Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 октомври 2021 г.

  • 22.10.2021
  • СБЖ

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 11,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В заседанието на Управителния съвет участваха:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дияна Желязкова, Ивайло Диманов,  Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова.

Отсъстваха: Дарина Анастасова и Благой Цицелков.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, адвокат Радост Ганчева адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“  и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за изпълнение на договорите за базите в Банкя и Варна /дом 3/.

2. Среща с господин Методи Янков

3. Изслушване на г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД и обсъждане писмото му до председателя на УС на СБЖ с вх.№ 136 от 06.10.2021 година.

4. Разни.

/Начало - 11.10 часа/

По точка 1 – Информация за изпълнение на договорите за базите в Банкя и Варна /дом 3/.

Среща с господин Методи Янков.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира участниците в заседанието за проведените разговори с „Капитал Хелт” в изпълнение на решението на УС на СБЖ от последното му заседание. В хода на срещата са поставени и обсъдени въпросите по отношение размера на наемната цена, по отношение на втори десетгодишен период на договорите, начина, по който се актуализират, предимства и преференции за членовете на СБЖ в болница „Сердика”.

По отношение на договорите за наем след изтичане на тримесечния срок в СБЖ са получени потвърждения от страна на наемателя „Капитал Хелт”, че двата имота собственост на СБЖ във Варна и в Банкя, отговарят на техните изисквания и на инвестиционните им намерения и те продължават работата по договора така, както са уговорени условията. Преведени са и депозитите по двата договора.

Към този момент след проведената среща не е постигнато споразумение за увеличаване на наемната цена, тя ще бъде увеличена, съобразно схемата, която е описана в договора за начина за актуализиране на цената,  както и за промяна на останалите уговорки в договора.

Г-н Методи Янков, управител на „Капитал Хелт” запозна членовете на УС на СБЖ с подробностите по предварително изпратените проекти за ремонт и количествено-стойностни сметки на сградите, собственост на СБЖ в град Банкя и във Варна - /дом № 3/. Той сподели, че няма необходимост от промяна на предназначението на сградите и издаване на разрешение на строеж. Ще бъде направена регистрация в съответните общини за извършване на текущ ремонт, няма да се правят конструктивни промени, а сградите само ще се възстановят и укрепят.Ремонтът на Банкя ще бъде на стойност 2 500 000 лева, а във Варна /дом № 3/ на стойност 2 300 000 лева. Двете сгради ще бъдат топлоизолирани с изключение на голямата сграда в град Банкя. Ще бъдат подменени изцяло електроинсталациите и ВиК инсталациите, ще се изградят отоплителни инсталации – в Банкя отоплението ще се реализира чрез газов котел, а във Варна с най-съвременна възможна форма за отопление – чрез термопомпи, ще бъдат подменени всички настилки, ще бъдат ремонтирани всички бани и тоалетни.

Арх. Милен Мечкуев, проектант обясни, че е направено заснемане на двете сгради, проверено е състоянието на всички материали по фасади, стени, тавани, инсталации и в проекта са заложени всички необходими дейности, за да може сградите да отговарят на съвременните изисквания и ремонтът, който бъде извършен да е дълготраен.

След като взе под внимание казаното от г-н Методи Янков, управител на „Капитал Хелт” и арх. Милен Мечкуев, както и отговорите им на конкретно поставените въпроси от г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-жа Велиана Христова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Борислав Костурков и г-жа Снежана Тодорова УС на СБЖ ПРИЕ: В едноседмичен срок да се подготвят, прецизират и предоставят на „Капитал Хелт” забележките от страна на СБЖ по представените проекти и количествено-стойностните сметки, а именно: диференциране на предложените подобрения; инвеститорски контрол от страна на СБЖ, който да следи в хода на строителните процеси за извършваните подобрения, да няма нарушения в конструкцията на сградите, както и за качеството на вложените материали, отчетност за реалните количества на ремонтните дейности. След получаване на отговор от страна на наемателите от фирма „Капитал Хелт” се вземе окончателно решение по предоставените проекти и количествено-стойностни сметки.

Гласували 12 души. Против? – няма. Въздържали се? – няма.

По точка 2 -   Изслушване на г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД и обсъждане писмото му до председателя на УС на СБЖ с вх.№ 136 от 06.10.2021 година.

След като изслуша г-н Христо Дионисиев, управител на „Валедо 1” ООД, взе под внимание мненията на г-жа Антоанета Титянова, г-жа Велиана Христова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Екатерина Кючукова, г-н Борислав Костурков, г-жа Венка Ризова, г-жа Марияна Бояджиева, г-н Ивайло Диманов, г-жа Снежана Тодорова, г-н Георги Калагларски, г-жа Павлета Давидова и становището на адвокат Радост Ганчева УС НА СБЖ РЕШИ:

1. Сдружение „СБЖ” изразява готовност да приеме предложението на фирма „Валедо 1” ООД за заплащане на сумата от 180 000 лв. /сто и осемдесет хиляди лева, представляваща част от задължението за ползването на недвижим имот на Сдружението, находящ се на ул. „Граф Игнатиев” № 4 в едноседмичен срок.

