Съюз на българските журналисти - Акценти и позиции СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Sun, 17 Jan 2021 17:21:50 +0200 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu Противоречия в замислена трудовоправна реформа безпокят дружествата на СБЖ в БНР http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48774 СБЖ До АНДОН БАЛТАКОВ Генерален директор на БНР До членовете на УС на БНР: ГАЛЯ ТРЕНЧЕВА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРИЯ МАРКОВА СТЕФАН ТАШЕВ От Съюз на българските журналисти, представялван от председателите на Дружества в БНР: Адриана Киселинчева, Николай Захариев, Дарина Анастасова, Елена Каркаланова - Панайотова Относно: Проект на Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио Уважаеми господин Балтаков, уважаеми членове на УС на БНР, Запознахме се подробно с Проекта за Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио. Приветстваме усилията на ръководството на БНР да въведе прозрачни и предвидими критерии за оценка на работата на служителите. Вярваме, че с общите усилия на ръководство, служители и синдикални организации ще успеем да изработим правила, които справедливо и честно да отразяват приноса на всеки от нас в утвърждаване на авторитета на БНР като водеща обществена медия. Позволяваме си да Ви обърнем внимание, че част от предложенията в Проекта за Правила за оценка на трудовото представяне на служителите в Българското национално радио (по-нататък за удобство Правилата или Правила за оценка ) се намират в колизия с принципи и конкретни норми, залегнали в Колективния трудов договор и действащия Правилник за работната заплата в Българското национално радио. Подобни противоречия носят потенциал за възникване на трудовоправни спорове и съмнения за работодателски произвол, което безспорно ще затрудни процеса по приемане и прилагане на новите Правила и ще породи съмнения относно причините за тяхното въвеждане. Предложеният проект не отразява утвърдени в системата на БНР практики за вътрешно съвместителство при изпълнение на задачи от Програмния план и утвърдените графици, респективно липсват правила, които да го обективират при оценяването на трудовото представяне. В предложения Проект липсва предвиждане на обективни критерии, които да служат като база за сравнение на съответствието на изпълнението. Изготвянето на обективна и честна оценка на трудовите постижения следва да се предхожда от изготвяне и съгласуване съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания на индивидуален работен план, в който да се заложат основна цел/и, преки задължения, конкретни задачи, достъпните ресурси и компетентностите, определени съобразно длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания и съгласувани с целите и задачите на структурата/ звеното, в което служителят работи. Предварителното определяне на в максимална степен конкретни, постижими цели, срокове и изисквания/критерии за изпълнението, които оценяваният трябва да постигне през периода на оценяване, са conditio sine qua non, а липсата им би довела до произволно, субективно и в крайна сметка недопустимо оценяване на личностни характеристики. Правилата прогласяват 6 (шест) основни цели, но в предложението липсват подробни правила за постигането им. Обратно, предвижда се оценяването да може да се ползва за нуждите на промяна в трудовото възнаграждение (чрез допълнително материално стимулиране или промяна в основната заплата), но без конкретика на предпоставки и процедури за това и без обвързване с правомощията на съоветни ръководни служители. Необходимо е разписване на подробни правила, които да гарантират постигане на основните цели, включително чрез предвиждане на междинен преглед на изпълнението, изготвяне на планове за обучения, съгласуване на правилата за оценка на работното изпълнение и правилата за формиране на трудовото възнаграждение. Намираме, че краткият период на оценяване един месец, би затруднил процеса на оценяване и може да доведе до изкривяване или формализиране на оценяването. Не бива да се изключва, особено в началния период на въвеждане на практиката по оценяване, вероятността от по-често възникване на спорове относно изготвените оценки, което неминуемо би затруднило работата на оценяващите и контролиращи ръководители. Проучването на приложими нормативи и практики в други структури сочи, че ефективно оценяване от ръководител е възможно за по-дълъг период от време като за целите на текущия контрол добра практика представляват изготвяне на самоотчети за по-кратки периоди от време (апр. ежедневни, ежеседмични) които самоотчети да служат като основа за извършвания контрол за съответствие. Изразяваме категорично несъгласие срещу въвеждането на задължение за частично и избирателно мотивиране на изготвяните оценки. Мотивирането на всеки акт, в частност на оценката на трудовото представяне, изготвена от оценяващия ръководител или арбитражна комисия, е съществена, да не кажем единствена, гаранция за нейната законосъобразност. Излагането на подробни, ясни и непротиворечиви мотиви за извършването на всяка оценка би позволило осъществяване на последващ контрол при повдигане на спор и проверка за съответствието й с целите на Правилата. Предлагаме в състава на арбитражните комисии да се предвиди задължително участие на представител на синдикалните организации при БНР, както и въвеждане на фигурата на резервен член, за да не се натоварва председателя или избран член от арбитражната комисия с прекалена отговорност и тежест за изготвяната оценка. Препоръчваме синхронизиране на нормите, които оценяват личните усилия на служителите при изпълнение на служебните ангажименти и реалзиране на целите на БНР като обеществена медия. Изразяваме категорично несъгласие усилията на служителите, получаването на оценки от външни фактори и потребители (като напр. награди от национални конкурси, участия в общественозначими кампании, оценка на потребители на медийния продукт; влияние в съответната област на обществени отношения и пр.) да не бъдат вземани предвид при оценяване на трудовото представяне на служителите. Уважаеми господин генерален директор, като обществена медия БНР е призвана освен да информира и да образова, да защитава национални интереси и общочовешки ценности, да популяризира и поощрява национално творчество, културни ценности и постижения. Известно е, че това изисква допълнителни усилия и натоварва с повече отговорност за осигуряване на свободна от цензура творческа среда, на условия за свободно изразяване и отразяване на различни гледни точки. Оценката на трудовото представяне притежава потенциал за заплаха срямо тези свободи, поради което намираме за необходимо към приемането на подобни правила да се пристъпи след провеждане на широка дискусия по въпроса сред служителите и предствителите на всички синдикални организации. Екипността е една от най-силните страни в работата на БНР. Изразяваме тревога, че предложената схема на оценяване ще изостри и влоши работната среда и отношенията в екипите. Също така възлагането на нови оценяващи функции на отговорните редактори, ги натоварва с прекалено много задължения и отговорности, които ще изместят фокуса и енергията от изпълнението на основната им задача - стойностна продукция на обществената медия. В практиката на програмите прекият ръководител изготвя графика със задачите, но той според предложените Правила, трябва да оценява и обема на извършената работа, което буди съмнения за субективизъм. В същото време дали механичното включване в схемата на всеки по равно би довело до повишаване на качеството на продукта на обществената медия? Освен това, не става ясно според предложените Правила под Обем и срочност на работата, какъв е съобразеният със законодателството норматив на всеки от журналистите, спрямо длъжността му. Прави впечатление, че Проектоправилата не отчитат спецификата и сроковете, в които се извършват различните журналистически дейности в БНР. Добре поднесеното и достоверно съдържание на крайния продукт е всъщност онова, което ни различава от частните медии и повишава доверието на обществеността към програмите на БНР. Надяваме се до момента на окончателното прецизиране и усъвършенстване на Правилата за оценяване и съгласуването им с останалите нормативни актове в БНР, да продължим работата по начина, предвиден в Колективния трудов договор. Адриана Киселинчева (СБЖ Дружество 14 Хоризонт ) Николай Захариев (СБЖ Дружество 78 - МУЗИКА ) Дарина Анастасова (СБЖ Дружество 15 Христо Ботев ) Елена Каркаланова Панайотова (СБЖ Дружество 16 Радио България ) Wed, 13 Jan 2021 09:02:21 +0200 Срещу свободата на словото е пуснат валяк. Под него е Асандж, а не Тръмп http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48765 СБЖ Отзвукът от щурма на Конгреса на САЩ от привърженици на президента Доналд Тръмп стартира дебат за свободата на словото поради последвалото блокиране на страниците на Тръмп в социалните мрежи. Надигнаха се гръмки гласове в защита на свободата на словото на един държавен глава, употребявал въпросните социални мрежи, за да популяризира свои агресивни тези и за да настройва феновете си в същия агресивен дух. Видяхме резултата в шокиращите кадри от Капитолия на 6 януари. По същото време дойде и поредното драстично развитие на една друга драма, много по-пряко свързана със свободата на словото, с правото и задължението на журналистиката да информира и с правото на всички нас, гражданите по света, да бъдем информирани за брутални нарушения на международното право. Но реакциите по нея потъват в доминиращия медиен шум. Става дума за продължаващата целенасочена разправа със създателя на Уикилийкс Джулиан Асандж. От април 2019-та той е в лондонския затвор Белмарш . Преди това 7 години беше доброволен затворник в посолството на Еквадор в Лондон, където получи убежище, за да не бъде екстрадиран в САЩ. Екстрадицията му се иска от американските власти заради разгласени от Уикилийкс разкрития за военни престъпления на САЩ в Ирак и Афганистан. Ако бъде екстрадиран, Асандж е заплашен от 175 г. затвор. На 4 януари т. г. лодонският съд, разглеждащ делото, реши да откаже екстрадирането на Асандж в САЩ с мотива, че ако това стане, той можел да посегне на живота си. Съдът обаче се съгласи с всички американски обвинения срещу разобличителя на военни престъпления на САЩ. А след още два дни, на 6 януари, когато се разигра и щурмът на Капитолия, съдът постанови Асандж да остане в затвора, докато се точи обжалването от Вашингтон на отказа да бъде екстрадиран. Всичко около случая с Асандж от години е предизвикателна демонстрация пред цял свят какво го очаква всеки журналист, дръзнал да разобличи нещо наистина сериозно - военни престъпления на една изживяваща се като всевластна и безконтролна суперсила . СБЖ и друг път е декларирал своето възмущение от показната разправа с разобличителя Джулиан Асандж, а в негово лице - и със същинските свобода на словото и право на информираност. Сега ние отново потвърждаваме своята категорична позиция, че Асандж трябва незабавно да бъде освободен, а тези свобода и право - свято зачитани. Твърдо подкрепяме вече изразената позиция в такъв дух на Международната федерация на журналистите и на Европейската федерация на журналистите , чийто колективен член е СБЖ. Проблемът удря по всеки от нас и отеква болезнено в медийната свобода във всяка страна, включително и в България. Подмяната на ценностите и овладяването на медиите от собственици, превръщащи ги от защитници на свободата на словото в инструменти за обслужването на властимащите, много ясно виждаме и в нашата действителност. Всичко се обръща с главата надолу. Чухме дори как новоизбрания зам.-председател на ДПС Йордан Цонев хвали емблематичния Делян Пеевски - че точно неговият медиен закон изсветлил медийната собственост в България... Жонглира се със законотворчество, купуват се и се препродават медии на едро, срещу това се договарят вътрешни и международни индулгенции... А ако някой се обади дори само с неудобен въпрос, му се опразва столчето ... Добре смазаният механизъм, задействан срещу Асандж, се прилага навсякъде и срещу всички ни. И именно затова истинската и смела журналистика, способна да прави разлика между двойните стандарти, да отсява промяната от подмяната, да тласка хората да мислят и да взимат информирани решения, да проявява висока социална и гражданска отговорност е толкова важна днес. Не е лесно да я отстоим, но сме длъжни, колеги. Кривите огледала около нас са много и уродливите образи в тях се умножиха още повече с разразяването на пандемията от Covid-19. Това изпитание носи нови рискове за правото на свобода на словото и на информираност. Съвсем изтъня линията между него и откровената манипулация и дезинформация. Как да се прецени например дали даването на трибуна на критици на ограничителните антиепидемични мерки не носи сериозен риск за общественото здраве? А дали пък отказът на такава трибуна не е посегателство срещу свободата на изразяване? Кое е по-опасното? Такъв остър спор се разигра т ези дни в Австрия след платена публикаця, излязла в два тиражни местни вестника. В същия ключ протичат и споровете около отнетата трибуна на Доналд Тръмп в социалните мрежи, като от този факт се тръгва към обобщения какви глобални цензорски права упражняват технологичните гиганти. Дебатът по втората част от казуса възниква не за първи път. Той несъмнено трябва да продължи и е редно да се търси решение чрез прецизна международна регламентация под егидата на ООН. Но обвързването на темата с казуса с Тръмп влиза в категорията на подмяната. Защото популяризирането на деструктивни и агресивни възгледи, способни да доведат и до кръвопролития, очевидно не бива да се бърка със свободата на словото. Да, огромен въпрос е кой и как ще преценява къде свършва едното и къде започва другото. Намирането на балансиран отговор е обща отговорност и на обществата, и на журналистиката, и на политиците. Пределно ясното още отсега е, че срещу свободата на словото в планетарен мащаб е пуснат безпощаден валяк. Но под него е Асандж, под него сме всички ние. А не Тръмп. Има морална координатна ос, която все пак никой плурализъм не би трябвало да чупи. УС на СБЖ София, 11 януари 2021 г. Tue, 12 Jan 2021 16:02:47 +0200 Да е по-добра, спокойна, мирна и светла Новата 2021 година! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48659 СБЖ Скъпи колеги, Изпращаме изключително тежка и за професията ни, и за България, и за целия свят година, която ни изправи пред трудни изпитания, открои ключови истини, натовари ни с огромни отговорности. Дали съумяхме да извлечем от ударите, загубите и сътресенията достатъчно мъдрост и просветление, за да излезем на верен път към промяната?... Прекрачвайки във всяка Нова година, човечеството неизменно се надява тя да е по-добра, спокойна, мирна и светла от предходната. Това очакване сега ни владее по-силно отвсякога. Нека всички положим общи и всеотдайни усилия, за да го осъществим. Нека 2021-ва стане годината на човешкото единение за един по-хуманен и справедлив свят. Бъдете здрави и със силен дух, колеги! Бъдещето зависи от всички нас. Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Thu, 31 Dec 2020 07:32:35 +0200 Отворено писмо до ръководството на СУ „Св.Климент Охридски” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48595 СБЖ Скандалната сага, завихрена и подклаждана от студентска група с неоповестен брой и състав от Софийския университет, срещу уважавания социолог и политолог проф. Михаил Мирчев завърши на 36-ия ден с печален епилог. Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков легитимира решението си да прекрати договора с проф. Мирчев като хоноруван преподавател във ФНОИ (Факултет по науки за образованието и изкуствата) след проверка и становище на Етичната комисия на университета. Последната бе сезирана след гневно Отворено писмо на Студентското общество за равенство в СУ, разпратено едновременно до ръководството на СУ, Министерството на образованието и медии, в което обвиняват проф. Мирчев, че в лекциите му имало недопустими антиромски, антибежански, антисемитски и откровено расистки елементи. Малко след това проф. Мирчев в поредица от интервюта, позовавайки се на факти, анализи и изводи от качените от него самия лекции в YouTube, отхвърли твърденията на злополучните си критици, които не са се посвенили да представят извадени от контекста негови оценки и да му залепят грозни и пресилени квалификации, без да имат основания за това. Уважаваният професор даде примери за манипулативно представяне на факти и ситуации, от които се вижда, че много от вмененените му расистки и антисемитски твърдения съвсем не отразяват неговото мнение. Напротив, той самият ги опровергава, често в диалогична и провокативна форма, за да подтикне студентите си към самостоятелно мислене, като ги призовава да не правят прибързани, особено катастрофични и елементарни изводи... Проф. Мирчев изложи подробно становището си по повод създадения изкуствено скандал с лекциите му и до Етичната комисия на СУ. В него той изказа основателната си тревога от опитите по догматичен и репресивен начин да се налага политическа коректност , да се ограничава публичният и университетският диалог по ключови обществени проблеми, по щекотливи теми и обществени рискове чрез табуиране на термини, чрез забраняване на публичното използване на съответни статистически данни и профили . Етичната комисия на СУ излезе със становище, в което подчертава, че в писмото на Студентското общество за равенство са налице както основателни твърдения, така и крайни квалификации и преувеличения. Тя отхвърля твърденията на студентските критици, че в своите лекции проф. Мирчев разгръща крайно десни и фашистки теории , нито че същите са изпълнени с ксенофобско и антисемитско съдържание . Но допуска, че нарушенията на проф. Мирчев се свеждат до генерализацията, стереотипизацията и едностранчивостта в изложението по отношение на отделните етнически групи... Ръководството на университета не взе предвид аргументираната отбрана на проф. Михаил Мирчев, нито многобройните гласове на утвърдени учени, преподаватели, студенти, журналисти, които изразиха подкрепата си към професора, на правото му на свободно изразяване и методите му на работа. Към тях се присъединяваме и ние, от Съюза на българските журналисти, чийто дългогодишен член е изявеният учен социолог, известен с острото си перо, със собствения си стил и критичен изказ, които не влизат в матрицата на вчесаните политкоректни мисли. Смятаме, че освобождаването на проф. Мирчев от преподавателска работа в СУ след акцията на т. нар. Студентското общество за равенство , която има не само активистки привкус (според умерената оценка на проф. Герджиков пред Дарик радио), но и на донос (с манипулативните си и пресилени внушения), е акт с негативни последици за академичния, а и за обществен живот на страната ни. Най-старият ни университет с дългогодишни демократични традиции и извоюван авторитет се лишава от един уважаван преподавател, с над 40-годишен стаж, две десетилетия от които е посветил на чудесната си работа в Алма матер (цитираме неговите думи на прощаване). Според мнението на авторитети в научната гилдия проф. Михаил Мирчев е един от най-сериозните съвременни социолози, един от най-добрите специалисти по социална стратификация и демографска проблематика, който не се страхува да изрича истината, колкото и горчива да бъде. Днес това е много рядко, особено във време на конюнктура и конформизъм, съобразно новата политическа коректност пише с горчивина по повод освобождаването на колегата си проф. Георги Янков, основател на катедра Политология в УНСС. Да, проф. Мирчев бе пожертван заради политическата коректност, пред която отстъпиха принципите на академичната свобода, отстояването на плурализма на мнения, на критично и различно от другите мислене. Ето кредото на професора, изказано пред Правен свят : В студентската аудитория моето дълбоко убеждение е, че имаме една допълнителна степен на свобода. Ние сме длъжни, преподавателите, още по-директно да назоваваме някои неща, понякога да използваме малко по-остра дума, за да провокираме мисленето у студентите. Ние нямаме задача да се съгласяват с нас. Имаме задача да ги провокираме, за да могат да станат граждани Основателни са опасенията, че решението Софийският университет Св. Климент Охридски да освободи свой дългогодишен преподавател, защото трактовки на лекциите му по дискусионни теми не удовлетворявали група студенти, може да отвори врати за цензура не само в академичните среди. Казусът Мирчев може да доведе дори до автоцензура от страна на самите преподаватели от страх, че ще загубят работата си под натиск, подмолни действия и субективни оценки, при това с изопачаване на фактите, каквито черти носи акцията на студентския клуб за равенство. А страхът е най-големият порок, ако си припомним тази паметна фраза на Михаил Булгаков от романа му Майстора и Маргарита . В по-широк план, споделяме предупреждението на адепти и защитници на проф. Мирчев от най-широк научен и граждански спектър, изразено в тяхна декларация: Това би било пагубно за бъдещето на българското образование и панорамата на съвременния академичен живот в страната. Именно образованието е гръбнакът на нацията и най-добрият начин да се възпитат свободомислещи граждани, а подобни действия силно ще обезкуражат инакомислието и инициирането на всякакво интелектуално предизвикателство в академичните среди . Иска ни се да завършим това наше отворено писмо с по-оптимистичен тон откриваме го във високия дух и непоколебимост на проф. Мирчев в неговото лаконично писмо, с което се сбогува с колегите си от Софийския университет: Аз продължавам да си върша работата. И да бъда честен към фактите от живота. Младите имат нужда от това още повече в днешното време. Бъдете здрави. Приятна Нова 2021 година. Вярвам, че през нея много от примките ще се разхлабят около вратовете и душите ни Студентска група за критично мислене в СУ организира протест в защита свободата на словото и на академичната свобода, в подкрепа на проф. Михаил Мирчев, против цензурата във висшето образование, срещу обедняването и стерилизирането на академичните дискурси и лекции. Той ще се състои в понеделник, 21 декември, от 18:00 ч. пред сградата на Ректората. Поканени всички, които изразяват гражданско несъгласие с взетото решение. Снежана Тодорова председател на Управителния съвет на СБЖ Мария Нецова председател на Етичната комисия на СБЖ 20 декември 2020 г. Отвореното ни писмо е изпратено до Ректорския съвет на Софийски университет Св. Климент Охридски , оглавяван от ректора проф. дфн Анастас Герджиков, до Факултета по науки за образованието и изкуствата и проф. Михаил Мирчев Sun, 20 Dec 2020 21:05:53 +0200 УС на СБЖ: Позорно е хора като Ал. Йорданов да представляват България http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48485 СБЖ УС на СБЖ изразява възмущение от недопустимите нападки и недостойното поведение на политик, евродепутат, публична личност, какъвто е Александър Йорданов, срещу журналистката от БНР Силвия Великова във връзка с изпълнение на нейните професионални задължения. Неуважението, което той проявява към журналистическия труд, и срамните му квалификации са доказателство за неговото неразбиране очевидно не само на мястото и ролята на журналиста в нашето общество, но и на основополагащи принципи на демокрацията. Позорно е такива хора да представляват България в европейски институции. Mon, 07 Dec 2020 21:17:38 +0200 145 г. от рождението на Йосиф Хербст - първия председател на Дружеството на журналистите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48319 СБЖ На 20 ноемвври се навършват 145 години от рождението на легендата на българската журналистика, символа на винаги изострената гражданска съвест Йосиф Хербст. Той е и първият председател на Дружеството на столичнит журналисти - првообраза на днешния Съюз на българските журналисти, който и до днес свято следва неговото верую - Никому в угода, на никого напук . Йосиф Хербст е роден на 20 ноември 1875 г. в Одрин, Османската империя, в еврейско семейство, преселнило се от Австро-Унгария още през 1848 г. Баща му Якоб Хербст е инспектор по Хиршовата железница и при строежа на отсечката Вакарел-София след края на Руско-турската освободителна война - през 1879 г., се установява за постоянно в България, когато Йосиф е едва 4-годишен. Момчето завършва Военното училище в София. Още като ученик проявява блестящи способности, заради които всички го гледат с особена възхита. А преподавателят му по български език и история Добри Ганчев, учител на Фердинанд и княжеските деца, е удивен е от усета на младежа към богатствата и тънкостите на българската реч. Малко са онези, които дръзват да влязат в полемика с Йосиф Хербст, страхувайки се да не ги направи за смях. След училището Хербст служи в Първи пехотен полк и статистическо-топографското отделение на военното министерство. Работи в редакцията на Военни известия . Сътрудничи в български и чужди вестници. Тъй като владее свободно основните европейски езици, през годините Хербст е кореспондент на различни чуждестранни издания, сред които The Daily Mail, Die Zeit, Neue Freie Presse, Fosiche Zeitung. През 1899 записва право в Софийския университет, където на лекциите се запознава с Елин Пелин. След няколко месеца и двамата се отказват да посещават юридическите лекции. Стават близки приятели и в следващите години, когато Хербст списва своя вестник Софийска свободна трибуна , почти във всеки брой публикува разкази на младия и все още непризнат писател. Публицистичната фигура на Хербст добива все по-голяма авторитетност сред българския печат и през 1903 година става главен редактор на големия столичен ежедневник Дневник . През 1908 г. Хербст работи в Български търговски вестник . Назначен е и за първи директор на печата по времето на управлението на Демократическата партия от 1908 до 1911 г. Заедно с Александър Балабанов и Александър Гиргинов през същата 1908-ма редактира стартиралия неофициален правителствен орган вестник Време . Участва в Балканската и Междусъюзническата война. Ранен е. Получава орден За храброст. От 1913 г. до 1918 г. оглавява Дирекцията на печата - първообраза на днешната БТА. Напуска този пост, след като влиза в конфликт с правителството на Васил Радославов. Хербст отказва да публикува спуснато му от кабинета съобщение, че Симеон Радев е уволнен като пълномощен министър. Хербст заявява, че такова съобщение няма да пусне, че Дирекцията на печата не можела да лъже, тъй като всички знаели, че Радев сам си бил дал оставката с телеграма до правителството. Още по-голям е сблъсъкът му с властта заради информациите, които ДП разпространява за извършената в Русия болшевишка революция. Отговорът, който дава Хербст на упреците към него по тази тема, е следният: Господин министър-председателю, когато избухне вулкан, може ли някой да скрие това събитие или да го представи за къртичина. Ще стане за смях! Дирекцията на печата изпълни дълга си, като осведоми обективно българската общественост за събитията в Петроград. След уволнението си през 1918 г. Хербст известно време работи в армейска разузнавателно-информационна секция и пряко става свидетел на пълния срив в бойния дух на армията в месомелачката на Първата световна война - което и описва в свой разтърсващ военен доклад. След Войнишкото въстание и националната катастрофа, с която България излиза от войната, Хербст за известно време се отказва напълно от публицистични изяви и се заема с бизнес. Това негово кратко отстъпление от същността му завършва, след като през 1921 г. сключва втори брак - с пламенно обичаната от него Виола, дъщеря на политика Петко Каравелов. Междувременно първата му съпруга - германката Елвира, е починала след дълго боледуване. Хербст се връща с особена сила в журналистиката и публицистиката след Деветоюнския преврат от 1923 г. и Септемврийското въстание същата година. Острото перо на Хербст разобличава безпощадно репресиите на режима на Александър Цанков на страниците на списание Вик за свободни хора . През 1924 г. списанието е спряно, но Хербст веднага стартира две други свои издания АБВ и Ек - и двете излизат до 1925-та. При убийството на комунистическия деец Вълчо Иванов през нощта на 12 срещу 13 февруари 1925 г. видният журналист става и пряк свидетел на изхвърлянето на трупа на жертвата от извършителите група офицери, начело с капитан Кочо Стоянов. На следващия ден Хербст описва видяното във вестниците си. С това окончателно си спечелва омразата, а несъмнено и решението за разправа на първото правителство на Демократическия сговор . След като следобедното издание на поредния нов вестник на Йосиф Хербст - Днес , първо съобщава за извършения на 16 април 1925 г. страховит атентат в църквата Св. Неделя в София, още същия ден големият журналист и публицист първо е извикан за справка в полицията, а после безследно изчезва ... Както и толкова много други жертви на тогавашния бял терор , погубил и Гео Милев, и Христо Ясенов, и Сергей Румянцев... Нека днес, в деня на 145-годишнината от рождението на Йосиф Хербст, отново си припомним неговата трагична съдба и неговата честна журналистическа съвест - нашата професия и нашето общество имат остра нужда тази памет винаги да е жива! Поклон! Свързани: 145 години от рождението на Йосиф Хербст: Публицистът и глутницата Откъс от книгата на Велислава Дърева Атентатът 25. Денят, в който се отвориха портите Адови Дата: 20.11.2020 Fri, 20 Nov 2020 11:29:40 +0200 Снежана Тодорова пред „Евроком” - за имотите на СБЖ и отхвърляните промени в ЗРТ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48310 СБЖ/eurocom.bg Запитана относно неотдавнащни публикации в медиите за нахлуване на полиция в СБЖ, Снежана Тодорова отговори, че такова нахлуване не е имало. Тук стигаме отново до начина, по който боравим с думите. Нахлуване не е имало. Никой и не е написал, че е имало нахлуване. Имаше една информация: пратиха полиция в Съюза на журналистите. Това не означава, че е имало нахлуване, каза ръководителката на Съюза. Тя уточни, че е имало писмо от СДВР за извършвана проверка по друго писмо - на член на СБЖ, недоволен от състоялото Общо отчетно-изборно събрание. Но СБЖ няма от какво да се притеснява, защото цялата му дейност и документаця е изрядна и това може да установи всяка проверка. СБЖ е една от най-демократичните структури. Ние сме НПО с голям членски състав - над 3500 души. Всеки има право да възрази, да изрази позиция, макар тя и невинаги да е достоверна, посочи Тодорова. Тя уточни, че и в конкретният случай недоволният член на СБЖ не е бил добре ориентиран дори по кой закон е регистриран Съюзът, затова претенциите му са неоснователни. Водещият попита председателката на СБЖ дали шумът в медиите не е свързан и с въпроса за имотите на Съюза, към които многократно през годините са проявявани апетити. Тодорова потвърди: Да, за съжаление интересът от страна на най-различни граждани, някои от тях и членове на Съюза, е заради имотите. Тази тема е най-застъпена и в споменатите от вас публикации . Снежана Тодорова припомни, че СБЖ е съумял през годините да съхрани въпреки всичките трудности собствеността на имотите си, разположени на прекрасни места - Златни пясъци, Банкя, язовир Батак . Тя посочи, че поддържането на базата им изисква сериозни финансови усилия, което не е лесно. Но стремежът на СБЖ е да ги направи атрактивни и за своите членове, и за всички желаещи да почиват в тях. В интервюто стана дума и за отхвърления със специално становище на СБЖ проект за нов Закон за радиото и телевизията и за настояването на Съюза за изработване на изцяло нов ЗРТ, но само след широко обществено обсъждане с включване на журналистическата гилдия, професионалните организации, експертите в медийното право, академичните среди и т.