Внезапно си отиде журналистката и общественичка Татяна Кирякова

  • 15.03.2023
  • zemia-news.bg
Поклон пред светлата памет на Татяна Кирякова

За кончината ѝ извести във Фейсбук съпругът ѝ Чавдар Шинов.

Внезапно ни напуска жур­налис­т­ката и общес­т­веничка Татяна Кирякова, написа днес вестник "Земя". За ней­ната кон­чина съобщи съп­ругът й, извес­т­ният сценарист и писател Чав­дар Шинов. „Със свито сърце и голяма душевна болка ви съоб­щавам, че жена ми Татяна Кирякова след кратко боледуване почина. Мир на душата й!“, написа той на страницата й във Фейс­бук.

Татяна Кирякова е завър­шила история в Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“. Работила е като главен специалист в Инс­титута по история на БКП, главен екс­перт в Инс­титута по социология и история и Цен­търа за исторически и политологически изс­лед­вания, в отдел “Анализи“ на Вис­шия съвет на БСП. Била е главен редак­тор на сп. “Туризъм Бъл­гария“, редак­тор на сп. “Банки, инвес­тиции, пари“. От 2002 г. е ръководител на отдел “Общес­тво“ във в. “Дума“. През 2007 г. е изб­рана за член на Комисията за дос­тъп до докумен­тите на Дър­жавна сигур­ност от квотата на БСП.

Прощаването с нея ще се със­тои в чер­к­вата “Свети Сед­мочис­леници“ на 19.03.2023 г., неделя, в 13.30 часа.

СБЖ изразява дълбоки съболезнования на семейството на Татяна Кирякова. Поклон пред светлата ѝ памет!

© СБЖ