2. В случай, че сумата бъде заплатена при посочените условия и срок да бъде подготвено и подписано споразумение, с което да бъдат уредени окончателно отношенията между Сдружение „СБЖ” и фирма „Валедо 1” ООД във връзка с действието и прекратяването на Договор за наем от 01.11.2012 година и всички анекси и допълнителни споразумения към него.

3. В случай, че сумата бъде заплатена при посочените условия и срок да се започнат преговори и при постигане на съгласие да бъде подписан договор за наем с фирма „Валедо 1” ООД за същия недвижим имот за период от 3 /три/ години, считано от 01.11.2021 година при следните съществени условия:

Месечна наемна цена – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) с включен ДДС;

Предвид динамичната икономическа обстановка към датата на подписване на договора за наем във връзка с противоепидемичните мерки, въвеждани от Министерство на здравеопазването и други компетентни държавни и/или общински органи, страните се съгласяват през първата година от действието на договора, а именно от 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г., размерът на месечната наемна цена да бъде редуциран до сумата от 23 000,00 лв. (двадесет и три хиляди лева) с включен ДДС;

Намаленият размер на месечната наемна цена през първата година от действието на договора, а именно от 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г., е в сила единствено и само при точно изпълнение на задължението на наемателя за плащане на месечната наемна цена, режийните разноски и всички други задължения за плащане съобразно условията на договора. В случай на забава на една месечна наемна вноска или друго дължимо плащане с повече от пет работни дни, считано от датата на падежа, месечният наем се счита определен и е дължим за сумата от 25 000,00 лв. с включен ДДС, като това става по силата на договора, без да е необходимо каквото и да е уведомяване на наемателя за промяната на условието. Възможността на наемодателя да търси от наемателя пълния размер на месечната наемна цена не ограничава наемодателя да реализира останалите си права, свързани с неизпълнение на договора, в това число предсрочно прекратяване без предизвестие, неустойки за неизпълнение, действително претърпени вреди и др.

Гласували 13 души. Против? – Един. Въздържали се? - Няма. 

По точка 3 -  Присъстващите на заседанието дебатираха по повод изпратеното отворено писмо от г-жа Десислава Георгиева, председател на дружеството на журналистите и кореспондентите – Бургас, продиктувано от факта, че г-жа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ е избрана за съпредседател на Инициативния комитет за издигане на кандидатурата на настоящия президент и кандидат за втори мандат г-н Румен Радев.

Госпожа Снежана Тодорова-председател на УС на СБЖ информира членовете на УС на СБЖ, че г-жа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ в момента ползва платен годишен отпуск и по никакъв начин избирането й за съпредседател на Инициативния комитет за издигане на кандидатурата на г-н Румен Радев за Президент на Република България не нарушава цитирания в писмото чл. 36, ал. 3 от Устава на СБЖ.

Същото важи и за самата нея като член на Инициативния комитет, тъй като получената покана е в лично качество и по никакъв начин не ангажира институцията, в която работи.

Г-жа Дияна Желязкова и г-жа Екатерина Кючукова изразиха своята подкрепа на писмото от г-жа Георгиева, председател на журналистическо дружество № 33- Бургас и призоваха г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ и г-жа Анна Заркова - главен секретар на СБЖ да излязат в отпуск, докато тече предизборната кампания в страната.

Изслушани бяха позициите на г-жа Венка Ризова, председател на КС на СБЖ,  г-жа Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ, писмо от г-жа Евгения Александрова-председател на 64-то журналистическо дружество-София, мненията на г-жа Велиана Христова, г-н Георги Калагларски, г-н Борислав Костурков, г-н Лозан Такев и г-жа Павлета Давидова.

УС на СБЖ прие да бъде готвено и изпратено писмо до г-жа Десислава Георгиева, председател на журналистическо дружество на журналистите и кореспондентите-Бургас, в духа на изказаните мнения.

Точка 3.1. – На следващото заседание на УС на СБЖ да бъдат обсъдени Правилник за работа на Управителния съвет на СБЖ,  Правилник за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани и обработвани, съхранявани и предоставяни от Съюза на българските журналисти и Регламент за ползване на клуб „Журналист“.

Точка 3.2. - След като взе под внимание изказването на г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси УС на СБЖ прие: Предложенията за промени в Устава на СБЖ да бъдат изпращани на вниманието на Комисията по организационни въпроси за г-жа Дарина Анастасова, ръководител на Комисията за промени в Устава на СБЖ.

Точка 3.3. – Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира присъстващите на заседанието за получена покана за среща с арх. Виолета Комитова, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството по повод състоянието на терена, представляващ морски плаж „Чайка-юг”. Срещата ще се състои в днешния ден и в нея ще участва и г-жа Ани Заркова, главен секретар на СБЖ. За резултатите ще бъде докладвано на следващото заседание на УС на СБЖ.

/Край на заседанието - 15.20 часа./