Съюз на българските журналисти - Акценти и позиции СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Tue, 18 Dec 2018 18:50:16 +0200 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu Решения на Общото събрание на СБЖ, състояло се на 10 ноември 2018 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=41079 СБЖ Съгласно устава кворумът се изчислява 50 + 1. Има 91 избрани делегати, които са потвърдени с протокол на Комисията по организационни въпроси. Делегатите са избрани съобразно изискванията на устава на Съюза на българските журналисти. В момента на откриването на ОС на СБЖ присъстват 65 делегати. Има необходимия кворум, за да бъде открито събранието, регистрацията продължава. За преброители бяха избрани Адриана Киселинчева, Владимир Остоич, Лилия Кутинчева, Елена Митева. След 14 часа Елена Митева бе заменена от Петя Пейчева. Съгласно устава на СБЖ бяха избрани председатели и секретари на двете заседания на ОС, както следва: 1. За председателстващ на първото заседание - Росинка Проданова, делегат от Благоевград, а секретар Екатерина Кючукова, делегат от Пловдив. За предложението гласуват 72 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно. 2. За председателстващ на второто заседание доц. Георги Калагларски, делегат от Варна, а за секретар Тодор Попов, делегат от гр. Самоков, в. Приятел . За предложението гласуват 72 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно. Бе предложено да има 2 заседания: едното - да бъде преди обяд, а другото след обедната почивка, която да се проведе от 12:30 ч. до 13:00 ч. Общото събрание премина при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2017 година 2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджета за 2017 година и приемане на бюджета за 2018 година 3. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти 4. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика 5. Дискусия по отчетите и изказвания 6. Приемане на бюджета за 2018 година 7. Предложение на Комисията по журналистическа етика към Общото събрание да обсъди и да приеме решение относно членството на лица, които с действията си уронват престижа на Съюза на българските журналисти 8. Разни Дневният ред е подготвен от Управителния съвет на съюза и е публикуван. В срок е изпратен на всички делегати. Промени в дневния ред включване на нови точки, не могат да се правят. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА СБЖ Председателстващата на първото заседание - Росинка Проданова, предложи регламентът за изказванията да бъде до 3 минути. Росинка Проданова предложи да бъдат чути всички отчети, а след това да бъде проведена дискусия по представените доклади и след това гласуване. Председателят на Контролния съвет Венка Ризова, предложи поради отсъствието на госпожа Снежана Тодорова членовете на Управителния съвет и председатели на комисии да отговарят на поставени въпроси в рамките на до 10 минути. За предложенията гласуват 68 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложенията се приемат единодушно. По точка 1 По т.1 от дневния ред Иван Върбанов Главен секретар на СБЖ, представи отчета на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2017 година, изготвен от г-жа Снежана Тодорова Председател на УС на СБЖ. По точка 2 По т. 2 бе дадена думата на Росица Пантева Главен счетоводител на СБЖ, за да запознае делегатите на ОС на СБЖ с изпълнението на финансовия отчет за 2017 година. Г-жа Пантева представи и проекта за бюджет за 2018 година. Делегатите бяха информирани, че материалите данните на бюджета и разяснителните бележки - са размножени и на разположение на всички членове на СБЖ преди провеждането на ОС на СБЖ в отделите Деловодство и Организационен . На делегатите бе предоставена и подготвената справка в табличен вид от г-жа Р.Пантева: отчет на бюджет 2017 и проект на бюджет 2018 г. По точка 3 Венка Ризова председател на Контролния съвет (КС) на Съюза на българските журналисти, представи пред делегатите на ОС на СБЖ отчетния доклад за дейността на КС за периода октомври 2017 ноември 2018 година. По точка 4 Мария Нецова председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ, представи отчета за дейността на комисията пред делегатите на ОС на СБЖ за периода юни 2017 година 10 ноември 2018 година. По точка 5 Бе дадено начало на дискусия по отчетите и изказвания на делегатите по огласените документи по т.1, т.2, т.3, т.4. Изказвания по ресори направиха и членовете на УС на СБЖ: Светослав Терзиев, Розита Попова, Емил Розов. Делегатите бяха поканени да депозират своите писмени искания за изказване при ръководството на събранието. Първото заседание бе закрито в 12,32 часа. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА СБЖ Второто заседание се председателства от доц. Георги Калагларски, а секретар е Тодор Попов. Бе направена проверка на кворума. Установено е, че в залата присъстват 50 души. Второто заседание на ОС на СБЖ има кворум и продължи работа, съгласно дневния ред. Делегатите решиха изказванията и дискусията да бъдат прекратени до 14 часа. За предложението гласуват 41 души. Предложения в изказвания на делегати: Славяна Манолова предлага да бъдат подготвени промени в Устава, които да бъдат приети на ОС, след като приключат съдебните дела по искове на членове на СБЖ срещу решенията на ОС на СБЖ от 14-15 март 2015 г. Георги Найденов предлага да бъде създадена институция Журналистически омбудсман. Предлага да се създаде комисия Журналистическо трудово аташе . Всички членове на ръководни органи да подпишат клетвени декларации за лоялност. Да се изготви нов устав на СБЖ. Милен Гетов предлага да се подновят активните разговори и диалог с Вежди Рашидов и членовете на Комисията по културата и медии в 44-ото НС. Да се помисли за статута на журналистите на свободна практика. Да се подобри комуникацията между комисиите, УС и членовете на Съюза. Екатерина Кючукова предлага стенографските протоколи от заседанията на УС на СБЖ да бъдат достъпни и публични. Предлага в Стопанската комисия да се включат архитект и строителен инженер - експерти, с опит и компетенции в експертизата за строително-ремонтни дейности. Дарина Анастасова предлага в бюджета за 2019 година да залегне сума, която да е свързана с творческата дейност на Съюза на българските журналисти по направление: осъществяване и провеждане на ежегодни срещи на председателите на дружествата с Управителния съвет. Да се помисли за провеждане на творчески срещи с млади колеги и обучителни семинари по синдикални теми. Краси Титянова предлага УС на СБЖ да поднови настояванията си пред Народното събрание за преизчисляване на пенсиите на журналисти, които са пенсионирани до 2000 година. Настоява журналистическият труд да бъде втора категория труд. Милен Гетов предлага всички предложение и препоръки да бъдат входирани в секретариата на СБЖ и предадени на вниманието на ръководството на СБЖ. Георги Узунов предлага в началото на 2019 годината да бъде представена информация за изпълнение на бюджет 2018 и проектна рамка на бюджет 2019 година. На поставени въпроси по време на дискусията отговарят: Иван Върбанов Главен секретар на СБЖ, и членовете на УС на СБЖ Васил Сотиров, Борислав Костурков, Георги Калагларски, Емил Розов, Велиана Христова. Ивайло Диманов представи дейността на Комисията по проесионално-творческите въпроси. Росица Пантева Главен счетоводител на СБЖ, дава разяснения по данните от бюджет 2017 и проекта на бюджет 2018 г. В 14.05 ч. бяха прекратени изказванията и дискусията. Бе извършена проверка на кворума. Извърши се преброяване, което установи, че в залата присъстват 57 делегати. Пристъпи се към гласуване по представените документи по т.1, т.2, т.3, т.4, т.6 от дневния ред. РЕШЕНИЯ: 1. ОС на СБЖ приема отчетния доклад на Управителния съвет. За предложението гласуват 56 души. Въздържали се един. Против - няма. Предложението се приема. 2. ОС на СБЖ приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година, направен от г-жа Росица Пантева - главен счетоводител на Съюза на българските журналисти. За предложението гласуват 52-ма души. Въздържали се 4-ма души. Против 2-ма. Предложението се приема. 3. ОС на СБЖ приема отчета на Контролния съвет, прочетен от Венка Ризова председател на КС. За предложението гласуват 46 души. Въздържали се 8 души. Против двама души. Предложението се приема. 4. ОС на СБЖ приема отчета на Комисията по журналистическа етика, прочетен от госпожа Мария Нецова председател на Комисията. За предложението гласуват 50 души. Въздържали се двама души. Против един. Предложението се приема. По точка 6 ОС на СБЖ приема предложения бюджет за 2018 година, изготвен от госпожа Росица Пантева главен счетоводител на Съюза на българските журналисти. За предложението гласуват 42-ма души. Въздържали се 9 души. Против 3-ма души. Предложението се приема. По точка 7 7.1. Мария Нецова представи становището на Комисията по журналистическа етика относно членството на колеги, предявили съдебни искове срещу решения на Общото събрание на СБЖ от 14 и 15 март 2015 година. Комисията предалага да не бъдат налагани дисциплинарни наказания. Предлага на Общото събрание на СБЖ да изрази моралното си неодобрение по отношение на поведението на колегите , предявили съдебни искове срещу решения на Общото събрание на СБЖ от 14 и 15 март 2015 година, за неверността на фактите и твърденията, с които са аргументирали исковете си; за умишленото прибягване до процедурни хватки, за да затруднят дейността на организацията ни, за която, както твърдят, милеят. За предложението гласуват 18 души. Въздържали се 20 души. Против 10 души. Предложението не се приема. 7.2. Светослав Терзиев предлага да се огласяват решенията на съда относно заведените от колеги дела. Това огласяване да се направи на сайта на Съюза на българските журналисти. За предложението гласуват 31 души. Въздържали се 10 души. Против 2-ма. Предложението се приема. По точка 8 Председателстващият заседанието Георги Калагларски обобщи, че по време на изказванията, в рамките на дискусията, са направени 16 предложения. На много от предложенията и повдигнатите въпроси са били дадени отговори от Главния секретар на СБЖ и от членовете на УС на СБЖ - в качеството им и на председатели на ресорните комисии. Калагларски приканва всички предложения да бъдат депозирани в Секретариата на СБЖ на вниманието на ръководството на Съюза. Бе направена проверка на кворума. Розита Попова констатира, че кворумът намалява, и предлага всички предложения да бъдат качени на сайта. Установено е, че в залата има 36 делегати. Катя Кючукова предлага в началото на следващото Общо събрание да бъдат подложени на гласувани предложенията, направени от делегатите на това ОС на СБЖ, като се отчете, че по тях не са се произнесли делегатите поради липсата на кворум. Предложенията да се обсъдят и в Комисиите и Управителния съвет. /Общото събрание беше закрито в 17,00 часа./ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: /Росинка Проданова/ /Георги Калагларски/ СЕКРЕТАРИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: ... Wed, 21 Nov 2018 20:02:01 +0200 Съдът отхвърли искове на 6 члена на СБЖ срещу решения на ОС на СБЖ от 2015 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=41035 СБЖ По исковете на шест члена на СБЖ Н.Т., Ц. Т., П. Б., Р. С., П. П. и Г. У., срещу решенията на ОС на СБЖ, проведено на 14 и 15.03.2015 г., на трите инстанции (СГС, САС и ВКС) съдът отхвърли предявените искове. Бе постановено ищците да заплатят на СБЖ разноските по делата и адвокатските възнаграждения. По иска на Н.Т. бе издаден изпълнителен лист за присъдената сума в полза на СБЖ. По останалите дела ищците доброволно са заплатили сумите по банков път на СБЖ. В резултат на заведените дела за дълъг период от време бе блокирана работата на ръководните органи на СБЖ, като бе препятствано вписването им в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Министерство на правосъдието. Подробна информация за делата е изпратена на председателите на дружествата на СБЖ, които имат ангажимента да запознаят членовете с нея. Fri, 16 Nov 2018 20:32:02 +0200 СБЖ по повод: „На кафе” с кекс с марихуана и текила с буби http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=41023 СБЖ В него гостуващата готвачка (Божана Кацарова) представи като много екзотични и ефектни кексчета по рецепта от Холандия с марихуана, а водещата (Гала) ги похвали като много вкусни, при това в комбинация с алкохол. Авторите на сигнала поискаха от СБЖ да изрази своето становище по случая. Комисията по журналистическа етика на СБЖ оценява професионалната и гражданска позиция на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград. Тревогата на авторите на сигнала е напълно основателна. Шокиращо е, че в предаване по национална телевизия, в 11 часа преди обед, съвсем свободно се демонстрира спейс кексче , другото име на който е кекс с марихуана, и водещата Гала дегустира законово забранен в България продукт, съдържащ дрога. Фриволното поведение на водещата, която освен че се дивеше на кексчето с възклицания от типа Колко е готино и Феноменално , смайващо реши в края на предаването да предложи и на останалите участници да опитат от продуктите на гостуващата випготвачка Божана, включително два вида алкохол японска ракия и текила с буби... В изпратения до СБЖ сигнал се оглася, че рекламата на наркотичните вещества, пряка и непряка, у нас е забранена от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл.70, че марихуаната е в забранителния списък на посочения закон и е криминална проява по Наказателния кодекс. От своя страна, Комисията по журналистическа етика ще добави, че атрактивно показаната реклама на храна с наркотични вещества, които влияят негативно на здравето и психиката на личността, е нарушение на клаузи от Етичния кодекс на българските медии, към който би трябвало да се придържа и предаването На кафе . В кодекса се казва: 5.3 Една публикация е в обществен интерес само когато: Е в защита на здравето, безопасността и сигурността Комисията по журналистическа етика смята, че е недопустимо по национален ефир открито да се демонстрира консумация на забранени субстанции и алкохол, още повече в час от деня, когато се предполага, че в зрителската аудитория има и деца, и млади хора, които са особено податливи и лесно биха се подвели от подобни медийни изпълнения. Възникват опасения, че предавания от този тип провокират нездраво любопитство у малолетни и непълнолетни, които лекомислено биха пристъпили към консумиране на кулинарни изделия с марихуана. А нейното придобиване или държане подлежи на строги санкции по Наказателния кодекс (чл. 354 а). Популяризирането на такава храна пред широка аудитория , вкл. детска, е още едно нарушение на Етичния кодекс: 2.4. Деца (2). Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост България е създала съвети по наркотични вещества на национално и местно равнище, приела е национална стратегия за борба с наркотиците, неправителствени организации също се ангажират с множество прояви срещу употребата на дрога, а в национална телевизия в предаване с претенции за висок рейтинг се рекламират екзотични и ефектни кексчета по рецепта от Холандия . Притеснително е, че продуцентите на предаването На кафе допуснаха точно този тип храна и напитки да демонстрират местата, на които е била Божана Кацарова. Въпреки че в Холандия спейс кексчетата са разрешени, дори и там не се толерира открито тяхната консумация, а местата, където се продават, са специално обособени. У нас законите са други. В медиите непрекъснато, почти всекидневно, се съобщава за рестрикции и наказания за злоупотребили с дрога (включително с марихуана) и алкохол. Ще цитираме само едно заглавие, но и то е показателно: Само в БЛИЦ: Хванат с 1 грам марихуана лежи вече 5 месеца в ареста... Нека бъдем по-отговорни, по-умни и по-малко бъбриви, когато досягаме една толкова деликатна и сериозна тема. Очакваме по казуса и позицията на СЕМ. Комисия по журналистическа етика на СБЖ Председател: Мария Нецова Членове: Златка Михайлова Жени Монева Иван Тодоров Свързани: Недопустимо е по телевизията да се хвалят кексета с марихуана Дата: 14.11.2018 Fri, 16 Nov 2018 12:04:49 +0200 СБЖ връчи годишните си награди 2018 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40966 СБЖ Тези отличия винаги са чакани с вълнение и нетърпение от българските журналисти не само заради самите награди, но и защото те са особено ценни поради това, че се дават от колеги на колеги. А какво по-хубаво нещо от това да те оцени журналист, па макар и работещ в конкурентна медия! Като най-престижни в гилдията ги определи и главният секретар на СБЖ Иван Върбанов. В своето сърдечно обръщение към препълнилите залата журналисти той съобщи,че тази година за първи път УС на СБЖ е решил да даде гласност преди церемонията на номинираните за наградите на Съюза. Което предизвика много и различни настроения. А това показва, че българките журналисти особено ценят отличията на неправителствената организация. Иван Върбанов отправи поздравления към всички от името на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова, която поради сполетялата я лична трагедия не можа да присъства. Иван Върбанов не пропусна да изтъкне, че СБЖ винаги е заставал в защита на журналистите, които по една или друга причина са били подлагани на различни обидни и недемократични мерки. Съюзът, подчерта Иван Върбанов, е независима организация и никой не упражнява натиск над нас и винаги сме приветствали честната и обективна журналистика. Тези негови думи бяха по повод отказа на журналиста Димитър Стоянов от Биволъ , който през септември беше арестуван по време на изпълнение на своите служебни задължения заедно с румънски колега. Димитър Стоянов върна наградата, връчена на Биволъ в категорията Електронен сайт , с мотива, че не може да приеме отличие в конкурс, номинирал също и хора, които били замесени в службите. Това обаче не помрачи настроението в клуб Журналист и това за пореден път доказа, че журналистите са хора, които приемат всичко, казано и изречено от техни колеги, защото уважават и ценят мнението на другите. Много сърдечно беше посрещната наградата Златно перо в категория Българска медия извън България . Тя беше отредена за живеещия в Австрия проф. Димитър Дунков, който вече над 20 лета поддържа радио България Линц. За него журналистката Велиана Христова, член на УС на СБЖ, каза, че той прави жива журналистика, като следи всичко, случващо се в България, и то веднага намира място в радиоемисиите. Освен това професорът е създател и на българското училище Орфей , в което на българските традиции и обичаи освен български деца се учат и австрийски. Проф. Дунков е известен и с това, че преди години, когато австрийският му колега Ото Кронщайн започна да проповядва,че трябва да премахнем кирилицата и да пишем на латиница - идея, уви, прегърната и от тогавашния ни президент, той организира подписка сред българите по целия свят. По този начин те предизвикаха на Кронщайн да бъде отнета титлата доктор хонорис кауза на ВТУ Кирил и Методий . Особено вълнение предизвика появата на Георги Маринов - баща на убитата наскоро русенска журналистка Виктория Маринова, на която посмъртно беше присъден специалния плакет на СБЖ за професионална и гражданска доблест. Георги Маринов със сълзи на очи благодари за признанието. За Ники Кънчев тази вечер нямаше Купон на изток от рая , а имаше Златно перо за това негово култово предаване по Дарик радио. Наградата на СБЖ му беше връчена от Ивайло Диманов, при когото Ники навремето е направил първите си крачки във в. Пулс . А получилата Златно перо в категорията Млад журналист Елица Кънчева развълнува всички не само със своята лъчезарност, а и с топлите думи, с които се обърна към младите и по-пораснали колеги. Възпитаничката на френската и българската журналистическа школа сподели, че винаги в работата си се е стремила към свободата на словото. Тя не пропусна да благодари на по-възрастните колеги, защото те винаги са готови да подадат ръка на по-младите. Елица е носител и на наградата на фондация Васа Ганчева за своята работа като репортер в предаването на БНТ Денят започва с култура , което вече от този сезон върви като Култура.бг . За цялостната си дейност като фотожурналист и във връзка с 90-годишнината му Златно перо беше присъдено и на Кольо Панамски. От ръката на члена на УС на СБЖ Валентин Колев я получи братът на Кольо - Георги Панамски, също една легендарна фигура във фотожурналистиката. Като че ли най-точно Борислав Костурков определи изключителния им и достоен принос, наричайки ги братя Люмиер на българската фотожурналистика. Най-голямото отличие, носещо името на Йосиф Хербст, за цялостна дейност и особени заслуги в българската журналистика беше връчено на Кеворк Кеворкян, създател на телевизионната легенда Всяка неделя и построил стотици мостове в онези трудни за журналистиката времена преди промените, по целия свят. Срещнал зрителите с големи имена в науката, литературата и изкуството, които тогава трудно можеха да се появят в българските медии. С голямо вълнение наградата му беше връчена от члена на УС на СБЖ Емил Розов, който го нарече свой учител. А носителят на Йосиф Хербст припомни трагичната история на Виола Каравелова, която в онези мрачни дни на 1925 година и след това години наред обикаля софийските улици, за да търси своя съпруг журналиста Йосиф Хербст, чийто живот завършва в пещите на полицията. Дали няма да се намери някоя Виола, която да търси днес нашата журналистика? попита Кеворкян, поемайки наградата. Да поддържат приятното настроение сред събралите се в клуб Журналист български новинари се погрижиха ангелските гласове на музикалната формация Светоглас и пианистът Любомир Денев. И както се казва, в шеги и закачки и сериозни размисли премина и тази церемония за връчването на годишните награди на СБЖ. Някои сигурно дълго ще си спомнят за тях, а някои вероятно ще са следващите носители. А ние от СБЖ честитим на новите носители на престижните отличия и им пожелаваме още много признания за тяхната така отговорна, но пък пълна с много изпитания работа, защото журналистиката не е професия, а призвание. Ето и тазгодишните кавалери на наградите на СБЖ: ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СБЖ 2017/2018 Г. Награда за кореспондент на централна медия в страната Даниела Костадинова , кор. на БНР в Бургас, за нейния репортаж за разбитата индустрия на морския град Награда за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес Христо Гешов , предаването На прицел , Червен бряг Иван Янев , кор. на БГНЕС и БНТ в Казанлък Награда за фотожурналистика Иван Григоров , в. Поглед и във връзка със 70-годишнината му Награда за графичен дизайн и операторско майсторство Юри Димитров , графичен дизайнер на в. 24 часа Награда за българска медия извън България Радио ,, България Линц , проф. Димитър Дунков Награда за журналистически електронен сайт ,,Биволъ (отказана) Награда за постижения в периодичния печат Миряна Башева , наблюдател на в. Сега Награда за радиожурналистика Ники Кънчев , водещ в ,,Купон на изток от рая в Дарик радио Награда за тв журналистика Милен Цветков , водещ на Часът на Милен Цветков по Нова ТВ Награда за книга документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите Симеон Василев Лидерство и медии Награда за чуждестранен кореспондент за активно и добронамерено отразяване на събитията у нас Тиян Сяодзун главен кореспондент за България и Балканския полуостров на най-големия икономически всекидневник ,,Икономик дейли в Китай Награда за млад журналист до 35 г. Елица Кънчева, БНТ Специални отличия: Екипът на документалния филм С Ботевски дух , режисьор Петко Горанов Награда за особени заслуги към българската журналистика Кольо Панамски за цялостна дейност и във връзка с 90-годишнината му Специална награда за професионална и гражданска доблест Виктория Маринова от Русе (посмъртно) Награда Йосиф Хербст за цялостен принос в българската журналистика Кеворк Кеворкян Снимки Иван Василев Fri, 09 Nov 2018 23:07:11 +0200 Позиция на УС на СБЖ по повод клип на тв „Алма матер“ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40959 СБЖ Фалшивата новина, че можеш да станеш известен, като носиш кафе на директора, е лакмусът за зрелостта на младото ни поколение. Посланието към кандидатите за журналистическа слава е нелепо и стои като мазно леке на ревера на престижния ни университет. Децата ни, бъдещето на страната и обществото ни, не заслужават такава съдба! Ректорът на университета проф. Герджиков засега не реагира адекватно на създалата се конфузна ситуация. Ръководството на СУ Св. Климент Охридски трябваше веднага да се разграничи от нелепата автореклама на студентската телевизия Алма матер . Впрочем, новоназначеният от ректора на СУ директор беше издирен без кастинг и още не е известно каква е неговата концепция и какво ще прави с реализацията на лиценза на студентската телевизия в близко и по-далечно бъдеще. Проблем ще е и за Съвета за електронни медии, който е задължен да контролира изпълнението на лиценза на Националната университетска телевизия. УС на СБЖ настоява за спешна среща с академичното ръководство на СУ Св. Климент Охридски , на която да бъдат изяснени концепцията за развитието на телевизия Алма матер и позициите на ангажираните с изпълнението й кадри. Fri, 09 Nov 2018 21:13:53 +0200 Ден на будителите и на журналистиката - памет, пример, мисия http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40886 СБЖ На днешния празник, красноречиво събрал ведно Деня на народните будители и Деня на българската журналистика, СБЖ поздравява всички хора на духа, на словото, на критичната мисъл и на будната съвест, които продължават с апостолска отдаденост да служат на доброто, да го будят в човешката природа и да отстояват високата мисия на нашата професия като страж на истината, справедливостта, демокрацията и свободата. Обръщайки поглед към историята, виждаме, че най-ярките именя в нея, разбуждали гражданско, революционно и отговорно съзнание в обществото ни, са именно все хора на духа и словото, на устрема и всеотдайността. Остро ни е нужно и днес увлечението по техния пример и тяхната мисия. Нужно е на цялото ни общество и особено на журналистическата ни гилдия, призвана по самата си същност да бие алармата за всичко, което трови живота ни. Но уви, все по-често унижавана, тъпкана, заплашвана дори и физически... Няма как да се мерим с недостижимите Ботев и Левски. Но не бива и да забравяме, че щом сме част от същия народ, сред който са родени и те, в кръвта ни със сигурност пулсират и частички от техния дух. Ако си го спомняме по-често, може би ще намерим и повече сили, за да се обединим и да променим унизителната и разрушителната действителност, която ни се натрапва днес. На Ботев едва ли му е било по-лесно в неговите времена. Но наред с гениалната си поезия ни е оставил и публицистика, от която и сега продължават да хвърчат искри. А четенето й отваря очи, сърца и съзнания. Ето защо СБЖ припомня на днешния празник един от образците на Ботевата публицистика - фейлетона Политическа зима , публикуван в брой 10 на в. Знаме през 1875 г. ПОЛИТИЧЕСКА ЗИМА Дали се зора довърши, или се две нощи смесиха? Приятно нещо е да има човек топла соба, самун хляб, парче сланина и няколко глави праз лук, пък да легне и да мисли, или да спи и да сънува. Приятно е, но да има и една от тия две болести: или млада жена, или стар ревматизъм; лежиш, лежиш, а мисълта ти като у немец, пълна и богата като готварница, дълга и безконечна като суджук - суджук, с който във виенския райстаг немците и маджарите бият по главата славянските депутати; а въображението ти като у арапин, силно и остро като тюмбекия1 - тюмбекия, която е крайно полезна за краставите народи, - пламенно и възвишено като дим. Дим, дим! под който ние българите така сладко спим. Мислиш, мислиш, пък се попротегнеш като философ, прозевнеш се като дипломатин, почешеш се в тила като политик и ако ти позволи жената или ревматизмът да заспиш, то спиш като Крали Марка. Заспиш и сънуваш... Но какво сънуваш? - Сънуваш, че светът прилича на кръчма и че гладните, дрипавите и измръзналите народи са се събрали в нея и на колене въздават хвала Бахусу. Г-н Бисмар възседнал земното кълбо и точи из него пелин за здравето на Германия; дядо Горчаков раздава коливо за бог да прости славяните; майстор Андрашия свири чардаш и кани чехите, сърбите и хърватите да попеят и да поиграят на гладно сърце; Мак Махон плете кошница за яйцата, които Франция ще да снесе през немските велики пости на Елзас и на Лотарингия; лорд Дерби си точи севастополската костурка, за да надроби прясно сирене за европейската търговия на возток и за да отреже от бутовете на някое диво африканско или азиатско племе бюфтек за английското човеколюбие; испанските братовчеди са застъпили тялото на майка си, бозаят кръв из нейните гърди и плюят един другиму в очите; владетелят на чизмата се наговаря с човека от Капрера да изчистят блатото на Рим (не папата, който ще да се изчисти сам) и, наместо хляб и макарони, да дадат чист въздух на Мациниевите дечица; безбрадото пърчле на солените, възседнало буцефалът на Александра Македонски и исторически иска да докаже, че само немецът може да бъде пастир на козите; босфорският пилафчия подсмърча до вратата на кръчмата, яде червата на раята, пие дипломатическа боза и вика Аман от пияни хора . Множество малки и големи господа духат на своите измръзнали ръце, гледат с особено равнодушие на просяците, молят се богу за плодородието на човеческия род и за изобилието на хорската глупост и слушат как вият вълците в гъстата литературна и финансиялна мъгла и как плачат децата на Европа за лятото на науката и на цивилизацията. А ти, българин и патриотин, гледаш на всичкото това с особено недоверие и думаш: суета сует и всяческая суета . Светът е кръчма, а ти трябва да плачеш със смях, да се смееш със сълзи и на сън да виждаш лятото на Балканския полуостров. Щастлив е, думаш, българският народ, щастливи са грешните в мъката, щастлив съм и аз в своята топла соба. Лежиш на гърба си и благодариш всевишният таван, че по негова непостижима милост ти имаш барем покрив над главата си; снегът те не вали, мухите те не безпокоят, в червата ти не произхожда никаква революция, ревматизмът те не безпокои, жената ти не те мъчи, парите ти не се губят; а на четирите стени на стаята ти мухите ти оставили в наследство цели томове списания на български език. Наместо икона, над главата ти виси портретът на н. в. султанът, покрит с тънко едно було от лионската фабрика на паяците; под портрета е залепен фермана с 11-те точки на българското щастие, а във фермана волята на негово императорско величество, небесният представител на влашкките българи, г. Пандурски, и горещите желания и надежди на нашите цариградски патриоти. Земи си един комат хляб, малко сланина и една глава лук, пък чети: Моята царска воля е, щото сичките животни по държавата и верни мухи поданици да могат да помагат доколкото им се пада на гърбовете, на ежедневните им царски поядания, които полагам за достигание до по-висока степен на моето затлъстяване и за благоденствието на моята обширна кочина. А по-надоле следва рахатлъкът на екзархията, правдините на българския народ и кефът на босфорския Саул. - Но какво дяволите? Животни ли сме ние, животни ли са нашите владици, учители и вестникари? Протестуваме! - Не бойте се, господа, аз сънувам. Дайте ми да прочета цариградските български вестници и аз ще да си зема думите назад, т.