начало - 11.10 часа/

По точка 1 – Информация за изпълнение на договорите за базите в Банкя и Варна /дом 3/.

Среща с господин Методи Янков.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира участниците в заседанието за проведените разговори с „Капитал Хелт” в изпълнение на решението на УС на СБЖ от последното му заседание. В хода на срещата са поставени и обсъдени въпросите по отношение размера на наемната цена, по отношение на втори десетгодишен период на договорите, начина, по който се актуализират, предимства и преференции за членовете на СБЖ в болница „Сердика”.

По отношение на договорите за наем след изтичане на тримесечния срок в СБЖ са получени потвърждения от страна на наемателя „Капитал Хелт”, че двата имота собственост на СБЖ във Варна и в Банкя, отговарят на техните изисквания и на инвестиционните им намерения и те продължават работата по договора така, както са уговорени условията. Преведени са и депозитите по двата договора.

Към този момент след проведената среща не е постигнато споразумение за увеличаване на наемната цена, тя ще бъде увеличена, съобразно схемата, която е описана в договора за начина за актуализиране на цената,  както и за промяна на останалите уговорки в договора.

Г-н Методи Янков, управител на „Капитал Хелт” запозна членовете на УС на СБЖ с подробностите по предварително изпратените проекти за ремонт и количествено-стойностни сметки на сградите, собственост на СБЖ в град Банкя и във Варна - /дом № 3/. Той сподели, че няма необходимост от промяна на предназначението на сградите и издаване на разрешение на строеж. Ще бъде направена регистрация в съответните общини за извършване на текущ ремонт, няма да се правят конструктивни промени, а сградите само ще се възстановят и укрепят.Ремонтът на Банкя ще бъде на стойност 2 500 000 лева, а във Варна /дом № 3/ на стойност 2 300 000 лева. Двете сгради ще бъдат топлоизолирани с изключение на голямата сграда в град Банкя. Ще бъдат подменени изцяло електроинсталациите и ВиК инсталациите, ще се изградят отоплителни инсталации – в Банкя отоплението ще се реализира чрез газов котел, а във Варна с най-съвременна възможна форма за отопление – чрез термопомпи, ще бъдат подменени всички настилки, ще бъдат ремонтирани всички бани и тоалетни.

Арх. Милен Мечкуев, проектант обясни, че е направено заснемане на двете сгради, проверено е състоянието на всички материали по фасади, стени, тавани, инсталации и в проекта са заложени всички необходими дейности, за да може сградите да отговарят на съвременните изисквания и ремонтът, който бъде извършен да е дълготраен.

След като взе под внимание казаното от г-н Методи Янков, управител на „Капитал Хелт” и арх. Милен Мечкуев, както и отговорите им на конкретно поставените въпроси от г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Велиана Христова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Борислав Костурков и г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ ПРИЕ: В едноседмичен срок да се подготвят, прецизират и предоставят на „Капитал Хелт” забележките от страна на СБЖ по представените проекти и количествено-стойностните сметки, а именно: диференциране на предложените подобрения; инвеститорски контрол от страна на СБЖ, който да следи в хода на строителните процеси за извършваните подобрения, да няма нарушения в конструкцията на сградите, както и за качеството на вложените материали, отчетност за реалните количества на ремонтните дейности. След получаване на отговор от страна на наемателите от фирма „Капитал Хелт” се вземе окончателно решение по предоставените проекти и количествено-стойностни сметки.

Гласували 12 души. Против? – няма. Въздържали се? – няма.

По точка 2 -   Изслушване на г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД и обсъждане писмото му до председателя на УС на СБЖ с вх.№ 136 от 06.10.2021 година.

