Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 17 януари 2020 година

23.01.2020 /13:44 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстваха: 11 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Розита Попова, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Велиана Христова, Васил Сотиров и Любомир Пеевски и Венка Ризова, председател на Контролния съвет на СБЖ.

Присъстваха и: Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика,  Росица Пантева - главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.
2. Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски.
3. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

Госпожа Розита Попова, председател на Комисията по организационните въпроси информира за броя на постъпилите до момента в СБЖ протоколи за избор на делегати от журналистически дружества, провели своите събрания; броя на дружествата, отчели членски внос за 2020 година и запозна присъстващите с някои конкретни предложения, записани в протоколите по отношение на документите, които саза делегатите.

УС НА СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2– Обсъждане предложение на г-н Георги Калагларски.

След проведеното обстойно  обсъждане и направените конкретни предложения  УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ в отчетния доклад на Управителния съвет пред Общото Събрание на СБЖ да бъде включено и предложението за създаване на Комисия за обществени комуникации, имаща за цел да планира и извършва целенасочени действия за осъществяване на политиката на СБЖ; да допринася за активно и престижно позициониране на СБЖ в обществото; да подготви, системно да актуализира и да осъществява комуникационната стратегия на СБЖ; да изпълнява програми по конкретни поводи – годишнини и празници на СБЖ, научни форуми, кризисни ситуации; подготовка на екити и участие в регионални, национални и европейски проекти; да осигурява финансови приходи, които да се използват за професионалната, творческата и социалната политика на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 3  - Разни

3.1. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите за проведен семинар на 14 януари 2020 година, организиран от Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ при СБЖ в партньорство с Комисията за защита на личните данни на тема: Обучение „Задължения по GDPR за работещите в областта на масовите комуникации.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.2. Председателят на УС на СБЖ запозна участниците в заседанието с писмо от д-р Тотко Найденов,  член СБЖ до председателите на парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, „Воля“, „Атака“, СБЖ, Съюза на писателите, Съюза на учителите и това движение „Единение“ и до всички журналисти  от централните медии. Към него е приложена ипроектодекларация, която ще бъде представена на участниците в конференцията „Вяра, семейство, отечество“ за обсъждане, приемане и разпространение. Конференцията ще се проведе на 3 февруари от 17 до 18 часа в големия салон на БАН.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

3.3. Госпожа Снежана Тодорова,г-н Светослав Терзиев, председател на Комисията за професионални стандарти на СБЖ и г-н Валерий Тодоров, споделиха своите впечатления от участието си в заседанията на Експертната група,сформирана от Председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите г-н Вежди Рашидов, която да подготви предложения за промени в Закона за радиото и телевизията. Категоричната позиция на представителите на СБЖ е да бъдат защитени професионалните, социалните и синдикални права и интереси на журналистите. Подчертано е, че още преди над две години СБЖ е внесъл в Комисията по културата и медиите свои предложения за законодателни промени, които гарантират опазването на свободата на словото и на правата на журналистите, до ден днешен Комисията не им е дала ход и не отговаря на многобройните запитвания защо бави разглеждането и придвижването им. По молба на участниците в експертната група предложенията за промени в законодателството във връзка с инициативата на СБЖ за защита на журналистическия труд и мотивите към тях са им изпратени за сведение.

След като взе под внимание изказванията и направените конкретни предложения УС на СБЖ РЕШИ: ДАВА СЪГЛАСИЕ през месец февруари, т.г.  СБЖ да организира обществена дискусия за свободата на словото и правата на журналистите. Допълнително да бъдеуточнена точната дата за провеждане и участниците в нея.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против- няма, „въздържали се“ – няма.

3.4. УС на СБЖ ПОДКРЕПИ идеята на г-н Георги Калагларски, председател на Комисията за научно-практически изследвания и анализи иг-н Ивайло Диманов, председател на Комисията за професионално-творческа дейноста във връзка с миналогодишното честване на 175-години българска журналистика и 125 години организирано журналистическо движение СБЖ да кандидатства пред Министерство на културата по програма „Помощ за книгата“ за издаването на книга, посветена на 75-ата годишнина от Победата над фашизма – сборник с материали, очерци, исторически материали за журналисти-антифашисти, участвали във Втората световна война.

Гласували членове на УС на СБЖ: 10 гласа „за“, „против“-няма, „въздържали се“ – няма.

3.5. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите на заседаниетоза хода на подготовката по провеждането на журналистическа конференция в СБЖ от 4 до 6 март 2020 година  на тема: „141-години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия. Журналистически поглед.“

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Академичната монография на гл. ас. д-р Мая Василева от Катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция” в ФЖМК в СУ “Св. Климент Охридски”, озаглавена “Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи”, бе представена в литературен клуб "Перото". Предлагаме експозето на проф. д-р Маргарита Пешева за монографията.

11.10.2021 /13:44 | Автор: Проф. Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

В сезона на Нобеловите награда стана известно, че Нобелова награда за мир се присъжда на филипинската журналистка Мария Реса и главния редактор на руския вестник „Новая газета“ Дмитрий Муратов. Двамата са номинирани за престижното отличие от Норвежкия Нобелов комитет за тяхната борба за свободата на словото. Също така те представляват и всички журналисти, които чрез борбата за запазването на мира отстояват демокрацията и свободата на словото.

09.10.2021 /20:08 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 22 гости

Бързи връзки