е. ще да се уверя, че по сичките краища на паяжината е тихо и мирно и че сичко блаженствува под дебелата сянка на паяка. Само - црррр! Там на една муха изпили кръвта, тука на друга светили маслото; там вързали 50 - 60 души за рогата и ги карат на място злачно и на място покойно, т.е. - в Диар Бекир и в Акия, тука връзват други и им четат баснята за вълка и агнето; там окачили едного на въже да се поизсуши. - Но ние имаме училища, читалища, екзархия, литература, журнали, правдини - имаме младо поколение... - Да, да! Имаме! Кой ви казва,че нямате? Но ако е работата да се хвалиме, то и ние имаме тука, в Румъния. Откогато г-н Пандурски остави своята знаменита политическа и литературна кариера и откогато на хоризонта на българската литература се появи съзвездието Блъсков и Дружеството за разпространение полезни знания , оттогава науката, поезията, педагогиката и литературата потекоха из крачолите на българския народ и на неговото книжевно щастие захванаха да завиждат даже и манджурите, откакто цариградските ханъмки родиха литературно-политическото списание Ден , то Милош Милоевич престана вече да разпространява сърбизмът из България; откакто Училище роди богобоязливия редактор на Градинка , то нашите учени младежи престанаха вече псуват света Богородица; откакто отец Марко цанцугерът турна на своите глупости заглавие Век , то великите български пости станаха 365 дена в годината; откогато Право се кръсти на Напредок , то българският поет Славейков зави чалма и захвана да пее аман, аман , а откогато Levant Times се преведе на български, то нашите патриоти захванаха да плетат мрежа, за да покрият народа от политическия студ, от литературната мъгла, от революционната виелица, от индустриалния сняг, от економическото пиянство и от белите, черните и сивите цариградски вълци; а откогато най-после Читалище се обеща, че от нова година (т.е. от първи януари на деветнадесетия век) ще да се оправи и няма да печати гениалните глупости на нашите литературни телци, то колата на европейската цивилизация останаха без катран и заскърцаха въз баира на българския напредок; умствените чакръчета на нашето младо поколение замръзнаха и пуснаха вощеници за упокой на грешните и живоумрелите политически и литературни души; а в пияцата (т.е. - по бит пазар) на нашето умствено развитие, произлязоха такива важни операции и такива чудни метаморфози, щото при броениците на нашето калугерско щастие се притуриха още няколко стотини зърна, с които ние няма никога да изчетеме своите навечерки и никога няма да дочакаме светлото Христово възкресение . И наистина, погледнете със слепите си очи на главите на нашите мудрословеснейши патки и вие тутакси ще да видите, че по тях отдавна вече са захванали да растат различни литературни зеленчуци, сякакви политически бурени и всевъзможни научни билки; а нощта се не свърша, зимата се не изминува и патриотите лежат в своите топли стаи, сънуват настрадинходжовски сънища и чакат да съмне, за да ги разкажат на своята революционна Пенелопа и на нейните сополиви любовници. Но и аз съм патриот, господа! Топлата соба, изпросеният хляб, харизаната сланина и краденият лук довеждат стомаха ми до такова поетическо настроение, щото и аз сънувам, че скоро ще да дойде равноправното лято. Облаците ще да произведат революцията, политическите дъждове ще да пометат гюрбето из моя двор, пред вратата ми ще да огрее слънце, народите ще да изпъплят из кръчмата и ще да се запощат на припек; а аз ще да излеза из своя палат да се порадвам на ясното небе, на миризливите цветя и ще да запея: Гледайте, очи, ненагледайте се! И да се ненагледаш! Пред вратата ти се събрало на конгрес племето, което едно време е избавило Рим, и с патриотически крякания се приготовлява да направи преврат в историята на гастрономията; почтените и важните кокоши физиономии се разхождат по двора и правят археологически открития по купището, за да снесат яйцето на общото южнославянско щастие; коронясаните венценосци се борят помежду си, земат стратегически позиции и кукурикат за близкото решение на возточния вопрос; а младото поколение изникнало покрай дуварите и чака да го огрее слънцето откъм запад, за да каже своята последна дума за живота, за характера и за стремленията на гъбите. А ти... О! ти си българин и патриотин! Запей песента Гъби, мои гъби , пък легни и сънувай, че си предводител на гъските, цар на кокошките и защитник на българския народ. Но преди сичко, попитай жената си или своя мозъчни ревматизъм, изминала се е зимата, превалила ли се е нощта? Ако ти каже, че не е, то ти спи, както си спиш и сега, завивай се в своята мрежа и извикай сам: Дали се две нощи смесиха, или се зора довърши? Кукуригу! ето петлите! Джав, джав! ето кучетата! Зимата се свърши и нощта се измина. ХРИСТО БОТЕВ (В оригиналната публикация в брой 10 на в. Знаме от 1875 г. фейлетонът е подписан с псевдонима Михал). Thu, 01 Nov 2018 03:23:25 +0200 Номинации за Годишните награди на СБЖ за 2017/2018 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40874 СБЖ Годишните награди се дават за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналисти, членове на СБЖ, през периода от 1 септември 2017 г. до 1 септември 2018 г. Награда за кореспондент на централна медия в страната - Даниела Костадинова, кор. на БНР в Бургас за нейния репортаж за разбитата индустрия на морския град - Иванка Денева за кореспонденции в LiterNet и ,,Културни новини - Маргарита Стефанова, кор. на бТВ във Враца Награда за журналистически материал в регионална медия , предизвикал широк обществен интерес - Христо Гешов, Червен бряг - Иван Янев, кор. на БГНЕС и БНТ в Казанлък Награда за фотожурналистика - Иван Григоров, в. Поглед и във връзка със 70-годишнината му, - Ани Петрова, БНР, за изключителната й фотоизложба в рамките на джазфеста Жълтото паве Награда за графичен дизайн и операторско майсторство - Юри Димитров, графичен дизаенер на в. 24 часа - Пламен Герасимов, оператор в БНТ Награда за българска медия извън България - Сайтът на Георги Готев - bulgarianpresidency.eu. - Радио България Линц, проф. Димитър Дунков, Награда за журналистически електронен сайт - ,,Актуално Свищов - Барикада - ,,Обаче - Бивол Награда за постижения в периодичния печат - Румен Белчев, в. ,,Стършел - Миряна Башева, наблюдател в Сега Награда за радиожурналистика - Румяна Иванова за рубриката Духовен поглед в предаването Рано в неделя , програма Хоризонт на БНР ( По настояване на г - жа Р . Иванова номинацията й е оттеглена .) - Ники Кънчев, водещ в ,,Купон на изток от рая в Дарик радио, - Силвия Великова, БНР Награда за тв журналистика - Йордан Димитров, БНТ, за поредицата България от край до край , - Дeсислава Стоянова и Александър Кадиев, Преди обед , бТВ - Милен Цветков, водещ на Часът на Милен Цветков по Нова ТВ Награда за книга документалистика , публицистика , научни изследвания в областта на журналистиката и медиите - Георги Найденов ,,Подвиг без давност - Светозар Казанджиев ,,Земя, погалена от Бог - Иван Тодоров ,,Памет за Търново - Петър Кърджилов ,,Загадките и времената на ,,Българан е галант - Кирил Попов ,,Самсара - Снежана Галчева ,,Като цвете в скалата - Симеон Василев Лидерство и медии - Павел Бебов Сами срещу слънцето Награда за чуждестранен кореспондент за активно и добронамерено отразяване на събитията у нас - Тиян Сяодзун главен кореспондент за България и Балканския полуостров на най-големия икономически всекидневник ,,Икономик дейли в Китай Награда за млад журналист до 35 г . - Елица Кънчева, БНТ - Айше Сали, БНТ Специални отличия : - Специално отличие за екипа на документалния филм С Ботевски дух , режисьор Петко Горанов Награда за особени заслуги към българската журналистика - Кольо Панамски, за цялостна дейност и във връзка с 90-годишнината му Специална награда за професионална и гражданска доблест - Виктория Маринова от Русе /посмъртно/ Награда Йосиф Хербст за цялостен принос в българската журналистика - Даниела Кънева - Кеворк Кеворкян Церемонията по връчване на Годишните награди на СБЖ ще се състои на 9 ноември, петък, от 18:00 часа, в клуб Журналист в сградата на СБЖ, ет. 1, ул. Граф Игнатиев № 4. Tue, 30 Oct 2018 20:41:24 +0200 Потресени сме от жестокото убийство на Виктория Маринова http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40663 СБЖ Жестокото убийство на журналистката Виктория Маринова в Русе потресе цялото ни общество. Все още информацията е оскъдна, но спонтанната реакция и у нас, и в чужбина отново поставя остро въпроса за защитата на журналистите в свободното, достойно и безопасно упражняване на професията им. УС на СБЖ също е потресен от чудовищното престъпление. Изразяваме искрени съболезнования на семейството и колегите на Виктория Маринова. Надяваме се на бърза и ефективна работа на разследващите органи, която да доведе до изправяне пред правосъдието на виновните за този брутален акт. За пореден пт категорично настояваме Народното събрание да обърне внимание на предложенията на СБЖ за законодателни промени в защита на журналистическия труд и свободата на медиите, които са внесени преди 1 година и 3 месеца в парламентарната комисия по културата и медиите, но резултат досега няма. Твърдо изискваме да се увеличи наказанието за посегателство над журналисти и то да се определи в Наказателния кодекс като квалифициращ признак от съответните състави на престъпление - заплахи, телесни повреди, убийства и пр. Защитата на журналистите, както и гарантирането на сигурността на всеки гражданин, е неделима част от основите на демокрацията. По повод трагедията с колежката Виктория Маринова в СБЖ се получиха и продължават да се получават съболезнования от Международната и от Европейската федерации на журналистите, както и от журналистически съюзи и организации от Сърбия, Украйна, Русия, Франция, Чехия и други страни. Sun, 07 Oct 2018 20:52:43 +0300 СБЖ настоява за законодателна защита на правата на журналстите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40497 СБЖ На 20 септември в зала Изток на Народното събрание се състоя обществена дискусия, организирана от парламентарната Комисия по културата и медиите. Тя бе по повод допълнения и корекции в медиен законопроект, задвижен от депутати от ДПС и вече минал на първо четене. За участие в дискусията в залата бе и председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заедно с главния секретар на СБЖ Иван Върбанов. Снежана Тодорова бе потвърдила своето участие още в отговора си на поканата, която бе получила от председателя на комисията Вежди Рашидов. При влизане в залата техническо лице от организаторите се поинтересува дали Снежана Тодорова ще се изказва и тя потвърди, че е подготвила изказване. В началото на дискусията бе обявено, че думата ще се дава според предварително заявено желание от участниците. Модератор бе Велислава Кръстева, депутат от ДПС, която предупреди, че времето може да не стигне за всички желаещи да се изкажат, но всички ще имат възможност да депозират изказванията си в писмен вид в Комисията по културата и медиите. В рамките на пряката дискусия думата така и не бе дадена на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Тя ще се възползва от заявената от организаторите възможност и ще депозира така и не прозвучалото си в зала Изток изказване в Комисията по културата и медиите. Поради важната тема за защита на журналистическите права и за съдбата на предложенията на СБЖ за законодателни промени, насочени тъкмо към такава защита, Снежана Тодорова смята, че е необходимо изказването й да стигне до по-широк кръг от колегията и затова го предоставя за публикуване на сайта на СБЖ. Повдигането на тази тема придобива още по-голяма неотложност, след като не намери място в изказванията на останалите участници в дискусията, склонили се само към допълнения и корекции на медийния законопроект на депутатите от ДПС. Напомняме още веднъж, че преди повече от година лично Снежана Тодорова връчи лично на Вежди Рашидов предложенията на СБЖ за законодателни промени в защита на свободата на словото и правата на журналистите, на които и досега не е даден ход. Предлагаме тук пълния текст на изказването на председателя на УС на СБЖ, което бе подготвено за обществената дискусия на 20 септемри т.г. ПОЗИЦИЯ НА СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ София, 20.09.2018 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШИДОВ, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 15 юни 2017 г., преди повече от година, предадох на председателя на Комисията по културата и медиите г-н Вежди Рашидов предложение на СБЖ за законодателни промени в защита на журналистическия труд и свободата на словото. Отклик няма! В отговор на наше запитване г-н Рашидов през юли т.