След като изслуша г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД, взе под внимание мненията на г-жа Антоанета Титянова, г-жа Велиана Христова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Борислав Костурков, г-жа Венка Ризова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Ивайло Диманов, г-жа Снежана Тодорова, г-н Георги Калагларски, г-жа Павлета Давидова и становището на адвокат Радост Ганчева УС НА СБЖ РЕШИ:

1. Сдружение „СБЖ” изразява готовност да приеме предложението на фирма „Валедо 1” ООД за заплащане на сумата от 180 000 лв. /сто и осемдесет хиляди лева, представляваща част от задължението за ползването на недвижим имот на Сдружението, находящ се на ул. „Граф Игнатиев” № 4 в едноседмичен срок.

2. В случай, че сумата бъде заплатена при посочените условия и срок да бъде подготвено и подписано споразумение, с което да бъдат уредени окончателно отношенията между Сдружение „СБЖ” и фирма „Валедо 1” ООД във връзка с действието и прекратяването на Договор за наем от 01.11.2012 година и всички анекси и допълнителни споразумения към него.

3. В случай, че сумата бъде заплатена при посочените условия и срок да се започнат преговори и при постигане на съгласие да бъде подписан договор за наем с фирма „Валедо 1” ООД за същия недвижим имот за период от 3 /три/ години, считано от 01.11.2021 година при следните съществени условия:

Месечна наемна цена – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) с включен ДДС;

Предвид динамичната икономическа обстановка към датата на подписване на договора за наем във връзка с противоепидемичните мерки, въвеждани от Министерство на здравеопазването и други компетентни държавни и/или общински органи, страните се съгласяват през първата година от действието на договора, а именно от 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г., размерът на месечната наемна цена да бъде редуциран до сумата от 23 000,00 лв. (двадесет и три хиляди лева) с включен ДДС;

Намаленият размер на месечната наемна цена през първата година от действието на договора, а именно от 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г., е в сила единствено и само при точно изпълнение на задължението на наемателя за плащане на месечната наемна цена, режийните разноски и всички други задължения за плащане съобразно условията на договора. В случай на забава на една месечна наемна вноска или друго дължимо плащане с повече от пет работни дни, считано от датата на падежа, месечният наем се счита определен и е дължим за сумата от 25 000,00 лв. с включен ДДС, като това става по силата на договора, без да е необходимо каквото и да е уведомяване на наемателя за промяната на условието. Възможността на наемодателя да търси от наемателя пълния размер на месечната наемна цена не ограничава наемодателя да реализира останалите си права, свързани с неизпълнение на договора, в това число предсрочно прекратяване без предизвестие, неустойки за неизпълнение, действително претърпени вреди и др.

Гласували 13 души. Против? – Един. Въздържали се? - Няма. 

По точка 3 -  Присъстващите на заседанието дебатираха по повод изпратеното отворено писмо от г-жа Десислава Георгиева, председател на дружеството на журналистите и кореспондентите – Бургас, продиктувано от факта, че г-жа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ е избрана за съпредседател на Инициативния комитет за издигане на кандидатурата на настоящия президент и кандидат за втори мандат г-н Румен Радев.

Госпожа Снежана Тодорова-председател на УС на СБЖ информира членовете на УС на СБЖ, че г-жа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ в момента ползва платен годишен отпуск и по никакъв начин избирането й за съпредседател на Инициативния комитет за издигане на кандидатурата на г-н Румен Радев за Президент на Република България не нарушава цитирания в писмото чл. 36, ал. 3 от Устава на СБЖ.

Същото важи и за самата нея като член на Инициативния комитет, тъй като получената покана е в лично качество и по никакъв начин не ангажира институцията, в която работи.

Г-жа Дияна Желязкова и г-жа Екатерина Кючукова изразиха своята подкрепа на писмото от г-жа Георгиева, председател на журналистическо дружество № 33- Бургас и призоваха г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ и г-жа Анна Заркова - главен секретар на СБЖ да излязат в отпуск, докато тече предизборната кампания в страната.

Изслушани бяха позициите на г-жа Венка Ризова, председател на КС на СБЖ,  г-жа Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ, писмо от г-жа Евгения Александрова-председател на 64-то журналистическо дружество-София, мненията на г-жа Велиана Христова, г-н Георги Калагларски, г-н Борислав Костурков, г-н Лозан Такев и г-жа Павлета Давидова.

