Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 10 юни 2023 г.

 • 16.06.2023
 • СБЖ

На 10 юни 2023 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до членовете на Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”.

Установено бе, че предварително обявения дневен ред, съгласно решение на Управителния съвет на СБЖ от 6 април 2023 година и поканата до членовете на Общото събрание на Сдружение  „Съюз на българските журналисти”, ден и час на ОС на Сдружението – 10.06.2023 година, 10.00 часа са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с Устава на Сдружението достатъчен брой делегати, необходими за провеждането на заседанието - 75 делегати.

За председатели на заседанията на Общото събрание на СБЖ бяха избрани – проф. Здравка Константинова и Борислав Костурков, за секретари на заседанията на ОС – Анелия Славейкова и Александър Бозаков, за преброители в залата на третия етаж – Цветан Илиев и Светлана Милчева.

Предложено бе по точка 7 от дневния ред  да не се вземат решения, тъй като все още продължават обсъжданията на предложенията за управление на имотите, собственост на Съюза на българските журналисти и съответно няма решение на Управителния съвет, което да  бъде предложено за дискусия.

За предварително изпратения дневен ред дневния ред гласуват 76 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

Общото събрание на СБЖ РЕШИ: Заседанието на редовното Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти” да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2022 година
 2. Годишен финансов отчет за 2022 година
 3. Изпълнение на бюджет 2022 година и приемане бюджет на Съюза на българските журналисти за 2023 година
 4. Отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти
 5. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика
 6. Дискусия по отчетите и изказвания
 7. Обсъждане на предложения за управление на имоти . собственост на Съюза на българските журналисти – дом 1 и дом 2 в МДЖ-Варна и вземане на решения.
 8. Избор  на двама члена на Управителния съвет на СБЖ
 9. Избор на председател на Контролния съвет на СБЖ
 10. Разни

По точка  1

Доклад на Управителния съвет на СБЖ за 2022 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Снежана Тодорова, председател на Управителния съвет на СБЖ, която запозна  делегатите на ОС на СБЖ с доклада на Управителния съвет на СБЖ за 2022 година.

След станалото обсъждане, въпроси и мнения по доклада Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА  доклада на Управителния съвет на СБЖ за 2022 година.

Гласували 74 делегати. Против? - Няма. Въздържали се? – Двама делегати.

По точка 2

Годишен финансов отчет за 2022 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да запознае присъстващите с годишния финансов отчет н на СБЖ за 2022 година.

    След направеното обсъждане и проведеното гласуване Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА годишния финансов отчет на СБЖ за 2022 година.

Гласували 72 делегати. Против? - Няма. Въздържали се? – Трима делегати.

По точка 3

 Изпълнение на бюджет на СБЖ за 2022 година и приемане бюджет на СБЖ за 2023 година.

След станалото обсъждане Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА изпълнението на бюджета на СБЖ за 2022 година и предложения за 2023 година бюджет.

Гласували 71 делегати – „за”. Против? – няма. Въздържали се? – Двама делегати.

По точка 4

Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Александър Бозаков, член на Контролния съвет на СБЖ да запознае участниците в заседанието с отчет за дейността на КС на СБЖ.

След направеното обсъждане Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

     Гласували 73 делегати – „за”. Против? - Няма. Въздържали се? – Един.

Точка  5

Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика да запознае делегатите  с отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

След станалата дискусия Общото събрание на Съюза на българските журналисти РЕШИ: ПРИЕМА отчета за дейността на Комисията по журналистическа етика.

Гласували 66 делегати „за”. Въздържали се? – Девет делегати. Против? – Един.

По точка  6

Дискусия по отчетите и изказванията.

Делегатите на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти г-жа Велиана Христова,  г-жа Мария Петрова, г-жа Илиана Дончева, г-жа Симеона Велева, г-жа Антоанета Маркова, г-жа Красимира Борисова, г-н Чавдар Стефанов и г-н Даниел Спасов  поставиха конкретни въпроси, свързани с прочетените до този момент документи и получиха изчерпателни отговори от г-жа Снежана Тодорова,председател на УС на СБЖ Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси, г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ, г-жа Дияна Желязкова, председател на Комисия по синдикално-социална и правна защита и адвокат Радост Ганчева.