н. Становщето на СБЖ е качено в създадената за обществени консултации специализирана платформа на министерството на културата, която обаче има ограничения в обема на текстовете и създава затруднения за възможността на гражданството пълноценно да изразява мнението си по пряко засягащи го въпроси. Снежана Тодорова изтъкна, че основното възражение на Съюза срещу този проект е, че е бил подготвен от незнайна работна група и че не е преминал през широко и подобаващо обществено обсъждане. Припомнено беше и острото възражение срещу проекта, отправено от ръководствто на БНР. Тодорова обърна внимание и на необходимостта от нов начин на конструиране на СЕМ , за да се избяга от политическите назначения в този регулаторен орган и да се вкара силна гражданска и професионална квота - тема, която е повдигана мнгократно по време на предшестващи обществени дискусии, провеждани от СБЖ. Ръководителката на Съюза посочи още, че в предлагания от министерството на културата проект за нов ЗРТ няма нито дума за защита на правата на журналистите и на журналистическия труд. Тя специално подчерта, че самият СБЖ още през 2016 г. е разработил свои предложения за законодателни промени с акцент именно върху защита на правата на журналистите и на журналистическия труд, както и на свободата на словот. Предложенията са внесени в Народното събрание, но все още не са придвижени, въпреки непрестанните напомняния и настоявания на от страна на СБЖ. Целият запис на интервюто може да се види тук. Wed, 18 Nov 2020 21:35:26 +0200 СБЖ отхвърля промените в ЗРТ и настоява за реално и прозрачно обществено обсъждане за изцяло нов закон http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48295 СБЖ Както е известно, преди около месец министърът на културата внесе в правителството Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Проектът е публикуван в специализираната правителстевна дигитална платформа Обществени консултации , позволяваща писмено изказване на мнения по проекта. Срокът, до който е възможно там да се вписват такива мнения, изтича на 18 ноември. Това очевидно се схваща от правителството като форма на някакво обществено обсъждане. Но не е. Реално обществено обсъждане не е проведено. Не е проведена кампания за широко и многостранно дискусионно представяне на оценки и аргументи от страна на медийни експерти, академични среди, журналистически и други обществени организации. Нещо повече. Самият подход при изработването на този проект е дълбоко обезпокоителен - предложенията се правят от неясно от кого и на какъв принцип сформирани работни групи, на тъмно. На обществото се сервира вече готовият резултат и се дава един месец срок за събиране на онлайн мнения, които после пак не е ясно кой ще обработва и как ще тълкува. Самият този подход е порочен и опорочава всичко, което ще бъде произведено по този начин. Видяхме вече какъв скандал се разрази около реакцията на ръководството на БНР, което алармира за подмяна на отправени от него предложения още в етапа на изработката на проекта. Поради всички тези причини СБЖ възразява срещу цялостната рамка, в която е вкарана инициативата за изменения и допълнения на Закона за радиото и телевизията. Нашият Съюз с неговата представителност и експертен потенциал не е потърсен своевременно при подготовката на проекта. Не са взети предвид и принципните предложения за законодателни промени, внесени от СБЖ в Комисията по културата и медиите на Народното събрание още през юни 2017 г. В нашите предложения има важни инициативи за защита на правата на журналистите и на журналистическия труд. Но този аспект от медийната сфера - правата на журналистите и журналистическят труд - напълно липсва в предлагания сега проект за промени в ЗРТ. А в обществените радио и телевизия, които са във фокуса на лансирания от правителствотото законопроект, работят много журналисти, които остро се нуждаят от защита на своите права и на своя труд - както в чисто синдикален смисъл, така и в контекста на индиректния, а понякога и директен политически натиск и зависимости, в условията, на които колегите ни са принудени да оцеляват. Обществото, медиите и журналистическата гилдия отдавна изпитват остра необходимост от законова опора за свободата на словото, за независимостта на медиите, за гаранциите за журналистическия труд и журналистическите права. Нека пак да повторим - става дума за законова ОПОРА за тези базисни измерения на демокрацията. А не за законово вкарване в още по-непоносимо менгеме на и без това едва дишащата българска журналистика. СБЖ е силно обезпокоен, че настоящите предложения за промени в ЗРТ, както и други медийни замисли на настоящите управляващи, всъщност целят точно това - опасно затягане на менгемето. Нашият Съюз никога няма да подкрепи подобна тенденция и няма да участва в легитимирането ѝ. Все пак ще посочим и редица конкретни съображения на медийни експерти, към които се обърнахме за мнение относно предлагания сега проект за промени в ЗРТ. Например: - Не са посочени гаранции срещу риска под прикритието на синхронизиране с европейската директива за аудио-визуални медийни услуги да се придадат на СЕМ допълнителни правомощия, съизмерими с цензорските, спрямо дигиталните платформи на ВСИЧКИ медии и несъразмерни със сега функциониращите характеристики на същия този СЕМ; - При очевидно нарастващата роля на СЕМ в условията на масова дигитализация и в медийната сфера, в проекта изобщо не е засегната много парливата и отдавна повдигана в обществото тема за необходима дълбока реформа в самото структуриране на СЕМ - отхвърляне на квотния принцип, зависим от надмощието на една или друга политическа сила в една или друга институция, за сметка на вкарването на силна обществена квота в СЕМ. Това е не търпящ отлагане въпрос, който обаче изисква също сериозно и реално обществено обсъждане; - Новите задачи, възлагани на СЕМ от настоящия проект за промени в ЗРТ, особено за администратор на държавна помощ, са несбъднати надежди, като имаме предвид сега действащият политическия начин за избор на членове на СЕМ, ниската професионална квалификация и съмнителната пригодност на неговите настоящи членове; - Предложенията в сегашния проект за промени в ЗРТ се отнасят само до обществените медии БНТ и БНР, което подчертава острата необходимост от изготвянето на отделни устройствени закони за двете медии, какъвто е опита в редица европейски страни. Така пълно, а не фрагментарно, както е в случая, ще могат да се обхванат функциите, целите, задачите, структурата, управлението и финансирането на обществените медии; - Предложените промени не изпълняват, а са мимикрия с надежда, че ще мине, на изискванията на Съобщението на ЕК относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение; - Редица използвани понятия обществена мисия, обществена услуга, качествена журналистика, извършване на оценка (предварителна и стойностна), администратор на държавна помощ, нетни разходи и приходи и т.н. са неточно и не пълно дефинирани и няма да предизвикат оперативно действие; - Възлагането за допълване на лицензията на БНТ и БНР с обществена поръчка за изпълнение на обществена услуга ще се окаже толкова неизпълнимо, колкото и изборът и намеренията при утвърждаване на политическите назначения на генералните директори на БНТ и БНР от СЕМ; - Основната цел, която прозира в мотивите за приемане на промените, да се изпълни Съобщението на ЕК, относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпростванение, не може да стане с елементарната замяна на две думички - субсидия с трансфер . НЕОБХОДИМ Е НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ НАЙ-ДОБРЕ УСТРОЙСТВЕН ЗА БНТ И БНР, В КОЙТО ДА БЪДАТ ОТЧЕТЕНИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ, ОБЩЕСТВЕНИЯТ ХАРАКТЕР НА РЕГУЛАТОРА, НЕЗАВИСИМОТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ФИНАНСИРАНЕ, ЗАЩИТАТА И ОЦЕНКАТА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД И ПРОДУКТИВНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВОТО, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ИМ МИСИЯ! В обобщение и заключение: СБЖ не може да се съгласи с предлагания Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Необходим е нов закон, към чието подготвяне да се подходи ПРОЗРАЧНО, едва след проведено широко и реално ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, като в разработването му участват експерти и специалисти в областта на медиите и обществената практика. А това без професионалната гилдия, без творческите съюзи, без опитни и ерудирани личности няма как да стане. УС на СБЖ 17.11.2020 г. София Tue, 17 Nov 2020 17:27:35 +0200 Снежана Тодорова: В СБЖ не е имало нахлуване на полиция http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48246 СБЖ Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти (СБЖ), направи следното изявление пред сайта на СБЖ: Във връзка с тражирани из много медии лични твърдения на лице от ръководството на СБЖ в социалните мрежи информирам, че ПОЛИЦИЯ НЕ Е НАХЛУВАЛА В СБЖ. Протичат рутинни проверки от различни институции по повод подадени до тях сигнали от недоволни от решенията на състоялото се наскоро Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ и от отправящи претенции към стопанската сфера в дейността на СБЖ. Ще държим колегията в течение за развитието на проверките. До този момент Съюзът ни не е бил обект на закононарушаващо посегателство. Самият СБЖ също спазва стриктно законовите изисквания във всички свои дейности. Fri, 13 Nov 2020 17:28:04 +0200 Заработи новият УС на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48161 СБЖ Новият Управителен съвет на СБЖ, избран на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ, състояло се на 19 и 20 септември и на 31 октомври 2020 г., се събра на първото си заседание на 4 ноември 2020 г. в сградата на СБЖ на ул. Граф Игнатиев 4. На заседанието присъстваха всички членове на УС на СБЖ, а именно: Снежана Тодорова ПРЕДСЕДАТЕЛ. ЧЛЕНОВЕ: Анна Заркова Антоанета Титянова Борислав Костурков Велиана Христова Георги Калагларски Дарина Маринова Дияна Желязкова Екатерина Кючукова Eми Мариянска Ивайло Диманов Къдринка Къдринова Лозан Такев Марияна Бояджиева Павлета Давидова На заседанието на УС на СБЖ присъстваха също Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖ, както и Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика. За главен секретар на СБЖ единодушно бе избрана Анна Заркова. На заседанието бяха приети за информация предложенията за инициативи и дейности на СБЖ, постъпили в Комисията по предложенията по време на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ, състояло се на 19 и 20 септември и на 31 октомври 2020 г. Изслушани по тяхна молба бяха наемателите на ресторанта в приземния етаж на сградата на СБЖ. Обсъдено бе сформирането на нови комисии, които да отговарят по-пълноценно на целите и дейността на СБЖ - включително за социална, синдикална и правна защита на журналистите, за комуникации, проекти и програми на Съюза и др. Лозан Такев предложи подготвянето на специално издание под заглавието Кой кой е в СБЖ? , което да съдържа кратка история на Съюза, кратка справка за всички дружества, поименна информация за всички председатели на СБЖ, данни за всички членове на настоящия УС на СБЖ и т.н. Предложението получи подкрепа и предстои конкретизирането му. Управителният съвет се ангажира да съдейства за създаването и работата на Клуб на младия журналист към СБЖ. Непосредствено след края на заседанието много от членовете на УС на СБЖ се включиха в неформална сбирка на студенти по журналистика и философия, които обсъждаха именно учредяването на Клуб на младия журналист. Сбирката се проведе в Клуб Журналист на СБЖ. Участвалите в заседанието на УС на СБЖ членове на ръководството на Съюза си направиха обща снимка пред стенописа във фоайето на СБЖ, изобразяващ Йосиф Хербст - като знак, че ще следват в дейността си веруюто на Хербст: Никому в угода, на никого напук . Снимката направи неуморната фоторепортерка на СБЖ Мари Къналян. Официалният протокол от заседанието на УС на СБЖ ще бъде публикуван допълнително. Wed, 04 Nov 2020 18:05:51 +0200 Мария Нецова оглави Комисията по етика на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48151 СБЖ Председател: Мария Нецова Членове: Иван Тодоров Жени Монева Симеона Велева Доц. д-р Костадин Нушев Протоколът и документите по конституирането на Комисията се намират в Секретариата на СБЖ. Tue, 03 Nov 2020 20:07:56 +0200 СБЖ раздаде годишните си награди за журналистика 2020 година http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48129 СБЖ Съблюдавайки предписанията заради К-19, на празника присъстваха само отличените колеги, но това само подсказва,че каквито и изпитания да има, журналистическото войнство никога няма се предаде пред тях и ще продължи напред. Тези отличия винаги са чакани с вълнение и нетърпение не само заради самите награди, но и защото се дават от колеги на колеги. А няма по-хубаво и по-ценно от това да те оцени журналист, па макар и работещ в конкурентна медия! В началото на тържеството председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова поздрави журналистите и гостите по-случй 1 ноември - Деня на народните будители и празника на българските журналисти. По традиция на този ден СБЖ отличава колеги и е чест за нас, че в залата присъстват много достойни представители на българската журналистика, които с перо, микрофон и камера отстояват истината и правото на обществото да получава достоверна и точна информация каза тя. Снежана Тодорова припомни думите на големия български журналист Йосиф Хербст: Никому в угода, на никого напук и пожела те да бъдат верую на съвременната българска журналистика. За носителката на тазгодишната награда на СБЖ за цялостен принос на името на Йосиф Хербст - Даниела Кънева, телевизионната журналистика е екипно дело. А за зам.