УС на СБЖ прие да бъде готвено и изпратено писмо до г-жа Десислава Георгиева, председател на журналистическо дружество на журналистите и кореспондентите-Бургас, в духа на изказаните мнения.

Точка 3.1. – На следващото заседание на УС на СБЖ да бъдат обсъдени Правилник за работа на Управителния съвет на СБЖ,  Правилник за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани и обработвани, съхранявани и предоставяни от Съюза на българските журналисти и Регламент за ползване на клуб „Журналист“.

Точка 3.2. - След като взе под внимание изказването на г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси УС на СБЖ прие: Предложенията за промени в Устава на СБЖ да бъдат изпращани на вниманието на Комисията по организационни въпроси за г-жа Дарина Анастасова, ръководител на Комисията за промени в Устава на СБЖ.

Точка 3.3. – Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира присъстващите на заседанието за получена покана за среща с арх. Виолета Комитова, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството по повод състоянието на терена, представляващ морски плаж „Чайка-юг”. Срещата ще се състои в днешния ден и в нея ще участва и г-жа Ани Заркова, главен секретар на СБЖ. За резултатите ще бъде докладвано на следващото заседание на УС на СБЖ.

/Край на заседанието - 15.20 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

22.10.2021/18:09

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Ковид отнесе и ярката фурия на волното слово в поезията, белетристиката и журналистиката Катя Владимирова. Поклон!

01.12.2021 /21:24 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

На 61-годишна възраст в Мадрид след трудна битка с рака си отиде една от най-знаковите авторки в съвременната испанска литература и постоянна коментаторка на най-големия испански вестник „Ел Паис” и на радиоверигата SER Алмудена Грандес, която винаги открито отстояваше и левите си убеждения. Нейните романи върнаха на испанците много от „белите петна” в историята им, свързани с антифранкистката съпротива.

28.11.2021 /21:09 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

„Да, 115-годишнина от рождението на акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов е дата, която трябва да бъде отбелязана не само в родината му, но и от всеки народ, чиято култура е обогатена от неговите текстове, мисли и идеи. А що се отнася до България – връзката между личността на този велик хуманист и нашата духовност е особено силна. Ние продължаваме да повтаряме и преповтаряме неговото определение, че в исторически план България е „Държава на Духа“, но дали сме достойни за тези думи?

27.11.2021 /23:34 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Героинята на най-прочутата снимка на известния американски фотограф, направена през 1985 г. и прославила се от корицата на сп. „Нешънъл Джиографик”, е имала труден живот. Но ѝ е провървяло сега да трогне италианския премиер Марио Драги, който решил да даде убежище на афганистанката, след като в родината ѝ пак командват талибаните.

27.11.2021 /12:23 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: baricada.org

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

По повод отбелязвания на 25 ноември Международен ден срещу насилието над жени, Международната федерация на журналистите (МФЖ) и нейните филиали отправят глобален призив към правителствата да помогнат за изкореняване на насилието на работното място, като ратифицират Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ) относно насилието и тормоза в сферата на труда.

25.11.2021 /16:53

Ковид-19 покоси и голямата фотографка, носителката на „Златно перо” на СБЖ Мари Къналян, която свърза последните около 20 години от живота и професионалния си път и с нашия Съюз. Поклон! Сбогуването ще е на 11 ноември от 12.30 ч., Централни гробища, парцел 94 (Арменски гробища).

04.11.2021 /15:19

Снежана Тодорова: „Трудно се отстоява днес будителската мисия на журналистиката, но и на Ботев не му е било лесно. Имаме остра нужда да събудим и в професията ни, и в обществото ни всички онези Думи, Будилници и Знамена, способни да отворят пътя към Новата България, така необходима на всички ни.”

01.11.2021 /08:00

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 24 гости

Бързи връзки