Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 18 юни 2022 г.

  • 27.07.2022
  • СБЖ

На 18 юни 2022 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

Установено бе, че предварително обявения дневен ред, съгласно решение на Управителния съвет на СБЖ от 8 април 2022 година и поканата до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти, ден и час на ОС на Сдружението – 18.06.2022 година, 10.00 часа са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с Устава на Сдружението достатъчен брой делегати, необходими за провеждането на заседанието - 73 делегати.

За председатели на заседанията на Общото събрание на СБЖ бяха избрани – Йордан Георгиев и Светлана Милчева, за секретари на заседанията на ОС – Виолета Станиславова и Анелия Славейкова, за преброители в залата на третия етаж – Георги Найденов, Иван Вълков, Николай Пиперов.

След постъпилото предложение от Евгения Александрова, делегат на ОС за поредността на разглеждане на точките в предварително обявения дневен ред, станалите разисквания и проведеното гласуване делегатите на Общото събрание на СБЖ с 74 гласа „за”, „Против-няма” и „Въздържали се” – 4  Общото събрание на СБЖ РЕШИ: Заседанието на Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти” да се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на СБЖ.

2. Разни.

3. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2021 година.

4. Изпълнение на бюджет на СБЖ за 2021 година и приемане на бюджет на СБЖ за 2022 година.

5. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

6. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

7. Дискусия по отчетите и изказванията.

По точка  1

Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на СБЖ.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Дарина Анастасова, председател на Комисията с предложения за промени в Устава на СБЖ, която предложи на вниманието на делегатите на ОС на СБЖ всички постъпили предложения за промени и допълнения в Устава на СБЖ.

След станалото обсъждане, въпроси и мнения по представените предложения Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти РЕШИ: Приема следните промени и допълнения в Устава на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, а именно:

 Чл. 5. Всяко писмено изявление на сдружението съдържа неговото наименование, седалище, адрес и данни за неговата регистрация.  - отпада „включително БУЛСТАТ номер“

За предложението гласуват 68 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма.

Чл. 10 – Добавя се нова точка 4 - Популяризиране на науката, културата и изкуството със средствата на журналистиката, включително и чрез участие в проекти.

За предложението гласуват 68 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма.

Чл. 11 – добавя се нова точка 7 - организиране и провеждане на събития и дейности свързани с популяризиране на културата, образованието и науката и изкуството.

За предложението гласуват 69 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Един.

Чл. 14, (1) Член на съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа дейност, приема и спазва този Устав и приетите от Общото събрание на Сдружението Правила на журналистическа етика.

За предложението гласуват 70 души. Против? - Един. Въздържали се? – Един.

Чл. 17, (1) Желаещите да участват в Съюза на българските журналисти подават молба до журналистическо дружество, придружена с биографично-професионална справка, с информация за публикации, даващи възможност за проверка на заявените в молбата за членство факти, както и две професионални препоръки от членове на СБЖ с не по-малко от пет години, тоест тези които дават препоръката не по-малко от пет години членство в него. Документите се разглеждат в едномесечен срок от събрание на дружеството в присъствие на кандидата.

За предложението гласуват 72 души. Против? - Четири. Въздържали се? – Няма.

Чл. 20 - добавя се точка 3. Да участва в дейността на Сдружението, в дейността на журналистическото дружество, в което членува, включително да участва в работата на Общото събрание на журналистическото дружество.

За предложението гласуват 70 души. Против? - Шест. Въздържали се? – Четири.

Чл. 25, (5) Избраните делегати участват в Общото събрание на Сдружението, свикано с покана, обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и се публикува на сайта на СБЖ, най-малко един месец преди насрочения ден на събранието.

За предложението гласуват 74 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Един.

Чл. 31, (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членове на Сдружението. Ако Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по неговото седалище по писмено искане на заинтересуваните членове.

За предложението гласуват 72 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Един.

Чл. 31, (4) Поканата се поставя на видно място в сградата, където се намира управлението на Съюза на българските журналисти, както и на сайта на Съюза на българските журналисти и се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията най-малко един месец преди насрочения ден са събранието. 

За предложението гласуват 74 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Един.

Чл. 33, (2) При липса на кворум на събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и негови членове да се явят, но не по-малко от една втора от общия брой на избраните делегати.

За предложението гласуват 66 души. Против? - Шест. Въздържали се? – Няма.

По точка 2

Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Евгения Александрова, делегат от 64-то журналистическо дружество, за да запознае присъстващите с конкретно предложение на тяхното дружество, свързано със сайта на Съюза на българските журналисти.

След станалото обсъждане, изказаните мнения и проведеното гласуване

Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: Въз основа на направените предложения от Общото събрание, да се направят промени в сайта на СБЖ,  ако това е необходимо.

За предложението гласуват 41 души. Против? - Четири. Въздържали се? – Няма.

Точка 3

Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2021 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2021 година.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА годишния финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2021 година.

Гласували 32 души – „за”. Против? – няма. Въздържали се? – Трима души.

Точка  4

Изпълнение на бюджета на СБЖ за 2021 година и приемане на бюджета за 2022 година.

Общото събрание се запозна с изпълнението на бюджет 2021 година и обсъди предложения проект на бюджет за 2022 година.

След станалото обсъждане Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА изпълнението на бюджета на СБЖ за 2021 година и предложения за 2022 година бюджет.

Гласували 34 души – „за”. Против? – няма. Въздържали се? – Пет души.

По точка 5 и точка 6

Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти

ОС на СБЖ се запозна с отчета за дейността на Управителния съвет на СБЖ,  отчета на Контролния съвет на СБЖ и отчета на Комисията по журналистическа етика и  ПРИЕ: отчетите за сведение.

По точка  7

Дискусия по отчетите и изказванията.

Делегатите на редовното отчетно Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти поставиха наболели въпроси, свързани със защитата на журналистическия труд и свободата на медиите, които и занапред да бъдат във фокуса на усилията за ръководството на организацията и предложенията на СБЖ за законодателни промени бъдат обсъдени и приети.

Г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ благодари на участниците в Общото събрание за участието и активността им в обсъжданията и ги увери, че работата в тази насока не е преставала – проведени са няколко журналистически срещи по проблемите на медийното законодателство, регулация на обществените медии, формиране и функциониране на Съвета за електронни медии; отново са изпратени предложенията за промени в законодателството във връзка с инициативата на СБЖ за защита на журналистическия труд на вниманието на Комисията по културата и медиите и Правната комисия на Народното събрание;СБЖ е включен в комисията по медийно законодателство, която в момента се координира от Министерство на културата;  СБЖ е поканен за участие в групата за изработване на Директива за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на българското законодателство и др.

Общото редовно отчетно събрание бе закрито в 18,15 часа.