-главния редактор на в. Дума Георги Георгиев, носител на престижното Златно перо , е привилегия да бъде част от журналистическата общност. И макар церемонията да беше в камерна атмосфера и някои от номинираните да не дойдоха да получат наградите, предвид пандемичната обстановка в страната, журналистите, свикнали да се борят с премеждията, каквото е К-19, не се предават. Това пролича по духа на наградените колеги, които не са го загубили, а напротив! А ние от СБЖ и сайта на Съюза честитим на новите носители престижните отличия и им пожелаваме още много признания за тяхната така отговорна, но пък и пълна с много изпитания работа, защото журналистиката не е професия, а призвание. И само този, който не се е докоснал до нея, не е изпитал силата на вируса , наречен журналистика. Ето и тазгодишните кавалери на престижните награди на СБЖ: ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СБЖ 20 20 Г. Награда Йосиф Хербст за цялостен принос Даниела Кънева Награда за радиожурналистика Петър Волгин , БНР ,,Златно перо Награда за телевизионна журналистика Поли Златарева , БНТ ,,Златно перо Награда за печат Антон Гицов ,,Златно перо Георги Георгиев , заместник главен редактор на в. ,,Дума ,,Златно перо Награда за фотожурналистика Иво Божков ,,Златно перо Награда за операторско майсторство Иван Филчев , оператор в бТВ ,,Златно перо Награда за българска медия извън България Електронното издание ,, Euractiv , автор Георги Готев ,,Златно перо Награда за книга документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите Анна Заркова за книгата ,,Главните прокурори. От Татарчев до Гешев ,,Златно перо Награда за кореспондент на централна медия в страната Кирил Фалин , кореспондент на БНР от Кюстендил ,,Златно перо Награда за журналистически електронен сайт ,,Топспорт плакет Награда за млад журналист до 35 г . Мария Цънцарова , бТВ грамота Мартин Георгиев , в. ,,Сега грамота Специални отличия на СБЖ Списание ,,Читалище 1870 по случай 150 години от издаването му БНТ Благоевград , 45-годишнина Авторското предаване на Мануела Манчева ,, Cantate Jubilate по БНР, което навършва 25 години Румен Ковачев , генерален директор на ТВ 1 във връзка с 15-годишнината на телевизията Кирил Попов , журналист от София, за неговата 90-годишнина Митьо Митев , журналист от Нова Загора, за неговата 90-годишнина Георги Найденов , журналист от Пловдив, по случай 75-годишнината му Йордан Георгиев , журналист от БНР, във връзка с неговата 70-годишнина Енчо Господинов за книгата ,,Сянката на петнистия кон и 70-годишнината му Георги Атанасов , журналист от София, за книгата му ,,Вирусът Ваньо Стоилов , журналист от Стара Загора, за книгата ,,Милиони стъпала към Бога Милена Димитрова , журналист от София, за книгата Втората България Снимки Мари Къналян Sun, 01 Nov 2020 23:58:39 +0200 В Деня на будителите и Деня на българската журналистика СБЖ връчва Годишните си награди http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48116 СБЖ Независимо от трудните условия, в които тази година ни поставя пандемията от Covid-19, СБЖ спазва традицията навръх 1 ноември - Деня на народните будители и Деня на българската журналистика - да връчва своите Годишни награди за журналистика. Тазгодишната церемония по връчването им ще се състои днес, 1 ноември, от 18.30 ч. в Клуб Журналист на СБЖ на ул. Граф Игнатиев 4. Заради санитарните изисквания и противоепидемиологичните мерки церемонията ще се проведе в присъствието само на отличените колеги. Но в каквито и да е извънредни условия да ни поставят вирусите от всякакво естество, българската журналистика и СБЖ никога няма да изневерят на будителската си мисия и на защитата на правата на журналистите. В актуалната обстановка, особено чувствителна към върховенството на правото, към гражданските права и към свободата на словото и на медиите, българската журналистика и СБЖ са на естественото си място - сред обществения кипеж и будното гражданско общество. На 31 октомври вечерта СБЖ издигна своя глас на широките граждански протести пред Народното събрание, настоявайки: Не убивайте журналистиката в България! СБЖ ще продължи и занапред своята мисия да брани правата на журналистите и свободата на словото, да буди солидарността и на гилдията, и на обществото в отстояването им. Sun, 01 Nov 2020 09:39:22 +0200 СБЖ настоя: „Не убивайте журналистиката в България!” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48130 СБЖ Председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова и членовете на новоизбраните ръководни органи на СБЖ Анна Заркова, Емилия Мариянска, Ивайло Диманов, Мария Нецова, както и други членове на Съюза, участваха вечерта на 31 октомври в протеста пред Народното събрание с искания за защита на правата на журналистите и на медийната свобода. СБЖ издигна плаката и апела Не убивайте журналистиката в България! Sat, 31 Oct 2020 23:13:15 +0200 Избрани са новите членове на ръководните органи на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48115 СБЖ Обявеното за 31 октомври от 10.00 ч. продължение на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ започна в 11.00 ч. същия ден съграсно Устава на СБЖ, при падащ кворум, защото в 10.00 ч. не се бе събрал необходимият кворум от делегати. В 11.00 ч. бе установено, че в двете зали - на 1-ия и на 3-ия етаж - в сградата на СБЖ на ул. Граф Игнатиев 4, свързани с видеоконферентна връзка, са се събрали общо 49 делегати на събранието - 24 делегати в залата на 1-ия етаж и 25 делегати в залата на 3-ия етаж. Делегатите бяха разположени в съответствие със санитарните изисквания заради Covid-19 - по не повече от 30 души в едно помещение и с осигурено разстояние от 1,50 метра между делегатите. Всчики присъстващи бяха с маски. След като се установи чрез подписите в присъствения списък и бе публично оповестено, че на събранието присъстват общо 49 делегати, стана възможно и започването на продължението на събранието. Според Устава на СБЖ, за да започне то при падащ кворум, е необходимо присъствието на една трета от всички делегати. Броят на всички делегати е 117. Явиха се 49, което е повече от една трета. Така продължението на събранието започна. Целта на това продължение бе да се довърши избора на ръководни органи на СБЖ, започнал при провеждането на първата част на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ на 19 и 20 септември. Тогава бе избран председател на УС на СБЖ - това е Снежана Тодорова. Бяха избрани също 8 от 14 те членове на Управителния съвет (заено с председателя те са 15) - Анна Заркова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Павлета Давидова. Бе избран и председател на Контролния съвет - Венка Ризова. Бяха избрани и трима членове на Комисията по Етика - Иван Тодоров, Жени Монева, Мария Нецова. Продължението на събранието на 31 октомври трябваше да избере още 6 члена на Управителния съвет, 4 члена на Контролния съвет, и 2 члена на Комисията по етика. При обявяването на началото на продължението на събранието делегатът Цветан Томчев обави, че го напуска и че оттегля кандидатурата си за УС, тъй като според него не било обявено колко точно делегати присъстват и колко е общият брой на делегатите. На това твърдение останалите делегати спонтанно реагираха, че не е вярно и че тези данни са били обявени пред всички и обосновани с Устава на СБЖ: 49 присъстващи делегати от 117, което е повече от една трета и поради което съгласно Устава събранието може да започне. След напускането на Томчев бе отбелязано, че в събранието остават да участват 48 делегати. Бе избран нов председател на Комисията по избора на събраието, тъй като оглавявалият я по време на събранието на 19 и 20 септември Светослав Терзиев се оказа под карантина във връзка с Covid-19. За председател на Комисията по избора бе избрана Петя Пейчева. Нататък събранието продължи с процедура по избора. Делегатите гласуваха с бюлетини, съдържащи имената на издигнатите на събранието на 19 и 20 септември кандидати. Проведоха се общо 10 кръга гласувания в рамките на почти 10 часа, докато накрая бъдат излъчени всички избрани за членове на ръководните органи на СБЖ. За да бъде избран един кандидат, той се нуждае от 50% плюс 1 от гласовете на участващите в гласуването делегати. За оставащите 6 места на членове на Управителния съвет бяха избрани Антоанета Титянова, Дарина Анастасова, Екатерина Кючукова, Емилия Мариянска, Лозан Такев, Марияна Бояджиева. За членове на Контролния съвет бяха избрани Александър Бозаков, Величко Хинов, Георги Найденов, Светлана Милчева. За членове на Комисията по етика бяха избрани доц. Костадин Нушев и Симеона Велева. Така заедно с избраните членове на ръководните органи на събранието на 19 и 10 септември общият състав на тези органи е следният. Председател на УС на СБЖ: Снежана Тодорова. Членове на УС на СБЖ: Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски, Дарина Анастасова, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Емилия Мариянска, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова. Председател на Контролния съвет (КС) на СБЖ: Венка Ризова Членове на КС на СБЖ: Александър Бозаков, Величко Хинов, Георги Найденов, Светлана Милчева. Комисия по етика на СБЖ (председателят на тази комисия се избира от самата нея на първото ѝ заседание): Иван Тодоров, Жени Монева, Костадин Нушев, Мария Нецова, Симеона Велева. Така приключи работата на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ. Sat, 31 Oct 2020 22:07:55 +0200 Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ продължава на 31 октомври с процедура по избор http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48080 СБЖ ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СБЖ Уважаеми колеги, Напомням, че на 31 октомври 2020 година, събота, от 10.00 ч. в СБЖ, ул. Граф Игнатиев 4, ще продължи заседанието на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ с процедура по избор за попълване на съставите на Управителния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия на СБЖ. Обръщам внимание, че сме в процедура по избор и не е възможно да бъдат разглеждани други въпроси. Уточнявам също така, че процедурата ще протича в различни зали в сградата на СБЖ с осигурена видеоконферентна връзка между тях като във всяко обособено помещение ще има присъствие на не повече от 30 души съгласно противоепидемичните мерки. По време на самата процедура по гласуване в залата с урните също така няма да бъдат допускани повече от 30 души едновременно. След приключване на процедурата по избор, приканваме желаещите колеги същата вечер, на 31 октомври, от 19.30 ч. да се присъединят към общия протест пред новата сграда на Народното събрание (бившия Партиен дом) под апела, който издига СБЖ: Не убивайте журналистиката в България! На 1 ноември от 18.30 ч. в сградата на СБЖ ще се проведе връчване на Годишните награди на СБЖ в присъствието само на отличените и при спазване на противоепидемиологичните мерки. Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Thu, 29 Oct 2020 13:21:15 +0200 Снежана Тодорова: Продължаваме с веруюто на Йосиф Хербст - „Никому в угода, на никого напук” http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48051 СБЖ В сайта на СБЖ се получи следното изявление на Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ: Уважаеми колеги, По повод разпращани недобронамерени писма до колеги и журналистически дружества категорично заявявам, че твърденията в тези писма са манипулативни, заблуждаващи и целят злепоставяне работата на колективния ръководен орган на СБЖ Управителния съвет. Всички решения и финансови отчети на УС на СБЖ са публикувани и са достъпни за всекиго. В дейността си сме спазвали закон № 1 в журналистиката, а именно: ИСТИНАТА, ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА . И сме изповядвали веруюто на големия български журналист и публицист Йосиф Хербст: НИКОМУ В УГОДА, НА НИКОГО НАПУК . Благодаря на всички колеги, които всеотдайно и честно работят за доброто на българската журналистика и на общата ни организация СБЖ, без да се подчиняват на користни лични интереси и корпоративен натиск. Заедно продължаваме напред! Вашата подкрепа е нашата сила! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Tue, 27 Oct 2020 17:03:55 +0200 ЕФЖ и МФЖ зоват САЩ за отказ от промяна при визите за чужди журналисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=48050 europeanjournalists.org Поясняваме - чрез рестрикциите спрямо валидността на визите администрацията на Тръмп иска да направи много по-трудна и по-скъпа работата на чуждестранни журналисти в САЩ , заяви генералният секретар на ЕФЖ Рикардо Гутиерес, цитиран на сайта на организацията europeanjournalists.org . Ето защо заедно с МФЖ и още 22 глобални организации подписахме съвместен апел, призоваващ за отмяна на тези разпоредби. Зад това съвместно изявление фактически стоят и хиляди известни и влиятелни телевизионни, печатни и онлайн медии, новинарски организации и журналистически асоциации, които достигат до над милиард хора в световен мащаб. Ние се застъпваме общото мнение, че за да можем да продължим с нашите точни и безпристрастни новинарски репортажи за глобална аудитория, Министерството на вътрешната сигурност на САЩ трябва да се откаже от предложението си за намаляване на продължителността на визи от категория I. Генералният секретар на ЕФЖ публикува на 24 октомври съвместнотото изявление на уебсайта на Федералния регистър на САЩ от името на Европейската федерация на журналистите. Следва пълното изявление и списък на подписалите го. Предложението за промяна в начина, по който САЩ издават визите за чуждестранни журналисти, заплашва сериозно да застраши упражняването на журналистическата свобода. Ние, долуподписаните, настояваме Министерството на вътрешната сигурност да се откаже от това предложение. В момента виза от категория I се изисква за всички чуждестранни журналисти, опериращи в САЩ, независимо дали са там за една седмица или за пет години. Веднъж издадена, визата е валидна до пет години, като позволява на журналистите да работят там непрекъснато или да пътуват във и извън САЩ по задачи. Предложението на Министерството на вътрешната сигурност да ограничи визата до 240 дни с възможно удължаване максимум още 240 дни, би повлияло сериозно на работата на чуждестранните медии при отразяването на новините в САЩ. Освен това предложението не изяснява как ще бъде постигнато решението за евентуално удължаване и какво ще се случи след изтичане на срока на удължаване. Много чуждестранни новинарски организации имат постоянно присъствие в САЩ, като изпращат кореспонденти за няколко години (обикновено 2-5 години). Този период от време позволява на отделните журналисти да разберат по-добре страната и следователно по-добре да информират за нея останалия свят. Ограничаването на времето, в което те могат да останат до максимална продължителност от 480 дни, носи значителен риск за това, как САЩ ще бъдат представени в световен мащаб. Освен това не сме съгласни, че това предложение ще постигне посочените амбиции: да насърчи спазването на програмата, да намали измамите и да засили националната сигурност. Процесът на кандидатстване за виза от категория I и сега изисква от лицето да посочи име и да бъде подкрепено от международната медийна организация, за която работи, като това е валидно, само докато продължава да работи за тази организация. Първата поправка на Конституцията на САЩ е гръбнакът на нейната репутация в защита на свободата на словото и на печата. Настоящото предложение е сериозна заплаха за това и рискува да навреди на глобалния авторитет на САЩ като свободна и отворена демокрация, както и да намали възможността светът да разбере по-добре САЩ. Ние, долуподписаните, оставаме твърдо ангажирани да предоставяме точни и безпристрастни новинарски репортажи пред глобална аудитория. Ето защо призоваваме администрацията на САЩ да продължи да поддържа една устойчива рамка за защита на свободата на медиите. Подписали: Тони Хол, президент на Европейски съюз за радио и телевизия (EBU). Майкъл Макюен , генерален директор на Северноамериканската асоциация на телевизионните оператори. Винсънт Пейрен, главен изпълнителен директор на Световната асоциация на вестниците и издателите на новини. Черилин Иретън , изпълнителен директор на Световния форум на редакторите, Световната асоциация на вестниците и издателите на новини. Антони Беланже , генерален секретар на Международната федерация на журналистите. Майкъл Фриденберг , президент на Ройтерс. Сали Бузби , изпълнителен редактор на Асошиейтед прес. Фил Четуинд , директор на глобалните новини в агенция Франс прес. Броуди Фенлън, главен редактор на CBC News. Уенди Фрийман , президент на CTV News. Ирен Нежен , главен редактор на Торонто Стар . Рикардо Гутиерес , генерален секретар на Европейската федерация на журналистите. Уилям Хорсли , Представителство за свобода на медиите, Асоциация на европейските журналисти. Хуан Карлос Исаса-Монтехо , изпълнителен директор на Латиноамериканския информационен алианс. Брент Джоли , президент на Канадската асоциация на журналистите. Люс Жулиен, генерален мениджър на Новини и актуални събития в Радио Канада . Илиас Контеас , изпълнителен директор на Асоциацията на европейските списания и Асоциацията на европейските вестници. Саймън Маркс , президент и главен кореспондент на Feature Story News. Анджела Милс Уейд , изпълнителен директор на Европейския съвет на издателите. Андрю Могер, изпълнителен директор на Коалицията за новинарски медии. Джесика Ни Майнин , старши служител за политически изследвания и застъпничество, Индекс за цензура . Уот ван Вайк, изпълнителен директор на News Media Europe. Адриан Уелс , управляващ директор на Европейската борса за новини. Леон Уилямс , директор на политиката и програмите във Free Press Unlimited. Tue, 27 Oct 2020 16:44:16 +0200 Цялостен механизъм за гарантиране на медийната свобода се подготвя в ЕС http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47901 СБЖ Европа чува тревогите на България за съсипването на медийната свобода у нас и подготвя цялостен механизъм с общоевропейски обхват за регулиране и гарантиране на тази свобода. Това се разбра от състоялата се на 12 октомври едновременно в София и в Брюксел онлайн конференция Свобода на медиите в България . Проявата бе организирана със съдействието на Алианса на социалистите и демократите в Европейския парламент по инициатива на принадлежащата към тази група евродепутатка Елена Йончева . Съорганизатор бе електронното издание Euractiv. Българските участници в събитието - журналисти и медийни дейци, както и самата Йончева - се събраха в зала Сердика на София Хотел Балкан , откъдето бе осъществена виеоконферентната връзка с Брюксел. Като представители на европейски институции и международни организации онлайн участваха Вера Йоурова , зам.