г. ни уведомява, че съгласно чл.87, ал.1 от Конституцията на Република България право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерския съвет и още предложенията на СБЖ са изпратени на народните представители от Комисията по културата и медиите . Държим да получим отговор на въпроса запознати ли са наистина по същество депутатите с нашите предложения и, ако е така, защо повече от година никой от тях не им е дал ход? За всеки български гражданин е видимо и болезнено осезаемо, че медийната среда у нас преживява тежка криза, а сривът в нивото на свободата на словото е катастрофален. През последната година се извършиха драстични нарушения на журналистическите права и етични норми. Свидетели сме на непрозрачно медийно притежание и управление, съчетано с корпоративни и политически зависимости. Тази медийна обстановка е нетърпима и изисква спешни действия от законодателната власт. Именно поради това СБЖ предлага законови промени, стриктно съобразени с демократичните норми. Отклик все още няма, но междувременно бе задвижен и гласуван на първо четене друг медиен проект от депутати на ДПС. За съжаление, в този проект изобщо не съществува темата за защитата на журналистическите права. Като синдикална организация ние не се намесваме в спора между медийните групировки, но ни тревожи обстоятелството, че журналистите в медиите не са защитени чрез колективно медийно законодателство. Няма такова! Грубо се потъпкват професионалните стандарти. Защо? СБЖ очаква отговор от народните представители какви конкретни действия са предприети за решаване на многобройните кризисни ситуации в медийната среда през изминалата година : казусът с Радио България в БНР и липсващата и към този момент стратегия за менажирането му, кризите с плащания към Музикаутор и протестите на музикалните състави, назидателното пенсиониране на един от златните гласове на БНР - Лили Маринкова, уволнението на Люба Кулезич от телевизия BiT , свалянето от екрана на НОВА ТВ на Милен Цветков, недопустимото искане към бТВ за прочистване от журналисти като Светослав Иванов, арестуването на журналистите от Бивол и последният случай в Казанлък. Скандална е ситуацията с журналистите от вестник Стандарт , които повече от две години не получават изработените трудови възнаграждения. Тази грозна и унизителна картина може да се промени от нашия законодателен орган Народното събрание. Стига да има разбиране, воля и кураж! Принизяването на ролята на медиите се отразява тежко на журналистическата професия. Журналистите в България са едни от най-слабо защитените в Европа. Професията е сред най-високо рисковите. Нека заедно положим усилия, за да защитим българската журналистика. Fri, 21 Sep 2018 19:30:26 +0300 До 15 октомври СБЖ очаква номинации за годишните си награди http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40467 СБЖ Годишните награди се дават за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналисти, членове на СБЖ, през периода от 1 септември 2017 г. до 1 септември 2018 г. ВИДОВЕ НАГРАДИ : 1. Награда Йосиф Хербст за цялостен принос 1 2. Награда за електронни медии: радио 1 и телевизия 1 3. Награда за информационнни агенции 1 4. Награда за печат 1 5. Награда за фотожурналистика 1 6. Награда за графичен дизайн и операторско майсторство 1 7. Награда за българска медия извън България 1 8. Награда за чуждестранен кореспондент за активно, добронамерено и значимо отразяване на събитията/процесите в България 1 9. Награда за книга документалистика, публицистика, научни изследвания в областта на журналистиката и медиите 1 10. Награда за кореспондент на централна медия в страната 1 11. Награда за журналистически материал в регионална медия, предизвикал широк обществен интерес 1 12. Награда за журналистически електронен сайт 1 13. Награда за млад журналист до 35 г. 1 Всяко предложение се придружава от кратка биография на кандидата; анотация за творческите и професионалните му постижения. Очакваме Вашите предложения до 15 октомври 2018 г. Можете да номинирате и журналисти от други дружества. Председател на УС на СБЖ : Снежана Тодорова Tue, 18 Sep 2018 21:09:45 +0300 ЕП прие директивата за авторското право, интернет гигантите ще плащат за труда на журналисти и артисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40398 ЕП/СБЖ С днешното решение технологичните гиганти ще трябва да споделят печалбите си с артисти и журналисти. С това се цели да се гарантира, че артистите, или по-конкретно музикантите, изпълнителите и сценаристите, както и издателите на вестници и журналистите, ще получават възнаграждение за работата си, когато тя се използва от платформите за споделяне като YouTube или Facebook, както и от новинарски агрегатори като Google News. Реформата на авторското право бе представена от Комисията на 14 септември 2016 г. като част от стратегията за цифровия единен пазар. Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по позицията си за адаптиране на правилата на ЕС в областта на авторското право към цифровата среда през май 2018 г. Днешният вот проправя пътя към преговори за договаряне на окончателен текст със Съвета на ЕС, представляващ 28-те страни членки. Реформата на авторското право е съсредоточена върху три основни цели: На първо място - трансграничен достъп на гражданите до защитено с авторско право съдържание онлайн. На второ място - по-широки възможности за използване на защитени с авторско право материали за образование, научни изследвания, културно наследство и на хора с увреждания (чрез т. нар. изключения ). И на трето място - по-ясни правила за един функциониращ пазар за авторско право, който стимулира създаването на висококачествено съдържание. Директивата за авторското право в цифровия единен пазар според ЕК - ще актуализира и хармонизира някои важни изключения от правилата за авторското право в областта на научните изследвания, образованието и опазването на културното наследство; - ще насърчи качествената журналистика; - ще гарантира, че тези, които създават и инвестират в производството на съдържание, имат думата за това дали и как тяхното съдържание се предоставя от онлайн платформите и как техният труд се заплаща; - ще увеличи прозрачността и баланса в договорните отношения между творците (авторите и артистите изпълнители) и техните продуценти и издатели. След гласуването докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) коментира: Много съм доволен, че въпреки силната лобистка кампания на интернет гигантите сега има мнозинство в ЕП, което подкрепя принципа за справедливо заплащане на европейската творческа дейност. Имаше разгорещен дебат около тази директива и вярвам, че Парламентът изслуша внимателно повдигнатите опасения. По този начин ние отговорихме на безпокойствата, свързани с иновациите, като изключихме от обхвата малките и микроплатформи и агрегаторите. Убеден съм, че след като ситуацията се нормализира, интернет пространството ще бъде също толкова свободно, колкото днес, а създателите и журналистите ще получават по-справедлив дял от приходите, които са генерирани от тяхната работа, и ще си задаваме въпроса за какво е бил целият шум . Българският еврокомисар Мария Габриел коментира, че тази реформа ще донесе осезаеми ползи за гражданите на ЕС, изследователите, преподавателите, писателите, хората на изкуството, пресата и институциите в областта на културното наследство. Искаме да разгърнем потенциала за създаване на повече креативност и съдържание чрез ясни правила в синхрон с цифровия ни свят. В същото време ние целим да защитим свободата на словото и да гарантираме, че онлайн платформите, 7 хиляди от които са европейски, ще могат да развиват нови и иновативни предложения и бизнес модели. Европейската комисия е готова да започне работа с Европейския парламент и Съвета на ЕС, за да може директивата да бъде одобрена възможно най-скоро, в идеалния случай до края на 2018 г . В същото време евродепутатът Момчил Неков изказа опасенията си да не се навреди на свободата на словото: Спорните членове 11 и 13 от Директивата за авторското право съдържат риск от възникване на правен хаос, вместо желания ефект за хармонизиране. Оставянето на технологични филтри да се грижат за спазването на авторското право в дигиталния свят може да навреди на свободната журналистика и свободното слово като цяло, както и да попречи на европейските и българските граждани да изразяват свободно мнението си в мрежата. Трябва да се търси баланс между зачитането на правата на потребителите и справедливото заплащане на носителите на авторски права. , коментира той. Важно е да отбележим, че с приетата позиция интернет гигантите се задължават да спазват авторските права и за кратки откъси, в които е показанa само малка част от текста на издателите на новини. На практика така формулираната отговорност задължава страните да заплащат на правоносителите за разпространяването на защитени с авторско право материали. Текстът на ЕП също така изрично изисква лично журналистите, а не само издателските им къщи да се възползват от възнагражденията, произтичащи от това задължение за отговорност. Същевременно, в опит да насърчи стартиращите предприятия и иновации, сегашният текст изключва малките и микроплатформите от директивата. Директивата защитава и свободата на изразяване. Текстът включва разпоредби за гарантиране на авторското право онлайн, без да ограничава несправедливо свободата на изразяване, с която се характеризира интернет. По този начин простото споделяне на връзки към статии, придружено от отделни думи , които ги описват, ще бъде изключено от ограниченията на авторското право. Уикипедия и платформи със софтуер с отворен код няма да бъдат засегнати Текстът също уточнява, че качването на информация в онлайн енциклопедии с некомерсиални цели като Уикипедия или в платформи със софтуер с отворен код като GitHub ще бъдат автоматично изключени от изискванията за съобразяване с правилата за авторското право. Wed, 12 Sep 2018 16:56:03 +0300 ЕФЖ: Свободата на изразяване върви ръка за ръка с авторските права http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40362 СБЖ ЕФЖ разпространи и специалното изявление на своя президент до всички журналистически асоциации и съюзни членове на федерацията, включително до СБЖ. В него се казва: Мит е, че авторските права и свободата на словото и печата са несъвместими. Правата на авторите са гаранция за качествена журналистика и непрестанно създаване на съдържание. Кой и как би могъл да създава съдържание, използвано от технологични гиганти и от потребители, ако правата на авторите се използват без заплащане? Могенс Бличер подчертава, че подкрепата на законопроекта за авторското право от Европейският парламент е от решаващо значение. Президентът на ЕФЖ добавя още, че ръководената от него международна организация подкрепя предложението за създаване на справедливи и прозрачни условия за авторите, така че те да имат възможност да защитават правата си и да получават адекватно заплащане за труда си. 12 септември е решаваща дата за журналисти и творци - тогава Европейският парламент ще гласува по проекта за Директивата за защита на авторските права припомня Могенс Бличер и настоява отново за подкрепа на гласувалите с Да . В края на изявлението си президентът на европейската журналистическа организация отново подчертава, че настоящата ситуация дава голямо предимство на технологичните гиганти , тъй като те се възползват безплатно от труда на авторите: Междувременно влиянието на пазара става все по-голямо и ние спешно се нуждаем от законодателство на ЕС, което може да гарантира равнопоставеност за всички участници в този процес, но също и да даде възможност за сериозно и прозрачно развитие на качествената журналистика и творческото съдържание , се казва в края на обръщението на президента на ЕФЖ. Свързани: ЕП ще прегласува на 12 сеп. нормите на авторско право Евродепутатите ще гласуват отново позицията на Европарламента (ЕП) за авторското право в дигиталната сфера, след като проектът бе върнат обратно в пленарната зала за допълнително разглеждане, съобщават за СБЖ от пресслужбата на институцията: Дата: 08.09.2018 Sat, 08 Sep 2018 17:47:22 +0300 СБЖ очаква идеи за честването на два журналистически юбилея http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40326 СБЖ През 2019 година СБЖ ще честваме 175 години от началото на българската журналистика и 125 години от създаването на организирано журналистическо движение в България. По този повод УС на СБЖ подготвя програма от инициативи на журналистическите дружества и очаква техните предложения до 1 октомври 2018 година. Това съобщи за сайта на СБЖ председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Tue, 04 Sep 2018 05:24:45 +0300 Декларация на УС на СБЖ: Нетърпимата медийна обстановка изисква спешни действия http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40305 СБЖ Неправителствените, обществените, професионалните, творческите, синдикалните, гражданските съюзи, организации и движения са ключова съставна част от всяка демократична държава. А откликът на властовите структури към техните мнения и искания в полза на обществения интерес е белег за нивото на демократичност. УС на СБЖ припомня тази азбучна истина, защото вече над една година не получава такъв отклик на своите предложения за законодателни промени в защита на журналистическия труд и за прозрачна медийна среда, внесени в Комисията по културата и медиите на НС на 16 юни 2017 г. Единственото, което получихме в края на юли т.г., бе писмо от председателя на въпросната комисия Вежди Рашидов, който ни уведомява, че съгласно чл. 87, ал I от Конституцията на Република България право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет . И още - предложенията на Съюза на българските журналисти са изпратени на народните представители по културата и медиите . Държим да получим отговор на въпроса запознати ли са наистина по същество депутатите от комисията с нашите предложения и, ако е така, защо повече от година никой от тях не им е дал ход? Това неглижиране на Съюза на българските журналисти и ролята му в демократичното общество ли е? Или медийната обстановка България изглежда на народните представители толкова безпроблемна, че не смятат нашите инициативи в тази сфера за наложителни и спешни? За всеки български гражданин е видимо и болезнено осезаемо, че медийната среда у нас е направо отровна - както за работещите в нея, така и за цялото общество, а сривът в нивото на свободата на словото и мненията е катастрофален. През последната година един през друг се редуваха случаи на все по-драстични нарушения на журналистически права и на етични норми, ширеше се непрозрачно медийно притежание и управление, съчетано с корпоративни и политически зависимости. Тази медийна обстановка е нетърпима и изисква спешни действия от законодателната власт, които да дадат ход на подобаващи законови промени, стриктно съобразени с демократичните норми. Депутатите от Комисията по културата и медиите разполагат именно с такива юридически оформени предложения - внесените от УС на СБЖ. Защо те още са без никакъв отклик? Как и защо междувременно бе задвижен, че и гласуван вече на първо четене друг медиен проект, внесен почти година след инициативите на СБЖ от депутати от ДПС и добил известност като закона Пеевски ? Проект, за който много обществени реакции вече сигнализираха, че е предназначен само да обслужва интересите на една медийна групировка и да атакува друга, без изобщо да поставя темата за журналистическите права и техните гаранции, без да осигурява същинска прозрачност в медийното притежаиие и управление. СБЖ държи да получи отговор също така какви конкретни действия са предприели народните представители от Комисията по културата и медиите за решаване на многобройните кризисни ситуации в медийната среда през изминалата година. Проследили ли са например развитието на казуса с Радио България в БНР, което миналата година беше на прага на закриването си по идея на генералния директор на БНР? Да напомним - УС на СБЖ връчи своите предложения за законодателни промени на председателя на Комисията по културата и медиите на 15 юни м.