Съюз на българските журналисти - Съюзен живот СБЖ RSS Новини http://www.sbj-bg.eu bg http://www.sbj-bg.eu/sbj_rss.gif Съюз на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu Tue, 18 Dec 2018 19:50:46 +0200 SBJ RSS Generator ©2010 sbj-bg.eu Решения на Общото събрание на СБЖ, състояло се на 10 ноември 2018 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=41059 СБЖ Съгласно устава кворумът се изчислява 50 + 1. Има 91 избрани делегати, които са потвърдени с протокол на Комисията по организационни въпроси. Делегатите са избрани съобразно изискванията на устава на Съюза на българските журналисти. В момента на откриването на ОС на СБЖ присъстват 65 делегати. Има необходимия кворум, за да бъде открито събранието, регистрацията продължава. За преброители бяха избрани Адриана Киселинчева, Владимир Остоич, Лилия Годинчева, Елена Митева. След 14 часа Елена Митева бе заменена от Петя Пейчева. Съгласно устава на СБЖ бяха избрани председатели и секретари на двете заседания на ОС, както следва: 1. За председателстващ на първото заседание - Росинка Проданова, делегат от Благоевград, а секретар Екатерина Кючукова, делегат от Пловдив. За предложението гласуват 72 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно. 2. За председателстващ на второто заседание доц. Георги Калагларски, делегат от Варна, а за секретар Тодор Попов, делегат от гр. Самоков, в. Приятел . За предложението гласуват 72 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно. Бе предложено да има 2 заседания: едното - да бъде преди обяд, а другото след обедната почивка, която да се проведе от 12:30 ч. до 13:00 ч. Общото събрание премина при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2017 година 2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджета за 2017 година и приемане на бюджета за 2018 година 3. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти 4. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика 5. Дискусия по отчетите и изказвания 6. Приемане на бюджета за 2018 година 7. Предложение на Комисията по журналистическа етика към Общото събрание да обсъди и да приеме решение относно членството на лица, които с действията си оронват престижа на Съюза на българските журналисти 8. Разни Дневният ред е подготвен от Управителния съвет на съюза и е публикуван. В срок е изпратен на всички делегати. Промени в дневния ред включване на нови точки, не могат да се правят. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА СБЖ Председателстващата на първото заседание - Росинка Проданова, предложи регламентът за изказванията да бъде до 3 минути. Росинка Проданова предложи да бъдат чути всички отчети, а след това да бъде проведена дискусия по представените доклади и след това гласуване. Председателят на Контролния съвет Венка Ризова, предложи поради отсъствието на госпожа Снежана Тодорова членовете на Управителния съвет и председатели на комисии да отговарят на поставени въпроси в рамките на до 10 минути. За предложенията гласуват 68 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложенията се приемат единодушно. По точка 1 По т.1 от дневния ред Иван Върбанов Главен секретар на СБЖ, представи отчета на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2017 година, изготвен от г-жа Снежана Тодорова Председател на УС на СБЖ. По точка 2 По т. 2 бе дадена думата на Росица Пантева Главен счетоводител на СБЖ, за да запознае делегатите на ОС на СБЖ с изпълнението на финансовия отчет за 2017 година. Г-жа Пантева представи и проекта за бюджет за 2018 година. Делегатите бяха информирани, че материалите данните на бюджета и разяснителните бележки - са размножени и на разположение на всички членове на СБЖ преди провеждането на ОС на СБЖ в отделите Деловодство и Организационен . На делегатите бе предоставена и подготвената справка в табличен вид от г-жа Р.Пантева: отчет на бюджет 2017 и проект на бюджет 2018 г. По точка 3 Венка Ризова председател на Контролния съвет (КС) на Съюза на българските журналисти, представи пред делегатите на ОС на СБЖ отчетния доклад за дейността на КС за периода октомври 2017 ноември 2018 година. По точка 4 Мария Нецова председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ, представи отчета за дейността на комисията пред делегатите на ОС на СБЖ за периода юни 2017 година 10 ноември 2018 година. По точка 5 Бе дадено начало на дискусия по отчетите и изказвания на делегатите по огласените документи по т.1, т.2, т.3, т.4. Изказвания по ресори направиха и членовете на УС на СБЖ: Светослав Терзиев, Розита Попова, Емил Розов. Делегатите бяха поканени да депозират своите писмени искания за изказване при ръководството на събранието. Първото заседание бе закрито в 12,32 часа. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА СБЖ Второто заседание се председателства от доц. Георги Калагларски, а секретар е Тодор Попов. Бе направена проверка на кворума. Установено е, че в залата присъстват 50 души. Второто заседание на ОС на СБЖ има кворум и продължи работа, съгласно дневния ред. Делегатите решиха изказванията и дискусията да бъдат прекратени до 14 часа. За предложението гласуват 41 души. Предложения в изказвания на делегати: Славяна Манолова предлага да бъдат подготвени промени в Устава, които да бъдат приети на ОС, след като приключат съдебните дела по искове на членове на СБЖ срещу решенията на ОС на СБЖ от 14-15 март 2015 г. Георги Найденов предлага да бъде създадена институция Журналистически омбудсман. Предлага да се създаде комисия Журналистическо трудово аташе . Всички членове на ръководни органи да подпишат клетвени декларации за лоялност. Да се изготви нов устав на СБЖ. Милен Гетов предлага да се подновят активните разговори и диалог с Вежди Рашидов и членовете на Комисията по културата и медии в 44-ото НС. Да се помисли за статута на журналистите на свободна практика. Да се подобри комуникацията между комисиите, УС и членовете на Съюза. Екатерина Кючукова предлага стенографските протоколи от заседанията на УС на СБЖ да бъдат достъпни и публични. Предлага в Стопанската комисия да се включат архитект и строителен инженер - експерти, с опит и компетенции в експертизата за строително-ремонтни дейности. Дарина Анастасова предлага в бюджета за 2019 година да залегне сума, която да е свързана с творческата дейност на Съюза на българските журналисти по направление: осъществяване и провеждане на ежегодни срещи на председателите на дружествата с Управителния съвет. Да се помисли за провеждане на творчески срещи с млади колеги и обучителни семинари по синдикални теми. Краси Титянова предлага УС на СБЖ да поднови настояванията си пред Народното събрание за преизчисляване на пенсиите на журналисти, които са пенсионирани до 2000 година. Настоява журналистическият труд да бъде втора категория труд. Милен Гетов предлага всички предложение и препоръки да бъдат входирани в секретариата на СБЖ и предадени на вниманието на ръководството на СБЖ. Георги Узунов предлага в началото на 2019 годината да бъде представена информация за изпълнение на бюджет 2018 и проектна рамка на бюджет 2019 година. На поставени въпроси по време на дискусията отговарят: Иван Върбанов Главен секретар на СБЖ, и членовете на УС на СБЖ Васил Сотиров, Борислав Костурков, Георги Калагларски, Емил Розов, Велиана Христова. Ивайло Диманов представи дейността на Комисията по проесионално-творческите въпроси. Росица Пантева Главен счетоводител на СБЖ, дава разяснения по данните от бюджет 2017 и проекта на бюджет 2018 г. В 14.05 ч. бяха прекратени изказванията и дискусията. Бе извършена проверка на кворума. Извърши се преброяване, което установи, че в залата присъстват 57 делегати. Пристъпи се към гласуване по представените документи по т.1, т.2, т.3, т.4, т.6 от дневния ред. РЕШЕНИЯ: 1. ОС на СБЖ приема отчетния доклад на Управителния съвет. За предложението гласуват 56 души. Въздържали се един. Против - няма. Предложението се приема. 2. ОС на СБЖ приема отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година, направен от г-жа Росица Пантева - главен счетоводител на Съюза на българските журналисти. За предложението гласуват 52-ма души. Въздържали се 4-ма души. Против 2-ма. Предложението се приема. 3. ОС на СБЖ приема отчета на Контролния съвет, прочетен от Венка Ризова председател на КС. За предложението гласуват 46 души. Въздържали се 8 души. Против двама души. Предложението се приема. 4. ОС на СБЖ приема отчета на Комисията по журналистическа етика, прочетен от госпожа Мария Нецова председател на Комисията. За предложението гласуват 50 души. Въздържали се двама души. Против един. Предложението се приема. По точка 6 ОС на СБЖ приема предложения бюджет за 2018 година, изготвен от госпожа Росица Пантева главен счетоводител на Съюза на българските журналисти. За предложението гласуват 42 - ма души. Въздържали се 9 души. Против 3-ма души. Предложението се приема. По точка 7 7.1. Мария Нецова представи становището на Комисията по журналистическа етика относно членството на колеги, предявили съдебни искове срещу решения на Общото събрание на СБЖ от 14 и 15 март 2015 година. Комисията предалага да не бъдат налагани дисциплинарни наказания. Предлага на Общото събрание на СБЖ да изрази моралното си неодобрение по отношение на поведението на колегите, предявили съдебни искове срещу решения на Общото събрание на СБЖ от 14 и 15 март 2015 година, за неверността на фактите и твърденията, с които са аргументирали исковете си; за умишленото прибягване до процедурни хватки, за да затруднят дейността на организацията ни, за която, както твърдят, милеят. За предложението гласуват 18 души. Въздържали се 20 души. Против 10 души. Предложението не се приема. 7.2. Светослав Терзиев предлага да се огласяват решенията на съда относно заведените от колеги дела. Това огласяване да се направи на сайта на Съюза на българските журналисти. За предложението гласуват 31 души. Въздържали се 10 души. Против 2-ма. Предложението се приема . По точка 8 Председателстващият заседанието Георги Калагларски обобщи, че по време на изказванията, в рамките на дискусията, са направени 16 предложения. На много от предложенията и повдигнатите въпроси са били дадени отговори от Главния секретар на СБЖ и от членовете на УС на СБЖ - в качеството им и на председатели на ресорните комисии. Калагларски приканва всички предложения да бъдат депозирани в Секретариата на СБЖ на вниманието на ръководството на Съюза. Бе направена проверка на кворума. Розита Попова констатира, че кворумът намалява, и предлага всички предложения да бъдат качени на сайта. Установено е, че в залата има 36 делегати. Катя Кючукова предлага в началото на следващото Общо събрание да бъдат подложени на гласувани предложенията, направени от делегатите на това ОС на СБЖ, като се отчете, че по тях не са се произнесли делегатите поради липсата на кворум. Предложенията да се обсъдят и в Комисиите и Управителния съвет. /Общото събрание беше закрито в 17,00 часа./ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: /Росинка Проданова/ /Георги Калагларски/ СЕКРЕТАРИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: ... Sun, 11 Nov 2018 10:14:49 +0200 Комисията по организационните въпроси към СБЖ прие на 4 октомври 2018 г. 61 нови членове http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40626 СБЖ ОТ ЖД № 4 ИЗДАНИЯ НА ,,МЕДИА ХОЛДИНГ , СОФИЯ МАРИЕЛА ХОСЕ-АНТОНИО ОРТЕГА (НОРДЕЛ) ОТ ЖД № 7 В. ,,ЗЕМЯ , СОФИЯ МАЯ ПЛАМЕНОВА КОВАЧЕВА ОТ ЖД № 11 БНТ, АКТУАЛНИ И ПУБЛИЦИСТИЧНИ ПРОГРАМИ , СОФИЯ АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА ЗАШЕВА ВАЛЕНТИН ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ КРИСТИНА ЧАВДАРОВА МОМЧИЛОВА ОТ ЖД № 14 БНР, ПРОГРАМА ,,ХОРИЗОНТ , СОФИЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА ЛОЗИНА ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА ЗОРНИЦА МЕТОДИЕВА БЛИЗНАШКА ВИРГИНИЯ ВЪРБАНОВА САВОВА ИВЕЛИНА ЮРИЕВА ГЕОРГИЕВА ПЕТЯ ХРИСТОВА ГАНЧОВСКА ОТ ЖД № 15 БНР, ПРОГРАМА ,,ХРИСТО БОТЕВ , СОФИЯ ЯНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА ОТ ЖД № 16 БНР, РАДИО ,,БЪЛГАРИЯ , СОФИЯ АГАПИ АЛЕКСАНДРУ АСПРИДУ-ЙОРДАНОВА ШЕВКИЕ ОСМАН ЧАКЪР-НИХАТОВА ОТ ЖД № 26 СБОРНО, СОФИЯ ИЛИЯ ТЕМЕЛКОВ ТЕМЕЛКОВ СИЛВИЯ ДИМИТРОВА НАУМОВА ОТ ЖД № 35 ,,ЖЕНСКО ЦАРСТВО (бивше), СОФИЯ АЛИНА НАЙДЕНОВА ГЕОРГИЕВА ЛЮЛИН АЛЕКСАНДРОВ РИЗОВ ОТ ЖД № 44 СБОРНО, СОФИЯ ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЪРКОВА ЮДМИЛ ИВАНОВ СТАЙКОВ НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ИВАНОВ ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА КУЮМДЖИЕВА ПЕТЪР