Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

  • 03.06.2021
  • СБЖ

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

Установено бе, че предварително обявения дневен ред, съгласно решение на Управителния съвет на СБЖ от 26.02.2021 година и поканата до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти, ден и час на ОС на Сдружението – 15.05.2021 година, 10.00 часа са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с Устава на Сдружението достатъчен брой делегати, необходими за провеждането на заседанието - 85 делегати.

За председатели на заседанията на Общото събрание на СБЖ бяха избрани – Мария Любенова и Славяна Манолова, за секретари на заседанията на ОС – Наташа Тодинова и Невена Праматарова, за преброители в залата на третия етаж – Мариела Балева и Николай Пиперов, за преброител в залата на първия етаж – Соня Милчева.

След постъпилото предложение от УС на СБЖ за поредността на разглеждане на точките в предварително обявения дневен ред, станалите разисквания и проведеното гласуване делегатите на Общото събрание на СБЖ с 67 гласа „за”, „Против-9” и „Въздържали се” – 2  Общото събрание на СБЖ РЕШИ: Заседанието на Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти” да се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

6. Обсъждане на предложения за управление на имоти, собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти  за 2020 година

2. Изпълнение на бюджета за 2020 година и приемане на бюджета за 2021 година

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти

4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти

5. Дискусия по отчетите и изказвания

7. Избор на един член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти

8. Разни

По точка  6

Обсъждане на предложения за управление на имоти, собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, която внесе на вниманието на делегатите на ОС на СБЖ всички постъпили оферти за сключване на договор за наем, относно имоти на Съюза на българските журналисти, както следва:

1. За имот в град Банкя, ул. „Максим Горки” № 4: - Предложение от 07.05.2021 година от „Капитал Хелт Холдинг” ЕАД /Медицински комплекс „Сердика”/;
2. За имот в град Варна, к.к. „Златни пясъци”, Международен дом на журналистите – хотел „Журналист”, блок. 2:

- Предложение от „Капитал Хелт Холдинг ЕАД /Медицински комплекс „Сердика”/;
- Предложение от „Еко уикенд и спа” ЕООД;
- Предложение от „Роял Клуб” ЕООД.

3. За имот в град Варна, к.к. „Чайка”, Почивен дом на СБЖ – „Парк-хотел”:

- Предложение от „Капитал Хелт Холдинг” ЕАД /Медицински комплекс „Сердика”/

Г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия запозна присъстващите с подробности относно проведените преговори и становищата на експерти.

След станалото обсъждане, въпроси, мнения и предложения по представените оферти Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти РЕШИ:

ОДОБРЯВА предложението на „Капитал Хелт Холдинг ЕАД (Медицински комплекс „Сердика“) от 7 май 2021 година за дългосрочно сътрудничество и наемане на имот, собственост на Сдружение „Съюз на българските журналисти“, находящо се в Банкя, ул. „Максим Горки“ № 2/4 (нов № 14), коитоимоти съгласно нотариален акт за собственост № 185, том VI от 16.05.2000 г. на Служба по вписванията София представляват:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от около 14 000 кв.м., съставляващ имоти с пл. номера 291, 290, 289, 290а, 1538, 1537, 288 и 316, заедно с изградените в имота сгради : 1/ МАСИВНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 340.80 кв.м., разгъната площ от 1668.00 кв.м. състояща се от: сутерен: състоящ се от складове, пералня, сушилня, гладачница и други сервизни помещения; партер: състоящ се от зали, библиотека и сервизни помещения; хотелска част: на два етажа, с по девет стаи със сервизни помещения и по един апартамент от стая, дневна и сервизни помещения на всеки етаж, и открита тераса на 76 кв.м.; 2/ МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от417 кв.м. , състояща се от: хотелска част: разположена върху три етажа, с по единадесет стаи със санитарни възли и с по един двустаен апартамент на всеки етаж; приземен етаж: състоящ се от складове, канцеларии, перални и други сервизни помещения; 3/ РЕСТОРАНТ С КУХНЯ към масивна четириетажна сграда, с обща площ от 488.50 кв.м., състоящ се от зала, кухня и сервизни помещения, перални, складове и други сервизни помещения в сутерена под ресторанта, тераса от 160 кв.м. и котелно- помещения върху 64 кв.м.; 4/ ДВА ГАРАЖА- построени на север от сградите, всеки един на площ от 156 кв.м., които имоти са нанесени в кадастралните карти и регистри за гр. Банкя, район Банкя, община Столична, област София (столица) съгласно Заповед за одобрение на КККР № КД-14-88/16.06.2014 г. на

Изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-22-873/11.09.2012 г. на Началник на СГКК – София, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-22-873/11.09.2012 г. на Началник на СГКК – София като:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02659.2195.2624, област София (столица), община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "МАКСИМ ГОРКИ" № 14, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за здравеопазване, площ 12816 кв. м, стар номер 2144, квартал 58а, заедно с изградените в поземления имот сгради, както следва:

1/ СГРАДА с идентификатор 02659.2195.2624.1, област София (столица), община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "МАКСИМ ГОРКИ" № 14, вид собств. Частна, функц. предн. Курортна, туристическа сграда, брой етажи 4, застроена площ 435 кв. м, Сграда 02659.2195.2624.2, област София (столица), община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "МАКСИМ ГОРКИ" № 14, вид собств. Частна, функц. предн. Курортна, туристическа сграда, брой етажи 3, застроена площ 436 кв. м;

2/ СГРАДА с идентификатор 02659.2195.2624.2, обл. София, община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "МАКСИМ ГОРКИ" № 14, вид собств. Частна, функц. предн. Курортна, туристическа сграда, брой етажи 3, застроена площ 436 кв.;

3/ СГРАДА с идентификатор 02659.2195.2624.4, област София (столица), община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "МАКСИМ ГОРКИ" № 14, вид собств. Частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 686 кв. м,

4/ СГРАДА с идентификатор 02659.2195.2624.5, област София (столица), община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "МАКСИМ ГОРКИ" № 14, вид собств. Частна, функц. предн. Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ 150 кв. м.;

5/ СГРАДА с идентификатор 02659.2195.2624.6, област София (столица), община Столична, гр. Банкя, район Банкя, ул. "СТАРА ПЛАНИНА", вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 40 кв. м, стар номер 1877,

Общото събрание на Съюза на българските журналисти давасъгласие СБЖ да сключидоговор за наем за период от десет години с възможност за продължаване действието на договора за нов 10-годишен период, с който да предостави за временно и възмездно ползване описания по-горе имот като „Дом за стари хора”.

Възлага на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да води преговори и да сключи договор за наем при цена не по-ниска от предложената от „Капитал Хелт Холдинг” ЕАД (Медицински комплекс „Сердика“), в офертата от 7 май 2021 година.

Общото събрание на Съюза на българските журналисти възлага на Управителния съвет да проведе преговори и да подпише договор не по-късно от 30 юни 2021 година като договори всички условия в договора, като се вземат предвид съображенията и уточненията, направени на днешното общо събрание на Съюза на българските журналисти.

Общото събрание на Съюза на българските журналисти дава съгласие Управителният съвет да договори и да окаже съдействие на наемателя при необходимост да бъдат извършвани строително-монтажни работи в имота, включително изграждане на асансьор, преработване или смяна на инсталации и други дейности, проектирани и изпълнени, които да отговарят на целите за ползване на имота като Дом за стари хора, при необходимост изграждане на вход към съседния имот поземлен имот с идентификатор 02659.2195.2753, като всички тези условия да бъдат договорени и записани в договора.

 

Гласували – „За”- 66 души. Против? – Седем души. Въздържали се? – Шест души. 

Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ РЕШИ: ОДОБРЯВА предложението на „Капитал Хелт Холдинг ЕАД (Медицински комплекс „Сердика“) от 7 май 2021 година за дългосрочно сътрудничество и наемане на имот, собственост на Сдружение „Съюз на българските журналисти“, находящ в гр. Варна, к.к. „Чайка“, а именно: ПОЧИВЕН ДОМ НА СБЖ „ПАРК-ХОТЕЛ“, построен върху място, представляващо поземлен имот № 176, с площ от 7 393 кв.м, за който е отреден УПИ „Почивен дом на журналистите“ с площ от 7 590 кв.м, състоящ се от:

1/ хотелска част /почивен дом/ - масивна триетажна сграда на застроена площ от 765 кв.м и РЗП от 2296,50 кв. м, при граници: североизток – двор, югоизток – двор, югозапад – ресторант, северозапад – двор, включващ:

- първи етаж – на площ от 765,50 кв. м: рецепция, тоалетна, бар, вход за ресторанта, стълбище за втори и трети етаж, коридор за хотелската част, пет хотелски стаи – всяка състояща се от: входно антре, баня-тоалетна, спалня и балкон, два апартамента, три стаи за персонала, стълбище за избата и за втори и трети етаж;
- втори етаж – на площ от 765,50 кв.м: две стълбища за първи и трети етаж, фоайе с кореспонденция за тераса над ресторанта, коридор с десет хотелски стаи – всяка състояща се от: входно антре, баня-тоалетна, спалня и балкон, два апартамента;
- трети етаж – на площ от 765,50 кв.м: две стълбища за втори и първи етаж, фоайе с тераса, коридор с единадесет хотелски стаи – всяка състояща се от: входно антре, баня-тоалетна, спалня и балкон, два апартамента;
- избен етаж – на площ от 324,65 кв.м: избен коридор, четири избени помещения, бойлерно, стълбище за избата, вход откъм двора, избено помещение под основното тяло с размери 8.30/35.50 метра с изход към двора.

2/ ресторант – двуетажна масивна сграда със застроена площ от 270 кв.м и РЗП от 540 кв.м, при граници: североизток – хотелска част, югоизток – двор /тераси/, югозапад – външно стълбище и двор, северозапад – двор, състоящ се от:

- първи етаж – на площ от 270 кв.м: кухненски бокс, подготвителни помещения, складова площ;
- втори етаж – вътрешно стълбище за първи етаж, кухненски блок, ресторант с шуберразливочна и тераса пред ресторанта, вътрешна връзка с рецепция и хотелска част.

3/ гараж – едноетажна метална сграда със застроена площ от 102 кв.м при граници: североизток – стаи за персонал /шофьори/, югоизток – двор, югозапад – двор и северозапад – улица.

4/ стаи за персонал /шофьори/ - със застроена площ от 63,25 кв.м при граници: североизток – двор, югоизток – двор и гараж, югозапад – гараж и северозапад – улица.

5/ тенис-корт на площ 480 кв.м, при граници: североизток – двор, югоизток – двор, югозапад – двор, северозапад – двор.

Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ дава съгласие Сдружение СБЖ да сключидоговор за наем на горепосочения имот за период от десет години с възможност за продължаване действието на договора за нов десетгодишен период, с който да предостави за временно и възмездно ползване описания по-горе имот като „Дом за стари хора”.

Възлага на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да води преговори и да сключи договор за наем при цена не по-ниска от предложената от „Капитал Хелт Холдинг” ЕАД (Медицински комплекс „Сердика“) в офертата от 7 май 2021 година.

Общото събрание на Съюза на българските журналисти възлага на Управителния съвет да проведе преговори и да подпише договор за наем не по-късно от 30 юни 2021 година при цена и условия не по-ниски от предложените в офертата на „Капитал Хелт Холдинг” ЕАД (Медицински комплекс „Сердика“) от 07.06.2021 г., като договори всички условия в договора. При  договарянето Управителният съвет да се съобрази със съображенията, направени на заседанието на Общо събрание на Съюза на българските журналисти, проведено на 15.05.2021 г.

Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти дава съгласие Управителният съвет да договори и да окаже съдействие на наемателя при необходимост да бъдат извършвани строително-монтажни работи, строително-ремонтни работи в имота, в т.ч. преработване на инсталации, асансьори, проектиране и изпълнение на паркова среда, свързване с външни връзки, т.е. всичко, което е необходимо за ползване на имота по предназначение – дом за възрастни хора.

