Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 7 февруари 2020 година

09.02.2020 /20:31 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

Присъстваха: 11 членове на Управителния съвет: Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков, Валентин Колев, Валерий Тодоров, Велиана Христова, Веселин Константинов, Георги Калагларски, Емил Розов, Ивайло Диманов, Светлана Каменова и Светослав Терзиев.

Отсъстваха:. Любомир Пеевски,Розита Попова и Мария Нецова, председател на Комисията по журналистическа етика на СБЖ

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – правен консултант

 

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за  подготовката на Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

2. Обсъждане на предложение за наем МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб.

3. Обсъждане на покани за участия на членове на СБЖ в международни прояви.

4. Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Информация за хода на подготовката за Общото събрание на СБЖ – 14-15 март 2020 година.

Господин Веселин Константинов, член на Комисията по организационните въпроси информира за броя на предадените в СБЖ до 5 февруари 2020 година /краен срок/ в СБЖ протоколи за избор на делегати от журналистическите дружества, провели своите събрания;  и запозна присъстващите с някои конкретни предложения, записани в протоколите.

УС НА СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

УС НА СБЖ РЕШИ: През следващата седмица на сайта на СБЖ да не се качва информация за броя на получените протоколи и брой избрани делегати за предстоящото Общо събрание.

Гласували членове на УС на СБЖ: 11 гласа „за“,  против – Валентин Колев, въздържали се – няма.

 

По точка 2–Обсъждане на предложение за наем МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб.

След като изслуша г-н Емил Розов, председател на Стопанската комисия на СБЖ и взе под внимание изказаните мнения и направените конкретни предложения от присъстващите на заседанието УС НА СБЖ РЕШИ:

Възлага на г-н Георги Добрев, правен консултант да подготви допълнения към предложената оферта за наем на МДЖ Блок 2 от фирма Роял Клуб, а именно: наемна цена, инвестиционни намерения на наемателите, неустойка, начини за прекратяване на договора, професионална способност и квалификация на кандидат-наемателя, финансово-икономическа обезпеченост на кандидата, предоставяне на гаранционен депозит или банкова гаранция, които да доказват, че при неизпълнение на договора наемодателят ще има възможност да претендира обезщетение и да прекратява незабавно договора и подготви проект на договор, който да бъде изпратен на г-н Стоян Златев, управител на фирма Роял Клуб.
Предлага на Общото събрание на СБЖ да делегира право на следващия Управителен съвет да сключва договори за отдаване под наем на базите на СБЖ: МДЖ-Варна, ТБ Банкя и ТБ Батак с наематели за срок от 3 + 7 години.

 Гласували членове на УС на СБЖ:  11 гласа „за“, против - няма,въздържали се - няма.

По точка 3 - Обсъждане на покани за участия на членове на СБЖ в международни прояви.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ сподели впечатленията си от посещението си на журналистическа среща в Красноярск. Това лято 23 красноярски журналисти ще почиват в МДЖ-Варна. Подписан е двустранен договор за сътрудничество.

Присъстващите на заседанието бяха информирани, че Съюза на журналистите в Република Корея има избран нов председател.  Колегите от Република Корея настоятелно молят да бъде определен състава на делегацията, която ще посети Корея и предлагат да посетят България през месец април, а делегацията на СБЖ да посети Корея през месец  май.

УС НА СБЖ РЕШИ: На следващото заседание да бъде определен състав на делегацията на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ – 11 гласа „за“, против – няма, въздържали се – няма.

По точка 4- Разни

4.1.Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ  информира присъстващите за предстоящи  срещи в СБЖ, както следва:

- На 12 февруари от 11.00 часа с почетния консул на Йордания д-р Хасан Бармауи на тема: сътрудничеството между България и Йордания;

- На 13 февруари от 11.00 часа с палестинския посланик Н.Пр. Ахмед Ал-Мадбух на тема: „Защо Палестина не приема т.нар. „сделка на века“, както е известен предложеният от американския президент Доналд Тръмп план за израелско-палестинския проблем?“;

- На 18 февруари от 11.00 часа Н.Пр. Каридад Ямира Куето Милиан ще говори на тема „Куба днес“.

Очаква се потвърждение за срещи с г- жа Херо Мустафа, посланик на САЩ и с г-н Мануел Корчек, посланик на Словашката република.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

      4.2. УС на СБЖ РЕШИ: Организира обществена дискусия за състоянието на медийната   среда и предприетите законодателни промени. Дискусията да се състои на 17 февруари 2020 година от 10.00 часа в СБЖ. За участие да бъдат поканени утвърдени медийни експерти, университетски преподаватели, ръководите на обществените медии – БТА,БНР,БНТ, главни редактори и журналисти от печатни и електронни медии, Комисията по културата и медиите към НС, СЕМ и др.

Гласували членове на УС на СБЖ – 11 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

    4.3. С предложение към СБЖза участие в проект на тема : „Как да се предпазим от фалшивите новини“се е обърнал г-н Анселмо Капороси, представител на Италианската стопанска камара. Попълнени са необходимите за кандидатстване документи.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

  4.4. Господин Васил Сотиров, председател на Комисията по международна дейност и проекти запозна присъстващите с молба за помощ от името на Асоциацията на китайските журналисти за осигуряване на 5 милиона медицински маски, които да бъдат раздадени на семействата на китайските журналисти. Разноските по закупуване и транспорт са за тяхна сметка.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.5. Господин Ивайло Диманов, председател на комисията по професионални и творчески въпроси сподели намерението за стартиране чрез използване мултимедията, която има в клуба, за да се показват на наши колеги, особено социално слаби, безплатно стари любими филми. Това да става в ранния следобед, когато никой не влиза в клуба. Прожекциите ще бъдат напълно безплатни за членовете на СБЖ.

Поканен е театрален  състав – „Арт фондация“,  който представя  моноспектакли,  подходящи за малката площ, която има като сцена в клуб „Журналист“. Условието е да ползват клуба, но за колеги, членове на Съюза на българските журналисти, входът да бъде безплатен, срещу показване на заверена журналистическа карта.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

4.6. Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ информира за получено дарение от Българския червен кръст, съдържащо адаптирани млека и каши. Осъществена е връзка с възрастни и нуждаещи се членове на съюза, за да получат продуктите.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Академичната монография на гл. ас. д-р Мая Василева от Катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция” в ФЖМК в СУ “Св. Климент Охридски”, озаглавена “Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи”, бе представена в литературен клуб "Перото". Предлагаме експозето на проф. д-р Маргарита Пешева за монографията.

11.10.2021 /13:44 | Автор: Проф. Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

В сезона на Нобеловите награда стана известно, че Нобелова награда за мир се присъжда на филипинската журналистка Мария Реса и главния редактор на руския вестник „Новая газета“ Дмитрий Муратов. Двамата са номинирани за престижното отличие от Норвежкия Нобелов комитет за тяхната борба за свободата на словото. Също така те представляват и всички журналисти, които чрез борбата за запазването на мира отстояват демокрацията и свободата на словото.

09.10.2021 /20:08 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 23 гости

Бързи връзки