ТОДОРОВ БАКАЛОВ ОТ ЖД № 45 ,,ПИСАТЕЛ , СОФИЯ ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ЖД № 48 БНТ, СОФИЯ МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА ОТ ЖД № 50 ДЖСП, СОФИЯ МИНА СВЕТЛИНОВА НЕЙНСКА ОТ ЖД № 54 ,,ПЕТЪР МОРОЗОВ , СОФИЯ ЮЛИАН ТОШКОВ ТОДОРОВ ОТ ЖД № 58 ,,МЕРИДИАНИ , СОФИЯ АЛИНА АСПАРУХОВА КАРАХАНОВА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЛУКОВ ОТ ЖД № 63 СП. ,,ЧЕРНО И БЯЛО , СОФИЯ ГАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА ОТ ЖД № 64 ИК ,,АТЛАНТИДА , СОФИЯ НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ВИДЕВ ОТ ЖД № 65 ,,МЕДИИТЕ НА 21 ВЕК , СОФИЯ ЮЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА ОТ ЖД № 72 ,,ОЛИМПИЙСКИ ХОРИЗОНТИ , СОФИЯ БИЛЯНА КРИСТИЯНОВА РАЙКОВА КОВАЧЕВ ОТ ЖД № 78 БНР, ,,МУЗИКА , СОФИЯ ИВА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА МИНКОВА КРЕМЕНА ИВАНОВА ПРЪВЧЕВА МАРИЯ ВЪЛЧАНОВА ВЪЛЧАНОВА РАЛИЦА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА ЮЛИЯ ИЛИЕВА КАВРОШИЛОВА ГАТДЕРОВА ОТ ЖД № 85 ARS LIBERA, СОФИЯ ГАЛИНА СТОЯНОВА МИНЕВА ЛУКАНОВА МАРТА РОС МОНТАНЯ ОТ ЖД № 88 ВОЕННИ ЖУРНАЛИСТИ, СОФИЯ ТОДОР ПЕТКОВ КЕРИН ОТ ЖД № 90 ,,НИКОЛАЙ БОЗЕВ , СОФИЯ ДИАНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА ОТ ЖД № 91 ,,ЛЮБОСЛОВИЕ , СОФИЯ АНТОАН ВАСИЛЕВ БОЖИНОВ ОТ ЖД № 99 СБОРНО, СОФИЯ СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ ЯСЕН КРАСИМИРОВ БОСЕВ ОТ ЖД № 102 ,,ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА , СОФИЯ ДИНКА ЗАРКОВА ХРИСТОВА-ИГНАТОВА НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КЪНЧЕВ СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ПОНЕВА-КОСТОВА ОТ ЖД № 111 В. ,,24 ЧАСА , СОФИЯ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ОТ ЖД № 115 КЛУБ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖУРНАЛИСТ, СОФИЯ СИЛВА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА ОТ ЖД № 3 ,,ПЕЧАТ , ВАРНА ХВАН ДЖОНГ ДЖЕЙМС КАНГ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ ОТ ЖД № 4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДАНИЕЛ ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ ОТ ЖД № 25 ХАСКОВО ВАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА ЖИВКО ЖЕЧЕВ ТЕНЕВ ОТ ЖД № 38 РАДИО ШУМЕН ДИАНА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА ПЕТРОМИЛ ИВАНОВ КУЛЕВ ОТ ЖД № 47 - ,,ЕВРОПРЕС , ПЛОВДИВ АНГЕЛ СЛАВЧЕВ СОТИРОВ АТАНАС ХРИСТОЗОВ МАНАХИЛОВ ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЕНИСЕНКО ЗЕФИР АТАНАСОВ ХРИСТОВ С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО ОТ ЖД № 13 БНТ, ОПЕРАТОРИ И РЕЖИСЬОРИ, СОФИЯ ИВАН СИМЕОНОВ ОБРЕЙКОВ ОТ ЖД № 44 СБОРНО, СОФИЯ ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ ОТ ЖД № 104 БНТ, ,, ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ , СОФИЯ РУМЕН ХРИСТОВ ШОМОВ ОТ ЖД № 119 БНР ТОДОР ЦОНЕВ ДИМОВ ОТ ЖД № 25 ХАСКОВО СЛАВЕЙКО АНДОНОВ АНДОНОВ ЗАКРИТИ ДРУЖЕСТВА : Поради неплащане на членски внос ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО № 29 КАЗАНЛЪК (за 2017 и 2018 г.) ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО № 5 ,,ОСИТЕ , СОФИЯ (за 2017 и 2018 г.) ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО № 95 БАН ,,ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ , СОФИЯ (за 2016, 2017 и 2018 г.) Поради намаляване на броя на членовете под 5 човека ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО № 26 ШУМЕН ,,ПЕЧАТ Thu, 04 Oct 2018 19:02:51 +0300 Протокол от заседание на 4 октомври 2018 г. на Комисията по организационните въпроси към СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=40625 СБЖ 1. Утвърждаване на делегати за Общото събрание на СБЖ, обявено за 10 ноември 2018 г., избрани на събранията на дружествата; 2. Утвърждаване на кандидатите за членове на СБЖ и на колеги, пожелали да възстановят членството си в СБЖ; 3. Организационни въпроси. Присъстваха Розита Попова, Валентин Колев, Веселин Константинов, Мариана Мандичева, Росинка Проданова. По първа точка , Комисията по организационните въпроси разгледа протоколите за избор на делегати за Общото събрание на СБЖ на 10 ноември 2018 г . Комисията утвърди делегатите , предложени в протоколите от съответните дружества , представени в СБЖ до 17.30 ч . на 1 октомври 2018 г . ( срокът , определен в поканата за Общото събрание , разпратена до дружествата ). Списъкът им е неразделна част от този протокол . По втора точка , Комисията по организационните въпроси провери редовността на постъпилите документи на кандидатите за членове на СБЖ и на колеги , пожелали да възстановят членството си в СБЖ . Комисията утвърждава без забележки постъпилите 61 кандидатури за членство в СБЖ . Възстановява предложените от дружествата 5 ( петима ) колеги , като членове на СБЖ . Списъкът им е неразделна част от този протокол . По трета точка , Комисията по организационните въпроси закрива дружества на СБЖ поради неплащане на членски внос : ЖД №29 Казанлък (2017 г . и 2018 г .); ЖД №5 Осите , София , (2017 г . и 2018 г .); ЖД №95 БАН , Проф . Марин Дринов , София (2016 г ., 2017 г . и 2018 г .); Поради намаляване на броя на членовете под пет човека , закрива Журналистическо дружество №26 Шумен Печат . Комисия по организационните въпроси: Председател: ........................... /Р. Попова/ Членове: .. .. .. /В. Колев/ /В. Константинов/ .. /М. Мандичева/ /Р. Проданова/ София, 4 октомври 2018 г. Thu, 04 Oct 2018 18:46:40 +0300 СБЖ прие на 20 март 2018 г. 27 нови членове и възстанови 6 предишни http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=38693 СБЖ Новоприетите членове в СБЖ са: ОТ ЖД № 4 ИЗДАНИЯ НА ,,МЕДИА ХОЛДИНГ , СОФИЯ РУМЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА СВЕТОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ПИНТЕВ ОТ ЖД № 12 БНТ, КУЛТУРНИ И МУЗИКАЛНИ ПРОГРАМИ, СОФИЯ 3. ДАНИЕЛА КОЛЕВА ДИМИТРОВА ОТ ЖД № 13 БНТ, ОПЕРАТОРИ, СОФИЯ 4. КРАСИМИР ПАНЕВ СТОИЧКОВ ОТ ЖД № 15 БНР, ПРОГРАМА ,,ХРИСТО БОТЕВ , СОФИЯ 5. ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА МИРЧЕВА 6. ОЛЯ СТОЯНОВА ДЖАКОВА ОТ ЖД № 23 В. ,,СТЪРШЕЛ , СОФИЯ 7. АНТОНИЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ ОТ ЖД № 46 В. ,,БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕР , СОФИЯ 8. ЛИДИЯ АСЕНОВА ДАСКАЛОВА 9. ИРИНА ИЛИЯНОВА ВОЛОДЦЕНКО ОТ ЖД № 50 ДЖСП, СОФИЯ 10. ЛЮДМИЛА ИВАНОВА МАРТАЛЕР 11. ТОМИНА РУМЕНОВА ГАЛИБОВА ОТ ЖД № 58 ,,МЕРИДИАНИ , СОФИЯ 12. ВАСИЛИОС НИКИФОРОС КОНСТАНТИНОС 13. КАЛИЧКА СТОЯНОВА АНДРЕЕВИЧ ОТ ЖД № 60 БНТ, СОФИЯ 14. АНЕТА НИКОЛОВА ДЕШОВА ОТ ЖД № 64 ИК ,,АТЛАНТИДА , СОФИЯ 15. ДИАНА СТЕФЧОВА МИНЧЕВА-ЙОРДАНОВА 16. ЛИДИЯ РАЙКОВА СТАНЧЕВА ОТ ЖД № 75 БНТ, НОВИНИ, СОФИЯ 17. ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ ХРИСТОВСКИ 18. ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА ОТ ЖД № 86 БНТ, ,,КИНОСВЯТ , СОФИЯ 19. БОГДАН БОЙКОВ ИЛИЕВ 20. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ПИРИНЧИЕВА 21. МАРИЯ ИВАНОВА ГЕРГОВА ОТ ЖД № 88 ВОЕННИ ЖУРНАЛИСТИ, СОФИЯ 22. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ШОПОВ ОТ ЖД № 106 ,,СУПЕР 7 , СОФИЯ 23. ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА БОЖИНОВА-НОВАКОВА ОТ ЖД № 3 ,,ПЕЧАТ , ВАРНА 24. ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА-ЗАНГЕЛМИ 25. ХРИСТО НИКОЛОВ КАФТАНДЖИЕВ ОТ ЖД № 5 ВИДИН 26. ЛИЛИЯ ВЪЛКОВА ПАНАЙОТОВА 27. ЦВЕТЕЛИН ПЪРВАНОВ ТОДОРОВ Възстановено бе членството на следните колеги: ОТ ЖД № 4 ИЗДАНИЯ НА ,,МЕДИА ХОЛДИНГ , СОФИЯ АНЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА АСЕНОВА КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТОИЧКОВА ОТ ЖД № 12 БНТ, КУЛТУРНИ И МУЗИКАЛНИ ПРОГРАМИ, СОФИЯ 3. СИЛВА БОЯНОВА ХРИСТОВА ОТ ЖД № 50 ДЖСП, СОФИЯ 4. ХРИСТО ГИНЕВ ЧИЛИНГИРОВ 5. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ТОДОРОВ ОТ ЖД № 58 ,,МЕРИДИАНИ , СОФИЯ 6. МАРИАНА ИВАНОВА КЛИМЕНТИЕВА Tue, 20 Mar 2018 18:50:05 +0200 СБЖ приема 26 нови членове и възстановява 9 предишни http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37457 СБЖ На заседанието присъстваха Розита Попова, Веселин Константинов, Росинка Проданова, Мариана Мандичева, като по уважителни причини отсъства Валентин Колев. НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ЖД № 14 ПРОГРАМА ,,ХОРИЗОНТ , БНР, СОФИЯ БОРИСЛАВ ПАВЛОВ НИНОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА САВЕЛИНА СТОЯНОВА САВОВА ОТ ЖД № 15 ПРОГРАМА ,,ХРИСТО БОТЕВ , БНР, СОФИЯ ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ВЕЛИЧКОВ МАРТИНА БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА ТАНЯ КРАСИМИР ДИМОВА ОТ ЖД № 18 В. ,,ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ , СОФИЯ ДЕСИСЛАВА БОЙЧОВА ГРУЕВА-КАРАМИТЕВА ОТ ЖД № 45 ,,ПИСАТЕЛ , СОФИЯ ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА КАЗАКОВА ТЕОДОРА ПЕТКОВА ПЕТЕВА ОТ ЖД № 64 ИК ,,АТЛАНТИДА , СОФИЯ ЕМИЛИЯ МИТРОФАНОВА ЦЕНОВА МАРТИНА СЕРГЕЕВА РАЙЧИНОВА БОРИСЛАВ КИРИЛОВ КИРЧЕВ ИВАН ГЕРАСИМОВ ПЕТРИНСКИ ОТ ЖД № 83 В. ,,ЛИЧНА ДРАМА , СОФИЯ НАДЕЖДА ПЕТЕВА ПЕТРОВА ОТ ЖД № 104 БНТ, СОФИЯ ГАЛИНА ДЕЛЧЕВА ЛУЛЧЕВА-КРАЙЧОВСКА ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА ЕЛИЦА ЛЮБЕНОВА КЪНЧЕВА ВИДА ПАВЛИНОВА ДЕЛЧЕВА ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ОТ ЖД № 112 В. ,,ТРЕТА ВЪЗРАСТ , СОФИЯ ДИАНА СТОИЛОВА СУКМАНДЖИЕВА ОТ ЖД № 115 НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ИЗДАНИЯ, СОФИЯ ПАУЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА РОСИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА ОТ ЖД № 119 БНР, СОФИЯ ИРЕНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА ОТ ЖД № 19 СТАРА ЗАГОРА БЛАГОВЕСТ ГАНЧЕВ ИЛИЕВ НИКОЛИНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО ОТ ЖД № 6 ,,В. БЪЛГАРСКА АРМИЯ , СОФИЯ РОСИЦА ЦОНЕВА ЦОНЕВА НОРА СЪБЕВА ПИПЕРЕВСКА ОТ ЖД № 45 ,,ПИСАТЕЛ , СОФИЯ ТОТКО НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ ОТ ЖД № 50 ЖУРНАЛИСТИ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА, СОФИЯ СТЕФАН ДИМИТРОВ МИТОВСКИ ОТ ЖД № 64 ИК ,,АТЛАНТИДА , СОФИЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА ОТ ЖД № 88 ВОЕННИ ЖУРНАЛИСТИ, СОФИЯ МИРОСЛАВ БОРИСОВ БОЖКОВ ОТ ЖД № 91 ,,ЛЮБОСЛОВИЕ , СОФИЯ СВЕТЛА ИВАНОВА МУСАКОВА ОТ ЖД № 104 БНТ, СОФИЯ ПЕТЯ ХРИСТОВА ТЕТЕВЕНСКА ОТ ЖД № 6 ,,ВРАТИЦА , ВРАЦА ВАСИЛ ЧАВДАРОВ ВАСИЛЕВ През тази година Комисията е утвърдила 107 новоприети членове в СБЖ и е възстановила членството на 25. Wed, 15 Nov 2017 14:47:52 +0200 Решения на Общото събрание на СБЖ, състояло се на 28 окт. 2017 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=37398 СБЖ Към момента на откриването на ОС на СБЖ общият брой на регистрираните делегати е 110, които са избрани по споменатите в Устава на СБЖ правила от своите дружества. От всички избрани 115 делегати от събранията на дружествата присъстват 110 делегати. Има кворум, регистрацията продължава и след откриването на ОС. За преброители бяха избрани Николай Пиперов, Николай Мирчев и Янина Богданова - делегати на Общото събрание на СБЖ. Съгласно устава ОС избра председателстващи и секретари на заседанията. Бе предложено да има две работни заседания: едното - да бъде преди обяд, а другото след обедната почивка, която да се проведе от 12:30 ч. до 13:00 ч. За председателстващ на първото заседание бе избрана Росинка Проданова делегат от дружеството на Радио Благоевград, а за секретар - Екатерина Кючукова от Пловдив. - Колеги, имате ли друго предложение за ръководство на първото заседание на общото ни събрание? Няма. За предложението гласуват 110 души. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно. За председателстващ на второто заседание бе избран Георги Калагларски делегат от Варна, и за секретар Пенка Чернева делегат от София. За предложението гласуват 109 делегати. Въздържали се един. Против - няма. Предложението се приема. ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане на финансовото на Съюза на българските журналисти и приемане на конкретни решения 2. Обсъждане и приемане на дългосрочна стратегия за управление на имотите на Съюза на българските журналисти 3. Обсъждане и вземане на решение за обособяване на нов поземлен имот и за неговата продажба от парцел, собственост на Съюза на българските журналисти град Банкя, квартал 58-А, с площ от 500 квадратни метра, който е с лице на улица Максим Горки , съгласно направеното мотивирано предложение и обяснителна записка от 6 юни 2017 г., изработена от фирма ГЕОКАД 93 ЕООД при предложена продажна цена 85 000 евро или съответно 170 евро кв. метър предложение от купувачите Михаил Георгиев Милев и Борис Милер от 6 юни 2017 г. 4. Разни Дневният ред е подготвен от Управителния съвет на съюза и е публикуван. В срок е изпратен на всички делегати. Промени в дневния ред включване на нови точки, не могат да се правят. Венка Ризова предлага дискусията по точка 1, точка 2 и точка 3 да бъде обща. За предложението гласуват 83 делегати. Предложението продължителността на изказванията да бъде до 3 минути, се приема. Гласуване: За предложението гласуват 81 души. Въздържали се - няма. Против - 8 души. Предложението - продължителността на изказванията да бъде до 5 минути, бе подложено на гласуване. За приемане на предложението гласуват 5 души. Предложението не се приема. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ По точка 1 1.1.По т.1 от дневния ред делегатите на ОС на СБЖ се запознаха с отчет за изпълнение на бюджета на СБЖ към 30 септември 2017 г., изготвен и представен от Росица Пантева Главен счетоводител на СБЖ. 1.2.Снежана Тодорова председател на УС на СБЖ изнесе доклад за състоянието на Съюза, оперативните дейности, състоянието на съдебните дела, други дейности. По точка 2 2.1. Емил Розов председател на Стопанската комисия на СБЖ, запозна делегатите с предприетите действия и варианти за управление на творческите бази на СБЖ. 2.2. Георги Калагларски член на Стопанската комисия на СБЖ, направи анализ на състоянието на МДЖ-Варна и изрази становище за начина на менажирането на базата. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ: ( Начало- 13,20 часа) Ръководство на второто заседание на общото събрание: Георги Калагларски председателстващ, Пенка Чернева секретар. Делегатите отдадоха почит с едноминутно мълчание и ставане на крака към починалите журналисти. Делегатите изслушаха адвокат Георги Добрев по предоставяната правна защита за делата, водени срещу и от името на СБЖ. Бе направена проверка на кворума. Установено бе, че в залата присъстват 95 делегати. Второто заседание на ОС на СБЖ има кворум и може да пристъпи към гласуване по дневния ред. По точка 3 3.1. Валентин Колев член на Управителния съвет и на Стопанската комисия, и председател на Комисията по Информационно-издателската дейност и Връзки с обществеността на СБЖ, предлага поименно гласуване от делегатите на ОС на СБЖ по точка 3. Вотът е както следва: За предложението гласуват 31 делегати. Против гласуват 52-ма делегати. Въздържали се трима делегати. Предложението е отхвърлено . 3.2. Общото събрание на Съюза на българските журналисти НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъдат продадени 250 квадратни метра от парцел, собственост на Съюза на българските журналисти град Банкя, квартал 58-А, с лице на ул. Максим Горки съгласно приложената скица-предложение за изменение на кадастралната карта и регистъра, изработена от фирма ГЕОКАД 93 ЕООД, и инденфикатор 02659.2195.2624, на купувача Михаил Георгиев Милев при цена от 170 /сто и седемдесет/ евро за квадратен метър или общо 42 500 евро, платим в български лева, равняващи се на 83 122,88 лева по курс, фиксиран от Българската народна банка. Гласуването на предложението СБЖ да осъществи продажба на 250 квадратни метра от имота на Съюза в Банкя е, както следва: За предложението за продажбата гласуват 12 делегати. Против гласуват 65 делегати. Въздържали се петима. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБА НЕ СЕ ПРИЕМА . По точка 4 4.1. Снежана Тодорова председател на УС на СБЖ, запозна делегатите с покана от Съвета на европейската научна и културна общност. 4.2.Делегатите бяха информирани и за писмо на Министерството на културата до СБЖ чрез което се дава възможност до 1 декември т.г. да бъдат заявени планирани културни събития и изяви - фестивали, конкурси, чествания, която да включва културни събития с международно участие, културни прояви с национално значение, чествания на кръгли годишнини, на вниманието на г-н Георги Владимиров до 1 декември 2017 г., за да бъдат включени в културния календар на министерството. 4.3. Във връзка с честването на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност Снежана Тодорова обясни, че СБЖ има план-програма и постигната договореност за медийно отразяване на всички инициативи, включително и по регионите. Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 16,05 часа. Sun, 29 Oct 2017 10:48:27 +0200 115 делегати ще участват в Общото събрание на СБЖ на 28 октомври 2017 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36911 СБЖ Комисията по организационните въпроси се събра, за да провери редовността на постъпилите от журналистическите дружества протоколи за избор на делегати на Общото събрание на СБЖ, което ще се проведе на 28 октомври 2017 година, и съответствието им с изискванията, упоменати в писмата до председателите на дружествата представителство според Устава на СБЖ, отчетен членски внос и информация за проведените събрания. Комисията установи: 1. Постъпили са 84 (осемдесет и четири) протокола, с които от дружествата са избрани 115 редовни делегати и 61 резервни делегати на Общото събрание на СБЖ. 2. Представените протоколи отговарят на изискванията, упоменати в писмата до председателите на дружествата. 3. Комисията утвърждава предложените 115 (сто и петнадесет) редовни делегати и 61 (шестдесет и един) резервни делегати на ОС на СБЖ на 28 октомври 2017 г. Mon, 25 Sep 2017 23:54:52 +0300 Протоколи от Общото събрание на СБЖ на 17 юни 2017 г. http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36192 СБЖ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ 17 юни 2017 година На 17 юни 2017 година от 10,25 часа се проведе общо отчетно събрание на Съюза на българските журналисти. Общото събрание се проведе в седалището на Съюза на българските журналисти София, ул. Граф Игнатиев № 4. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ Розита Попова откри общото отчетно събрание на Съюза на българските журналисти. Според регистрираните до момента делегати, в залата присъстват 96 делегати от 110 избрани от дружествата. За общото събрание са изпратени 138 писма до отчетените дружества на Съюза на българските журналисти съгласно изискванията на устава. От отчетените дружества са изпратени 84 протокола със 110 редовно избрани делегати и със 70 резервни делегати. Общият брой на дружествата в Съюза на българските журналисти е 156. Общото ни събрание има нужното ни представителство. В момента на откриването на ОС на СБЖ от 110 избрани от дружествата редовни делегати в залата присъстват 97. Снежана Тодорова председател на УС на СБЖ, предложи Общото събрание на СБЖ да протече в две заседания. Първото заседание да бъде до 12,30 часа. След това да има 30 минутна обедна почивка. Второто заседание да започне от 13,00 часа Г-жа Снежана Тодорова предложи председателстващ на първото заседание да бъде г-жа Росинка Проданова делегат от Благоевград, а секретар г-н Тодор Попов делегат от Самоков. За второто заседание съответно бяха номинирани: за председателстващ колега-делегат от Силистра г-н Йордан Георгиев, а за секретар г-жа Людмила Виденова делегат от София. По първото предложение: председателстващ на първото заседание да бъде госпожа Росинка Проданова делегат от Благоевград, и за секретар Тодор Попов делегат от Самоков. За предложението гласуват 96 делегати. Против няма. Въздържали се няма. Предложението се приема. По второто предложение - за председателстващ на второто заседание да изберем господин Йордан Георгиев от Силистра и за секретар госпожа Людмила Виденова делегат от София. За предложението гласуват 97 делегати. Против - няма. Въздържали се - няма. Предложението се приема единодушно. ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане и приемане на отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2016 година. 2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджет 2016 година и приемане на бюджет 2017 година. 3. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти. 4. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика. 5. Дискусия по отчетите и изказвания. 6. Разглеждане членството на Румян Славов, Цветан Томчев, Георги Узунов, Невяна Троянска, Ваня Шекерова и Петър Панов (съгласно решение на Общото събрание на СБЖ от 19 ноември 2016 г.) 7. Обсъждане на някои въпроси, свързани с членския внос. 8. Разни. ОС прие регламентът за продължителността на изказванията да бъде до 3 минути. За предложението гласуват 77 души. Против Девет души. Въздържали се няма. Предложението се приема. Точка 1 Обсъждане и приемане на отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2016 година ОС изслуша отчет на УС на СБЖ, представен от председателя на УС на СБЖ г-жа Снежана Тодорова. Точка 2 Обсъждане и приемане изпълнението на бюджет 2016 година и приемане на бюджет 2017 година ОС на СБЖ изслуша отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. и проектобюджета за 2017 г., представен от г-жа Росица Пантева Главен счетоводител на СБЖ. Точка 3 Обсъждане и приемане отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти Председателят на Контролния съвет Венка Ризова представи пред делегатите на ОС Отчет на Контролния съвет на СБЖ за периода октомври 2016 г. юни 2017 г. . Точка 4 Обсъждане и приемане отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика представи отчет за дейността за периода ноември 2016 г. 17 юни 2017 г. Първото заседание на ОС бе закрито в 12.32 ч. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СБЖ 17 юни 2017 г. Точка 5 Председателят на второто заседание обяви, че в залата присъстват 76 делегати. ОС утвърди за изпълнение следните предложения, направени от делегатите: 5.1. Мария Любенова, делегат от 73-то журналистическо дружество София град, предлага на УС на СБЖ да проучи възможността за сключване на договор с медицински център в столицата като бъде договорено ползването на отстъпки за медицинско обслужване от членовете на Съюза. Мария Любенова предлага СБЖ да дотира в рамките на определена сума и според възможностите на бюджета. Да бъде предложена отстъпка срещу реклама. Към това предложение Г.Калагларски предлага да се асоциират и градовете Варна и Пловдив. 5.2. Светлана Божилова, от 65-о дружество Медиите на ХХІ век , Факултет по журналистика към Софийския университет Св. Климент Охридски предлага: а/ На сайта на СБЖ журналисти и граждани да предлагат теми и проблеми, свързани с журналистическата професия и упражняването й в България. Екип да обработи предложенията и да обобщи основните акценти и теми. б/Да бъдат проведени дебати и дефинирани конкретни предложения към институциите български и европейски (ЕК, Специализираното бюро към Съвета на Европа и др.), за решаване на проблемите, свързани с медийната среда и защитата на журналистическия труд. в/ СБЖ да участва в мониторинг за избора на генерален директор на БНТ. Съюзът да избере комисия, в която да се включат юрист, финансист, двама журналисти, един експерт и да направи такъв мониторинг с подкрепата на Международната федерация на журналистите и Съвета на Европа.В комисията да бъдат поканени и представители на университетите, както и от ФЖМК на СУ Св. Климент Охридски . г/Съвместно с университетите да бъде учреден до края на 2017-а година Клуб на младия журналист на СБЖ. 5.3. Антоанета Титянова предлага СБЖ да излезе с искане към Министерството на труда и социалната политика за преквалификация на журналисти. Да се поискат субсидии за наши издания от бюджета на Министерството на културата и МС. 5.4. Милен Гетов председател на ДЖСП Д-р Иван Богоров , предлага: а/ УС на СБЖ да поддържа активна връзка с Комисията по култура и медии на 44-ото НС, като се настоява Съюзът да бъде водещ фактор като защитник на професионалните, социалните и синдикални права на своите членове. б/ Управителният съвет на Съюза на българските журналисти да установи по-непосредствен контакт с дружествата и членовете на организацията, да активизира тяхното участие в изпълнението на взетите решения и уставните задължения. в/УС на СБЖ да засили контактите си с останалите професионално-творчески съюзи, издателите, собствениците на радио-телевизионни канали, както и на ръководствата на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция, за да се осигури възможността на съюзните членове да участват в тяхната дейност и защита на общите им интереси. г/ СБЖ, съвместно с професионалните съюзи, да защити задължителното въвеждане на подписване на колективните трудови договори. д/Да се проведе дискусия за статута на журналистите на свободна практика. е/Да се възстанови издателската дейност на Съюза. 5.5. Георги Узунов, член на 20-о дружество на СБЖ Смолян, предлага бюджетът на СБЖ за всяка следваща година да се приема най-късно през ноември или декември на предходната година, а одобряването му да става не по-късно от януари февруари на текущата година. 