г., тъкмо на заседанието, посветено на случая с Радио България. Депутатите тогава заеха ясната позиция, че тази уникална структура, представяща страната ни пред света на чужди езици, трябва да се запази и да се развие. Генералният директор на БНР съответно пое редица ангажименти за това. Поне един народен представител проверил ми е междувременно дали са изпълнени тези ангажименти? Проявен ли е интерес от членовете на Комисията по културата и медиите и към другите възникнали в БНР междувременно сериозни напрежения - кризите с плащанията към Музикаутор , с протестите на музикалните състави, с кадровата намеса в Детския радиохор, с повторното отстраняване на радиожурналистката Лили Маринкова и с факта, че сега БНР й дължи 15 000 лв. обезщетение съгласно съдебно решение и т.н.? Вълнуват ли се членовете на Комисията по културата и медиите от уволнението на телевизионната журналистка Люба Кулезич от телевизия BIT, от свалянето от екран в Nova на водещия Милен Цветков, от отправените от издание на Делян Пеевски искания към bTV за прочистване от журналисти като Светослав Иванов? Не виждат ли посегателство върху свободата на словото в зачестилите съдебни дела на политици, партийни функционери и длъжностни лица срещу отделни журналисти и цели медии, позволили си остри критики? Току-що по недопустим начин бе сменена главната редакторка на в. Дума утвърдена професионалистка, уважавана от цялата журналистическа колегия, а вестникът и журналистите му бяха обиждани, унизявани и заплашвани. Какъв отзвук намират сред народните представители митарствата на журналистите от в. Стандарт , които две години не получават изработените и полагаеми им се заплати? Съвсем наскоро такава съдба сполетя и журналистите от парализираната от новия си собственик телевизия BIT. А безцпрецедентното уволнение на 1/3 от журналистическия състав на в. Земя ? А преструктурирането на общинското радио в Плевен, което води до прехвърляне на управлението му на частна структура, разположена при това в София, като така се ликвидира и специфичния му характер на регионална медия в обществен интерес?... Всичко това е само част от все по-многобройните случаи на нарушения на журналистическите права и на медийната свобода, които удрят по цялото общество и по устоите на демокрацията. В ръцете не на друг, а именно на законодателния орган в държавата - Народното събрание, е да промени тази грозна и унизителна картина. Налице е и инструментът, вече изработен и предложен от УС на СБЖ. Просто дайте ход на нашите предложения, господа народни представители! София, 31 август 2018 година УС на СБЖ Fri, 31 Aug 2018 15:04:15 +0300 Възможности за отдих за членове на СБЖ в МДЖ-Варна и Батак http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40080 СБЖ Информацията, която сега повтаряме отново, се съдържаше в писмо на председателя на УС на СБЖ Снежана Тодорова до председателите на журналистическите дружества, разпратено на 30 май 2018 г. То е публикувано и на сайта на СБЖ. Ето отново подробностите. За Международния дом на журналистите - Варна, възможностите за отдих и цените в летните месеци на 2018 г. са следните: - от 15.06 до 30.06 20 лв. нощувка и закуска; - от 01.07 до 12.07. и от 26.08 до 30.09 25 лв. нощувка и закуска; - от 13.07 до 25. 08 27 лв. нощувка и закуска. Цените са за пребиваване на 1 човек и включват ДДС, туристическа такса, безплатен паркинг и застраховка. Отстъпки: - безплатно настаняване на дете до 3 г.; - дете между 3 и 12 г. ползва 50 % намаление за нощувки и храна. Изхранването на обяд и вечеря е на бюфет без включени напитки. - Вечеря 11.20 лв. - Обяд и вечеря 21.60 лв. През сезон 2018 г. (юни-септември) Творческата база на СБЖ в гр. Батак ще работи при същите условия, както и досега, като членовете на СБЖ ще заплащат 6 лв. за нощувка. За контакти: НАТАША ЦИНЦАРСКА, ул. Граф Игнатиев 4, ет.4, Деловодство , тел. 0879/532 836. Необходимо е да бъде представена заверена членска карта за 2018 г. Sun, 05 Aug 2018 06:25:32 +0300 Снежана Тодорова: Атаката срещу Светослав Иванов е атака срещу свободата на словото и всички ни http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40001 СБЖ По повод недопустимите призиви, отправени от изданията Монитор и Телеграф за прочистване на bTV от журналисти като водещия на предаването 120 минути Светослав Иванов председателят УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви пред сайта на СБЖ следното: Свидетели сме на поредното възмутително посегателство срещу свободата на словото и основните права на журналистите. От изданията на всеизвестния Делян Пеевски Монитор и Телеграф бе отправен скандалния призив за прочистване на bTV от журналисти като водещия на предаването 120 минути Светослав Иванов - само защото той посмял да зададе неудобен въпрос на изпълнителния директор на Ню Бояна Филмс Ярив Лернер. Да припомним - преди няколко месеца бе съобщено, че фирма от групата на Ню Бояна - Ню имидж България , е сключила предварителен договор за покупката на 50% от Телеграф медиа , притежавана от Интръст ЕАД, която пък е еднолична собственост на депутата от ДПС Делян Пеевски. Фирмата Телеграф медиа издава вестниците Телеграф , Монитор , Политика , Меридиан мач и Борба , а тяхното съдържание се тиражира едно към едно от интернет сайтове, чиято собственост Пеевски отрича. И ето, че Светослав Иванов - уважаван колега, носител на отличието Златно перо на СБЖ, пита в своето предаване поканения Ярив Лернер дали се притеснява от това, че някои от тези издания са натоварени с доста негативи през годините, подозирани са в доста политически зависимости, в това, че са служели за средство за саморазправа с много неудобни и политически, и икономически опоненти . Светослав допълва, че това е нещо, което е констатирано от големи международни организации, а пък и от българското общество . Гостът отговаря с Да , изглежда притеснен, съобщава, че все още върви предпроектно проучване, няма да бъде финализирана сделката скоро, имаме още много работа . И после следва призивът на медиите на Пеевски за прочистване от журналисти като Светослав Иванов... Смятам подобни брутални нападки за скандални и абсолютно недопустими в демократична, правова държава, членка на ЕС, която претендира да спазва свободата на словото! В тази атака се съдържа недвусмислена закана пряко към колегата Светослав Иванов, чийто професионализъм отдавна е оценен и от милионите зрители, и от колегията, и от СБЖ, връчил му отличието Златно перо . Но тук съзираме и удар по свободното слово, по правата на журналистите, по всички нас, по цялото общество, по устоите на демокрацията! УС на СБЖ вече излезе със своя ясна декларация по повод нетърпимата ситуация около посегателставта срещу българската журналистика и около отровната медийна среда, в която наред с гоненията срещу колеги станахме свидетели и на скоропостижното приемане още на първо четене на прословутия медиен закон Пеевски . И то във време, в което от повече от година в парламентарната комисия по културата и медиите отлежават без движение законодателните инициативи на СБЖ в защита на правата на журналистите и на прозрачното медийно финансиране и собственост. Подмяната е скандална! Недвусмислено озаглавихме декларацията си Спрете гаврата с българската журналистика! . Проведохме на 12 юли и дискусия по тези наболели теми, в която се включиха много авторитетни колеги. Но ето, че гаврите не спират. Възмутени сме от сегашната атака срещу Светослав Иванов и отново настояваме за спешно придвижване на нашите закондателни инициативи, които наистина да послужат за защита на правата на журналистите и на свободното слово! Wed, 25 Jul 2018 22:20:14 +0300 Журналистическа дискусия 12.07.2018 - Пълен видеозапис http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39877 СБЖ Fri, 13 Jul 2018 12:33:22 +0300 СБЖ дискутира състоянието на медийната среда и защитата на журналистическия труд http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39875 СБЖ Затова и въпреки отпускарския сезон клуб Журналист събра десетки колеги за участие в дискусията за състоянието на българската журналистика, за защитата на правата на журналистите и на свободното слово и с надеждата да помогнат истината да победи. Интересът беше голям и има защо. Разгорещеният разговор защото ръководството на Съюза на българските журналисти, организатор на дискусията, и събралите се журналисти от печатни и електронни медии наистина превърнаха събитието в конструктивен разговор набеляза не само стряскащите проблеми пред гилдията, но и възможните алтернативи за разрешаването им. Не липсваше и опит за произвеждане на скандал от страна на представители на медиите на депутата Делян Пеевски, но колегията не позволи дебатът да се изроди в лични нападки и голословни обвинения. Българските журналисти няма да позволят да са жертвен агнец на която и да е власт Това се доказа и на днешната дискусия. В приетата Декларация от УС на СБЖ се изразява остър протест от нарушаване на правата на журналистите и свободата на словото, зачестилите съкращения, уволнения и драстичното нарушаване на трудовото законодателство в национални и регионални медии. Последният пример за това беше отстраняването от БНР чрез пенсиониране на популярната водеща на предаването Неделя 150 Лили Маринкова, часове след като Касационният съд постанови възстановяването й на работа като директор на програма Хоризонт . Лили Маринкова и Мария Чернева отстранена от БНТ, също присъстваха на дискусията. Дебатите бяха уважени и от народните представители Елена Йончева и Иво Христов, както и от евродепутата Георги Пирински. Състоянието на българския печат е особено тревожно, като имам пред вид намаляващите тиражи, свитите щатни разписания и изключително голямата зависимост от волята на издателя. - С тези думи откри дискусията председателят на СБЖ Снежана Тодорова . И ако ние тревожно извикахме Спрете гаврата с българската журналистика , то беше продиктувано и от желанието ни да защитим колегите и тяхното право свободна да изразяват позициите в тези издания, в които работят , каза още тя. Основната цел на СБЖ е защита правата на журналистите, подчерта Снежана Тодорова , и наблегна на факта, че явно Съюзът е ударил десетката с декларацията си, след като тя предизвика толкова нервна реакция и нападки от страна на изданията на Делян Пеевски. Колкото до тиражираната от тези издания пропагандна версия за нелегитимността на ръководството на СБЖ, Снежана Тодорова опроверга категорично това. УС до момента не е регистриран поради обстоятелството, че 7 делегати от последното отчетно-изборно събрание оспорват избора и са завели дела срещу това. Докато не завършат съдебните дела, съюзното ръководство не може да бъде регистрирано, каза още председателят на СБЖ. От заведените 8 дела СБЖ печели досега 6 дела на всички инстанции с окончателни решения, с които се потвърждава, че събранието е проведено законно и изборът на УС е законен , съобщи още Тодорова и припомни, че сред тъжителите са и колеги от изданията, които сега разпространяват тези неистини. С внесения законопроект депутатът Делян Пеевски е в реален конфликт на интереси, тъй като е крупен медиен издател, каза Светослав Терзиев, член на УС на СБЖ и председател на Комисията за професионални стандарти. Тази медийна групировка работи като параван, тя не може да работи на светло. , подчерта той и припомни, че законопроектът е внесен без обсъждане в медийната комисия, като се използва правото на опозицията да внася всяка първа сряда на месеца законодателна инициатива. Според Терзиев този ход целел да се покаже, че изданията на Пеевски са опозиция. Тези издания са глашатаи на властта , подчерта Терзиев. Интересно, че медийната инициатива на депутатите от ДПС е предложена не където трябва, а като поправка в Закона за депозиране на печатните издания. Повдигнат беше и въпросът да анонимните публикации и изчезването на авторите. Според Светослав Терзиев остава открит въпросът дали тези публикации не се пишат извън редакциите от скрити хора на тъмно. И той попита риторично: Тези хора ли ще изсветляват медийната среда?! Целта на законопроекта е да се ликвидират гнездата на независима журналистика и медийна съпротива. Целта е да се създаде един задкулисен тотален властови контрол , каза още Терзиев. Предложенията, внесени от СБЖ, не противопоставят държавата и журналистите, но те отлежават в Народното събрание повече от година. Журналисти са мачкани винаги, оцеляват онези, които имат кураж. Угодниците си отиват и ги забравят. , подчерта Терзиев и приведе пример от доклада на Комисията за защита на конкуренцията, според който 96% от разпространителския пазар се притежавал от един монополист. СБЖ подкрепя и журналистите, работещи в изданията на Пеевски, защото са поставени при унизителни условия те не могат да се появят с имената си, не могат да се появят с позицията си, това са едни смачкани хора , каза още Светослав Терзиев. Тенденцията е съвременната журналистика да изяде журналистите, обобщи членът на УС на СБЖ Валерий Тодоров Според него се наблюдава едно обезличаване, имената на известни колеги са изтласкани. Ако се появи ярка позиция, веднага личността е подложена на клевети и нападки. Затова днес солидарността е изключително важна. Ние се разделихме на леви и десни, на стари и нови, и сега пием горчивата чаша на това разделение , подчерта още той. Троловите медии системно и с всички средства обезличават журналистиката и свалят нивото й. С медийната регулация, която свърши добра за времето си работа, бяха разделени медиите на обществени и на търговски. Обществените бяха наречени държавни и тази спекулация даде възможност на властта да ги припознае като държавни, каза още Тодоров. Дилемата е: медиите ли да служат на властта или властта - на медиите, като припомни, че имаше време, когато властта се управляваше от медии и както се казва и този урок го научихме. Велиана Христова, от в. Дума пък наблегна на необходимостта да има закон за защита на журналистическия труд , а не медийна регулация. Изказването на Христова, че Факултетът по журналистика се е превърнал в техникум за пиари разгорещи дискусията. Тъкмо това накара и доц. Светлана Божилова да върне разговора към основната тема за състоянието на медийната среда, а колкото до качеството на обучението по журналистика, добре е то да е предмет на друга дискусия. Като доскорошен директор на Алма Матер ТВ доц. Божилова разкри пътя, който е извървяла студентската телевизия до спечелването на проект за национална образователна телевизия. Много вярвах, каза Божилова, че новият генерален директор на БНТ, който спечели конкурса и с проект за образователен канал, ще подаде ръка и това ще се случи в една разумна интеграция между Алма Матер ТВ и БНТ. Но това не стана. Ректорът проф. Герджиков пък реши, че университетът има нужда от печеливша телевизия и трябва да се промени концепцията на университетската телевизия. И така се сложи край на идеята за национална образователна телевизия. , подчерта тя. Радостен е фактът, че проф. Илчев, който оглавява консорциума наследство БГ , продължава да подкрепя идеята за национална образователна телевизия, каза още доц. Божилова, подчертавайки, че вътре университетът ще намери своите сили и ресурс да защити тази идея. Има една мантра, която се разпространява в БНТ за гледаемост , но това не мисията на специализираните програмни предавания в обществената телевизия, каза доц. Светлана Божилова. Големи