-председател на Европейската комисия и еврокомисар по ценносттите и прозрачността, Павол Салай от Репортери без граници , Патрик Пенинкс , ръководител на отдел Информационно общество в Съвета на Европа, Рамона Стругариу , румънската евродепутатка от групада Обнови Европа (наследник на Алианса на либералите и демократите в Европа). Модератор на виртуалната дискусия, която се водеше частично на английски, частично на български, бе Георги Готев , главен редактор на сайта Euractiv-България. Първият панел на конференцията премина под надслова Как може да помогне ЕС? В своето изказване, с което започна деловата работа на форума, Елена Йончева изтъкна: Докато Европа става свидетел на брутални убийства на журналисти в отделни държави-членки, в България беше убита самата журналистика. Беше унищожена бавно, постепенно и систематично. Йончева отбеляза, чe конференцията е била замислена още миналата година, но заради пандемията от Covid-19 провеждането ѝ се е забавило. Евродепутатката изрази надеждата, че макар и онлайн, форумът ще даде възможност да се заговори по същество за сериозните проблеми с медийната свобода в България, за да се потърсят и конкретни европейски решения за тях. Отказът да се дебатират проблемите в медиите в България влошава драматично ситуацията с върховенството на закона в страната. Защото свободата на словото е в основата на всяка демокрация. Свободните медии формират критично мислене. Критично мислещото общество не се поддава лесно на пропаганда и популизъм , посочи Йончева. Тя напомни, че от тази година Европейската комисия започва директно да наблюдава и медиите като съставна, носеща част от върховенството на закона в демократичната и правова държава Елена Йончева обясни, че подготвя резолюция на Европейския парламент, в която ще включи четири основни акцента за гарантиране на медийната свобода, а именно: - Цялостен механизъм за регулиране на медийната свобода на европейско ниво, включително, ако е необходимо, чрез законодателни актове, тъй като в момента има твърде голяма разлика между стандартите в отделните държави-членки. - Въвеждане на европейски стандарти и изисквания за повишаване на прозрачността на реалната собственост на медиите. В България има правила, въпросът е как се спазват. В този контекст трябва да се въведе и регламент при какви условия и как политически лица биха могли да притежават медии. - Засилване на защитата на разследващите журналисти, както и осигуряване на специално финансиране от европейския бюджет за този вид журналистическа дейност. Средствата да не бъдат преразпределяни на национално ниво, а чрез международни неправителствени организации, които да са в ролята на гаранти. - финансирането с евросредства на медиите по т.нар. комуникационни кампании да не бъде централизирано през правителството, а също да минава през независими структури. Последва онлайн включване на еврокомисар Вера Йоурова от нейния кабинет в Брюксел. Тя се обърна към участниците в дискусията така: Когато представих първия доклад за върховенството на закона преди две седмици, казах, че искам да вляза в диалог не само с държавите членки, но и с Европейския парламент, и националните парламенти, както и с други участници в процеса. Затова днес съм тук, за да обсъдя с вас тези важни теми. Това е първият път, когато комисията отправя по-общ поглед към въпроси на върховенството на закона в Съюза. Мисля, че е важно да се обсъди този доклад, тъй като правим нещо ново. Новото е, че докладът откроява четири основни стълба , които според нас са взаимосвързани - правосъдие, борба с корупцията, рамка за проверка и баланс на властите и медийната свобода и плурализъм, която е и темата на сегашния дебат. Вярваме, че е от значение да дебатираме по тези теми, защото виждаме връзки между тях. Най-малкото, защото дефектите често се сливат в негоден за пиене коктейл, така че искаме по-широк поглед и широк и интензивен дебат. Целта на доклада е и да обърнем вниманието към върховенството на закона, да дадем тласък на възможните решения, които могат да се намерят на национално и европейско ниво . Вера Йоурова отбеляза, че в частта за България в доклада за върховенството на закона са отразени притесненията за свободата на медиите в страната ни, в това число и относно разпределението на европейски средства от правителството, за натиска, на който са подложени журналистите, за кампаниите и съдебните преследвания срещу разследващи журналисти и т. н. Европейската комисия не може сама да реши проблемите на медийната свобода в държавите-членки, защото отговорността за това носят съответните правителства, посочи комисар Йоурова. Но същевременно тя добави, че Европейската комисия ще използва всички инструменти, за да се подобри свободата на медиите . Сред мерките, за които настоява Европейската комисия, Вера Йоурова открои необходимостта България да въведе в законодателството си разпоредбите от европейската директива за аудио-визуални медийни услуги , която влезе в сила през септември. Тази директива цели да се засили независимостта на медийните регулатори и се предлагат мерки за прозрачност на медийната собственост. ( България не спази поставения от Брюксел срок за въвеждане на тази директива. Опасенията на мнозина наблюдаващи процесите в медийната сфера у нас са, че управляващите се канят да употребят новите правила на ЕС като претекст за още по-здраво стягане на хватката около критичните издания. За тази цел в подготвания на тъмно в България нов медиен закон се тъкмят текстове, които далеч надхвърлят духа и съдържанието на променената The Audiovisual Media Services Directive и са насочени към още по-драстично задушаване на остатъците от медийна свобода у нас - бел. ред .). В отговор на въпрос Йоурова припомни, че Европейската комисия финансира проекти, които подпомагат правно и финансово журналисти, подложени на натиск. Освен това България се е съгласила с препоръката на ЕС да осигури нормална и сигурна среда за работа на журналистите. За първи път в следващия бюджет на ЕС се предвижда финансиране, което да насърчи плурализма на медиите, като обсъжданата сума е около 61 млн. евро . В края на 2020 г. ще бъдат представени два плана за действие, свързани с медиите план за действие за европейска демокрация , който ще разглежда възможностите да бъдат предпазени журналистите от злоупотреба със съдебни дела срещу тях, както и план за действие за аудио-визуалните медии , за да се подпомогне цифровата трансформация. Следващият, който се включи в онлайн дискусията, бе словакът Павол Салай , координатор на Репортери без граници за ЕС и Балканите. България е събирателен образ за всички проблеми със свободата на пресата, които намираме в ЕС и на Балканите , посочи Салай. Той напомни, че през 2019 г. България е подписала Партньорството за информация и демокрация - документ, чието приемане означава ангажимент за гарантиране свободата на изразяването. Въпреки това свободата на медиите в България продължава да се влошава, а българското правителство няма воля да подобри положението, смята Салай. Той разказа как представители на Репортери без граници се срещнали с българския премиер Бойко Борисов в края на миналата година и как му предложили да се ангажира с реална роля за подобряване на медийната среда у нас, изготвайки Пътна карта за медийната политика в България . В отговор премиерът излязъл с контрапредложение самата организация Репортери без граница да се заеме с изработването на такава пътна карта . Това било прието, ангажиментът бил изпълнен. И през март т. г. Репортери без граници изпраща на Борисов готовата Пътна карта за медийната политика в България . В текста се предлага създаване на национална и независима комисия за подобряване на медийната свобода, съставена от признати независими авторитети . Членовете на тази комисия трябва да се заемат с подобряването на медийното законодателство, както и с разпределянето на държавни субсидии за медиите, ако такива бъдат отпуснати. Шест месеца по-късно обаче Репортери без граници така и не са успели да се свържат с премиера Борисов, за да разберат поне реакцията му на предложената Пътна карта . Затова сега прибягват до разгласяването на заложеното в нея предложение, за да може българските медии и обществото у нас все пак да се запознаят с нея, обобщи Салай. В конференцята взе онлайн участие и Патрик Пенинкс, ръководител на отдел Информационно общество в Съвета на Европа. Той напомни, че медийната свобода е крайъгълен камък на демокрацията и че правото на свобода на словото е базисно в подписаната и от България Европейска конвенция за правата на човека. Имаме стандартите. Имаме декларации на Комитата на министрите за финансовата стабилност на медиите, плурализма и собствеността на медиите, за защитата и безопасността на журналистите. Проблемът е в растящата пропаст между стандартите за свобода на изразяване и реалността , каза Патрик Пенинкс. Според него това е проблем не само за Българи, но властите у нас трябва да прилагат международните си ангажименти за свободата на словото. Румънската еврозепутатка Рамона Стругариу от либералната групата Обнови Европа призова за увеличаване на европейските средства за независима журналистика. Но това не бива да са пари, които се разпределят от държавата, защото така се насърчава само пропагандата. А европейски средства, които да са директно достъпни за проекти, разработвани от журналисти. И не само проекти, а действащ механизъм, по който да могат да бъдат финансирани не само разследващи платформи, а и новинарски медии, местни медии , каза Стругариу. Тя даде и алтернативен пример за финансиране, за да не се налага желаещи да са независими медии да се обвързват с олигарси издатели. Според нея най-прозрачното и чисто финансиране е чрез обединения, в които самите читатели дават своите вноски, за да могат да работят истински смелите и честни журналисти. Рамона Стругариу разказа, че в родната ѝ Румъния има вече немалко действащи на този принцип реално независими медии. Тя също така осъди атаките срещу журналисти и по време на протестите в България, и не само, призовавайки ... Mon, 12 Oct 2020 20:48:15 +0300 Резолюцията на Европарламента за България изразява и тревога за свободата на медиите у нас http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47857 europarl.europa.eu Предизвикалата силен обществен отзвук у нас резолюция на Европейския парламент относно принципите на правовата държава и основните права в България беше одобрена днес при гласуването в пленарната зала на ЕП в Брюксел с 358 гласа за , 277 против и 56 въздържал се . Одобрението ѝ е важен знак и към българското общество, и към всички европейски граждани - че по отношение базисните принципи на демокрацията компромиси и особено нарушения са недопустими. Наред с другите важни сфери, отбелязани в резолюцията като проблемни с оглед принципите на правовата държава и основните права, резолюцията поставя специален акцент и на ситуацията със свободата и независимостта на медиите в България, както и с правото на журналистите да упражняват свободно, без натиск, заплахи и рискове, своята жизненоважна за демокрацията професия. Ето някои от по-важните оценки от резолюцията, засягащи медиите и журналистите у нас. Още във въвеждащите формулировки н документа се изтъква, че енергичното гражданско общество и плуралистичните медии играят жизненоважна роля за насърчаването на отвореното и плуралистично общество, участието на обществеността в демократичния процес и укрепването на отчетността на правителствата . Посочва се също, че свободата на медиите в България се влошава, както е видно от класирането на държавата в докладите, публикувани от Репортери без граници . Припомнено е, че в публикувания в края на април 2020 г. световен индекс за свобода на печата за 2020 г. България се нарежда на 111-о място в света и на последно място сред държавите членки на ЕС, за трета поредна година . Отбелязва се, че платформата на Съвета на Европа за насърчаване на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите съдържа три предупреждения от първа степен за тежки и увреждащи нарушения на свободата на медиите, по които българските органи все още не са дали отговор . Резолюцията изразява дълбоко съжаление относно факта, че събитията в България доведоха до значително влошаване по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната система, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите . В документа се също така се изразява солидарност с българския народ в неговите легитимни искания и стремежи за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация . Резолюцията изтъква още дълбоката загриженост на Европарламента от сериозното влошаване на свободата на медиите в България през последното десетилетие . Българските власти са призовани да насърчават благоприятна среда за свободата на изразяване на мнение, по-специално като увеличават прозрачността на собствеността върху медиите и предотвратяват прекомерната концентрация на собственост върху медиите и разпространителските мрежи, включително чрез правилно прилагане на съществуващата законодателна рамка, както и чрез отмяна на наказателноправните разпоредби срещу клевета . Подчертава се необходимостта да се повишат независимостта и ефективността на състава и мандата на Съвета за електронни медии . Изразява се загриженост относно съобщенията за продължаващата практика на оказване на влияние върху медиите чрез преференциално отпускане на средства на Съюза за приятелски настроени към правителството медии ; Резолюцията отбелязва, че защитата на журналистите е от жизненоважен интерес за обществото; призовава българските органи да гарантират защитата на журналистите по всяко време и по този начин да защитават тяхната независимост; решително осъжда случаите, в които критични към правителството журналисти са станали обект на клеветнически кампании, и призовава българските органи да възпрепятстват тези недемократични практики . Документът призовава българските органи да разгледат изцяло и изчерпателно всички сигнали, подадени чрез платформата на Съвета на Европа за насърчаване на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите, и да се придържат изцяло към препоръките на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, за да се гарантира безопасна среда за журналистите в България . Резолюцията на Европейския парламент относно принципите на правовата държава и основните права в България обхваща и всички други проблемни сфери в нашия живот - корпуцията във високите етажи на властта, недостатъчният контрол над изразходването на европейски средства, състоянието на съдебната система и прокуратурата, полицейското насилие, опитите за конституционна реформа и промените в изборния закон по-малко от година преди следващите избори, нашумелите скандални запаси с предполагаемия глас на премиера Бойко Борисов, нарушенията на правата на малцинствата и т.