5.6. Емили Бахарова 63-то дружество в София, предлага УС на СБЖ да разработи и внесе за утвърждаване от ОС дългосрочна стратегия, в рамките на която да е разписана концепция за управляването на имотите на Съюза. Документът да бъде съгласуван на експертно ниво с компетентни специалисти. Едва след приемането на концепцията от ОС на СБЖ да се пристъпва към следващи крачки за разходване на финансови средства или продажба на недвижими имоти и имущество на СБЖ. 5.7. Управителният съвет на Съюза на българските журналисти да организира среща-дискусия за състоянието на медийния фронт. 5.8. Дарина Анастасова председател на 15-о дружество в БНР, програма Христо Ботев , предлага СБЖ да провежда синдикални обучения и семинари за председателите на дружествата за практиките на синдикална защита, актуални промени в трудовото законодателство и поведение в различни критични ситуации. Да се информира подробно през годината за синдикалните постижения на колегиите от света. 5.9. Николай Пиперов от ДЖСП Проф. Ив. Богоров предлага председателят на Комисията по научни, изследователски и международни връзки обезателно да се задължи от Управителния съвет да се свърже с Контролната дейност по дружествата, като се работи за засилване на координацията на дружествата. РЕШЕНИЯ: ОС на СБЖ прие Отчета на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2016 г., представен от председателя Снежана Тодорова. Гласуване: за 97 гласа, против 0 гласа, въздържали се 2 гласа. ОС на СБЖ приема изпълнението на Бюджет 2016 година на СБЖ. Гласуване: за 89 гласа, против 0 гласа, въздържали се 3 гласа. ОС на СБЖ приема проект на Бюджета за 2017 г. Гласуване: за 78 гласа, против 1 гласа, въздържали се 8 гласа. ОС на СБЖ приема отчета за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти, представен от Венка Ризова. Гласуване: за 87 гласа, против 0 гласа, въздържали се 4 гласа. ОС на СБЖ приема отчета на Комисията по журналистическа етика с председател Мария Нецова. Гласуване: за 90 гласа, против 0 гласа, въздържали се 6 гласа. Точка 6 Обсъждане на членството на шестима наши колеги. ОС на СБЖ утвърждава предложението на Етичната комисия на Съюза и апелира към ищците по делата срещу вписването на УС на СБЖ да оттеглят исковите си молби, за да не блокират дейността на Съюза на българските журналисти и Управителния съвет. Гласуване: за 71 гласа, против 2 гласа, въздържали се 17 гласа. Точка 7 Обсъждане на някои въпроси, свързани с членския внос ОС на СБЖ реши, годишният членски внос да бъде в размер: 30 лв. за работещите, 10 лв. за пенсионерите и безработните. Решението влиза в сила от 1 януари 2018 г. Кворумът ни е обявен 97. Гласуване: за 36 гласа, против 19 гласа, въздържали се 7 гласа. Точка 8 Снежана Тодорова Председател на УС на СБЖ, информира делегатите, че от 1 януари 2018 г. СБЖ въвежда за членовете си нови членските карти, които са съобразени с европейските стандарти и изисквания. УС на СБЖ ще утвърди новия дизайн и след обсъждане с дружествата ще пристъпи поетапно към подмяната им. Wed, 12 Jul 2017 12:10:02 +0300 СБЖ приема 29 нови членове и възстановява 7 предишни http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=36181 СБЖ П Р О Т О К О Л № 29 от заседание на Комисията по организационните въпроси към СБЖ: Днес, 11 юли 2017 година, Комисията по организационните въпроси към СБЖ проведе заседание. Присъстваха Розита Попова, Валентин Колев, Мариана Мандичева, като по уважителни причини отсъстваха Веселин Константинов и Росинка Проданова. Комисията по организационните въпроси се събра, за да провери редовността на постъпилите документи на кандидатите за членове на СБЖ и на колеги, пожелали да възстановят членството си в СБЖ. Комисията установи: Комисията утвърждава постъпилите 29 кандидатури за ново членство в СБЖ без забележки. Възстановява предложените от дружествата 7 (седем) колеги като членове на СБЖ. Комисията обсъди няколко въпроса, свързани с организационната дейност в СБЖ. На първо място, да се възстанови годишната среща на председателите на дружествата. На второ, да се активизира дейността на координаторите, като бъдат поканени да отчетат дейността си пред Комисията на следващото й заседание. Комисията апелира за по-скорошно обобщаване на предложенията, направени на Общото събрание на СБЖ от 17 юни 2017 г., и включването им в Програмата за дейността на СБЖ. Комисия по организационните въпроси: Председател: ........................... /Р. ПОПОВА/ Членове: .. .. .. /В. Колев/ /М. Мандичева/ София, 11 юли 2017 г. СПИСЪК НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СБЖ ОТ ЖД № 11 БНТ, СОФИЯ АЛБЕНА ИВАНОВА КОЛЧАКОВА ОТ ЖД № 14 ПРОГРАМА ,,ХОРИЗОНТ , СОФИЯ КАЛИН ИЛИЕВ ДАЦОВ ОТ ЖД № 17 СОФИЯ МАРИЯ ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА ОТ ЖД № 33 ,,ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ , СОФИЯ ЮЛИЯ ХРИСТОВА ДАСКАЛОВА ТОДОР ЛЪЧЕЗАРОВ КРЪСТЕВ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЕКМАНОВА ОТ ЖД № 45 ,,ПИСАТЕЛ , СОФИЯ ТАТЯНА ИЛИЕВА АТАНАСОВА ОТ ЖД № 50 ,,ИВАН БОГОРОВ , СОФИЯ БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА ПЕЕВСКА-КЪТИНГ ОТ ЖД № 52 ФИЛМОВИ ЖУРНАЛИСТИ, СОФИЯ АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ АНГЕЛОВ ОТ ЖД № 72 ,,ОЛИМПИЙСКИ ХОРИЗОНТИ , СОФИЯ МИХО КОСТОВ ЧЕРВЕНКОВ ОТ ЖД № 81 СОФИЯ СВЕТЛОЗАР АТАНАСОВ МОМЧИЛОВ ОТ ЖД № 86 БНТ, СОФИЯ ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА ОТ ЖД № 91 ,,ЛЮБОСЛОВИЕ , СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ ДИМОВ НИКОЛАЙ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ ОТ ЖД № 94 СОФИЯ МАРИЯ СТЕФАНОВА БАКАЛОВА ЖАКЛИН ВЕСЕЛИНОВА ЛАРИКОВА АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ЛЕОНИДОВ ОТ ЖД № 100 СОФИЯ ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ПЪЧЕВ ОТ ЖД № 104 БНТ, СОФИЯ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИЛИЕВ ЮЛИАНА ИВАНОВА СЕЛАНОВСКА ОТ ЖД № 106 СОФИЯ ЕЛИСАВЕТА СВЕТОСЛАВОВА КАМБУРОВА ОТ ЖД № 10 ЛОВЕЧ ГАНЧО СТЕЛИЯНОВ ЧУРКОВ ОТ ЖД № 31 СВИЩОВ ГЛОРИЯ ТОТЕВА ИВАНОВА ЗДРАВКО ТИХОМИРОВ ПЕТКОВ НЕВЕНА ЛЮБЕНОВА САМОКОВЛИЕВА ПЛАМЕН СТЕФАНОВ БОРИСОВ ОТ ЖД № 42 КЪРДЖАЛИ МИНЧО ВАСИЛЕВ ГУМАРОВ ОТ ЖД № 47 ,,ЕВРОПРЕС , ПЛОВДИВ ЕЛИ СТОЙКОВА ШОПОВА ОТ ЖД № 61 ПЛОВДИВ БОГОМИЛ ГЕНЕВ МИЛЕВ КОЛЕГИ С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО : ОТ ЖД № 45 ,,ПИСАТЕЛ , СОФИЯ АСЯ ИВАНОВА ГРИГОРОВА МИХАИЛ ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ ОТ ЖД № 64 СОФИЯ ИРИНА ДИЛКОВА ДИЛКОВА ОТ ЖД № 104 БНТ, СОФИЯ ИРЕН СТЕФАНОВА РАКОВСКИ АЛЕКСАНДЪР ВЪТЕВ РАКОВСКИ ИЛКО АСЕНОВ ВАКАРЕЛОВ ОТ ЖД № 61 ПЛОВДИВ ОГНЯНА ИВАНОВА ГЕНЕВА Tue, 11 Jul 2017 15:08:17 +0300 Журналистическо дружество „Писател“ прие трима нови членове http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=35593 СБЖ На 17 май в пресклуб Журналист в Съюза на българските журналисти на ул. Граф Игнатиев 4 журналистическо дружество Писател проведе организационно-творческа вечер. Поводът бе приемането на трима нови членове в него Ася Дертлиева, Стоян Чобанов и Светослав Нахум. Дружеството ни е ново, едва в началото на тази година започнахме да се изявяваме. Тази вечер ще раздадем журналистическите карти на новоприетите и ще представим творчеството на една от тях Ася Дертлиева. Решили сме в течение на времето да направим творчески портрети на всички членове, а когато имаме новоприети, да им връчваме официално членските карти , каза председателят на дружеството Виолета Станиславова. След това с няколко думи представи новоприетите пред публиката повечето журналисти и научни работници, честити им членството и връчи журналистическите карти. Вечерта продължи с творчеството на Ася Дертлиева. Валентина Михайлова говори за афоризмите и разказите й, а Димитър Милов сподели свои размисли за поезията. Авторката и актьорът Стоян Чобанов прочетоха афоризми, а Чобанов и един от разказите й. Артистичната атмосфера се допълни с музикални изпълнения на флейта от един от най-изтъкнатите български флейтисти доц. д-р Венцислав Киндалов. Преди водещата да даде думата за въпроси и изказвания, Ася Дертлиева прочете свои стихове. Разговорите продължиха на чаша вино. Mon, 22 May 2017 11:23:09 +0300 Приети са 52-ма нови членове на СБЖ, възстановени са 9 http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=35090 СБЖ СПИСЪК: АПРИЛ 2017 Г. НОВИ ЧЛЕНОВЕ: ОТ ЖД № 7 СОФИЯ ОЛГА СИМЕОНОВА ГУРСКА ОТ ЖД № 12 СОФИЯ ИВАН ПАВЛОВ ТАКЕВ БОРЯНА АНДРЕЕВА ГРАМАТИКОВА ТЕРЕЗА АНТОНОВА ИВАНОВА КРУМ МИХАЙЛОВ МОНЕВ ОТ ЖД № 13 СОФИЯ КРАСИМИР СТЕФАНОВ КЛИМЕНТО МИХАИЛ НЕДЕВ ВРАБЧЕВ СТАНИСЛАВ БОГОМИЛОВ АНГЕЛОВ НАТАЛИ ЯСЕНОВА ЯНАКИЕВА ОТ ЖД № 14 СОФИЯ МАРИЯ ЖИВКОВА КОСТОВА ОТ ЖД № 44 СОФИЯ АДЕЛИНА КОСТАДИНОВА ФИЛЕВА ПЕТЪР ИЛИЕВ ДИМОВ РОЗАЛИНА ДИМИТРОВА ЗЛАТКОВА ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СЪБЕВ МАРИЕЛА СТОЯНОВА БАЛЕВА ПЕТЪР КАЛИНОВ МИТРЕВ ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА ЖАК САМУИЛ ФРАНСЕС ВАЛЕНТИН АСЕНОВ БОБЕВСКИ КЛЕР (КЛАРА) СОЛОМОН ЛЕВИ ОТ ЖД № 45 ,,ПИСАТЕЛ СОФИЯ СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ НАУМОВ - НАХУМ СТОЯН АНГЕЛОВ ЧОБАНОВ АСЯ ВЛАДИМИРОВА ДЕРТЛИЕВА-КИСЕЛИНОВСКА ОТ ЖД № 50 СОФИЯ МАЯ ВЛАДИМИРОВА ИСТАТКОВА ОТ ЖД № 58 СОФИЯ ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА САША ЛУКАНОВА ГЕТОВА ИВАН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЛИЛЯНА РАЙЧЕВА РАЙЧЕВА ЕМИЛИЯН ДИМИТРОВ ЯЛЪМОВ ОТ ЖД № 60 СОФИЯ НОРА КОНСТАНТИНОВА МАРКОВА ОТ ЖД № 62 СОФИЯ КАМЕН СОТИРОВ КОСТОВ ОТ ЖД № 64 СОФИЯ ГРИГОР МИТЕВ ПЕНЕВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ РУСКОВ СИЛВИЯ СТЕФАНОВА МИТОВА СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ ОТ ЖД № 70 СВОГЕ БОЯН ВИДЕНОВ КРЪСТАНОВ БАЛКАНСКИ ОТ ЖД № 83 СОФИЯ ЦВЕТА ГАВРИЛОВА ГАВРИЛОВА ОТ ЖД № 85 СОФИЯ СЛАВА ИВАНОВА САВОВА ОТ ЖД № 86 СОФИЯ МИХАЕЛА АСЕНОВА ТУТЕКОВА ВЕНЦИСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ЦЕНКОВ ОТ ЖД № 88 СОФИЯ ИВАН ВЕЛКОВ ПАВЛОВ ДОБРОМИР ДОБРЕВ ДОБРЕВ ОТ ЖД № 92 СОФИЯ ЙОРДАНКА ДИМЧЕВА ФАКИРСКА ЕВГЕНИЯ МИНКОВА ТОПОЛСКА ОГНЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА-ТЕНЕВА НЕЛИ СТОЯНОВА ИВАНОВА ОТ ЖД № 99 СОФИЯ ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА ГРЕКОВА-СТЕФАНОВА РУСАНА НИКОЛАЕВА ГАНЧЕВА ОТ ЖД № 103 СОФ ИЯ РАЙНА МАРИНОВА АВРАМОВА ОТ ЖД № 106 СОФИЯ ИГЛИКА БОРИСОВА ЛУКАНОВА ОТ ЖД № 115 СОФИЯ СТЕЛА ХРИСТОВА МАРИНОВА ОТ ЖД № 46 СМОЛЯН НИКОЛА ИВАНОВ ЧУРАЛСКИ С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО СА: ОТ ЖД № 14 СОФИЯ ВЕСЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДКОВА ОТ ЖД № 44 СОФИЯ КРИСТИНА ТОДОРОВА ПАТРАШКОВА ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ СОЛОМОН САМУИЛ ФРАНСЕС ОТ ЖД № 50 СОФИЯ МАЯ ВЕЛКОВА КУЛИШЕВА ЕНЧО АСЕНОВ ЦВЕТКОВ КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ ОТ ЖД № 64 СОФИЯ КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА ОТ ЖД № 93 СОФИЯ АСЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Thu, 06 Apr 2017 16:37:42 +0300 Снежана Тодорова: Светли и честити празници, скъпи колеги и приятели! http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=33995 СБЖ Скъпи колеги и приятели! От името на УС на СБЖ и от мое лично име пожелавам на всички ви весела Коледа и щастлива и успешна Нова 2017 година! Здраве и благоденствие за вас и близките ви! Дано нашата все по-трудна за упражняване професия ви носи морално, професонално и гражданско удволетворение, дано трудът и отдадеността ви се оценяват по достойнство и в материално отношение, дано с общте ни усилия съумеем да извадим България от унизителните ниски позиции в класациите за свободата на словото. СБЖ ще продължи и занапред интензивно да работи за изграждане на законови гаранции за защита на журналистическия труд, за отстояване на свободата на словото и на независимостта на медиите. Професията ни носи и огромни отговорности - особено в днешния сложен и тревожен свят, в който отстояването на хуманизма, разбирателството, мира и устойчивото развитие би трябвало да са и водещите журналистически послания към обществото. Надявам се, че всички ще продължим да допринасяме за това - за да има планетата ни бъдеще. Нека обичта, с която в тези празнични дни поздравяваме близките си, изпълни и делата ни, и живота ни. Светли и честити празници, скъпи колеги и приятели! Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ Sat, 24 Dec 2016 12:29:08 +0200 Приети са нови 45 членове на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=33892 СБЖ П Р О Т О К О Л № 26 от заседание на Комисията по организационните въпроси на СБЖ Днес, 12 декември 2016 г., Комисията по организационните въпроси на СБЖ проведе заседание. Присъстваха Розита Попова председател, и членове - Мариана Мандичева, Валентин Колев и Веселин Константинов. Поради служебна заетост от заседанието отсъства Росинка Проданова. Комисията взе следните решения: Утвърждава предложените от дружествата 45 кандидатури за членове на СБЖ, по приложения опис. Утвърждава възстановяването в СБЖ на Бойко Пангелов, предложен от дружество 50 София. При годишната проверка на редовността на дружествата, в това число и отчетността, Комисията констатира, че две дружества номер 97 и номер 105 от София, не са внасяли членски внос две поредни години 2015-та и 2016-та г. На основание чл. 23 от Устава на СБЖ, Комисията реши да закрие въпросните две дружества, с което техните членове отпадат от СБЖ. КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................... (Р. ПОПОВА) ЧЛЕНОВЕ: ....................................... (В. КОЛЕВ) ....................................... (В. КОНСТАНТИНОВ) ....................... (М. МАНДИЧЕВА) София, 12 декември 2016 год. НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ В СБЖ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВАТА И УТВЪРДЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ НА 12 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ ЖД № 7 СОФИЯ ИВАН ЛЪЧЕЗАРОВ ГАЙДАРОВ ЦВЕТЕЛИНА МИЛЕТИЕВА ЦВЕТАНОВА ОТ ЖД № 14 СОФИЯ ПЕНКА БОРИСЛАВОВА НЕНЧЕВА ЯНА СПИРИДОНОВА СПИРИДОНОВА ОТ ЖД № 19 СОФИЯ СЛАВИЯ ГЕОРГИЕВА БЪРЛИЕВА АНЕТА ПЕТКОВА РИНАЛДИ ОТ ЖД № 31 СОФИЯ НИНА ДИМИТРОВА КОЛЧАКОВА ОТ ЖД № 44 СОФИЯ НЕНАД АЛЕКСАНДАР ЖИВАНОВСКИ ОТ ЖД № 58 СОФИЯ ИВАНКА СТЕФАНОВА ДЕНЕВА БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ПЕТРОВ ОТ ЖД № 62 СОФИЯ РУМЯНКА ТОДОРОВА ПЛУГЧИЕВА-ГРИГОРИЕВА РОСИЦА ПЪРВАНОВА ЖАБЛЯНОВА ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЯНАКИЕВ ОТ ЖД № 64 СОФИЯ БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ЛИЛЯНА-ЦЕЗИЯ МАРИНОВА МЕХАНДЖИЕВА НИКОЛА СТАНИСЛАВОВ КОПАРОВ ОТ ЖД № 65 СОФИЯ БОРИС ЙОРДАНОВ БОРИСОВ ОТ ЖД № 78 СОФИЯ ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ЦАНКОВА ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ МАВРОДИЕВ РАДА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА РАЛИЦА ЮРИЕВА ФИЧЕВА ОТ ЖД № 79 СОФИЯ ЕЛЕНИ-МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА НЕЙКОВА ЦВЕТАНКА БОРИСОВА КОЕВА АНЕТА ДИМИТРИОС ПЕНИ ОТ ЖД № 93 СОФИЯ АСЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ ВАНЯ МЛАДЕНОВА НАКОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ КЪДРЕВ ОТ ЖД № 47 ПЛОВДИВ АТАНАС НАСКОВ КОСТОВ ВЕНЕЛИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ВЕСЕЛИН НЕДЯЛКОВ ПЕЕВ ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАЛЕШНИКОВ ГИНКА ПЕТРОВА МИЛУШЕВА-КАЛАЙДЖИЕВА ГРЕТА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА ДИМИТЪР ДИНКОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН КАЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕЙЧЕВА КАЛИНА ЮРИЕВА ГИЛИНА НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ВРАНЧЕВ ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА РАЙНА ЕМИЛОВА БОНЕВА СИЯНА ЗВЕЗДОМИРОВА ТАНЕВА ОТ ЖД № 58 НОВА ЗАГОРА АНИЕЛА КИРИЛОВА СТОЙКОВА С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО ОТ ЖД № 50 СОФИЯ БОЙКО ГЕОРГИЕВ ПАНГЕЛОВ Mon, 12 Dec 2016 23:40:11 +0200 Утвърдени са 48 нови членове на СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=32902 СБЖ Присъстваха Розита Попова, Мариана Мандичева, Росинка Проданова и Валентин Колев. Веселин Константинов отсъства поради пътуване в чужбина. От постъпилите до 15 септември 2016 год. 48 кандидатури за нови членове на СБЖ, предложени от дружествата, Комисията утвърди 48 колеги. Комисията утвърди също така 6 колеги за възстановяване на членство в СБЖ. Утвърдено бе и едно новоучредено дружество: ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ШУМЕН, с председател Дияна Желязкова, което ще бъде под № 18 в списъка на дружествата от страната. Комисията обръща внимание на председателите на дружествата, че при възстановяване на членството кандидатите трябва да заплатят в касата на СБЖ пълния размер на членския внос за 3 минали години. НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБЖ, УТВЪРДЕНИ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ОТ ЖД № 11 СОФИЯ ИРЕН АВРАМОВА ЛЕВИ ИВАН ПЕТКОВ БЪРЗАКОВ ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА МИРЧЕВА ОТ ЖД №12 СОФИЯ ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА ДОНИКА АЛЕКСАНДРОВА РИЗОВА ОТ ЖД № 15 СОФИЯ ВЕСЕЛА ПЕТРОВА РАЙЧИНОВА ОТ ЖД № 18 СОФИЯ БОЙКО ЛЮБОМИРОВ КЪНЧЕВ КОСТАДИН МИХАЙЛОВ ВАРДЕВ МАРИЙКА БОРИСОВА ВЕЛЕВА ОТ ЖД № 33 СОФИЯ ВАНЯ ЦВЕТКОВА КОСТОВА МИНА СТЕФАНОВА УЗАНИЧЕВА-БОРИСОВА ИНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА ЦАНКА ВАСИЛЕВА ДОНКОВА ОТ ЖД № 46 СОФИЯ ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ ОТ ЖД № 50 СОФИЯ ВЕСЕЛИН МИТКОВ ДИМИТРОВ ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВСКИ ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ НЕЙКОВ ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БУЧКОВ ОТ ЖД № 70 СОФИЯ РУМЯНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА ОТ ЖД № 74 СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ИГНАТОВ ОТ ЖД № 81 СОФИЯ РАДКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА ОТ ЖД № 86 СОФИЯ МАРИО ГЕОРГИЕВ МАДЖИРОВ НЕЛИ КРИСТИНОВА ХРИСТОВА КРИСТИНА ГАЛИАНОВА КОНОВА-ЦОНЕВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ ОТ ЖД № 94 СОФИЯ ИВАН ГЕОРГИЕВ ДРЕНИКОВ КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ ИСКРА ИВАНОВА ДОНОВА МАРЛЕНА ЦОНИ РАЙКОВА ОТ ЖД № 104 СОФИЯ ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ВУЧКОВА-КЪНЧЕВА ОТ ЖД № 109 СОФИЯ ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ИВАНОВ ОТ ЖД № 115 СОФИЯ АНГЕЛ АНДОНОВ КАРАДАКОВ КАЛОЯН СТОЯНОВ КОНСТАНТИНОВ ОТ ЖД № 119 СОФИЯ ЕЛИСАВЕТА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА ОТ ЖД № 15 ПЛЕВЕН СВЕТЛАНА МИЛКОВА КОСТАДИНОВА СТОЯНКА ХРИСТОВА ВАШКОВА РОСИЦА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА ПАВЕЛ КРАСИМИРОВ ГЕНОВ МАЯ ПАСКОВА ГЕОРГИЕВА НАДЯ МИХАЙЛОВА ЛЮБЕНОВА ОТ ЖД № 16 РУСЕ ДИАНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИР СВЕТЛОЗАРОВ МИТЕВ ОТ ЖД № 55 САМОКОВ ДЕЛЯН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ ОТ ЖД № 62 СЛИВЕН ЗДРАВКА НИКОЛОВА ТАНЕВА СВЕТЛАНА МИХОВА ДИМИТРОВА ГЕРГАНА СТОЯНОВА СУЛТАНОВА ЯНКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО ОТ ЖД № 44 СОФИЯ ПЕТЪР ЕВТИМОВ ПУНЧЕВ СВЕТЛА ИВАНОВА ДЕЯНОВА ОТ ЖД № 45 СОФИЯ МАРТЕН ПЕТРОВ КАЛЕЕВ ОТ ЖД № 89 СОФИЯ ДОРА ИВАНОВА БАЦАЛОВА ОТ ЖД № 99 СОФИЯ МАНЯ ИВАНОВА АНАСТАСОВА ОТ ЖД № 15 ПЛЕВЕН ДИМИТРИНА МАРИНОВА РАДУЛОВА-ПОПОВА НОВО ДРУЖЕСТВО ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ШУМЕН (№ 18), с председател ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА Thu, 15 Sep 2016 14:35:00 +0300 СБЖ обявява новите си членове и дружества http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=31119 СБЖ Нови членове: ОТ ЖД № 2 СОФИЯ ЦВЕТЕСЛАВА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА ГЕОРГИ СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ЖД № 13 СОФИЯ МАРТИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ КАЛИНА БОГОМИЛОВА НОНЕВА МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МОЛЛОВА-ГАЙДАРОВА ОТ ЖД № 14 СОФИЯ МИЛЕНА СТРАХИЛОВА ОЧИПАЛСКА ПЕТЪР ИВАНОВ НЕНОВ ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАРКОВ ОТ ЖД № 15 СОФИЯ ВАСИЛ ПЕТРОВ ЖЕЧЕВ КИРЧО ДРАГОМИРОВ СТОИЧКОВ ОТ ЖД № 16 СОФИЯ ЕМАНУЕЛА ЛЮБОМИРОВА ДАКОВА ОТ ЖД № 17 СОФИЯ МАЯ КИРИЛОВА НЯГОЛОВА ОТ ЖД № 22 СОФИЯ КИРИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ ОТ ЖД № 31 СОФИЯ РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ВАРТОНИК ОТ ЖД № 35 СОФИЯ ЮЛИАН НИКОЛАЕВ БИЖЕВ ОТ ЖД № 44 СОФИЯ МАРИЕЛА ХРИСТОВА ДРАГОЛОВА ТОЛЯ ДИМИТРОВА ВУЛОВА МИГЛЕНА МИЛКОВА АНГЕЛОВА МИЛВА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА ДИАНА ЮРИЕВА КУЛЧИЦКАЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА ЕРМЕНКОВА РОМАН ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ СТЕФАН ТОДОРОВ ИЛИЕВ НЕЛИ БОРИСОВА ГОРАНОВА ЕМИЛ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ ИСКРА ЕШУА ДЕКАЛО МАРИЯ АНГЕЛОВА БОНЕВА НЕВЯНА ПЕШЕВА МАЛЧЕВА БОРИС ИЛИЕВ КИТАНОВ ОТ ЖД № 48 СОФИЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПИНДИКОВА ДАМЯН ЕМИЛОВ ПЕТРОВ ОТ ЖД № 52 СОФИЯ ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ЛАМБРИНОВА ОТ ЖД № 58 СОФИЯ РУМЯНА АТАНАСОВА ПЕТКОВА ЛИЛИЯ МИТКОВА ЙОТОВА ОТ ЖД № 60 СОФИЯ ГОРАН ТАСЕВ БЛАГОЕВ ОТ ЖД № 63 СОФИЯ ЕЛЕОНОРА ГАВРАИЛОВА КЪЛВАЧЕВА НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ ОТ ЖД № 65 СОФИЯ ИВАНКА ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА-ГЕОРГИЕВА ДОБРИНКА СТАНЧЕВА ПЕЙЧЕВА МАРИЯ МИЛКОВА ВАЗИНСКИ ЕМИЛИАНА ТЕОДОРОВА ГЕОРГИЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА ТИТОВА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ СТАЕВА ОТ ЖД № 77 СОФИЯ ИВАН ПЕТРОВ ПЕНЕВ ОТ ЖД № 83 СОФИЯ ЯВОР ЮЛИЯН СТОЯНОВ ОТ ЖД № 86 СОФИЯ РАЙНА ИВАНОВА АВРАМОВА-ЕЛАНДЖИЕВА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ЖД № 91 СОФИЯ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ ОТ ЖД № 93 СОФИЯ ИВАН СТЕФАНОВ ФИЛЧЕВ ИРИНА РАДОСЛАВОВА СИМЕОНОВА ЛЮБОМИР МАРТИНОВ ЛЮБОМИРОВ МАРИН МАРИНОВ МАРИНОВ МЛАДЕН СТЕФАНОВ МАРКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗОГРАФОВ ОТ ЖД № 99 СОФИЯ ИРИНА ЛЮБЕНОВА НЕНЧЕВА КАЛОЯН ВАСИЛЕВ ПЕЕВ СИЛВИЯ ВЕЛКОВА ДЖАГАРОВА СНЕЖАНА ЕМИЛОВА МЕЧЕВА ОТ ЖД № 3 ВАРНА АННА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА ПЛАМЕН ЦОНЕВ ЦОНЕВ ЮЛИЯ ЖЕКОВА ВАСИЛЕВА ОТ ЖД № 5 ВИДИН НОРА ЦВЕТАНОВА ЙОЦОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА СТОЕНЕЛОВА ОТ ЖД № 6 ,,ВРАТИЦА ВРАЦА ЦВЕТЕЛИНА ИВОВА ПЕНЧЕВА СИЙКА КЪНОВА ТАНКОВА ОТ ЖД № 7 ГАБРОВО ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА КРАСИМИРА МАРИНОВА СПАСОВА МАЯ СЕВДАЛИНОВА ГАНЕВА-ПЕТРОВА ПАВЕЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ ПЪРВОЛЕТА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ОТ ЖД № 10 ЛОВЕЧ ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ОТ ЖД № 19 СТАРА ЗАГОРА ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА ОТ ЖД № 47 ПЛОВДИВ МИХАИЛ ВЕЛИНОВ АРГАТСКИ ЕЛЕНА ОНИК МАРИНОСЯН ЯНКО КОСТОВ БУЮКЛИЕВ ОТ ЖД № 51 БЛАГОЕВГРАД ЛАТИНКА КИРИЛОВА ПАВЛОВА-ВЕЛЯНОВА ОТ ЖД № 53 СВИЛЕНГРАД ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ШИДЕРОВА ОТ ЖД № 62 СЛИВЕН ГЕРГАНА ДИНЕВА ХРИСТОВА НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ Колеги с възстановено членство в СБЖ: ОТ ЖД № 14 СОФИЯ ДАНИЕЛ КИРИЛОВ ИНКОВ ОТ ЖД № 29 СОФИЯ СИЛВА КЕВОРК ЗАКАРЯН ОТ ЖД № 42 СОФИЯ РУМЯНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕНОВ АТАНАС НЕНОВ АТАНАСОВ ОТ ЖД № 56 ,,СЕГА-8 СОФИЯ ТЕОДОРА СТОЯНОВА ПЕЕВА ПЕТЬО ИВАНОВ ЦЕКОВ ОТ ЖД № 65 СОФИЯ ПЕТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ ОТ ЖД № 104 СОФИЯ МИХАЕЛА БОЖИДАРОВА ТРАНЧЕВА ОТ ЖД № 5 ВИДИН СОНЯ КИРИЛОВА МАЧОРСКА Новоучредени дружества: 1. ,,ARS LIBERA , с председател Мануела МАНЧЕВА номер 85, София 2. ,,НИКОЛАЙ БОЗЕВ , с председател Мария РАЙЧЕВА номер 90, София Thu, 14 Apr 2016 14:07:44 +0300 СПИСАНИЕ "ЧЕРНО И БЯЛО" СЪС СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=30532 Списание Черно и бяло ще представи своето специално двуезично издание, отразяващо журналистическите рейдове между Република Корея и Република България, на 1 март от 11:00 ч. в пресклуб Журналист - ул. Граф Игнатиев № 4, ет.3. Със специалното участие на посланика на Република Корея. Очакваме Ви! Броя на списанието можете да видите тук Броят на списанието можете да видите тук Fri, 26 Feb 2016 09:12:19 +0200 СБЖ прие 48 и възстанови членството на 8 колеги http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=29657 СБЖ Днес, 9 декември 2015 г., Комисията по организационните въпроси на СБЖ проведе заседание. Присъстваха Розита Попова, Мариана Мандичева, Валентин Колев и Веселин Константинов. По уважителни причини отсъства Росинка Проданова. Комисията взе следните решения: Утвърждава предложените от дружествата до 9 декември 2015 г. кандидатури за нови членове на СБЖ - 48 колеги (по представения опис). Утвърждава предложените за възстановяване 8 колеги по приложения опис. Списъкът на предложените кандидатури е неразделна част от протокола. КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................................ /Р. ПОПОВА/ ЧЛЕНОВЕ: .......................................... /М. МАНДИЧЕВА/ / В. КОЛЕВ / / В. КОНСТАНТИНОВ / С П И С Ъ К НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СБЖ : ОТ ЖД № 12 СОФИЯ СИЛВИЯ СИМЕОНОВА СИМОВА-КИРОВА ВАСИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ НАДЕЖДА НИКОЛОВА МОСКОВСКА ИВЕЛИНА ТОДОРОВА КАРАБАШЛИЕВА-ДУНДАКОВА ОТ ЖД № 13 СОФИЯ МАРИЯ СТЕФАНОВА БАЛКАНСКА ОТ ЖД № 17 СОФИЯ АНДРЕЙ САШОВ АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛ ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ ОТ ЖД № 22 СОФИЯ ИРИНА НИКОЛОВА МУТАФЧИЕВА ЕЛИЦА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА ГАЛИНА ЗДРАВКОВА ДЕКОВА ОТ ЖД № 33 СОФИЯ ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ АНЕТА ТОНОВА ДИЛОВСКА ЕЛИДОРА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА БИЛЯНА ПЪРВАНОВА СТЕФАНОВА-МЮЛЛЕР ОТ ЖД № 35 СОФИЯ КАЛИНА ИВАНОВА ГАРЕЛОВА ЛЮБА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА ОТ ЖД № 44 СОФИЯ ТАТЯНА ИГОР ЧИПЕВА ЕМИЛ ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ ОТ ЖД № 45 СОФИЯ ЕЛИЦА ИВАНОВА ДИКЕЛ ОРФЕЙ НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ ОТ ЖД № 47 СОФИЯ ИРЕН СВЕТОСЛАВОВА ЧАНЕВА ОТ ЖД № 48 СОФИЯ МАЯ БОРИСОВА ВАПЦАРОВА ГРИГОР ПЕТРОВ МАЛИНОВ ДИАНА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИЕВА МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЕСЕЛИНОВ ОТ ЖД № 50 СОФИЯ АНЕЛИЯ КАМЕНОВА ЯНКОВСКА-СЕНГАЛЕВИЧ МАРИЯ ПЕТРОВА ПАЧКОВА-ДИМИТРОВА ОТ ЖД № 52 СОФИЯ СВИЛЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ ОТ ЖД № 58 СОФИЯ ПЕТЯ БОЖИДАРОВА КИРИЛОВА ПАТРИЦИЯ ИРИНА БОГДАНОВА КРЪСТЕВА ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ХАРАЛАМПИЕВ АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА КАЛИНА НИКОЛОВА НЯГОЛОВА-КОШЕВА ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ДОБРИ ХРИСТОВ КАРАБОНЕВ ОТ ЖД № 66 СОФИЯ АНАСТАСИЯ МАРТИНОВА ХРИСТОВА РАЛИЦА СИМЕОНОВА БОТЕВА ОТ ЖД № 86 СОФИЯ ЕВЛОГИ ИВАНОВ КРУМОВ ОТ ЖД № 102 СОФИЯ ГЕРГАНА РОСЕНОВА ГИЗДИНА ОТ ЖД № 2 БЛАГОЕВГРАД БОРЯНА ЕМИЛОВА ЧЕРГАНОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ИВАН ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ ОТ ЖД № 47 ПЛОВДИВ ИЛКО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ БИАНКА СПАСОВА ГАБРОВСКА ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ ГЪРЧЕВ ОТ ЖД № 55 САМОКОВ РОЗА ДИМИТРОВА ПОПОВА ОТ ЖД № 61 ПЛОВДИВ АНТОН НАСКОВ НАЧЕВ С ВЪЗСТАНОВЕНО ЧЛЕНСТВО : ОТ ЖД № 44 СОФИЯ ИВА ЙОЛОВА ГЕОРГИЕВА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВСКА НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ ОТ ЖД № 50 СОФИЯ ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ПРАМАТАРОВ ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ ОТ ЖД № 58 СОФИЯ МАРИАНА МИХАЙЛОВА ГОМИЛЕВА ОТ ЖД № 104 СОФИЯ ПОЛЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА ОТ ЖД № 61 ПЛОВДИВ ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ВАКРИЛОВ Thu, 10 Dec 2015 14:55:02 +0200 Иван Тодоров: Мина ли времето на съюзните секции? http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=29099 СБЖ Сетне дойде 1989-а. И много неща се промениха. Постепенно тия групи се стопиха. От прежните си спомням секциите за хумора и сатирата ( доста време я оглавяваше Любомир Кънчев от Вечерни новини ) , по икономическите, по международните въпроси, на фоторепортерите, на пишещите за туризма... От няколко години отново се активизираха фоторепортерите. Благодарение най-вече на разтропаността на Цветан Томчев и на още един-двама негови съмишленици и съратници. Практиката показва, че трябва да има тъкмо такава група от определен дял на вестникарството, която да раздвижи духовете, да пребори апатията, неверието, за да има добър резултат. Ала стават вече не една и две интресните изложби, които освен в подлеза на Ларгото поне частично може би си струва да се показват и в СБЖ. Възстанови се дейността на секцията на спортните журналисти Но работата й понякога е странновата. Преди около месец излезе най-новата книга на Силвестър Милчев за интересни и неизвестни факти от историята на българския футбол - Футболни отломки от стари времена . Представиха я на булевард Витоша , но не и в Съюза на един хвърлей от първото място. Какво пречеше това да стане? Отдавна добрият ми приятел Георги Дечев главен редактор на сп. Филателен преглед , ме пита дали не можем да създадем секция на журналистите, пишещи за филателия. Можем, макар и да сме малцина. Десетилетия сред най-привързаните към тая тематика бе почти забравеният днес Ангел Андреевски. Тъй бе и с пишещите за туризма. Там Ясен Антов бе стигнал до ръководен пост в международната организация на популяризиращите тая тема в света. Необходима е малко институционална подкрепа от ръководството на СБЖ. И насърчение. Гостолюбие при изявите никога не е липсвало. Така поне част от някогашните секции биха живнали. За да могат колеги с интерес към определена тема по-често да се срещат на Граф Игнатиев 4. Повече срещи повече разговори и споделени истории, повече възможности за по-младите да купят по нещичко от опита на по-възрастните, повече колегиална и приятелска гълчава в Съюза. От това винаги има нужда. Това дава и отговор на въпроса в заглавието на тази бележка. А работа на сайта на СБЖ е да разказва за тия срещи. Най-добре чрез самите участници в секциите. Сигурен съм, че те няма да откажат да го правят. Защото ако ние не го сторим, няма на кого другиго да разчитаме. Fri, 16 Oct 2015 12:00:42 +0300 СБЖ и сп. „Акорд” си подават ръце http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=27847 СБЖ Г-жа Атанасова-Гусейнова, която има български произход, разказа за дейността на Центъра за мултикултурализъм в Баку, който провежда изследователска работа, научни конференции и семинари по тази тема. Бе изразено общо желание за сътрудничество между Съюза на българските журналисти и сп. Акорд , както и желание за участие в международни инициативи, организирани в Международния дом на журналистите във.Варна. Sun, 28 Jun 2015 22:28:58 +0300 СБЖ ще разменя журналистически визити с Южна Корея http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=26772 БТА/СБЖ Документът предвижда сътрудничество и размяна на информация и опит по проблеми на журналистиката и медиите между двете професионално-творчески организации. Всяка година ще се извършва размяна на посещения - групи от по шестима журналисти от двете страни ще си разменят едноседмични визити, за да се запознават с проблемите на своите колеги и на другата страна и да ги отразяват в своите медии. Меморандумът бе подписан от председателката на СБЖ Снежана Тодорова и от президента на АЖРК Пак Чон-рюл. Инициативата за това ново равнище на сътрудничество е на корейската страна. Г-н Пак отбеляза, че това е първото подобно споразумение за сътрудничество, което корейската асоциация сключва със журналистически съюз от Европа. А подобни споразумения с азиатските страни вече са няколко. Домакинът обясни това с успешното и бързо развитие на отношенията между Южна Корея и България, както и с особения интерес в Южна Корея към България през последните години. Двете страни имат дипломатически отношения от 25 години и това е бил изключително плодотворен период на развитието им, през който е констатирана голямата близост между двата народа. Гостите ще стъпят на 38-ия паралел Председателката на СБЖ и членът на Управителния съвет на съюза Васил Сотиров журналист от БТА, вземат участие и в станалата вече традиционна Световна журналистическа конференция в Сеул. Тази година тя е посветена на проблемите и пътищата към обединението на Южна и Северна Корея и към умиротворяването на Корейския полуостров. На форума са поканени 100 журналисти от 58 страни. Поводът за избора на тази тема е 70-годишнината от разделянето на страната на две враждуващи части. Пред участниците говориха и авторитетни експерти и политици от Южна Корея. Те анализираха сегашното опасно положение на разделения полуостров, който е епицентър на сериозна военна заплаха както за района на Източна Азия, така и за целия свят. Посочено бе, че диалогът както между Сеул и Пхенян, така и между Северна Корея и шестте световни сили, от няколко години е блокиран и че надеждите за напредък в сближаването на двете страни и за разрешаването на дилемата с ядрените амбиции на пхенянския режим са угаснали. Нещо повече, вече е известно, че КНДР де факто се е сдобила с ядрено оръжие, макар и само с няколко заряда, което внася крайно опасен елемент в международната атмосфера. Програмата на конференцията предвижда и посещение в демилитаризираната зона около 38-ия паралел, превърнал се в най-строго охраняваната и непреодолима граница в съвременния свят. Tue, 14 Apr 2015 11:20:54 +0300 Етичната комисия към СБЖ защити Любомир Пеевски http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=26650 СБЖ Комисията по журналистическа етика на СБЖ няма практика, а и няма да използва тази публикация като прецедент, за да взема отношение по материали на анонимни автори, защото е убедена, че журналистиката е публична и достойна професия и всеки, който би искал да се чуе гласът, мнението, позицията му, би следвало да излезе с името си. Въпросният автор не е имал куража да го стори, като сам се причислява към мълчаливите агнета, т.е. към аморфната, безкритична и лесна за манипулиране делегатска маса, каквото е внушението още със заглавието. Подобна анонимност безспорно олекотява и някои справедливи забележки на автора към журналистическия форум, но не за тях иде реч сега. Преумореният делегат е достатъчно свеж, за да произведе канонада срещу свои колеги, без да споменава имената им - перото му е удостоило с малкото име само един, което пък от своя страна е знак за преднамереност. Комисията по етика реши да вземе отношение по казуса Пеевски, защото счита за свое задължение да си изясни истината и да защити накърненото име, честта и достойнството на дълбоко уважавания член на нашата гилдия, именит творец на българската култура. Не бива така да се обижда колега В публикацията СБЖ: мълчанието на агнетата от 17 март т.г. Любомир Пеевски в качеството му на председател на Комисията по предложенията се обвинява в задкулисие и в какво ли още не, дори че бил възрастен?! В следващите дни с капкомер - един след друг се пускаха коментари, които като че ли най-ярко илюстрират афоризма на Оскар Уайлд, че журналистиката е организирано злословие. Анонимни, естествено, автори лепяха обидни, на вулгарно равнище етикети и раздаваха злостни присъди, които не се осмеляваме да цитираме поради хигиенни съображения. Учудващо е, че подобни хейтърски коментари се публикуват в сайт с претенции за конструктивизъм, който обаче с рехавото си сито се превръща в (не)волен проводник на отрицание и злоба. А отровните стрели са насочени към една ерудирана и даровита личност, публицист, драматург, автор на множество пиеси, който само ден преди конгреса се завърна от премиера на свой мюзикъл в Лондон. Комисията по етика смята, че анонимният материал и коментарите към него са в разрез с прокламираните принципи на журналистическия сайт Обаче , който даде заявка, че ще бъде територия за обмен на опит, идеи и мнения, с цел подобряване както на медийната среда, така и на възвръщане престижа и качеството на българската журналистика . Редно е извинение към уважавания творец В интерес на истината ще допълним, че бурното обсъждане в Управителния съвет на СБЖ на въпросната публикация постави в деликатна ситуация члена на УС Валери Тодоров, председател на 119-о дружество, издателя на сайта Обаче . Той самият заяви, че не е запознат с коментарите от форума, не приема подобна стилистика и се извини на Любомир Пеевски. Добър знак е, че анонимните и скандални коментари бяха свалени от сайта. Комисията по етика на СБЖ констатира поне две нарушения на Етичния кодекс на българските медии, към който се придържа нашият съюз: изискванията за добър тон и благоприличие (2.7.1.), както и за взаимоотношенията между медийни професионалисти, застрашили авторитета на професията (4.1). В рамките на добрия тон и етичното поведение на медиите Комисията по етика препоръчва на сайта obache.bg да поднесе в подходяща и преценена от тях форма извинение на колегата Любомир Пеевски. Вярваме, че нашата препоръка е напълно в духа на кредото на журналистите, декларирали при създаването на сайта: Сами себе си ще оборваме, ако се налага, за да защитим правото на другото мнение ... Комисия по журналистическа етика на СБЖ: Мария Нецова председател, и членове: Иван Тодоров Жени Монева Златка Михайлова 27.03. 