дефицити в БНТ са липсата на аналитични предавания, младежки програми и формати за култура и образование. Частни интереси се прилепват към пари на данъкоплатците, подчерта Светлана Божилова Тя изнесе и нелицеприятната информация, че вече два месеца Факултетът по журналистика в лицето на своя декан не свиква факултетен съвет, защото Катедра Радио и телевизия иска дебат за университетската телевизия. Според доц. Божилова без фонд, който да финансира значими проекти от частните медии и обществените медии, няма да спре процесът са сме като ветропоказатели и да гледаме институциите, а не гражданското общество. Проблемът със собствеността на медиите е изключително важен, но е важно и кой го внася за разглеждане. Трябва да се направи един модерен устройствен закон за финансиране на обществени медии, за произхода на собствеността, но пет години назад, да се види произходът на капиталите, заключи доц. Божилова. В дискусията се включи и Любомира Будакова, главен редактор на в. Монитор , която по-скоро присъстваше не за участие в дискусията, а за да репликира Светослав Терзиев, цитирайки секторен анализ на КЗК, в който се говори за концентрация на дистрибуторските услуги, но не се посочва поименно издателя на Монитор . Този опит да се измести центъра на разговора в посока на междуличностни нападки обаче не получи отзвук и дебатът продължи по съществото на проблемите. Журналистите не трябва да се задоволяват с ширпотреба, каза Борислав Костурков, член на УС на СБЖ наблягайки на новата автоцензура, която днес се нарича политическа коректност. Популярната журналистка Елена Йончева, сега депутат от Коалиция за България , припомни, че законодателната инициатива на Делян Пеевски и група депутати е внесена без обсъждане в комисията по култура и медии. Ние не се борим с една политическа система, ние се борим с това, което беше наречено от един депутат от управляващото мнозинство шайка , каза още Йончева. Медийният експерт Бисера Занкова пък припомни, че гражданското общество трябва да застане срещу тираничните мнозинства, като призова случващото се да бъде изнесено в европейските медийни платформи. Проф. Здравка Константинова подчерта, че СБЖ е поел много верния път за защита на журналистическия труд. Тя говори и за залеза на в. Култура , един от драстичните примери за задушаване на медиите чрез разпространителската мрежа. В дискусията участваха още Лили Маринкова , според която личната власт на гендира на БНР е кошмарна и опасна, като на средновековен властник. Подслушването и клеветенето в БНР е добило фашизоидни форми, защото вече се подслушва и по коридорите, тъй като генералният директор иска да постигне гробно мълчание , каза още Маринкова. Интервю с Лили Маринкова можете да прочетете в рубриката Представяме ви . Доц. Иво Инджов, говори за медийната концентрация в електронните медии, където 95% от рекламата отива в две електронни медии btv и Нова тв, като тези две телевизии контролират 75% от зрителския пазар. Дарина Григорова от Подкрепа в БНР разказа за нерешените проблеми с Радио България , за протестите в националната медия и за непрозрачното разпределение на бюджета на обществената медия. Снимки: Авторът Fri, 13 Jul 2018 00:02:43 +0300 Спрете гаврата с българската журналистика! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39821 СБЖ Преди повече от година внесохме в Комисията по културата и медии към Народното събрание предложения за законодателни инициативи, които защитават журналистическата професия. Все още не сме получили отговор от българските законодатели за съдбата на нашите предложения, но вече станахме свидетели на прибързано приемане в Народното събрание на първо четене на законопроекта на Делян Пеевски и още трима депутати от ДПС за промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения безсмислен законопроект, тъй като не показва ролята на властта при разпределянето на държавни и европейски средства за контролираните от нея медии, продължава да крие непазарното им кредитиране през банки, оставя на тъмно намесата на управляващите в рекламния пазар и разпространението на печата. Омерзени сме от наглостта на вносителите и безразличието на депутатите, които си затварят очите, че законопроектът се прокарва при явен конфликт на интереси в изгода на Делян Пеевски, не служат на обществения интерес и унижават журналистическата професия. Нека се вслушаме в истината, изречена от големия български публицист Йосиф Хербст: Да се спасява страната е едно, а да се спасява правителството е друго. За спасяването на страната може да се пожертва едно правителство. За спасяването на което и да е правителство обаче не може и не бива да се жертва страната. Нима ще допуснем българската журналистика да бъде жертвения агнец на властта? УС на СБЖ ще информира Европейската и Международната федерации на журналистите за проблемите и ще организира журналистическа дискусия за защита правата на журналистите и свободното слово на 12 юли /четвъртък/ т.г. от 11.00 часа в Съюза на българските журналисти, ет. 1. УС на СБЖ Sun, 08 Jul 2018 12:58:45 +0300 Възможности за почивка на членове на СБЖ в МДЖ-Варна и Батак http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39442 СБЖ 30 май 2018 г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА СБЖ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви за възможностите за почивка на съюзните членове в Международния дом на журналистите Варна през 2018 г., както следва: - от 15.06 до 30.06 20 лв. нощувка и закуска; - от 01.07 до 12.07. и от 26.08 до 30.09 25 лв. нощувка и закуска; - от 13.07 до 25. 08 27 лв. нощувка и закуска. Цените са за пребиваване на 1 човек и включват ДДС, туристическа такса, безплатен паркинг и застраховка. Отстъпки: - безплатно настаняване на дете до 3 г.; - дете между 3 и 12 г. ползва 50 % намаление за нощувки и храна. Изхранването на обяд и вечеря е на бюфет без включени напитки. - Вечеря 11.20 лв. - Обяд и вечеря 21.60 лв. През сезон 2018 г. (юни-септември) Творческата база на СБЖ в гр. Батак ще работи при същите условия, както и досега, като членовете на СБЖ ще заплащат 6 лв. за нощувка. ИЗДАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 04 ЮНИ ДО 22 ЮНИ Т.Г. ОТ 10 ДО 12 ЧАСА. За контакти: НАТАША ЦИНЦАРСКА, ул. Граф Игнатиев 4, ет.4, Деловодство , тел. 0879/532 836. Необходимо е да бъде представена заверена членска карта за 2018 г. СНЕЖАНА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СБЖ Sat, 30 Jun 2018 18:25:31 +0300 Президентът Румен Радев ще е патрон на журналистически юбилей http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39443 СБЖ На 31 май т.г. в СБЖ се получи следното писмо, адресирано до Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, от името на Иво Христов, началник на кабинета на президента на Република България: Уважаема госпожо Тодорова, От името на президента на Република България г-н Румен Радев Ви благодаря за Вашите пожелания по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. От своя страна, бих искал да честитя на Вас и на членовете на Съюза на българските журналисти професионалния Ви празник, като изразя надежда, че ще продължавате да отстоявате идеите и принципите на свободното слово. 125-годишнината от създаването на организирано журналистическо движене в България е безспорно значимо събитие, което заслужава да бъде отбелязано подобаващо. Ето защо, за държавния глава ще бъде чест да е патрон на честванията. С уважение, Иво Христов, началник на кабинета на президента на Република България Thu, 31 May 2018 18:52:24 +0300 Снежана Тодорова: Арестът на Кирил Вишински в Украйна е недопустимо посегателство http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39284 СБЖ По повод ареста в Киев на ръководителя на информационната агенция РИА Новости Украйна Кирил Вишински и отправеното му обвинение за държавна измяна въз основа на изразени позиции в негови публикации председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви следното пред сайта на СБЖ: Съюзът на българските журналисти многократно е надигал глас в защита на нашите колеги в Турция, хвърляни в затворите с абсурдни обвинения заради тяхната журналистическа работа. По същия начин винаги сме отстоявали и правата на палестинските журналисти в израелските затвори, и правата на всички наши колеги по света, репресирани заради свободното им слово. Разбира се, винаги твърдо сме бранили и свободата на словото в България. Със същата категоричност сега реагираме остро и осъждаме посегателството на властите в Украйна срещу ръководителя на информационната агенция РИА Новости Украйна Кирил Вишински. Към него напълно неоснователно бе отправено обвинение за държавна измяна въз основа на изразени позиции в негови публикации и в текстове на оглавяваната от него агенция. Колегата Вишински продължава да е зад решетките в очакване на съдебно дело. Вменява му се, че по повод ситуацията около Крим и Донбас е изразявал гледни точки, различни от официалната линия на украинските власти. И оттам се прави изводът, че той е пропагандирал позициите на Русия. Това е повече от спорно, защото мнението на голяма част от украинската журналистическа колегия е, че като ръководител на РИА Новости Украйна Кирил Вишински е държал да се отразява цялото разнообразие от гледни точки по всички въпроси. Но дори и да се приеме, че лично той е изказвал мнения, близки до руските оценки по невралгични събития и процеси, нима правата му на журналист не включват свободното застъпване на личната му позиция? Щом откритото и публично изразяване на мнения води до затвор и обвинения в държавна измяна, то този изключително тревожен случай може да се сравни само с драматичните гонения, на които са подложени турските или палестинските журналисти. Ето защо ние сме убедени, че цялата международна журналистическа общност би трябвало да реагира с остро осъждане на посегателството срещу Кирил Вишински и с категорично настояване правата и свободите на журналистите да се спазват навсякъде по света, включително и в Украйна. Присъединяваме се към позицията по въпроса, заявена вече от Международната федерация на журналистите, чийто активен член е СБЖ. Федерацията осъди ареста на колегата Кирил Вишински и настоя украинските власти незабавно да го освободят. Генералният секретар на МФЖ Антони Беланже ясно заяви: Свободата на пресата е гарантирана в частност от 34-та глава на конситуцията на Украйна и от 10-та глава на Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи. В една демократична страна е недопустимо да бъдат поставяни под стража журналисти, изпълняващи своя професионален дълг да информират обществото. Thu, 17 May 2018 12:15:47 +0300 Декларация на УС на СБЖ в подкрепа на Христо Гешов http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39259 СБЖ УС на СБЖ е солидарен с Христо Гешов. Вярваме, че той няма да спре да работи като разследващ журналист в интерес на обществото. Призоваваме българската полиция, прокуратура и съд да разкрият престъплението и неговите поръчители и да постановят адекватна присъда. Гласът на журналистите не може да бъде сплашван с физическа саморазправа! Журналистите защитават основното човешко право на информация, показват Истината, служат на обществения интерес и са коректив на властта. Регионалните медии имат своето значимо място и мисия. СБЖ многократно е предлагал на Народното събрание на Република България и за пореден път настоява да се увеличи наказанието за посегателство над журналисти и то да се определи в Наказателния кодекс като квалифициращ признак от съответните състави на престъпление заплахи, телесни повреди, убийства и пр. Журналистиката не е престъпление! Свободата зависи от нас! Свързани: Репортери без граници настояват България да пази журналистите Българските власти трябва да осигурят физическа закрила на журналистите, срещу които има заплахи, свързани с тяхната работа, каза ръководителката на звеното на Репортери без граници за ЕС и Балканите Паулине Адес-Мевел. Дата: 13.05.2018 Tue, 15 May 2018 14:37:21 +0300 Свободата на медиите е изключително ограничена и пропагандата се случва все по-често http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39136 СБЖ Скъпа Снежана, Разбрах, че Съюзът на българските журналисти за пореден път обединява българските журналисти посредством обсъждане състоянието на световната журналистика. Когато ме помолихте да Ви изпратя няколко коментара, бях прекалено разстроен от продължаващото клане на журналисти по целия свят и първата ми мисъл след касапницата в Кабул беше дали журналистиката наистина е професия, за която си струва да умреш? Мислейки и говорейки за стотиците журналисти, убити през годините, не бива да се извиняваме, ако нашите емоции са толкова сурови и нашата неудовлетвореност е толкова силна! Непрекъснато протестираме - при всяко убийство на журналист - и правим всичко възможно, за да покажем позорния провал на правителствата, които задължително трябва да разследват и преследват убийците, като по този начин ние водим нашата справедлива борба срещу безнаказаността. Каквито и да са причините за закъсненията и трудностите, които ни пречат да разберем своевременно кой е извършил убийствата - ние непрекъснато се борим за справедливостта и държим правителствата да спазват задълженията си, залегнали в законите и ангажиментите им към международното законодателство. Единствено така ще може да бъде защитавана свободата на печата и да бъде гарантирано, че всички убийства на представители на медиите се разследват и наказват бързо. Зад всяка статистика има човешка история, име, семейство, новинарска история и общност, върху чийто живот е оставен завинаги трагичния печат. Загубата на толкова много от колегите, братята и сестрите ни е тежка. И ние трябва да продължим при всяка възможност да почитаме всички, които сме загубили. Не само убийствата на журналисти обаче правят заглавията на вестниците. Днес журналистическият свят е фундаментално различно място. Някои хора видяха 2017 г. като годината, която промени журналистиката . Днес не можем да отворим вестник или да четем блог, без да намерим история за кризата в журналистиката. Професията ни преминава през екзистенциална криза, при която нашата новинарска екосистема се е променила най-драматично за последните пет години в сравнение с предшестващите стотици години. В много страни демокрацията е в отстъпление, преживява лошо време. Свободата на медиите е изключително ограничена и пропагандата се случва все по-често. И демокрацията не е просто гласуване , но и защита на свободите и гарантиране на свободна дискусия, честни коментари и нецензурирано разпространение на новините. Наблюдаваме огромен скок в техническите възможности - виртуална реалност, реалити предаванияо, мигновени съобщения и чат приложения. В същото време виждаме и огромни промени в контрола и финансирането, които поставят бъдещето на нашата медийна и издателска екосистема в ръцете на неколцина, които сега контролират съдбата на мнозинството. Две важни неща вече са се случили, в резултат на това, че не сме обръщали достатъчно внимание. Първото, е, че създателите на новини са загубили контрол над разпространението им. Социалните медии и платформи поеха това, което издателите не биха могли да изградят, дори и да искат. Новините се филтрират чрез алгоритми и платформи, които са непрозрачни и непредвидими. Новините във Facebook са това, което Facebook казва. С милиарди потребители и стотици хиляди статии, снимки и видеоклипове, публикувани онлайн ежедневно, социалните платформи трябва да използват всички възможности, за да се опитат да подредят по приоритет най-важното, което трябва да се види и прочете. Второ, неизбежният резултат от всичко това е увеличаването мощта на компаниите за социални медии. Най-големите платформи и социални медийни компании - Google, Apple, Facebook, Amazon, станаха изключително мощни от гледна точка на контрола върху публикациите, но с единствената цел получаване на повече печалби. Конкуренцията е ожесточена. Някой ги нарече четиримата конници от апокалипсиса - Google, Facebook, Apple и Amazon (пет, ако добавите и Microsoft) . Те водят продължителна и мъчителна война, свързана с конкуренцията чии технологии, платформи или дори идеологии ще спечелят по-голямо внимание от публиката. Днешната реалност е тази: ние предаваме контрола на важни части от обществения и личния си живот на много малък брой хора, които не винаги са обявени и легитимни. Технологията наистина променя начина, по който вършим работата си чрез нови средства за публикуване и тиражиране на различни истории, нови методи за проверка на фактите и т.