Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 13 декември 2019 г.

22.01.2020 /14:28 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха 13 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров,Велиана Христова,  Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Любомир Пеевски, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъства: Васил Сотиров.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка Ризова – председател на Контролния  съвет на СБЖ, Георги Добрев, правен консултант на СБЖ и Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СББЖ.
3. Обсъждане на инвестиционно предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.
4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

1.1.УС на СБЖ изслуша госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационни въпроси за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март и ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски за рекламна дейност на СБЖ.

Присъстващите на заседанието изслушаха г-н Георги Калагларски, който обстойно ги запозна с предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ и отговори на поставенитевъпроси.

УС НА СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-н Георги Калагларски да доработи и доразвие предложението си за създаване на Център за обществени комуникации на СБЖ на базата на изказаните мнения и направените конкретни предложения от членовете на УС на СБЖ и то да бъде обсъдено отново на заседание на Управителния съвет.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10  гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас „въздържал се“.

По точка 3  - Обсъждане на инвестиционно предложения за стопанисване на Творческа база – Банкя.

След като взе под внимание становището на г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ, УС НА СБЖ РЕШИ: НЕ ПРИЕМА инвестиционното предложение за стопанисване на Творческа база – Банкя.

Гласували членове на УС на СБЖ:: „за“ – 11 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 4 – Разни

Г-жа Снежана Тодорова информира присъстващите за участието си в срещата с госпожа Дуня Миятович, Комисар за човешките права на Съвета на Европа, която е силно обезпокоена от продължаващото влошаване на медийната свобода в България.По време на срещата са обсъдени предложенията на СБЖ за промени в законодателството във връзка с инициативата на съюза за защита на журналистическия труд в превод на английски език.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с детайли около честването на 110-годишнина от рождението на безсмъртния български поет Никола Вапцаров,под патронажа на президента на Република България, на което СБЖ, съвместно със СБП, Фондация „Вапцарова вяра“ и НДК бе съорганизатор. Госпожа Тодорова изрази възмущението си от необективното отразяване на събитието от страна на Българската национална телевизия.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Участващите в заседанието бяха осведомени от г-жа Снежана Тодорова за спечелен проект към фонд  „Руский мир“ за провеждането на журналистическа конференция на тема „ 141 години от възстановяване на дипломатически отношения „България – Русия“ от 4 до 7 март 2020 година.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Управителният съвет на СБЖ ДАВА СЪГЛАСИЕ да предостави под наем на „РОЯЛ-КЛУБ“ ЕООД с управител Стоян Златев за временно и възмездно ползване Кафе-аперитив „Море“ в МДЖ-Варна, със застроена площ 49,5 кв.м. за месеците юни, юли и август 2020 и 2021 година или общо за шест месеца на двете години при наемна цена в размер на 1050 /хиляда и петдесет/ лева, с включен ДДС.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 10 гласа, „против“ няма, „въздържали се“ няма.

Присъстващите получиха покана да присъстват на няколко прояви:

- Специален коледен благотворителен базар в подкрепа на хора на изкуството на 15 декември  2019 година от 11 до 18.00 часа в Клуб „Журналист“.  Идеята на организаторите е да бъдат събрани средства за обитателите на Дома на ветераните на изкуствата;
- В навечерието на светлите Коледни празници своя лекция в СБЖ ще изнесе иранският поет Наби Масуми Ахмади. Тема на лекцията ще бъде: "Исус Христос в творбите на персийските поети".Тя ще се състои на 17 декември 2019 година от 17.30 ч.
- На 19 декември, четвъртък, от 11.00 ч. в Съюза на българските журналисти, ул. "Граф Игнатиев" 4, ет. 1, ще се състои представяне на книгата на Анастасия Кузнецова и Жан БатистБутера "Огън, тлеещ под вода" и среща с авторите, които ще представят свои виждания по теми, свързани с подсъзнанието.

УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

 4.6. Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: През месец февруари, 2020 година да сеорганизират и проведат регионални срещи с председателите на журналистическите дружества на СБЖ.

4.7.ДАВА СЪГЛАСИЕ г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ да заснеме филмов материал за състоянието на Творческа база на СБЖ град Банкя, след направения й ремонт, който заедно с вече подготвения материал от г-жа Светла Каменова да станат достояние на колегията по време на срещите.

Гласували членове на УС на СБЖ: „за“ – 9 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Академичната монография на гл. ас. д-р Мая Василева от Катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция” в ФЖМК в СУ “Св. Климент Охридски”, озаглавена “Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи”, бе представена в литературен клуб "Перото". Предлагаме експозето на проф. д-р Маргарита Пешева за монографията.

11.10.2021 /13:44 | Автор: Проф. Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

В сезона на Нобеловите награда стана известно, че Нобелова награда за мир се присъжда на филипинската журналистка Мария Реса и главния редактор на руския вестник „Новая газета“ Дмитрий Муратов. Двамата са номинирани за престижното отличие от Норвежкия Нобелов комитет за тяхната борба за свободата на словото. Също така те представляват и всички журналисти, които чрез борбата за запазването на мира отстояват демокрацията и свободата на словото.

09.10.2021 /20:08 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 21 гости

Бързи връзки