2015 г. Mon, 30 Mar 2015 13:15:48 +0300 Послание към бъдните поколения вградиха в СБЖ http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=26508 СБЖ В капсулата са положени пощенски плик с марка по повод юбилея на българската журналистика и посланието, което е написано върху специално състарена хартия, напомняща на пергамент. То ще бъде отворено по време на честването на 270-годишнината от началото на българската журналистика и 220 години от началото на организираното журналистическо движение в България. Какво съдържа посланието, питам члена на УС на СБЖ Любомир Пеевски. Настоях текстът да бъде запазен в тайна и никой не знае какво ще прочетат нашите наследници след 100 лета, когато отворят капсулата - каза той за сайта на СБЖ. - Мога само да открехна, че е написан много положително и се надявам, че когато отворят след 100 г. капсулата, да пролеят и някоя сълза, четейки посланието или пък да се засмеят. Но да разберат, че българските журналисти носят със себе си факела на смеха, на сълзите и най-важното на българския народ, на когото са призвани да служат. Слагайки тази капсула на входа на дома на българките журналисти, казваме на всички, които ще живеят през тези години, тя ще бъде като един вход да влизат в СБЖ, да работят за него и да си вършат честно и почтено работата. Така че когато отворят това послание, да не се срамуваме и ние, и те. Според Любо Пеевски не се знае дали тогава все още ще я има журналистика у нас и дали ще бъдат използвани български букви. И като припомни една мисъл на великия Айнщайн, че като изчезнат пчелите, на човечеството му остават четири години живот. Да се надяваме, че и след 100 години на тази земя ще има пчели сподели Пеевски. При голям интерес и вълнение в нишата положиха капсулата най-възрастният делегат на предстоящото Общо събрание на СБЖ - 90-годишният Милен Гетов, и най-младият - Илия Вълов от Дарик радио, който е и председател на най-прясното дружество със страховитото име Осите . Според Милен Гетов журналистиката ще бъде вечна и ние като оптимисти изпращаме това послание, което СБЖ отправя към бъдещите жители, граждани на Европа и света, защото не знаем какво ще бъде тогава, но е сигурен, че журналистиката ще я има. Надявам се това да е послание, че ще се запази добрият тон в българската журналистика, защото в последно време проявите на добрата журналистика са все по-редки. Може би след 100 г., когато тази капсула се отвори, да се види най-доброто и най-вече да не се приема само като един исторически артефакт, който ще отиде в мазето на НИМ, ако все още съществува сподели Илия Вълков. Капсулата е дело на скулптора Иван Продев, както и плочата, която я затваря в нишата. Снимки: Мари Къналян, Иван Василев Fri, 13 Mar 2015 20:17:54 +0200 Списание InSpiro съчетава науката и духовността http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=26482 СБЖ Той сподели с присъстващите свои мисли за тенденциите и проблемите на специализирания печат в нашето съвремие на духовен упадък. И ако си мислите, че това беше нещо като научна конференция, се лъжете, защото самият гост е една от рядко срещащите се птици, които за разлика от мераклиите да печелят от медии, разпространява своето списание InSpiro безплатно, защото вярва, че в това време на криза духът ни все още не е умрял и че има хора, които някъде работят за него и за нас, за да ни има. Аз съм лекар, а не журналист, но се захванах с този занаят, за да покажа, че специализираният печат има място и може да стигне до всеки читател, само ако дадено издание е направено както трябва сподели доц. Костов. В неговото списание успешно се съчетават не само разделите с медицинска тематика, а и разгръщайки страниците на InSpiro, всеки може да прочете в Любознание , Вдъхновение , Творец на броя репортаж за някое интересно кътче по света, интервю с известен представител на изкуството или културата, откъси от интересни творби на български писатели. С една дума богата е палитрата на списанието, което прави лекарят от ВМА. По време на научна конференция в Чикаго българският медик събрал очите на американските си колеги като им показал своята рожба . Един от маститите учени възкликнал, че това е невъзможно да се случи при тях - в строго научно списание да има за всекиго по нещо и за духа. А българинът с гордост му отвърнал, че у нас това става. Не минало много време и от Щатите му пратили вест, че и там вече им разрешили да правят такова списание. И докато сладкодумният доктор нижеше една след друга истории, свързани с InSpiro, му позвъниха от клиниката във ВМА, защото трябвало да приемат по спешност сирийска бежанка в тежко състояние. Пред цялата зала доц. Костов за секунда облече бялата престилка, остави настрана журналистиката и даде необходимата консултация и напътствия на колегите си. Такова нещо за пръв път се случва вероятно не само в салон Журналист , но съм сигурна, че никъде другаде не е ставало. След това той продължи да разказва как на инат решил да съвмести медицината с журналистиката и ето днес неговото списание е едно от авторитетните специализирани издания в страната, чието търсене нараства. Единственото нещо, което никога няма да допусна да се появи на страниците на InSpiro, казва д-р Коста Костов, това е политик, защото лекарите трябва да останат аполитични в работата си. И още нещо няма място в изданието и това е фолкът, защото не бива чрез ерзац да се възпитават младите. Правим списанието със сърце и душа и го разпространяваме безплатно твърди лекарят журналист. С нескрито вълнение той разказа за своето дългогодишно приятелство с поета Дамян Дамянов. Сред неговите приятели са Любомир Левчев, покойните Дончо Цончев и Йордан Радичков. Той не скри и новината, че предстои в най-скоро време да бъде учреден Клуб на пишещите медици. Според него много е важна симбиозата между лекуването и духовното здраве на пациентите. Освен че прави списание, доц. Коста Костов не забравя и медицината. До края на тази година ще се появи неговият учебник по белодробни болести, защото студентите все още учат по издание от 1976 година, което е тъжно. Той се надява че неговите възпитаници в най-скоро време ще се готвят за изпити по едно ново и съвременно издание, а засега използват броевете на InSpiro. За следващия брой на списанието докторът пише статия за това какво даваме и какво вземаме от живота, която е предизвикана от прочетена творба на Иво Андрич. Снимки: Иван Василев Wed, 11 Mar 2015 22:16:18 +0200 Покана към колегите http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=26473 СБЖ Уважаеми колеги, В чест на 170 годишнината от началото на българската журналистика и 120 годишнината от създаването на организирано журналистическо движение в България решихме да отправим Послание към бъдните поколения. Вграждането на капсулата ще стане на 13 март 2015 година от 16:00 ч в Съюза на българските журналисти. Най-любезно ви каним да присъствате на събитието! Управителен съвет на Съюза на българските журналисти Wed, 11 Mar 2015 12:00:00 +0200 Предлагат алея "Журналист" в Дунавския парк на Силистра http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=25902 СБЖ Така например една от алеите да носи името Журналист , тъй като там преди 3 години с акция на в. 24 часа бяха засадени дарените от вестника 100 дръвчета. Друга да се казва Алея на дарителите по причина на това, че е изградена с плочки, върху които са изписани имената на далите пари за създаването й преди повече от 10 години. Както е известно, през 1974 г. е проведена мащабна залесителна акция по брега на реката върху новоизградената тогава дига, за което свидетелства надпис върху плоча засадено от връстници на свободата и т.н. Във връзка с отбелязаната 120-та годишнина на организираното журналистическо движение в България, проведено по програма през 2014 г., в някои градове на България Бургас, Нова Загора, Разград и др., са кръстени цели площади на журналистиката. През настоящата година се навършват 130 години от издаването на първия вестник в Крайдунавска Добруджа и по този повод централата на СБЖ ще предложи съвместно с община и Общински съвет Силистра да бъде осъществена програма за годишнината, за да бъде отбелязана по подходящ начини така да се отдаде дължимото на медиите. Още повече, че преди 25 години бе сложено началото и на съвременната демократична преса в крайдунавския град. Събранието уважи колежката Тамара Спасова, главен редактор на в. Напредък Тутракан, която наскоро получи по повод своя кръгла годишнина наградата Значка златно перо на СБЖ. През м. декември УС на СБЖ присъди награда за 20-ата година на радио Мелодия , а преди 3 години Почетен плакет бе отреден за 50-ия юбилей на в. Тутракански глас . Mon, 26 Jan 2015 15:03:09 +0200 Турски медии ще работят с българските журналисти по общ европроект http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=25720 СБЖ В нея освен журналисти, са включени и общественици, На 12 януари гостите посетиха СБЖ, където почти цял следобед разговаряха с колеги от Управителния съвет на СБЖ и представители на регионални медии. И. д. председател Снежана Тодорова поздрави турските гости и изрази задоволство, че спечелилата европроект Асоциация на журналистите в Муданя ще работи по него съвместно със свои български колеги. Тя запозна гостите с историята на СБЖ и сподели с тях, че през 2014-та българската журналистика е отбелязала своята 170-годишнина и 120 години организирано журналистическо движение. Представи и някои издатели на списания и подробно разказа за сайта на СБЖ, който е отворен за всичко, случващо се на журналистическото поприще не само в България, но и по света. Не пропусна да сподели, че сайтът се ползва с голям интерес сред гилдията и не пропуска да разкаже за известни наши и чужди журналисти. От своя страна доц. Георги Калагларски подробно разказа на турските колеги как у нас работят регионалните медии и печат. Преподавателят във Варненския университет представи и Международния дом на журналистите (МДЖ) и чрез мултимедиен проект изтъкна неговите достойнства и привлекателност, и че той е сред малкото комплекси на нашето Черноморие, където освен да се почива, може да се провеждат и срещи по линия на станалия модерен през последните години конгресен туризъм, защото МДЖ разполага и с добре оборудвани зали за целта. Неговата увлекателна презентация предизвика оживление сред турските журналисти и те го засипаха с въпроси, като останаха доста изненадани, че държавата няма отношение към почивната морска база и че тя е собственост на СБЖ. Доц. Калагларски разказа и за авторитетните международни форуми, които са се провеждали в базата на Съюза, и че именно там миналата година беше учреден Балканският медиен център. Той не пропусна да съобщи, че в МДЖ предстои тази година и среща на Европейската асоциация на журналистите (ЕАЖ). Гостите се интересуваха не само до материалната база на СБЖ, но и дали държавата се намесва в политиката на българските медии, дали регионалните издания имат самостоятелност при работата си. А издателят на списанията Земеделие+ , Животновъдство и Черно и бяло Красимир Пеков разказа за медиите, които представлява. Представителите на турските медии проявиха изключителен интерес към това в какви тиражи излизат нашите изданиа, каква е периодичността им, как се разпространяват. Сред многобройните въпроси, които задаваха имаше и такива дали у нас има безработни журналисти, за свободата на словото, за намесата на държавата в издателската политика и дали има ограничения на темите в дадени издания. За тях беше интересно да разберат дали българите и най-вече младите хора четат пресата, дали се интересуват от случващото се в страната и намалява ли броят на печатните издания. Особено важно за тях беше да разберат ако даден журналист е освободен от работа, има ли политически натиск за това. Те останаха изненадани, че в обществените медии свободата на словото е по-голяма, отколкото в частните, но и тук, както навсякъде по света, частните медии зависят от спонсори, рекламодатели и често собственикът им се влияе от политическия натиск. Особен интерес за гостите беше каква е квалификацията на работещите в българските медии журналисти и дали са завършили специализирани ВУЗ-ове. Снежана Тодорова поясни, че в екипите на медиите се трудят хора не само с журналистическо образование, но и с други специалности, и че СБЖ винаги застава зад колегите, които имат проблеми в работата, и прави всичко възможно на онези, които са останали безработни, да осигури къде да се трудят. Тя сподели, че всичко, което се случва в Турция, интересува българските медии, а СБЖ поддържа тесни контакти с международни журналистически