н. Но технологията доказа, че има и тъмна страна, която помага за изкривяване на демокрацията и улесняване на информационната война. Тя ни даде по-строги инструменти , но и повече начини за оказване натиск върху потребителите в определени по-крайни позиции и не толкова добре балансирани гледни точки. Свидетели сме също така и на редица случаи със злоупотреба с лични данни за политически цели, което е изключително улеснено от Facebook. Да не забравяме и фалшивите новини - друга разновидност на неверни или преувеличени проблеми , които сега се експлоатират от политици, за да атакуват журналистите, или пък да прикриват новини, които не им харесват. Всичко това са само част от акцентите, които се надявам да обсъдите по време на организираната от СБЖ среща. Освен, че се адаптираме към този нов медиен пейзаж, не бива да забравяме нашите колеги от цял свят. Ние се съсредоточаваме върху убитите журналисти, но има повече от един начин да бъде заглушен гласът на медиите - цензурата, лишаването от свобода и др. Те са мощни инструменти, използвани от правителствата. Виждаме го в Китай, Иран, Турция или Еритрея. Също така виждаме, че броят на арестуваните журналисти на свободна практика почти се е удвоил и представлява почти половината от задържаните. Твърде много от нашите колеги, повечето от тях - най-смелите и най-решителните, тези, които са готови да пожертват личния и професионалния си живот за общественото благо, се намират в затвора или в ареста. Бих искал да цитирам думите на бившия директор на Новините в Би Би Си Джеймс Хардинг, който неотдавна обобщи със 140 знака това, което журналистите преживяват. Той казва: Ние сме в демократична рецесия. Технологията възнаграждава лошото поведение в политиката. Нека да направим нещо по въпроса. Пожелавам успех на вашата работа, скъпи колеги! ДЖИМ БЮМЕ ЛА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ Thu, 03 May 2018 18:05:00 +0300 Журналистиката не е професия. Журналистиката е животът! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39139 СБЖ И какъв по-подходящ начин българските журналисти да отбележат този ден от една горещ на моменти, но пък истински дебат, на който не бяха спестени и премълчавани всички болести, от които страда нашата журналистика, състоял се в пресклуба на СБЖ, защото точно тук е територия на свободното слово, тъй като страхът е навлязъл дълбоко в медиите. Идеята за организирането на подобен форум е с цел Да бием тревога в обществото за кризисното състояние на българските медии и на медийната среда у нас се казва в разпространеното от организаторите съобщение. - Да анализираме незавидното положение, в което са поставени българските журналисти в икономически, социален и правен план; да назовем проблемите на медиите и предизвикателствата пред журналистическата професия днес. Бихме искали да формулираме причините за деградацията на българската журналистика, която вече не може да се справя с ролята си на четвърта власт и на ключов елемент от структурата на демократичното общество. След като поздрави дошлите представители на медии - а интересът към дискусията беше определено голям, - председателят на СБЖ Снежана Тодорова припомни за законодателните инициатива, които Съюзът е внесъл още през 2016 г. в парламента за промени в законодателството във връзка с инициативата на организацията. Сред тях са защитата на журналистите при сключване на колективен трудов договор и при определяне на условията за пенсиониране, предложението журналистическият труд да се обяви да втора категория труд, регламентиране на собствеността върху медиите, установяване на санкция за неспазване на националния Етичен кодекс на българските медии, гражданската квота в СЕМ, държавното финансиране на медиите, промени в Закона за обществените поръчки, наказателната отговорност на журналисти и за посегателства върху журналисти. Тя изрази надежда, че Комисията за медии и култура в сегашния парламент ще започне тяхното обсъждане, както и депутатите от другите комисии, които засягат законодателните промени. В лицето на зам. -председателя на Комисията за медии и култура Диана Саватева журналистите и СБЖ ще намерят своя лобист за осъществяването на промените. Снежана Тодорова подчерта, че при изготвянето на Закон за медиите не искаме с нещо да бъдат нарушени правата на журналистите и свободата на словото. А това към днешна дата е особено актуално каза Снежана Тодорова, - защото вече сме на 111 място по свобода на словото. Медиите стават все по-евтини за продажба. Изкупуват се със скрито държавно финансиране. Тя подчерта също, че за разлика от европейските страни в България журналистите са най-ниско платени, липсват браншови организации и само в БНР, БНТ и БТА има подписани колективни трудови договори, а такива трябва да има и в другите медии, а не само в обществените, както и че журналистическият труд трябва да бъде втора категория. А според члена на УС на СБЖ и журналист във в. Сега Светослав Терзиев с навлизането на новите технологии продукцията на медиите стана по-евтина и доведе до криза, като особено в България положението е трагично. Той припомни написаното от основателя на СБЖ и голям български журналист Йосиф Хербст, че читателят, давайки своите последни стотинки, за да си купи вестник, гласува за него. А днес обществото не може вече да влияе върху медиите, защото не гласува за тях, като ги купува, а предпочита интернет и поради това се къса връзката между тях.Светослав Терзиев подчерта, че днес всички нива в медии и журналистика са подложени на подмяна. Веднъж това се забелязва при прехвърлянето от един на друг собственик. Подменят се и журналистите с PR, пропаганда и реклама, като по този начин професията ни изчезва, като от различни пропагандни центрове се получават в редакциите материали от анонимни автори. Да не говорим за работните условия. Терзиев наблегна на липсата на клауза на съвестта, която да защитава журналистите. Според него много е важно в колективния трудов договор да се включи и клауза на съвестта. Събудете се, драги колеги, и да си кажем истината - емоционално призова Светослав Терзиев,. Трябва да се преборим, за да я има журналистиката. Не по-малко емоционален в своето изказване беше и журналистът Валери Тодоров , който се спря на ситуацията в електронните медии. Той заяви, че навлизането на частни интереси в обществените медии е тревожно. Бившият шеф на БНР би тревога, че не се знае кой управлява медии като BIT, както и че печатните медии загиват. Цифровизацията също не върви,защото интернет я измества с пълна сила. Тревожен факт според Валери Тодоров е, че стойностната журналистика се измества от риалити форматите . Негативните новини изместват позитивните, подготовката на самите журналисти е слаба, фалшивите новини, това са само част от загубата на доверие и понижаването на статута на професията, е убеден той. Особено емоционална беше изповедта на журналистката Оля ал Ахмед , която сподели пред всички историята си в Стандарт , където тя, репортерът, е герой на написаното. Ал Ахмед разказа за съдбата на журналистите във вестника и как те не са получавали заплати с месеци и са живели в дългове и че единият изход е бил да излязат от вратата на редакцията и да застана на опашка на борсата или да обикалят медиите да си търсят работа, за да не гладуват семействата им. Особено покъртително беше как нейния син й се обажда от Москва, за да й каже, че няма какво да яде. А тя самата благодарение на натрупаните дългове става най-търсеният и опасен човек в държава. Да чакаш да получиш твоите си заслужено заработени пари с месеци и години си е повече от унижаване на журналистическата професия, защото всеки от нас всеки ден иска да бъде себе си, да пише единствено и само истината, а не да се продава и да обслужва нечии интереси. И Оля ал Ахмед, и голямата Велислава Дърева ( нейното емоционално изказване поместваме отделно ) благодариха на СБЖ, защото това е единствената организация, която е заставала в подкрепа, когато те са били в беда. За това, че СБЖ е независим, защото няма външно финансиране, говори главният секретар на СБЖ Иван Върбанов . Той подчерта, че неслучайно слоганът на дискусията е Свободата зависи от нас , което ни подсказва винаги да сме свободни и да не се съобразяваме с нечий натиск, когато трябва да пишем или говорим истината. Иван Върбанов се спря и на проблемите в БНР, като припомни, че СБЖ винаги е бил и ще продължава да защитава правата на журналистите в медията. По-добре е тук, в България да правим своите изследвания и класации, заяви Иван Върбанов по повод появилите се разнопосочни мнения за класацията на Репортери без граници, която ни поставя на 111място. Особено смущаващ факт изнесе журналистката от БНР Дарина Анастасова, че по настояване на ДАНС в радиото са инсталирани много камери. Най-болните проблеми в българската журналистика бяха тема на Иво Инджов , Светлана Божилова , журналистът от Пловдив Георги Найденов , чиято идея за журналистически омбудсман беше приета от всички. Сред говорилите бяха и Диана Саватева , главният редактор на в. Монитор Любомира Будакова и други. Велислава Дърева: Когато собствениците, парите, пишат етичен кодекс, там свобода на словото няма посмъртно За този Етичен кодекс (иде реч за Етичния кодекс, който признават медиите на Пеевски - бел. авт. ), за който става дума, съм писала още когато той беше публикуван. И заглавието му беше Докато истината си обуе ботушите, лъжата обикаля Земята два пъти . В този Етичен кодекс от 2004 г. липсва най-важното словосъчетание, и то е свобода на словото . Няма го, уважаеми колеги! Не фигурира свободата на словото, защото той е написан от корпоративни интереси, което предполага и за Етичния кодекс и на другия издателски съюз, защото когато собствениците, парите, пишат етичен кодекс, там свобода на словото няма посмъртно! Поради което предлагам, понеже сме в сградата на Съюза на българските журналисти, която е свещена, само напомням, че този съюз е създаден от Йосиф Хербст, убит през1925 година, в устава на СБЖ има едно малко приложенийце, нарича се Етични правила . В него, уважаеми колеги, свободата на словото е на второ място. В него има също и един поразителен текст: Интересите на обществото стоят над интересите на собствениците. И второ: Нито един журналист не бива да се съгласява неговите материали да излизат обезобразени! Това са най-важните текстове в българската журналистика. Намерете ми един издател, който да ми каже, че интересите на обществото стоят над неговите лични! Няма такъв! За мен кое е най-важното? Когато стане въпрос за солидарността и за гилдията няма солидарност и гилдия няма. Някога е имало гилдия. И преди 9 септември, и след 9 септември имаше гилдия. Сега няма. Закриват се издания гробовно мълчание от гилдията. Уволняват журналисти на партиди. Журналистите като едни номади се придвижват напред назад из медийното пространство, белким някъде да могат да оживеят. Солидарност нула. От един вестник уволняват 15души, 50 чакат на вратата и питат кога ще ги назначат. Солидарност ли? Такова понятие няма. Затова сме на туй дередже. Георги Найденов спомена за журналистически омбудсман. Говорим за омбудсман на СБЖ,защото най-важна е ролята на СБЖ, тъй като той е творческа и синдикална организация. В САЩ най-голямото страшилище за работодателите не е стачката на работниците, а синдикатите.Това е истината! В България обаче не е така. Мисля, че това е супер отговорна роля за СБЖ, защото журналистиката е много специална работа. Журналистиката не е професия. Журналистиката не е приятно прекарване в кулоарите на парламента или по жълтите павета между НС и МС. Журналистиката дори не е начин на живот. Журналистиката е животът! Снимки Мари Къналян Thu, 03 May 2018 18:01:24 +0300 СБЖ кани да поднесем на 24 май цветя пред паметника на Св. Св. Кирил и Методий http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=39356 СБЖ СБЖ кани на 24 май колеги да участват в тържеството и поднасянето от 11 часа на цветя от името на СБЖ в София пред паметника на Св. Св . Кирил и Методий в градинката пред Народната библиотека Св . Св. Кирил и Методий . Очакваме Ви ! Снежана Тодорова - председател на Управителния съвет на СБЖ Свързани: Снежана Тодорова : На 24 май празнуват всички хора на духа По повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отправи видеопоздравление до колегията Дата : 24.05.2017 Thu, 03 May 2018 18:00:00 +0300 Застрашеният световен мир изисква отговорна и честна журналистика http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38982 СБЖ По повод последното изостряне на обстановката в света и преките заплахи за световния мир председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова заяви следното пред сайта на СБЖ: Няма разумен човек на планетата, който в последните седмици и дни да не е силно обезпокоен за съдбата на световния мир. Шокираща е лекотата и безотговорността, с която лидери на големи ядрени държави прибягват до употреба на военни удари в разрез с най-елементарните норми на международното право, въз основа на хипотетични и не доказани от независими разследвания обвинения към други държави. Подобна ескалация на международното напрежение не сме наблюдавали от десетилетия. Съвсем нов елемент в цялата тази тревожна и изключително опасна обстановка е използването на медии и социални мрежи не само за нагнетяването й, но и като инструмент за производство на претекст за прибягване до санкции и военни действия. В случая с ракетната атака на САЩ, Великобритания и Франция срещу Сирия, извършена на 14 април т.