Гласували 67 души „За”. Против? – Пет души. Въздържали се? – Двама души.

Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ РЕШИ: НЕ ОДОБРЯВА предложението на „Капитал Хелт Холдинг ЕАД – Медицински комплекс „Сердика“ от 7 май 2021 година за дългосрочно сътрудничество и наемане на имота, намиращ се в град Варна,  блок 2, хотел „Журналист“ за ползване за Дом за възрастни хора.

Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти РЕШИ: НЕ ОДОБРЯВА предложението на „Еко уикенд СПА“  от 7 май 2021 година за дългосрочно сътрудничество и наемане на имота в град Варна,  блок 2, хотел „Журналист“ при предложените условия.

Гласували 71 души „За”. Против? – Един. Въздържали се? - Двама души.  

Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ РЕШИ: Възлага на Управителния съвет на СБЖ да продължи преговорите с „Роял Клуб” ЕООД за дългосрочно отдаване под наем на дом 2 от Международния дом на журналистите – Варна и същевременно да търси нови оферти за блок 2, за да  се постигнат по-добри условия в съответствие с предложенията, направени на заседанието на общото събрание на 15 май 2021.

Указва на Управителния съвет на следващото общо събрание на Съюза на българските журналисти да докладва за резултатите от проведените преговори.

Гласували 70 души – „За”. Против? – Няма. Въздържали се? – един.

По точка 1

Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА годишния финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

Гласували 41 души – „за”. Против? – Четирима души. Въздържали се? – Шест души.

По точка 2

Изпълнение на бюджета за 2020 година и приемане на бюджета за 2021 година.

Общото събрание се запозна с изпълнението на бюджет 2020 година и обсъди предложения проект на бюджет за 2021 година.

След станалото обсъждане Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА предложения за 2021 година бюджет.

Гласували 52 души – „за”. Против? – Двама души. Въздържали се? – Осем души.

Общото събрание на Съюза на българските журналисти дава съгласие 50 на сто от  постъпващите от наеми финансови средства всяка година да се заделят след погасяване на всички стари публични задължения на съюза за социално-синдикална и професионално-творческа дейност. 

Гласували 43 души – „за”. Против? – Десет души. Въздържали се? – Трима души.

По точка 3

Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти

ОС на СБЖ се запозна с отчета за дейността на Контролния съвет на СБЖ и РЕШИ: ПРИЕМА отчета за дейността Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.

Гласували 51 души – „за”. Против? – Двама души. Въздържали се? – Пет души.

По точка 4

Отчет на Комисията по журналистическа етика

ОС на СБЖ се запозна с отчета за дейността на Комисията по журналистическа етика и РЕШИ: ПРИЕМА отчета на Комисията по професионална етика за 2020 година.

Гласували 48 души – „за”. Против? – Четирима души. Въздържали се? – Осем души.

По точка  7

Избор на един член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти

Общото събрание на Съюза на българските журналисти разгледа предложението на Управителния съвет на СБЖ да бъде освободена като член на Управителния съвет КЪДРИНКА ВЕЛИЧКОВА КЪДРИНОВА и съгласно чл. 38, ал. 3 от Устава на СБЖ да бъде избран нов член на УС на СБЖ чрез тайно гласуване.

Общото събрание на Съюза на българските журналисти взе следното РЕШЕНИЕ: ОСВОБОЖДАВА като член на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на българските журналисти” Къдринка Величкова Къдринова.

След проведено тайно гласуване за член на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на българските журналисти” ИЗБИРА БЛАГОЙ ИВАНОВ ЦИЦЕЛКОВ с 27 гласа.

По точка 8  Разни

Бяха направени предложения на следващото Общо събрание на сдружението да се обсъди работата на работещите в сайта на съюза и списването му; да се обсъдят съществуващите проблеми по отношение на авторски права; да бъдат подготвени и обсъдени предложения за промени в Устава на СБЖ, да се внесе предложение за нова визия на журналистическите членски карти;

Общото събрание беше закрито в 18.05 часа=