организации. Неведнъж, каза тя, СБЖ е откликвал и подкрепял турските медии. Тя припомни, че е имало подписка в защита на арестувани турски журналисти и протестна декларация по повод задържането на главния редактор на Заман , която беше публикувана в българското издание на вестника. Журналистическата солидарност е изключително важна и необходима днес каза Снежана Тодорова. Надявам се да не ни се налага да защитаваме колеги от Муданя и Бурса, но ако се наложи, сме насреща. И. д. председател на СБЖ и главен секретар на съюза сподели, че ръководството работи върху документ за защита правата на журналистите. Срещата премина при изключителен интерес от страна на турските представители на медиите за това как работят техните колеги в България. По време на посещението си у нас те ще посетят Самоков,където ще гостуват на регионалната медия Приятел , в Пловдив също ще се срещнат с колеги от дружеството Европрес с председател Георги Найденов. В София наред с културните забележителности, които ще разгледат, ще имат срещи с турските редакции на БНТ и БНР, а също и с главния редактор на Стандарт Славка Бозукова, на която ще се обсъди двустранното сътрудничество в областта на европроекти, в които участва вестникът. На 15 януари гостите ще представят в СБЖ пред медиите европроекта Адаптиране на турските регионални медии към изискванията на ЕС . През първия ден от посещението си в София турската делегация се срещна и с областния управител на София град Веселин Пенев. Снимки Иван Василев Tue, 13 Jan 2015 08:48:50 +0200 Декларация на пловдивското журналистическо дружество Европрес http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=25683 Пловдивското журналистическо дружество Европрес остро и категорично осъжда нападението срещу редакцията на френския вестник CHARLIE HEBDO и изразява своята съпричастност към болката на френския народ и семействата на невинните жертви. Подобни актове компрометират етно-религиозния мир в Европа и света.Те са сериозна заплаха за демокрацията, човешките права и ценности. Ние вярваме, че убийците на нашите френски колеги ще бъдат заловени, а служителите на Темида ще им наложат строги и справедливи наказания. Председател на дружеството: dr Георги Найденов PhD 8 януари 2015 г. Пловдив Fri, 09 Jan 2015 15:28:12 +0200 Връчване на годишните награди на Съюза на българските журналисти http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=25319 СБЖ Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} П О К А Н А Уважаеми колеги, На 11 декември 2014 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Съюза на българските журналисти, в салона на 3-тия етаж, ще се състои тържественото връчване на ГОДИШНИТЕ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА СБЖ , които тази година са под знака на честванията на 170 години от създаването на българската журналистика и 120 години от началото на организираното журналистическо движение в България. Съюз на българските журналисти Mon, 08 Dec 2014 14:39:18 +0200 СБЖ поздрави силистренското радио “Мелодия” за 20-ата му годишнина http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=25055 СБЖ Бизнесдама, културтрегер и ди-джей са в основата на радиото, стартирало в началото на 90-те години, за да премине през много перипетии и обрати, достигайки до втората си декада. И.д. председателят на СБЖ Снежана Тодорова отправи поздрав до управителя на радиото Галина Георгиева, член на Съюза, за да похвали малкия тричленен екип на радиото, излъчващо 24 часа в ефира и в кабелната система на Крайдунавска Добруджа. С прочувствени слова и подарък, подкрепен и от СБЖ, в ритуала са изяви и миниатюрната местна колегия двама кореспонденти на национални медии и няколко редактори в регионални издания. Рожденият ден на всеки човек или институция е празник не само личен, но и общочовешки. Малка, спретната и обичана медия медия е радио Мелодия Силистра. Създадена като зодия Скорпион . Ха сега, де! Излезеш ли й насреща знаеш какво те очаква страстна целувка или здрава защипка едновременно с 8 крака. А, казват, съзвездието, под чийто знак е родено силистренското радио, е изпълнено със страст, сила и чувственост. За разлика от някои радиа в сложните времена на 90-те години, Мелодия тръгва направо от ефира, за да се намести и в кабелната система, доколкото и днес е налице някога в региона е имало 14 000 радиоточки, сега едва ли са повече от 5 000. Защото, нали знаете, друго е да проговори някой там горе на кьошка почти веднага след залеза на зората. И да ти каже Лека нощ! по някое време, когато денят отдавна е завил страхотно в нощта. Макар в днешно време и мобилният ти апарат може да ти жужи нежно и мелодийно. И новини ще ти изреди. Пък и в някоя реклама бива да се заслуша човек понякога в обявите има приятни изненади. А случи ли се да попаднеш и на някое публицистично предаване слушай и запомняй хора, гласове, тиради и пожелания. Може и да потрябват някой ден като скъп спомен от чудни времена. Епоха на интернет и социални мрежи сме. Достатъчно условие едно провинциално радио да бъде чувано по целия свят, за да го има и във виртуалната карта на медиите по земното кълбо. 20 години не стигат, Мелодия , и в инаги се сещаме за предшествениците собственици и труженици. Някои понастоящем имат своята изява в Пловдив, в София и в САЩ. Има и такива, които вече не са между нас по строгите житейски причини, но са оставили следа, по която другите вървят. В тяхна чест си струва да бъдат споменавани в навечерието на всеки празник. Кратка равносметка на медийното богатство в момента в област Силистра: две радиостанции в Силистра и в Дулово; две общински кабелни радиа в Силистра и в Тутракан. В областния град няма нито една телевизия. За сметка на това на пазара са 6 вестника един седмичник Силистренски бряг ; друг, наследник на ветерана Силистренска трибуна , който излиза два пъти седмично; в. Силистра прес е седмичник, както още Тутракански глас и Нdпредък и двата в Тутракан; в. Силистра вчера днес и утре стига до читателите си няколко пъти в месеца. Поне седем са сайтовете, делящи мегдан на новинарското поле Паралел 44 , Параграф 44 , Кворум , Порталът на Силистра , Силистра , Силистра нюз и др. Разбира се, голяма част от новите са дело и на сайтовете на Областна администрация и община Силистра. Както и на новинарския блог Версинаж . Любопитна подробност е, че в област Силистра в четири от общините има общински вестници в Главиница, Алфатар, Кайнарджа и Ситово, една традиция, започнала в средата на 90-те години на мrналия век като продължение на вестници от Възраждането, намерила продължение през румънския период и в годините на социализма, за да е жива и днес. Sun, 16 Nov 2014 12:43:56 +0200 Ролята на медиите в този тревожен свят http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=24383 СБЖ Организатори на събитието бяха Пловдивското журналистическо дружество Европрес , колежът Източен европейски образователен център , фондация Помогни на нуждаещите се , както и нейните асоциирани структури Граждански форум Съвет на нацията и Центъра за икуменически диалог Св. Апостол Ерм . Поводът за форума е 120-годишнина от създаването на организирано журналистическо движения в България. На всички ни е ясно защо точно в тези тревожни времена се провежда тази конференция каза при откриването и. д председател на СБЖ Снежана Тодорова. В Украйна, Сирия, Ирак се водят войни, в които загиват журналисти, изпълняващи дълга си, а това е жестоко. Както казваше Антоан Егзюпери, войната не е приключение, а болест като тифа. В началото на конференцията бе отличена една човешка благородна постъпка. Председателят на Пловдивското дружество Европрес и на фондация Помогни на нуждаещите се Георги Найденов връчи отличие на кмета на с. Странско Фильо Стойчев, който спаси съселяните си от природното бедствие по време на проливните дъждове преди дни, като навреме успя да ги информира за приближаващата се приливна вълна. Изключително скромно и пестеливо кметът благодари за отличието и сподели радостта си, че потопът в Странско не е взел жертви. Съвременните глобални конфликти в променящият се свят, беше темата по която сподели свои мисли проф. д-р Велин Аргатски. Той направи паралел между Троянската война и военните действия, които днес се водят в Донбаска и Луганска област, като каза, че още в дълбока древност войните са били подвластни на интересите към природните полезни изкопаеми. Сполучлива негова аналогия бе и това, че древногръцките аеди са били като журналистите съобщавали са за случващи се събития. Според Велин Аргатски, ролята на журналистите от мястото на събитието е много важна как ще бъде информирано обществото за случващото се в дадено място на света. Той се спря и на това, че днес все повече доминиращо развитие търпят етнорелигиозните общности, а следващият конфликт в света ще е вече на расите, за което се говори дори и в официален доклад на ООН. За религиозните общности в един мирен свят сподели свои мисли Петър Граматиков, който е ръководител на секцията на православните журналисти в Европрес А председателят на журналистическото дружество Георги Найденов обстойно се спря на ролята на журналистите при отразяването на природните бедствия и последиците от тях не само у нас, но и по света. Според него българската журналистика, използвайки медийното пространство, успя широко да осведоми обществото у нас и в чужбина за катастрофалните наводнения, но добре би било ако превантивно медиите биват използвани от различните институции, за да уведомяват обществеността за предстоящи кризисни ситуации. Журналистите и медиите в случая само като очевидци неволно се превръщаме в свидетели на една грандиозна контрадикция, чиято крайна цел е отнемането на привидните свободи на човешката личност и целенасочено създаване на единна световна авторитарна държава с изключително мощна система за контрол казва в доклада си Найденов. Интересен прочит на информационната война и журналистиката направи директорът на колежа Източен европейски образователен център в Пловдив доц. Д-р Павел Недялков. Той се спря на две събития, които за кратко време бяха обект на общественото внимание, а именно не съвсем прецизното и донякъде тенденциозно използване на понятието информационна война в програмния документ на МО Визия 2020 , един от авторите на който бе военният министър Велизар Шаламанов, и второто убийството на американските журналисти и един британски хуманитарен работник от групировката Ислямска държава. Павел Недялков е на мнение, че най-активното средство за скрито влияние в публичното пространство са медиите, защото на пръв поглед те разполагат с неограничена власт в утвърждаването или унищожаването на всеки един елемент от обществено-политическата система . В този смисъл медиите са основен фактор и на тях им се приписва качеството на четвърта власт , която моделира и въздейства върху общественото мнение и настроение твърди ученият. Павел Недялков е убеден, че предвид начина на събиране на сведения и използването на различни комуникативни техники и информационни тактики , медиите генерират сигурност и несигурност в общественото съзнание . Или казано накратко, те са се превърнали в една от най-предпочитаните маскировки за разузнаване от нелегални позиции успоредно с хуманитарните мисии. Той дори припомни изреченото от американския военачалник Уйлям Шърман още по време на Гражданаската и Мексиканската война: Аз гледам на журналистите като на шпиони и те наистина са такива. Ако ги избия всичките, още преди закуска ще има новини от ада. Не много ласкателна мисъл, но пък показателна за това, че журналистите не ги спира нищо. Наред с мислите на още няколко световни личности ученият припомни и крилатата фраза на Димитър Подвързачов, която е актуална може би най-вече за днешната наша преса и тя е: Тайната на успеха на всекидневника е същата, както е за отделния човек по нищо да нямаш свое мнение. В края на конференцията дошлите от Пловдив членове на Европрес изпълниха свои стихове. Оказва се, че освен да пишат репортажи и коментари, пловдивските колеги умеят да редят и прекрасни рими. Албена Хинкова прочете свое есе, посветено на журналистиката, а Минчо Белалов, Елена Атанасова, Николай Гюлев, Мира Николова и Бончо Бонев стихове за нещата от живота и още нещо. С особен възторг бе посрещнат журналистът с китара Денчо Владимиров, който изпълни една своя песен, забранявана преди години, призоваваща ни да не разпрягаме нито за миг Росинант и да вървим с непревит гръбнак. Снимки: Иван Василев Sat, 20 Sep 2014 21:12:37 +0300