н. Обърнато е винмание и на факта, че България не е ратифицирала т. нар. Истанбулска конвенция. ЕП изразява дълбока загриженост, че продължава публично да се говори по отрицателен и изопачаващ начин за Конвенцията под влияние на широкоразпространената кампания за дезинформация и оклеветяване, която последва негативното отразяване на темата от различни медии, за които се твърди, че имат връзки с правителствени и опозиционни партии . Целият текст на резолюцията на ЕП за принципите на правовата държава и основните права в България може да се види тук . Thu, 08 Oct 2020 19:34:46 +0300 ЕФЖ публикува обзора си „Картографиране на медийната свобода” за периода с COVID-19 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47855 ЕФЖ/СБЖ Шест месеца след началото на пандемията от COVID-19 през март 2020 г., Европейската федерация на журналистите (ЕФЖ) публикува свой обзор с данни за финансовата помощ, получена от медии и журналисти в Европа във връзка с извънредната ситуация, както и за общото състояние на медийната свобода. Заглавието на обзора, подготвен по информация, подадена от организации, членуващи в ЕФЖ от различни европейски страни, е Картографиране на медийната свобода (Mapping Media Freedom). Здравната криза отново показа, че съществува жизненоважна нужда от надеждна и правдива информация, а медиите и журналистите са изправени пред двойно предизвикателство, се посочва в анонса към обзора, публикуван на сайта на ЕФЖ. От една страна, всички медии отбелязаха рязко увеличение на търсене от страна на аудиторията. Репортери и медийни работници бяха на предната линия - те бяха общите уши и очи, когато повечето граждани трябваше да останат в самоизолация у дома. От друга страна, европейските медии са изправени пред огромен спад в приходите, което влоши и без това исходящата тенденция, особено при вестниците, периодичните издания и радиото. Това се изрази в намаляване на заплащането на журналистите, най-вече на онези, които са на свободна практика. На много места бяха регистрирани затруднения в достъпа до информация, физически нападения и дори задържане за много журналисти. Обзорът на ЕФЖ Картографиране на медийната свобода регистрира 37 сигнала, свързани с пандемията, от 13 европейски държави. От България са отразени 6 сигнала. От март до юни 2020 г. ЕФЖ нееднократно призова националните правителства и институциите на ЕС да подкрепят журналистите с извънредни облекчения и планове за възстановяване, тъй като в условията на пандемията залогът бе самата демокрация. Бюджетът на ЕС и Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. все още се обсъждат, но много правителства предприеха спешни мерки за ограничаване на социалната и икономическа криза в медийния сектор. Какви бяха тези мерки? Всички журналисти ли получиха такава подкрепа, независимо от техния трудов статус? Ще продължи ли медийният сектор в дългосрочен план към по-здрава, по-плуралистична и жизнеспособна среда? С помощта на своите филиали в 44 европейски държави, ЕФЖ очерта извънредните помощни пакети за спешни случаи, директната финансова подкрепа и дългосрочните мерки, доколкото ги има. Всичко това е включено в обзора Картографиране на медийната свобода . Той е изготвен в партньорство с организацията Бърз отговор за медийна свобода (Media Freedom Rapid Response - MFRP), занимаваще са се мониторинг на този показател в страните членки и кандидатки за ЕС. ЕФЖ апелира разполагащите с най-нова информация за подкрепа за медиите в различните страни да я съобщават на електронната поща camille@europeanjournalists.org. Таблицата в обзора ще се актуализира редовно. Предлагаме текста на частта за България в обзора . Между март и юни 2020 г. партньорите от MFRR наблюдават няколко случая, свързани с физически нападения и правни заплахи срещу журналисти в България, където ситуацията със сигурността на журналистите остава проблематична при правителството на премиера Бойко Борисов и управляващата му партия ГЕРБ. През този период продължават и съдебните заплахи и нападения срещу представители на независими медии. В страна, в която корупцията и тайното договаряне между медиите, политиците и олигарсите са широко разпространени, разследващите журналисти, разследващи предполагаема корупция, са потопени в особено трудни условия. В контекста на постановлението си за извънредно положение заради COVID-19 от март 2020 г., правителството се опита да измени Наказателния кодекс и да въведе присъди, включително и затвор, заради разпространение на информации, които смята за фалшиви новини . Предложените санкции бяха до три години затвор или глоба до 5000 евро. Тази част от законопроекта за извънредни ситуации получи бързо вето от президента Румен Радев. Въпреки това ВМРО, българска националистическа партия, внесе в парламента още един законопроект на 19 март, който, ако бъде приет, ще предостави на властите по-големи правомощия за спиране на уебсайтовете за разпространение на дезинформация в мрежата . През последните месеци има няколко случая на сплашване или нападения срещу български журналисти. На 17 март главният редактор на български вестник ( 168 часа - б.пр.) Слави Ангелов бе намерен в безсъзнание на улицата, след като е бил нападнат от маскирани мъже, въоръжени с метални тръби, пред дома му в столицата София. Министерството на вътрешните работи на страната потвърди, че побоят е свързан с работата му . И Международният институт на пресата (IPI - International Press Institute), и ЕФЖ излязоха с декларации, призоваващи властите в София да осигурят бързо и прозрачно разследване за установяване на отговорните лица. На 23 април трима души бяха арестувани и обвинени за нападението. На 18 юни разследващият журналист Николай Стайков започва да получава заплашителни телефонни обаждания като част от така наречената от него координирана кампания на тормоз, която според него е свързана с подготвян от него разследващ документален филм за предполагаема държавна корупция. На 20 май друг разследващ журналист - Димитър Пецов, беше арестуван по обвинение за незаконно притежание на наркотици. Пецов постави под въпрос легитимността на ареста си и обвини местните власти, че са го следили. Междувременно Иво Прокопиев, един от най-големите медийни издатели в България и собственик на групата Икономедиа , беше изправен пред наказателно обвинение по дело за измама, за което организациите за свобода на пресата и медиите предупредиха, че може да е политически мотивиран опит да се заглушат критичните публикации срещу правителството в неговите издания. На 28 юни Прокопиев в крайна сметка бе оправдан. Thu, 08 Oct 2020 17:03:20 +0300 Снежана Тодорова: Знаем диагнозата за отровната обществена и медийна среда. Не бива да бавим лечението http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47775 СБЖ По повод оповестените обобщения за медийната среда в България, направени в частта за нашата страна в първия годишен Доклад за върховенството на закона в ЕС, председателят на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ: От години СБЖ, журналистическата гилдия и голяма част от обществото ни надигаме глас, за да алармираме за съсипващата свободата на словото, независимостта на медиите и правата на журналистите обстановка в нашата страна, формирана от управлението. Затова няма как да не притестваме факта, че в оповестениия на 30 септември т. г. първи годишен Доклад за върховенството на закона в ЕС в частта за нашата страна най-после е забелязано, откроено и изречено, че политическият климат в България не е благоприятен за независимите медии . Имаме високо произнесена диагноза, пряко шамаросваща отговорните за политическия климат управляващи - и това не е малко. Тя е уплътнена и с още констатации: - Много собственици на медии предпочитат да бъдат близо до правителството, за да избегнат маргинализиране. - Националните и местни медии във всички сектори са обект на систематичен политически контрол и по-голямата част от водещите вестници в страната следват редакционна политика, благоприятна за правителството. - Много български журналисти характеризират политическата намеса в медиите като често срещана и широко разпространена . - Има твърде чести съобщения за атаки срещу независими и разследващи журналисти, които стават обект на клеветнически кампании и съдебни дела. - Липсва прозрачност при реалните собственици на медиите. - България няма регулаторни гаранции за справедливо и прозрачно разпространение на държавната реклама, като понякога местните власти използват средства от ЕС, за да засилят контрола си върху местните вестници и телевизионни канали, както сочи докладът. Добре е, че всичко това звучи достатъчно ясно и тревожно и на европейско ниво. Но тази картина няма да се промени само от констатации, макар и прозвучали от ЕС. Уви, ние си знаем диагнозата отдавна. Решаващото е да не бавим повече лечението. Промяната е наше дело - на цялото българско общество с неговото будно гражданско съзнание и на журналистите, които държат да отстоят своята независимост. И не желаят да бъдат сравнявани с мисирки и да се отъркват близо до правителството, за да избегнат маргинализиране ... Усилията на СБЖ в отстояване на свободата на словото, независимостта на медиите и правата на журналистите нито са спирали, нито ще спрат. Вярваме, че гражданският кипеж, чийто важен катализатор е честният журналистически труд и неотменимата ни мисия да отстояваме истината и обществения интерес, ще доведе до желаните и необходимите за всички ни промени. И тогава, в един вече благоприятен за независимите медии политически климат, най-после - надяваме сме! - ще бъде даден ход на нашите отлежаващи в сегашното Народно събрание от над 3 години предложения за законодателни промени в защита на свободата на словото и на журналистическия труд. Няма да се уморим да настояваме за такива законови гаранции - така, както го направихме и в наше писмо до всички водещи европейски и български институции, което разпратихме още през април тази година и на което през юли получихме отговор от зам.-председателя на Европейската комисия и еврокомисар по ценностите и прозрачността Вера Йоурова. Журналистическите и гражданските права са в основата на демокрацията, също както и постоянната, непримирима опозиционност на истинската журналистика, защото това е нейната същностна характеристика - да упражнява неподкупно, смело и честно обществения контрол над всяка власт. У нас обаче, уви, както видя и европейският доклад, имаме срастване между властта и част от едрите играчи на медийния терен, опорочаващи всъщност истинската журналистика. Властта винаги е любезна и отзивчива към тях, я и те към нея - защото са скачени съдове. Буквално в същия ден, в който бе оповестен европейският доклад, ни бе демонстрирана поредна илюстрация на това грозно явление. Правителството предложи за висока национална награда за принос в журналистиката лице, което оглавява добре обслужваща властта медия. И което освен това е дало сериозен принос за безплодни, но отнели много усилия и материлани ресурси съдебни и други битки срещу СБЖ - най-голямата творческо-синдикална организация на българските журналисти. Това предложение, отправено точно от настоящото правителство и точно в сегашния момент на толкова ниско паднало доверие към него, само по себе си е красноречива характеристика за отровния политически климат, в който сме потопени, и за обидния спрямо всички нас цинизъм, демонстриран ни ежедневно. Дано обществото и колегията съберат достатъчно сили, за да постигнем най-после желаната от всички ни промяна. Thu, 01 Oct 2020 17:17:09 +0300 Започват номинациите за годишните награди на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47760 СБЖ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, По традиция Съюзът на българските журналисти ще връчи годишните си награди за творчески постижения по повод 1 ноември Ден на народните будители. Годишните награди се дават за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналисти, членове на СБЖ, през периода от 1 септември 2019 г. до 1 септември 2020 година. ВИДОВЕ НАГРАДИ: 1. Награда Йосиф Хербст за цялостен принос 1 2. Награда за електронни медии: радио 1 и телевизия 1 3. Награда за информационнни агенции 1 4. Награда за печат 1 5. Награда за фотожурналистика 1 6. Награда за графичен дизайн и операторско майсторство 1 7. Награда за българска медия извън България 1 8. Награда за чуждестранен кореспондент за активно, добронамерено и значимо отразяване на събитията/процесите в България 1 9. Награда за книга документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите 1 10. Награда за кореспондент на централна медия в страната 1 11. Награда за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес 1 12. Награда за журналистически електронен сайт 1 13. Награда за млад журналист до 35 г. 1 Всяко предложение се придружава от кратка биография на кандидата; анотация за творческите и професионалните му постижения. Очакваме Вашите предложения до 20 октомври 2020 г. Можете да номинирате и журналисти от други дружества. Председател на УС на СБЖ: Снежана ТОДОРОВА Wed, 30 Sep 2020 15:25:49 +0300 Продължението на заседанието на Отчетно-изборното Общо събрание на СБЖ се свиква за 31 октомври http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47737 СБЖ Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: СВИКВА на 31 октомври/събота/ 2020 година от 10.00 часа в сградата на СБЖ, ул. Граф Игнатиев № 4 продължение на заседанието на Отчетно-изборното Общо събрание на Съюза на българските журналисти за попълване съставите на УС на СБЖ, КС на СБЖ и Комисията по журналистическа етика. За взетото решение на УС на СБЖ да бъдат писмено уведомени всички избрани делегати за Общото събрание на СБЖ и то да се публикува на сайта на СБЖ. Гласували за : Снежана Тодорова, Борислав Костурков, Васил Сотиров, Валентин Колев, Велиана Христова, Георги Калагларски, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светослав Терзиев. Против : Веселин Константинов, Емил Розов, Светла Каменова. Валерий Тодоров не изпрати отговор. Mon, 28 Sep 2020 16:23:53 +0300 Да пазим свято независимостта на България, на българската журналистика и на СБЖ! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47692 СБЖ Скъпи колеги и съграждани! Денят на независимостта на България е възвисяващ празник за всички нас като българи, но и като граждани, които желаят да видят най-после осъществен в родината си заветът на нашия Апостол на свободата - не само за независима, а и за чиста и свята република. Днес Денят на независимостта отеква с особено мощен повик да пазим свято тази независимост освен в държавнически смисъл, също и в измеренията на нашите граждански права. Едно от най-важните от тях е правото именно и най-вече на независима, честна, почтена, смела и отстояваща обществения интерес журналистика. Водеща цел на Съюза на българските журналисти винаги досега е била и ще продължи да бъде и занапред отстояването точно на такава журналистика. А чрез нея - и постигането на здравословно обществено обновление и достойно развитие. Да пазим свято независимостта на България, на българската журналистика и на СБЖ, за да достигнем и до чистата и свята република! Снежана Тодорова, председател на СБЖ Tue, 22 Sep 2020 15:12:20 +0300 Отчет за дейността на СБЖ през периода 2015-2019 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47690 СБЖ Отчет за дейността на СБЖ през периода 2015-2019 г., представен на 19.09.2020 г. от Снежана Тодорова, председател на СБЖ, пред Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, По традиция, в началото на всяко наше събрание съобщаваме имената на наши членове, които, за съжаление, вече не са сред нас. През изминалата 2019 година и осемте месеца на 2020 година се разделихме с АТАНАС ТОНЧЕВ, АННА ГЕОРГИЕВА, АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ЙОЛЕВ, БОЙКО БОЙКОВ, БИАНКА ГАБРОВСКА, ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ, ВЛАДИМИР МИНКОВ, ВАЛЕРИЯ ХАНТОВА, ВАЛЕРИ ПЕЙЧЕВ, ВАКЛИНА ТОДОРОВА, ВИКТОР ВИРЧЕВ, ВЕСЕЛИНА ТОНОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ БАЗОТЕВ, ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА, ДИВНА ШАЛИЧ-ЛАФЧИЕВА, ДОНКА РАЙНОВА, ДАНИЕЛА БЕНИШЕВА, ЕМИЛ ЕЛМАЗОВ, ЕЛЕНА ГЮРКОВА, ЕМИЛ МИХАЙЛОВ, ЖЕЛЯЗКО ТЕНЧЕВ, ИВАН ПОПИВАНОВ, ЙОРДАН МИЛЕВ, КРУМ АРСОВ, КАЛИНА ДЖОНДЖОРОВА, КРАСИМИР ПЕТРОВ, ЛЮБА КОЛЕВА, ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ, ЛИЛИЯ ЦИНЦАРОВА, ЛИЛИ ПОПОВА, МАРИЯ ГАЙТАНИКОВА, МАТЕЙ ШИВАРОВ, МАРИЯ ПУМПАЛОВА, МИЛКА РАДЕВА, МАРИЯ РАДОНОВА, МИРА БОЗЕВА, МАРГАРИТА БЕЛОВСКА, НАДКА КОЛЕВА, ПЕТЪР ПАНОВ, ПЕТЪР ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ БЕБОВ, ПЕНКА ГЕНЕВА, ПЕТЪР ПЕЙКОВ, ПЕТЪР ПЕТРОВ, РАДОСЛАВ ЯНКУЛОВ, РАДОСТ КАРАСИМЕОНОВА, СТЕФКА КАФЕДЖИЕВА, СТОЯН ИВАНОВ, ХРИСТО ХАРАЛАНОВ, ХРИСТО ЮСКЕСЕЛИЕВ, ЦВЕТАН РОЗОВ, ЮЛИЯ КЪНЧЕВА, КАМЕН КОСТОВ, ЮЛИЯ ДАСКАЛОВА, СТОЯН БАЧЕВ, БОГОМИЛ ГЕРАСИМОВ, ВАСИЛ ДИМИТРОВ, ВАЛЕНТИНА ЧРЪНКИНА, КРАСИМИРА КАЦАРСКА, БОГОМИЛ ГЕРАСИМОВ, ВЕРА ХРИСТОВА, ВЕРА ГЕНОВА, ГЕОРГИ МОНЕВ, ИВАН САРАНДЕВ, МИХАИЛ ЗАЯКОВ, ПЕЮ БОГДАНОВ, ПЕТРАНКА ИВАНОВА, РАЙЧО ВАСЕВ, ЮРИЙ ПОПОВ, ЯНАКИ ЗИБИЛЯНОВ, ЛЪЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ. Нека с минута мълчание почетем тяхната светла памет! Благодаря Ви! Няколко думи за ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ на нашия съюз. През осемте месеца на 2020 година редовно отчетените членове на СБЖ са 2670 журналисти. Очаквам до края на 2020 година техният брой да бъде по-голям. За сравнение: през 2019 година редовно отчетените са 3500 , като от тях жени 2168 /62%/, мъже 1332 /38%/. Родени преди 1.01.1960 1842 /52,6%/ Родени след 1.01. 1960 г. 1658 /47,4%/ Родени след 1.01.1985 г. - /под 35 години/ - 192 /5,5%/ Приетите нови членове през целия отчетен период са 643. Възстановиха членството си в СБЖ 79 колеги. От тях жени 431 /59,7%/, мъже 291 /40,3%/. Под 30-годишна възраст 156 /21,6%/ През отчетния период са проведени 5 Общи събрания на СБЖ : На 19 ноември 2016 година; 17 юни 2017 година; 28 октомври 2017 година; 10 ноември 2018 година и 11 май 2019 година. На всяко едно съм изнасяла отчетен доклад за свършената работа и организационното състояние на СБЖ. Мога да добавя, че след последното Общо събрание, състояло се на 11 май 2019 година, новоприетите членове на СБЖ са 47, а 3-ма колеги възстановиха членството си. От тях жените са 26, а мъжете 24. Под 35 годишна възраст 8 /16%/. Големият брой заявили желание за членство в нашия съюз потвърждава стабилната тенденция от последните години за повишен интерес към СБЖ. Журналистическите дружества са 152: 108 в София и 44 в страната. Поради намален състав или неплащане на членски внос са закрити 9 дружества, а са създадени нови 7. Както знаете, съгласно нашия устав и решения на предходни събрания, от събрания членски внос в касата на СБЖ постъпват 30%. Останалата част остава в дружествата. През 2018 година дружеството от Враца с председател Евдокия Марангозова по своя инициатива и решение внесе в касата на СБЖ 100% от членския внос. Последваха го дружество от Варна с председател Георги Калагларски и дружество от София с председател Снежана Тодорова. Това продължи и през 2019 и 2020 година, за което изказвам благодарност на колегите от гореспоменатите дружества за тяхното решение да подпомогнат финансово СБЖ. Комисията по организационните въпроси и членство към СБЖ работи в състав: Розита Попова, дългогодишен председател, а от 2020 година председател е Валентин Колев и членове: Веселин Константинов, Росинка Проданова, Марияна Мендичева, Борислав Костурков. ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ Журналистиката в България преживява тежка криза. Статутът на българските медии като четвърта власт е компрометиран, много от тях безцеремонно обслужват политически и икономически интереси. Корпоративната журналистика и неясното финансиране са сериозни проблеми на българската медийна среда. Мощни босове със значими политически и икономически позиции притежават големи за мащабите на страната ни медийни системи. Техният натиск върху журналистите неизбежно налага редакторски пристрастия, продажба на новинарско съдържание, защита на корпоративните, а не на обществените интереси. В резултат на това безскрупулно поведение последователно и драстично се деформира качеството и интелигентността на медийното съдържание, което българските граждани получават. Тези тревожни констатации прозвучаха на предишното отчетно-изборно събрание. Какво е състоянието днес? Има ли промяна? Дългоочакваното оздравяване на българската медийна среда не се състоя. Свидетели сме на постоянен упадък на независимостта на медийния сектор през последното десетилетие. Съюзът на българските журналисти многократно е осъждал всякакви форми на натиск срещу журналисти, като е изразявал позиции в защита на колегите. В десетки декларации Управителният съвет на СБЖ твърдо застава в защита на основното професионално задължение на журналистите да работят в интерес на обществото, като пазят интересите и правата на гражданите. По решение на УС изработихме Предложения на СБЖ за законодателни инициативи за защита на журналистическия труд и свободата на медиите , съобразени с Препоръката за защита на журналистиката и гарантиране безопасността на журналистите и другите медийни участници на Комитета на министрите на държавите от Съвета на Европа, приета от всички страни в Съвета на Европа на 13 април 2016 година. Текстът на Препоръката бе преведен от СБЖ и качен на нашия сайт. УС на СБЖ многократно е обръщал внимание на необходимостта от адекватно законодателство в сферата на труда и заетостта, което да защитава журналистите и другите медийни участници от произволно уволнение или репресивни мерки. С помощта на опитните юристи Красен Стойчев и Илияна Митрова предложенията получиха юридически облик. Това направихме и по молба на г-н Славчо Атанасов, тогавашен председател на Комисията за гражданско общество, култура и медии към Народното събрание. Предложенията бяха публикувани на нашия сайт и обсъдени от делегатите на Общото събрание през 2017 година, както и на организираните от нас 4 дискусии в СБЖ по актуални проблеми на журналистическата професия. Два пъти лично ги предадох на г-н Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медии към Народното събрание. На нашия сайт е публикуван финалният текст на предложенията на СБЖ. През изминалите 3,5 години законодателите така и не разгледаха нашите предложения, а както знаете, т.н. Закон Пеевски бе обсъден и приет спешно, за 1 нощ... Темата за защита на правата на журналистите там напълно отсъства. Убедено заявявам, че приемането на нашите предложения би подобрило състоянието на родната журналистика и би добринесло за по-сериозна защита на правата на журналистите. Настоятелно препоръчвам на следващия УС да продължи усилията в тази насока. СБЖ е организирал няколко акции в защита на журналистите , като многократно е изразявал подкрепа на колеги от БНР, БНТ, в. Стандарт , много регионални медии срещу нарушаването на техните права, за по-добри условия на труд и справедлива оценка на техния труд. СБЖ активно подкрепи една от главните кампании на Европейската федерация на журналистите за приемането на Директива на Европейския съюз за авторските права на единния дигитален пазар. Считаме, че правата на авторите са гаранция за качествена журналистика и непрестанното създаване на съдържание. През 2019 година СБЖ отбеляза 175-годишнината на българската журналистика и 125-годишнината от създаването на организирано журналистическо движение в България . По този повод в София се състоя шествие и поднасяне на цветя пред паметника на Св.братя Кирил и Методий и тържествено събрание в Аулата на СУ Св.Климент Охридски . По случай забележителната годишнина Президентът на Република България Румен Радев награди Съюза на българските журналисти с почетен плакет. На 1 ноември 2019 година Деня на народните будители и празник на българската журналистика , организирахме протест пред Народното събрание под надслов: Не убивайте журналистиката в България! . Информации за медийни събития у нас и по света, както и за прояви, организирани от СБЖ и други национални и международни медийни сдружения, конференции, семинари, журналистически курсове и специализации може да получите от сайта на СБЖ. Бих искала да изкажа голяма благодарност на отговорния редактор Къдринка Къдринова и на журналистите от сайта Майя Любомирска, Петър Пъдев, Розалина Евдокимова, Иван Василев, Иван Тодоров, Иван Каневчев, Златка Михайлова, Ивета Балевска, Мари Къналян, които всеотдайно, съвестно и безкористно изпълняват своя професионален и граждански дълг. Няколко думи за работата на Комисиите към Управителния съвет. Комисията по професионално-творческите въпроси с председател Ивайло Диманов и членове Любомир Пеевски, Екатерина Павлова и Йордан Георгиев има водеща роля при определяне на годишните награди на СБЖ. През последните четири години на отчетния период Комисията по професионално-творческите въпроси номинира и раздаде повече от 100 отличия Златното перо /81/ и почетни плакети на СБЖ /42/ на най-добрите журналисти в 13 отделни категории в рамките на церемонията по връчването на Годишните награди на СБЖ в навечерието на Деня на народните будители 1 ноември. Бяха наградени и достойни ветерани в гилдията, писали със свой собствен почерк историята на съвременната българска журналистика. Най-високото отличие на СБЖ статуетката Йосиф Хербст получиха Милен Гетов, Кольо Колев, Кеворк Кеворкян и Дамян Обрешков. Церемонията по връчване на годишните награди на СБЖ около 1 ноември се утвърди като празник на българската духовност. Комисията положи сериозни усилия за възстановяването и ремонта на Клуб Журналист . Проектиран като ведомствено кафене с ограничен достъп само за журналисти, кафе-клубът на първия етаж в сградата на СБЖ бе отдаван под наем през различни периоди. С последния наемател се стигна до съдебна сага, продължила цели седем години. Най-после, в края на 2017 г., СБЖ спечели делата и на последна инстанция и съдия-изпълнител отключи помещението. Кафенето приличаше на сирийско селище след продължителни бомбардировки. УС на СБЖ взе решение да бъде извършен ремонт и през май 2018 г. Клуб Журналист отново отвори врати. За по-малко от година Клубът осъществи богата творческа дейност. Колеги журналисти представяха при нас свои книги и филми.Тук пяха своите песни Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Кристина и Михаил Белчеви, Тодор Трайчев, Роси Рос, група Точка.БГ , Кирил Маричков, Асен Масларски. Не в НДК или Народния театър, а тъкмо тук, в Клуб Журналист за първи път в България ... Mon, 21 Sep 2020 20:50:08 +0300 Снежана Тодорова отново бе избрана начело на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47683 СБЖ Започналото на 19 септември Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ продължи на 20 септември с огласяването от избраната предния ден Комисия по предложенията на списъците с подадените от делегатите предложения за председател на СБЖ, на 14 членове на Управителния съвет на СБЖ, на председател на Контролния съвет на СБЖ, на 4-ма членове на КС и на 5-членна Комисия по етика. Установено бе, че делегатите са посочили 4 кандидатури за председател - Снежана Тодорова, Валентин Колев, Валери Тодоров и Георги Калагларски, а също така 53-ма души са предложени за членове на УС, 4-ма - за председатели на КС, 29-ма - за членове на КС и 22-ма - за членове на Комисията по етика (КЕ). След като част от предложените си направиха отводи, като номинирани за председатели на СБЖ останаха Снежана Тодорова, Валентин Колев и Валерий Тодоров. Като номинирани за членове на УС на СБЖ останаха 33 имена, за председател на КС - 3, за членове на КС - 19, за членове на КЕ - 14. Събранието избра 7-членна Комисия по изборите с председател Светослав Терзиев. Тя пристъпи към отпечатването на бюлетини и организирането на процеса по гласуване за определяне на лицата, които ще заемат изборните позиции в ръководството на СБЖ. Събранието одобри предложението номинираните за председател на СБЖ да представят накратко своите виждания как биха ръководили Съюза. Те се изказаха по азбучен ред. Пръв говори Валентин Колев, който изтъкна, че е представител на три поколения журналисти в семейството си, че е ръководил печатна медия, работил е в телекомуникациите, създал е НПО. Като отговорен член на досегашния УС на СБЖ е спазвал решенията му, но се чувствал неразбран и в малцинство в УС и установил, че чиновничеството е взело връх в СБЖ . Ако бъде избран, ще работи за нов устав на СБЖ, за засилване на връзките между дружествата на СБЖ и УС, а също и между самите дружества. На въпрос на Велиана Христова как се отнася към попълзновенията на лица извън СБЖ към имотите на СБЖ, Валентин Колев отговори: Против мутрите съм и против мутрьошките . На въпрос на Анна Заркова в какво е бил неразбран в досегашния УС, кандидатът поясни, че с неговия икономически опит се затруднявал да комуникира с лица, които бъркат числа с цифри. Втори от номинраните за председатели се изказа Валерий Тодоров. Той припомни досегашния си професионален, метиджърски и синдикален опит, включително работата си като генерален директор на БНР. Заяви, че ако бъде избран, първото, което ще направи, е да оцени реалното финансово състояние на СБЖ. Ще иска промяна, постоянно обновление на Съюза, ограничение на мандатите и редуциране на броя на членовете на УС, за да има повече ефективност във взимането на решения. На въпрос на Венка Ризова дали би допуснал залагане или продажба на имоти на СБЖ с цел получаване на кредити, Валерий Тодоров увери, че няма да предприема нищо във вреда на Съюза. Трета от номинираните думата получи Снежана Тодорова, досегашната председателка на СБЖ. Тя отбеляза, че със своята траектория в СБЖ, започнала преди 40 години и преминала през различни позиции, тя отдавна е показала какво може и какво не може, както и че нейната посока винаги е била към независимост на Съюза. Снежана Тодорова заяви, че се стреми към привличането на повече млади хора в СБЖ и към засилване на синдикалния профил на Съюза. На въпрос на Емилия Бахарова дали не се чувства неудобно, че отново се кандидатира за председател на СБЖ и защо не се откаже, Снежана Тодорова отговори, че в нищо от цялата ѝ дейност няма причини за някакво неудобство, а напротив - за удовлетворение, че е допринесла за защита на интересите на СБЖ. И че инсинуациите и нападките служат за аргумент именно за кандидатирането ѝ. На въпрос на Велиана Христова дали ще има сили да издържи още 4 г. такива атаки, Снежана Тодорова отговори, че ще се справи, ако и в УС влязат отговорни хора, които отстояват интересите на Съюза. И че за разлика от зруги кандидати, тя държи на по-голям УС, защото смята, че колкото повече гласове се чуват в него и колкото повече дискусии има, толкова по-сигурно е, че се вземат верни решения. Гласуването за председател на Съюза се проведе в залата на 3-ия етаж в сградата на СБЖ. Делегатите пускаха своите сгънати бюлетини в прозрачна, публично запечатана от Комисията по изборите урна. След приключването на гласуването урната бе отворена публично от председателя на Комисията по изборите Светослав Терзиев и бюлетините бяха изсипани на масата, край която членовете на Комисията започнаха преброяването им. Резултатите от вота дадоха 46 гласа на Снежана Тодорова, 20 гласа на Валерий Тодоров и 10 гласа на Валентин Колев. Така Снежана Тодорова бе избрана отново за председател на СБЖ. След оповестяването на резултатите Валерий Тодоров и Валентин Колев си направиха отводи от листата за членове на УС, в която също бяха предложени. Снежана Тодорова благодари на гласувалите за нея и оповести: Заедно продължаваме напред . Събранието гласува следващите