Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 4 ноември 2020 г.

11.11.2020 /11:31 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 10,00 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет: Анна Заркова, Антоанета  Титянова, Борислав  Костурков, Велиана  Христова, Георги Калагларски, Дарина Маринова , Дияна  Желязкова, Екатерина  Кючукова, Емилия  Мариянска, Ивайло  Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Марияна  Бояджиева, Павлета  Давидова, Снежана Тодорова.

Присъстваха и: Мария  Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Венка  Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Георги Добрев – правен консултант на СБЖ и Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.            Обсъждане на предложения за сформиране на комисии при Съюза на българските журналисти и избор на главен секретар на СБЖ.

2.            Среща на Управителния съвет на СБЖ с Христо Дионисиев – фирма „Валедо 1“ ООД – наемател на ресторант „Конфети“.

3.            Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 –Обсъждане на предложения за сформиране на комисии при Съюза на българските журналисти и избор на главен секретар на СБЖ.

В началото на заседанието г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ честити  на всички  избора и изразиувереност, че през  този мандат Управителният съвет на СБЖ  ще работи катоекип в името на доброто на Съюза на българските журналисти и, разбира се, на българската журналистика.

Всеки член на УС на СБЖ се представи с кратка биографична справка.

Госпожа Снежана Тодорова,председател на УС на СБЖ  запозна присъстващите на заседанието с действащите през предишния мандат на УС комисии и тяхната структура, а именно: Комисия по синдикални и социални въпроси, Комисия по професионални и творчески въпроси, Комисия по организационни въпроси, Комисия по информационно-издателска дейност и връзки с обществеността, Комисия по международната дейност и проекти, Стопанска комисия,  Комисия за професионални стандарти и Комисия  за научно практически изследвания и анализи. Тя подчерта, че очаква идеи за допълнения или промени за новите органи към УС на СБЖ, а също така и личните предпочитания и желания за участие в отделните комисии от всеки един член на Управителния съвет, които ще бъдат обсъдени и приети на следващо заседание на УС.

След като взе под внимание направените конкретни предложения за избор на Главен секретар на СБЖ и изказаните мнения Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:ИЗБИРА АННА ЛЕОНИДОВА ЗАРКОВА за Главен секретар на СБЖ.

Гласували членове на УС на СБЖ: 14 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 2–Среща на Управителния съвет на СБЖ с Христо Дионисиев – фирма „Валедо 1“ ООД – наемател на ресторант „Конфети“.

Присъстващите на заседанието изслушахаг-н Дионисиев, управител на фирма „Валедо 1“ ООД и г-жа Русинова, счетоводител на ресторант „Конфети“,  които изложиха опасенията си във връзка със създалата се епидемична обстановка и реализирането на сериозен спад в приходите на заведението.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

След като получи писмена молба от страна на г-н Дионисиев, управител на фирма „Валедо 1“ ООД и след обсъждание Управителният съвет на СБЖ ще вземе решение.

Гласували членове на УС на СБЖ: 14 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.

По точка 3  - Разни

Господин Лозан Такев предложи  да се подготви и отпечати издание „Кой кой е в СБЖ?“, което да съдържа: кратка история на СБЖ, кратка справка за всички дружества, поименна справка за председателите на СБЖ в 125-годишната история на съюза, новият УС на СБЖ, избран през 2020 година /с кратка анотация и биографична справка/, всички дружества, всички членове на СБЖ /поименно и с кратка биографична справка/.

УС на СБЖ РЕШИ: Предложението на г-н Лозан Такев да бъде обсъдено на следващо заседание на УС.

Госпожа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, изброи предстоящите срещи с посланици в Клуб „Журналист“  - 6 ноември – посланик на Аржентина Н. Пр. Алфредо Атанасоф; 13 ноември – посланик на Испания Н. Пр. Алехандро Поланко.; 17 ноември – посланик на Палестина Н. Пр. Ахмед Ал-Мадбух; 19 ноември – Посланик на Република Армения и покани желаещите да присъстват.

/Заседанието на УС на СБЖ завърши в 14.30 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

„Усмивката/със свойта нишка лека/човека тя привързва към човека.“ Така се пее в една песен на легендарната група „Трамвай № 5“. Песента важи с пълна сила за сутрешния екип на „Денят започва“ в БНТ и най-вече за водещата Христина Христова. Колкото и да си сънен или кисел, не можеш да останеш безразличен щом Хриси със заразяващата си усмивка ти каже: „Добро утро. Първи сме!“

20.09.2021 /07:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 10 септември от 20:30 ч.в зала „България“ в София световноизвестният руски диригент Валерий Гергиев и солисти на симфоничния оркестър на Мариинския театър (Санкт Петербург, Русия) със Софийската филхармония, ще изнесат Благотворителен концерт в подкрепа на инициативата за изграждане на нов акустичен музикален център в България, който да се превърне в духовен и културен храм за възпитание на поколения млади хора, а също да постави българската столица редом до големите културни центрове на света.

09.09.2021 /20:13 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 5 септември се навършват 125 г. от рождението на Сергей Румянцев - ярък поет, работил във в. "Земеделско знаме", съосновател на хумористичното земеделско списание "Див дядо". Отвлечен и убит по време на "белия терор" през 1925 г.

05.09.2021 /20:02 | Автор: Богомил Колев | Източник: СБЖ/Дума

Тези дни колегата ни Калин Тодоров заяви, че „Завесата падна“. Това е неговата пета книга от поредицата за това, какво се случва зад завесата по времето на соца, в годините, когато уж се наливаха основите на демокрацията, уж вървяха някакви промени и се стоварваха върху народа, който в последно време в името на шоуто измислени политици започнаха да наричат суверен.

01.09.2021 /23:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе годишното обръщение за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент. В речта си тя подчерта необходимостта от по-добра защита на журналистите, независимостта на медиите и правото на обществото на информация. Обяви и две важни за свободата на медиите и за защитата на журналистите инициативи.

15.09.2021 /15:30

Нека бъдем достойни за завета на легендарния Юлиус Фучик "Хора, обичах ви, бдете!". Именно паметта на Фучик увековечава отбелязваният всеки 8 септември Ден на международната журналистическа солидарност.

08.09.2021 /08:27

Поздравявайки колегията с празника на Съединението, председателят на СБЖ Снежана Тодорова апелира към журналистическата гилдия непрестанно и гръмко да напомня на политическата класа, че родината ни се е развивала успешно, само когато наистина сме били единни и увлечени от високи, етични и достойни цели.

06.09.2021 /08:35

 Мнения

Как преди три десетилетия демокрацията настъпваше през телевизията и до какви днешни въпроси ни доведе

05.08.2021 /07:45 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 30 гости

Бързи връзки