г. без санкция на Съвета за сигурност на ООН, трите нападащи държави обявиха, че предприемат акцията си като наказание заради употреба на химическо оръжие от сирийските правителствени сили в град Дума. Тази употреба бе поднесена пред света като неоспорим факт въз основа само на снимкови и видеоматериали, разпространени чрез соцални мрежи, без извършване на независимо международно разследване на мястото на предполагаемото събитие. Тиражирана от големи световни медии, въпросната версия стига до масовата публика като еднозначно достоверна, без допускане на равностойно представяне на различна гледна точка и на факти, които сочат за възможно друго естество на събитията. Подобна употреба на медиите видяхме и в непосредствено предшествалия сегашната криза около Сирия друг случай - с отравянето в британския град Солсбъри на бившия двоен агент Сергей Скрипал и на дъщеря му Юлия. Провъзгласеното от британските власти отново без извършено пълно и прозрачно разследване еднозначно обвинение, че зад този акт стои Русия, последвано и от антируски санкции, също се разпространи от доминиращите световни медии като единствена истина от последна инстанция, без равностойно отразяване на руската позиция. Подобна открита манипулация на общественото съзнание е напълно неприемлива и напомня други зловещи епохи. Този тип Гьобелсовска пропаганда на сто пъти повторени лъжи и внушения, поднасяни като истина, е удар и по професията ни, и по интелигентността на човечеството, и по съдбата на планетата. А днешните тежки изпитания за световния мир изискват друг тип поведение и на първо място висока отговорност - както от притежаващите огромна мощ световни лидери, така и от не по-малко мощната като сила на въздействие и модерни технологични средства медийна машина. За внасянето на повече разум и баланс в техните действия могат да допринесат отговорните и честни журналисти - онзи решаващ човешки фактор, без който нашата професия не може да съществува. На наше, българско ниво, е добре всички да се вслушаме в държавническия, балансиран и задълбочен анализ на нажежената световна конфронтация, направен от президента Румен Радев при неговата лекция в УНСС на 16 април. Неговите предупреждения за рисковете, на които сега е изложен световния мир, би трябвало да са запалили тревожна червена лампичка пред професионалната и лична отговорност на всеки български журналист, на всеки български политик, на всеки български гражданин. Уви, днес с нова сила за всички нас се изпълва и заветът на легендарния чешки журналист и антифашист Юлиус Фучик, отправен от него преди нацистите да го екзекутират преди 75 години: Хора, обичах ви, бдете! Wed, 18 Apr 2018 14:21:24 +0300 Съветът на Европа прие нови Препоръки за плурализма и прозрачността на медиите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38922 СБЖ Свободата на медиите и плурализмът са ключови последици от правото на свобода на изразяване, гарантирано от член 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Те са от основно значение за функционирането на демократичното общество, тъй като спомагат за осигуряване на достъп до разнообразна информация и възгледи. Това е записано в новоприетите от Съвета на Европа Препоръки. Документът разяснява че отделните лица могат да формират и изразяват своите мнения и да обменят информация и идеи. А прозрачността на собствеността върху медиите може да спомогне за повишаване ефективността на медийния плурализъм чрез привличане на структурите на собственост зад медиите, които могат да повлияят на редакционните политики, на осведомеността на обществените и на регулаторните органи. В много предишни текстове /решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа се подчертаваше значението на медийния плурализъм и прозрачността върху собствеността на медиите за запазване на обществения дебат в демократичните общества. Това всъщност е рамката, която сега е доразвита, с цел справянето с актуалните и нови технологични, финансови, регулаторни и други промени в медийния сектор в Европа. Медиите играят съществена роля в демократичното общество, като разпространяват широко информация, идеи, анализи и мнения в качеството си на обществени наблюдатели. Те предоставят форум за обществен дебат. Традиционните медии продължават да играят тази роля в развиващата се мултимедийна екосистема, но други медии от мултинационални корпорации до неправителствени организации и отделни лица, все повече изпълняват друга роли, четем още в новоприетите Препоръки. Всички тези участници трябва да бъдат отговорни пред обществеността по подходящ начин за ролята, която играят във връзка със свободното разпространение на информация и идеи. Ефективните системи за саморегулиране могат да подобрят както публичната отчетност, така и доверието. Различни видове медии, заедно с различни жанрове или форми на редакционно програмиране допринасят за разнообразие в съдържанието, смятат министрите, изработили документа. Въпреки че съдържанието, фокусирано върху новините и актуалните събития, е от най-голямо значение за насърчаване на информационното общество, други жанрове също са много важни. Примерите включват културно и образователно съдържание и развлекателни програми, както и съдържание, насочено към конкретни слоеве от обществото, като съдържание за отделни области или общини, съдържание, насочено към уязвими или малцинствени групи или хора с увреждания. В съвременната мултимедийна среда онлайн медиите и други интернет платформи дават възможност за достъп до все по-разнообразна информация от различни източници, четем още в Препоръките. Това е начин за предоставяте и използвате на медийното съдържание, създава нови възможности за все по-добро взаимодействие и комуникация и участие в обществения дебат Тази продължаваща еволюция предизвиква загриженост за медийния плурализъм. Интернет-посредниците придобиват все по-голям контрол върху потока, наличността, намирането и достъпността на информация и друго онлайн съдържание. Това може да се отрази на разнообразието от медийни източници, които водят до избора или излагането на информация. Това потвържда техните виждания и мнения, което допълнително се засилва чрез обмен с други съмишленици (това явление е познато като филтърен балон или ехо камера ). Селективното излагане на медийно съдържание и произтичащите от него ограничения могат да доведат до фрагментация и да доведат до поляризирано общество. Такъв персонализиран избор и представяне на медийното съдържание е от особена важност, ако отделните потребители не знаят тези процеси или не ги разбират . В преамбюла към новите препоръки се казва още: Дейностите на посредниците се различават от тези на традиционните медии по отношение на предоставянето на новини. Въпреки това широкият обхват на разпространяваната от тях информация, широката аудитория и потенциалът им за силно насочена реклама допринасят за преминаването на рекламни и маркетингови приходи към интернет. Малък брой собственици или групи от медии могат да придобият позиции със значителна власт, когато могат самостоятелно или съвместно да определят дневния ред на обществения дебат и да повлияят значително или да оформят общественото мнение, като възпроизвеждат същото съдържание във всички платформи, където те присъстват . Тези тенденции също могат да доведат до съкращаване на разходите, загуба на работни места в традиционната журналистика и утвърдени медийни сектори и до риск от финансова зависимост за журналистите и медиите, което в крайна сметка може да доведе до намаляване на многообразието, надеждността и качеството на новините и съдържанието. Необходими са преки оценки на съществуващите подходи към медийния плурализъм, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани със свободата на изразяване, произтичащи от адаптирането на поведението на потребителите, предприятията и другите заинтересовани страни към гореспоменатото развитие. Във връзка с това съществува необходимост от повече сравнителни данни относно използването на онлайн медийно съдържание от страна на физическите лица, за да се получи изчерпателна картина на влиянието на медийния плурализъм върху посредниците в интернет. Наложително е тези промени да бъдат съответно отразени в регулирането на медиите, за да се запази или възстанови целостта на демократичния процес и да се предотврати пристрастност, заблуждаваща информация или прикриване на информацията. Необходими са нови политически и стратегически решения за поддържане на независима и качествена журналистика и за подобряване на достъпа на гражданите до разнообразно съдържание във всички типове и формати на медиите. Необходимо е също така да се обърне внимание на нарастващата загриженост, произтичаща от натиска, оказван върху медиите от политически и икономически интереси, действащи самостоятелно или съгласувано, за да повлияят на общественото мнение или по друг начин да засегнат независимостта на медиите. Крайната и всеобхватна цел на държавните политики в подкрепа на медийния плурализъм трябва да бъде защитата и насърчаването на правото на свобода на изразяване. Независимите и устойчиви обществени медии могат да послужат като противовес на повишената медийна концентрация. По силата на тяхната компетентност, организациите на обществените медии са особено подходящи за справяне с информационните нужди и интереси на всички слоевена обществото. От първостепенно значение е мандатите на обществените медии да включват отговорността за отразяване на политическия плурализъм и насърчаване на осведомеността за различни мнения, по-специално чрез предоставяне на различни групи в обществото - включително културни, езикови, етнически, религиозни, сексуални или други малцинства - с възможност да получават и дават информация, да изразяват себе си и да обменят идеи. В светлината на увеличения обхват на медиите е от изключителна важност хората да развият познавателните, техническите и социалните умения и способности, които ще им позволят ефективен достъп и критичен анализ на медийното съдържани. Така те ще могат да вземат информирани решения кои медии да използват и как да ги използват; да разбират етичните последици от медиите и новите технологии и да комуникират ефективно, се казва още в преамбюла на Препоръките на СЕ. Освен това медийната грамотност допринася за медийния плурализъм и разнообразието чрез намаляване на цифровото разделение; чрез улесняване на вземането на информирани решения, особено по отношение на политическите и обществените дела и търговското съдържание; както и чрез идентифициране и противодействие на невярна или подвеждаща информация и на вредно и незаконно онлайн съдържание. Приемането и ефективното прилагане на регламента относно собствеността върху медиите може да играе важна роля по отношение на медийния плурализъм. Такова регулиране може да повиши прозрачността на собствеността на медиите; тя може да се занимае с въпроси като например кръстосана собственост върху медиите, пряка и непряка собственост върху медиите, ефективен контрол и влияние върху медиите. Тя може също така да допринесе за осигуряването на ефективно и явно разделение между упражняването на политическа власт или влияние и контрола върху медиите или вземането на решения по отношение на медийното съдържание. Прозрачността върху собствеността, организацията и финансирането на медиите помагат да се увеличи отчетността на медиите , се посочва още в Препоръките, приети от министрите на страните-членки на СЕ. Fri, 13 Apr 2018 10:54:07 +0300 Патриарх Неофит честити на СБЖ Великден http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38875 СБЖ Христос Воскресе! Да пребъдваме в непрестанната радост на Христовото Възкресение и да крепнем в неоскъдяващата благост, извираща от празника, с който щедро ни дарява Възкръстналият Господ! Честито Възкресение Христово! Неофит Патриарх Български Пасха Христова 2018 Патриарх Неофит пожелава светли празници и на всички миряни. Sun, 08 Apr 2018 08:01:53 +0300 Никоя „голяма политика” не може да е за сметка на свободата на словото http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38722 СБЖ По повод предстоящата на 26 март във Варна среща ЕС-Турция председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова отново поставя въпроса за съдбата на хвърлените зад решетките в страната си турски журналисти и настоява за тяхното освобождаване. Ето какво каза тя в следното изявление, направено пред сайта на СБЖ: По самата си същност журналистическата професия е най-точният регистратор на пулса на времето. Сложността и напрежението около днешните световни предизвикателства и рискове се разбират може би най-добре в нашата гилдия. Колеги ежедневно рискуват живота си в горещи точки , отразявайки жестоки конфликти. Други предупреждават в коментари и анализи за взаимовръзки и отговорности, които много политици не успяват или не искат да осъзнаят. Но дори в драматични времена като днешните, когато всички сме разтревожени за световния мир и за националната ни сигурност, голямата политика не може да се прави за сметка на основополагащи демократични ценности. Една от най-важните сред тях е свободата на словото. Разбираме напълно за колко трудни и важни теми ще трябва да се търсят умели дипломатически решения на предстоящата на 26 март във Варна среща ЕС-Турция, за която ще пристигне и президентът Реджеп Ердоган. Но в Съюза на българските журналисти сме категорични, че сред тези теми е недопустимо да липсва твърдото настояване пред турския държавен глава за освобождаване на намиращите се в затвора турски журналисти и за стриктно спазване на принципа на свободата на словото. СБЖ многократно досега е настоявал за същото и ние за пореден път потвърждаваме тази наша позиция. Съюзът ни е активен участник и във всички инициативи в защита на турските журналисти, предприемани от Международната и от Европейската федерации на журналистите, в които членуваме. Категорично настояваме на срещата във Варна искането за свобода за турските журналисти да бъде отправено към президента Реджеп Ердоган от премиера Бойко Борисов! Бяха разпространени информации, че българския министър-председател е поел ангажимент да разговаря с турския президент за задържани в Турция гръцки войници. Всяко посредничество за решаване на хуманитарен или дипломатически казус, разбира се, е похвално. Но не по-малко наложително е пред държавния глава на Турция да бъде поставен ребром и въпросът за освобождаването на хвърлените зад решетките турски журналисти и за спазване на свободата на словото. Недопустимо е тази тема да бъде пропусната от председателстващата в момента Съвета на ЕС България. СБЖ подкрепя и ще подкрепя всички инициативи в подкрепа на турските журналисти и на свободата на словото в Турция, включително и инициативата на АЕЖ-България за издаване на символични баджове за отразяване на срещата във Варна за 95 турски журналисти, намиращи се в затвора. Журналистическата солидарност е голяма сила и нека това проличи и от българска земя! Занимаващите се с голяма политика по всякакви начини трябва да бъдат принудени да се ангажират по-активно и по-принципно със защитата на свободата на словото и в Турция, и навсякъде по света. СБЖ винаги ще издига високо глас против всякакви посегателства срещу тази основополагаща демократична ценност. Fri, 23 Mar 2018 19:10:03 +0200