избори - за членове на УС, за председател на КС, за членове на КС и за членове на КЕ - да се проведат едновременно. За целта в залата на 3-ия етаж в СБЖ бяха инсталирани 4 прозрачни урни - по една за всеки отделен вот. Бяха изготвени и съответните бюлетини. Бе даден старт на гласуването, но няколко минути по-късно се установиха технически грешки в бюлетините за членове на КС и на КЕ - повторения на имена. Събранието реши гласуването за членове на УС да продължи, а за членове на КС и на КЕ да се прекъсне и да започне отначало след разпечатването на нови, коректни бюлетини. Така и бе процедирано. След приключване на гласуването и преброяването на бюлетините се установи, че са били избрани само 4-ма души от кандидатите за УС и само 2-ма души от кандидатите за Комисията по етика, защото само те са събрали 50% плюс 1 глас от присъстващите делегати на събранието - така, както изисква Уставът на СБЖ. 4-мата избрани в УС са Анна Заркова, Борисалв Костурков, Ивайло Диманов и Къдринка Къдринова, а избраните в КЕ са Мария Нецова, досегашен председател на КЕ, и Жени Монева, също от досегашния състав на КЕ. Никой друг от кандидатите нито за УС, нито за председател и членове на КС, нито за членове на КЕ не успя да събере такова мнозинство. Ето защо се премина към нов тур на гласуването. Всичко това отне доста време, неделният ден започна да преминава във вечер, част от делегатите, пристигнали от други градове започнаха да си заминават, но все пак събранието продължи да разполага с необходимия кворум. След провеждането на втория тур се установи, че освен вече избраните на предишния тур 4-ма членове на УС и 2-ма членове на КЕ, нямаше други, събрали 50% плюс 1 гласа. Ваканттни оставаха местата на още 10 члена на УС, нямаше избран председател на КС и членове на КС, и оставаха още 3-ма неизбрани от необходимите 5 члена на КЕ. Патовата ситуация подтикна част от кандидатите за УС и за КС, събрали по-малко от 20 гласа, да си направят отводи, за да улеснят избора. Така в късните вечерни часове се премина и към трети тур на гласуването. При него беше определен председател на Контролния съвет - и това е Венка Ризова. Също така бяха избрани още 4-ма членова на Управителния съвет - Велиана Христова, Георги Калагларски, Дияна Желязкова и Павлета Давидова. Все пак за този управителен орган, който трябва да е от 14 души (15-ият е председателят на СБЖ) останаха неизбрани още 6 члена. Сред номинираните за членове на Контролния съвет отново никой не събра 50% плюс 1 гласа. В този орган трябва да бъдат избрани 4-ма души, които заедно с председателя на КС стават 5-ма при взимането на решения. В Комисията по етика бе избран още един член - Иван Тодоров. Все още незаети остават местата на още двама членове в тази комисия. Поради напредналото време събранието взе решение за прекъсване на работата си и за насрочване на ново свое заседание съгласно изискванията на Устава на СБЖ и на закона. На него ще бъде довършена процедурата по избиране на останалите членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика. Решението за такова свикване трябва да се вземе от все още действащия досегашен Управителен съвет на СБЖ. Той ще продължи да действа до избирането на нов такъв орган. Свързани: Започна Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ Дата: 19.09.2020 Mon, 21 Sep 2020 08:32:54 +0300 Започна Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47677 СБЖ Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ започна на 19 септември т. г. в сградата на СБЖ в София, ул. Граф Игнатиев 4. Събранието продължава и на 20 септември. Заседава се едновременно в две свързани помежду си с видеоконферентна връзка зали - на 1-ия и на 3-ия етаж, при спазване на санитарните изисквания в условята на пандемия от Covid-19. На 19 септември делегатите изслушаха и приеха доклада за дейността на СБЖ, изнесен от досегашния председател на УС на СБЖ Снежана Тодорова, доклада за финансовя отчет за 2019 г. и за проектобюджета за 2020 г. на СБЖ, изнесен от главния счетоводител Росица Пантева, доклада за дейността на Контролния съвет (КС) на СБЖ, изнесен от председателката му Венка Ризова, и доклада за дейността на Комисията по етика (КЕ) на СБЖ, изнесен от председателката ѝ Мария Нецова. Съгласно предварително обявения дневен ред бе гласувана промяна в чл. 54 на Устава на СБЖ. Проведоха се оживени дебати по изнесените доклади и по гласуваната промяна в Устава. Бяха направени многобройни изказвания от делегатите по проблеми от дейността на СБЖ. Избрани бяха две работни комисии на събранието - по предложенията за избор на нови председатели и членове на УС, КС и КЕ и по проекторешенията. До 17 ч. на 19 септември делегатите подадоха своите писмени и поименни предложения за кандидати за новото ръководство на СБЖ. Изслушани бяха наемателите на Международния дом на журналистите край Варна сем. Златеви и се състоя обсъждане за състоянието и поддръжката на имотите на СБЖ. Общото събрание продължава на 20 септември с избор на новите председатели и членове на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по етика на СБЖ. За целия ход на събранието се изготвя подробен стенографски запис. Изнесените доклади ще бъдат публикувани на сайта на СБЖ. ( Докладите са публикувани на 21.09.2020 ) Подготвя се и подробен репортаж за дискусиите и изказванията по време на двата дни на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ. Очаквайте подробности и обновления. ......................................................... ДОПЪЛНЕНИЕ: РАЗШИРЕН РЕПОРТАЖ ЗА ПЪРВИЯ ДЕН НА ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРААНИЕ НА СБЖ (Следващият текст е изготвен въз основа на стенограмата, водена на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ) Публикувано на 27.09.2020 Пръв на събранието взе думата членът на УС на СБЖ и председател на Комисиято по организационните въпроси Валентин Колев . Той съобщи, че са регистрирани 78 редовни и 7 резервни делегати, което е повече от половината от всичките 117 избрани делегати. Следователно събранието е законно съгласно чл. 22 от Устава на СБЖ. Валентин Колев съобщи и следната статистика. От редовните делегати 87 души са от София, а 30 от страната. 73 делегати са жени, 44 мъже. До 30 години има един делегат. От 30 до 40 години са 4 делегати или 3,4 на сто. От 40 до 50 години са 9 делегати, или 7,6 на сто. От 50 до 60 години са 16 делегати, или 13,6 на сто. От 60 до 70 години са 51 или 43,5 на сто. От 70 до 80 години са 28 или 23,9 на сто. От 80 до 90 години са 6 или 5,1 на сто. И над 90 години са двама делегати или 1,7 на сто. Най-възрастният делегат е Милен Гетов от София, роден на 6 декември 1925 г. От името на Милен Гетов , който е председател на дружеството на журналистите на свободна практика Д-р Иван Богоров към СБЖ, дъщеря му прочете негово обръщение до Общото събрание. В него ветеранът открои като акценти в задачите пред СБЖ участието на Съюза в изработването на медиен законопроект, въвеждането в него на клауза за защита правата на българските журналисти; преброяването на членовете и установяването на актуалното състояние на Съюза. В обръщенето си Милен Гетов изтъква още: Искам да изразя своята съпричастност към колегите журналисти, които отразяват протестите и бяха напръскани от органите на реда на 2 септември с лютив спрей и бяха бити, но останаха на своите работни места, а също и възмущението си от недопускането им в парламентарната зала по време на заседанията на народните представители. Смятам, че всички ние като граждани на Република България трябва да отстояваме гражданските и професионалните си права и да се борим за спазване на демократичните принципи в една правова държава-членка на Европейския съюз. Всеки от нашите членове и колеги-журналисти трябва да знае, че Съюзът на българските журналисти го подкрепя реално с действия и активна позиция . Общото събрание официално бе открито от досегашния председател на СБЖ Снежана Тодорова . Тя обясни, че то ще протече в два дни, като във всеки от тях ще има по две заседания, тоест общо четири заседания. Всяко от заседанията трябва да има председател и секретар. Снежана Тодорова оповести предложенията на УС на СБЖ за председатели и секретари на заседанията. За първото заседание съответно Георги Калагларски, делегат от Варна, и Екатерина Кючукова, делегат от Пловдив. За второто заседание - Борислав Костурков, делегат от София, и Тодор Попов, делегат от Самоков. За третото заседание, което ще се проведе на 20 септември, неделя, Николай Пиперов, делегат от София, и Мая Константинова, делегат от София. За председателстващ и секретар на четвъртото заседание УС на СБЖ предлага делегатите на събранието да направят своите предложения. Снежана Тодорова предложи също да бъдат избрани преброители в двете зали, в които се провежда събранието. За преброители на делегатите на третия етаж бяха избрани Светла Каменова и Славяна Манолова, а за преброители на делегатите на първия етаж - Илияна Дончева и Антоанета Крумова. Направено бе делегатско предложение вместо Георги Калагларски за председател на първото заседание да бъде избран Георги Узунов , делегат от Смолян. След гласуване на двете предложения Георги Узунов получи 43 гласа, а Георги Калагларски - 33. Така Георги Узунов пое председателството на първото заседание на Общото събрание. Делегатът Цветан Томчев от София поиска да бъде променен и предложеният като председател на второто заседания Борислав Костурков, като вместо него издигна Емилия Бахарова. При гласуването Емилия Бахарова получи 28 гласа, а Борислав Костурков - 45, с което Костурков бе утвърден за председател на второ заседание. Цветан Томчев отново взе думата, за да оспори предварително обявения дневен ред . Той предложи първо да се чуят отчетите, а предвидената като първа точка промяна на член от Устава на СБЖ да бъде оставена за друго, бъдещо събрание, което да бъде свикано от новите ръководни органи. Поелият председателството на първото заседание Георги Узунов подкрепи предложението на Томчев, като самият той предложи да отпадне не само точка 1 от предварително обявения дневен ред, но и точки 9 и 10 - които са съответно обсъждане на управлението на имотите на СБЖ и разни. Диана Желязкова, делегат от Шумен, обърна внимание, че ще е юридическо нарушение да се променя предварително публикувания дневен ред и това би могло да бъде повод за съдебно оспорване на събранието. Мнението ѝ бе подкрепено и от други делегати, които се аргументираха с Устава на СБЖ. Председателстващият Георги Узунов продължи да настоява за промяна на дневния ред, предизвиквайки оживени реакции в в двете зали, в които се провеждаше събранието. Валентин Колев взе думата, за да поясни същността на предизвикващата спорове точка от дневния ред относно промяна в чл. 54 на Устава на СБЖ. Той припомни, че лично е предложил тази промяна още през 2015 г., като целта е по-добре да бъдат защитени интересите на СБЖ и неговите членове. Всички делегати бяха снабдени още при заемането на местата си с разпечатки на текста на досегашния чл. 54 от Устава и на предлаганата промяна. Досегашният текст на този член гласи: Останалото след удовлетворяване на кредиторите недвижимо имущество преминава върху общината по неговото местонахождение, а останалото движимо имущество - на общината по седалище на сдружението . Предлага се новият текст да бъде следният: Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно решение на Общото събрание на сдружеието, взето с мнозинство от три четвърти от всички делегати на Общото събрание на сдружението . Аргументирайки необходимостта от въпросната промяна в Устава, Валентин Колев подчерта: Не можем да допуснем решение, в резултат на което ще трябва да подаряваме съюзните имоти на общината, ако не дай си Боже, се стигне до ликвидация на СБЖ. Нямаме право да допуснем подобно нещо спрямо предишните поколения, които са създатели на нашата база, и спрямо следващите поколения, които ще дойдат след нас . Валентин Колев също така бе категоричен, че промяна в дневния ред на Общото събрание не може да се прави, защото това би било нарушение и на ЗЮЛНЦ, и на Устава на СБЖ. В последвалите изказвания на различни делегати бяха изразени мнения както за придържане към дневния ред съобразно законовите изисквания, така и за промяна на дневния ред - теза, която императивно отстояваше председателстващият заседанието Георги Узунов, парирайки дори предложенията за изслушване на мнението на юриста на СБЖ по възникналия спор. Сред делегатите започна да нараства напрежение, тъй като спорът не даваше възможност за конструктивно продължаване на работата на Общото събрание. И от двете зали, в които се провеждаше събранието, бяха направени предложения за смяна на председателствящия заседанието Георги Узунов . Беше проведено гласуване по тези предложения и с 55 гласа за Георги Узунов бе отстранен от председателстване на заседанието. За председател на заседанието със 70 гласа бе избрана Диана Желязкова, делегатка от Шумен, и тя пое председателстването. Желязкова веднага предложи да се гласува за приемане на предварително оповестения дневен ред и той бе приет със 75 гласа за и един против . Гласът против бе на Емил Розов , делегат от София, който пожела изрично да обясни отрицателния си вот. Розов изтъкна, че самото гласуване на дневния ред е нонсенс, тъй като той по закон не може да се оспорва. Председателстващата Диана Желязкова прочете дневния ред пред събранието, за да го припомни на всички: 1.Обсъждане и промяна в чл. 54 от Устава на Съюза на българските журналисти. 2. Отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2019 година. 3. Годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността през 2019 година на сдружението Съюз на българските журналисти в частна полза съгласно член 38 от Закона за счетоводството. 4. Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. и представяне на проектобюджета за 2020 година. 5. Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти. 6. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика. 7. Дискусия по отчетите и изказвания. 8. Приемане на отчетите и документите по дневния ред. 9. Обсъждане на предложения за управление на имоти собственост на Съюза на българските журналисти, и вземане на решения. 10. Разни. 11. Избор на ръководни органи на Съюза на българските журналисти: председател на Управителния съвет на СБЖ, Управителен съвет на СБЖ, Контролен съвет на СБЖ, Комисия по журналистическа етика. По точка 1 беше дадена думата на ... Sat, 19 Sep 2020 22:33:23 +0300 Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ ще се проведе на 19 и 20 септември http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47630 СБЖ Управителният съвет на СБЖ напомня на всички делегати на Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ, че то ще се проведе на 19 и 20 септември 2020 година в сградата на СБЖ в София, ул. Граф Игнатиев 4, от 10.00 часа. Регистрацията на делегатите започва в 9.00 часа. На 19 май 2020 година в делови порядък по телефон и електронна поща бе поискано мнението на членовете на Управителния съвет на СБЖ за отлагане на насроченото за 30 и 31 май 2020 година Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ и насрочването му за 19 и 20 септември т. г. във връзка със заповедта на министър Кирил Ананиев относно продължаването на ограничителните мерки във връзка с борбата с COVID-19 и в оотговор многобройни обаждания от делегати на предстоящото Общо събрание на СБЖ за неговото отлагане за есента на 2020 година. Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ на 19 и 20 септември т. г. ще се проведе при спазване на необходимите санитарни изисквания. Свързани: Общото отчетно-изборно събрание на СБЖ се отлага за 19 и 20 септември Дата: 20.05.2020 Tue, 15 Sep 2020 17:29:18 +0300 Нов материал http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=47579 Tue, 08 Sep 2020 21:22:01 +0300