По точка 7

Обсъждане на предложения за управление на имоти . собственост на Съюза на българските журналисти – дом 1 и дом 2 в МДЖ-Варна и вземане на решения.

Общото събрание на Съюза на българските журналисти не взема решения по т. 7 от дневния ред.

По точка 8 и точка 9

Избор на двама члена на Управителния съвет на СБЖ и избор на Председател на КС на СБЖ

Госпожа Дарина Анастасова, избрана от Общото събрание на СБЖ за председател на Комисията по предложенията прочете постъпилите предложения за номинирани от делегатите колеги за членове на Управителния съвет и за председател на Контролния съвет, а именно: за членове на Управителния съвет на СБЖ: МАРИЯ ПЕТРОВА, МАРГАРИТА ДИМИТРОВА, ПРОФ. ЗДРАВКА КОНСТАНТИНОВА, СЛАВЯНА МАНОЛОВА, АНЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА, ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ, МАЯ ВАСИЛЕВА, ЧАВДАР СТЕФАНОВ, ЦВЕТАН ТОМЧЕВ, МАРИЯ ЛЮБЕНОВА И РАДОСТИНА МИХАЙЛОВА; за Председател на Контролния съвет на СБЖ: СВЕТЛАНА МИЛЧЕВА, ЦВЕТАН ТОМЧЕВ, МАРИЯ ЛЮБЕНОВА, ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ, ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА КУТИНЧЕВА-ЧОЛАКОВА.

Делегатите на Общото събрание със 67 гласа „за”. Против? - Няма. Въздържали се? – двама делегати ИЗБРАХА Дарина Анастасова за председател на Комисия по избора и за членове: Даниела Атанасова, Илиана Дончева и Юлия Станкулова.

На делегатите бяха раздадени отпечатаните бюлетини с имената на номинираните за членове на УС на СБЖ и за Председател на КС на СБЖ и се проведе тайно гласуване.

След проведеното тайно гласуване думата бе дадена на г-жа Дарина Анастасова, председател на Комисия по избора, която прочете получените резултати:

За Председател на Контролния съвет на СБЖ

ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ТОДОРОВ                                         19 гласа

ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА-КУТИНЧЕВА ЧОЛАКОВА              13 гласа

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЮБЕНОВА                                  17 гласа

СВЕТЛАНА МИЛЧЕВА ПАНЕВА                                      9 гласа

ЦВЕТАН ТОДОРОВ ТОМЧЕВ                                           5 гласа

Резултатите показаха, че НЯМА ИЗБРАН Председател на Контролния съвет на Сдружение „Съюз на българските журналисти”.

За двама члена на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на българските журналисти”

АНЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА АСЕНОВА                         12 ГЛАСА

ВАЛЕРИЙ ИЛИЕВ ТОДОРОВ                                   26 ГЛАСА

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА КОНСТАНТИНОВА                 21 ГЛАСА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА                  1 ГЛАС

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЮБЕНОВА                            13 ГЛАСА

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА                                   4 ГЛАСА

МАЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА                                 9 ГЛАСА

РАДОСТИНА КРУМОВА МИХАЙЛОВА                       6 ГЛАСА

СЛАВЯНА РАДОСЛАВОВА МАНОЛОВА                   5 ГЛАСА

ЦВЕТАН ТОДОРОВ ТОМЧЕВ                                    13 ГЛАСА

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ                              13 ГЛАСА

Резултатите показаха, че НЯМА ИЗБРАН член на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на българските журналисти”.

Цветан Томчев, Мая Василева и Славяна Манолова си направиха отвод от листата за избор на членове на Управителния съвет на СБЖ.

Преди да бъде проведено второ гласуване за избор на Председател на КС на СБЖ и за двама члена на УС на СБЖ бе направена проверка на кворума в залата и се установи, че в залата присъстват – 46 души.

Поради липса на кворум, общото събрание на СБЖ НЕ ИЗБРА нови членове на Управителния съвет и председател на Контролния съвет на СБЖ.

По точка 10

Разни

Общото събрание на Съюза на българските журналисти не взема решения по точка 10 от дневния ред.

 

Общото редовно събрание бе закрито в 17.35 часа