Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 20 ноември 2020 г.

08.12.2020 /16:42 Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова  – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Диана Желязкова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Мариана Бояджиева.

Отсъстваха:   Велиана Христова и Павлета Давидова – членовена УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролниясъвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане писмо на Къдринка Къдринова.

2.Избиране на комисии към Съюза на българските журналисти.

3.Обсъждане на молба, постъпила от „Валедо 1“ ООД.

4.Обсъждане на оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година от „Роял Клуб“ ЕООД.

5.Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 – Обсъждане писмо на Къдринка Къдринова.

След като се запозна с предложението на г-жа Къдринка Къдринова, взе под внимание изказванията на Дарина Анастасова, Антоанета Титянова, Венка Ризова, Мария Нецова, която прочете Становище на Комисията по журналистическа етика, Еми Мариянска, Борислав Костурков, Ивайло Диманов, Георги Калагларски, Марияна Бояджиева, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Лозан Такев, изслуша Анна Заркова - главен секретар на СБЖ,  и заключителните думи на Снежана Тодорова -председател на УС на СБЖ, УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

По точка 2  – Избиране на комисии към Съюза на българските журналисти.

След направените конкретни предложения и изказаните мнения УС на СБЖ РЕШИ:

Избира за Председател на Комисията по организационните въпроси г-жа Антоанета Титянова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по международна дейност г-н  Борислав Костурков.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно..

Избира за Председател на Комисия за научно-практически изследвания и анализипроф. Милко Петров.

За предложението гласуват 12 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Един. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по информационно-издателска дейност г-жа Къдринка Къдринова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по професионално-творческа дейност г-н Ивайло Диманов.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на клуб „Млад журналист“ г-жа  Павлета Давидова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията за синдикално-социална и правна защита г-жа ЕмиМариянска.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Стопанската комисия г-н Георги Калагларски.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за заместник-председател на Стопанската комисия г-жа Велиана Христова.

За предложението гласуват 7 души. Против? – Четирима. Въздържали се? – Един. Предложението се приема.

Избира за заместник-председател на Стопанската комисия г-жа Дияна Желязкова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

Избира за Председател на Комисията за комуникации, проекти и програми г-жа Екатерина Кючукова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

По точка 3  - Обсъждане на молба, постъпила от „Валедо 1“ ООД.

След като взе под внимание постъпилата молба от „Валедо 1“ ООД и изразените становища от участниците в заседанието УС на СБЖ ПРИЕ: информацията сведение.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

По точка 4 - Обсъждане на оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година от „Роял Клуб“ ЕООД.

Присъстващите на заседанието  се запознаха с постъпилата оферта за почивка на членовете на СБЖ и техните семейства за сезон 2021 година и взеха под внимание изказаните мнения от г-н Калагларски, г-жа Титянова и г-жа Анастасова.

УС на СБЖ РЕШИ: Приема условията за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година.

Офертата да бъде публикувана на сайта на СБЖ за информация на членовете на СБЖ.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

По точка 5 – Госпожа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ предложи на вниманието на  присъстващите предложение от г-жа Евгения Александрова, член на СБЖ и опит в изработването на проекти на Министерството на труда и социалната политика. Тя предлага СБЖ да участва в два проекта:

- Проект „Детски кът“ за почасово отглеждане на деца в условията на COVID-19. Проектът е за над 200 000 лева.Свързан ес нуждата от почасово отглеждане на деца с работещи родители ( която е изострена в условията на карантината) и със създаването на съответни на тази нужда работни места за възпитатели. Този проект е за работещи фирми, в които има такива деца. Той не е за медии и творчески сдружения, но те могат да участват като желани партньори в него. СБЖ е авторитетно национално сдружение на журналисти с над 3500 членове. Предполага се, че в него има немалко журналисти и журналистки, които поради голямата си заетост, имат нужда от почасово отглеждане на своите деца. При спечелване ще бъдат отпуснати средства  за  ремонт, оборудване на една от стаите на V етаж в съюзната сграда и осигуряване заплати на трима колеги за детегледачи. Проектът е за 12 месеца.

- Международен проект отново във връзка с COVID -19 в партньорство с новрежкия съюз на журналистите и Съюза на исландските журналисти.

УС на СБЖ ПРИЕ: информацията за сведение.

/Заседанието на УС на СБЖ завърши в 19.55 часа./

 

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

„Усмивката/със свойта нишка лека/човека тя привързва към човека.“ Така се пее в една песен на легендарната група „Трамвай № 5“. Песента важи с пълна сила за сутрешния екип на „Денят започва“ в БНТ и най-вече за водещата Христина Христова. Колкото и да си сънен или кисел, не можеш да останеш безразличен щом Хриси със заразяващата си усмивка ти каже: „Добро утро. Първи сме!“

20.09.2021 /07:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 10 септември от 20:30 ч.в зала „България“ в София световноизвестният руски диригент Валерий Гергиев и солисти на симфоничния оркестър на Мариинския театър (Санкт Петербург, Русия) със Софийската филхармония, ще изнесат Благотворителен концерт в подкрепа на инициативата за изграждане на нов акустичен музикален център в България, който да се превърне в духовен и културен храм за възпитание на поколения млади хора, а също да постави българската столица редом до големите културни центрове на света.

09.09.2021 /20:13 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 5 септември се навършват 125 г. от рождението на Сергей Румянцев - ярък поет, работил във в. "Земеделско знаме", съосновател на хумористичното земеделско списание "Див дядо". Отвлечен и убит по време на "белия терор" през 1925 г.

05.09.2021 /20:02 | Автор: Богомил Колев | Източник: СБЖ/Дума

Тези дни колегата ни Калин Тодоров заяви, че „Завесата падна“. Това е неговата пета книга от поредицата за това, какво се случва зад завесата по времето на соца, в годините, когато уж се наливаха основите на демокрацията, уж вървяха някакви промени и се стоварваха върху народа, който в последно време в името на шоуто измислени политици започнаха да наричат суверен.

01.09.2021 /23:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе годишното обръщение за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент. В речта си тя подчерта необходимостта от по-добра защита на журналистите, независимостта на медиите и правото на обществото на информация. Обяви и две важни за свободата на медиите и за защитата на журналистите инициативи.

15.09.2021 /15:30

Нека бъдем достойни за завета на легендарния Юлиус Фучик "Хора, обичах ви, бдете!". Именно паметта на Фучик увековечава отбелязваният всеки 8 септември Ден на международната журналистическа солидарност.

08.09.2021 /08:27

Поздравявайки колегията с празника на Съединението, председателят на СБЖ Снежана Тодорова апелира към журналистическата гилдия непрестанно и гръмко да напомня на политическата класа, че родината ни се е развивала успешно, само когато наистина сме били единни и увлечени от високи, етични и достойни цели.

06.09.2021 /08:35

 Мнения

Как преди три десетилетия демокрацията настъпваше през телевизията и до какви днешни въпроси ни доведе

05.08.2021 /07:45 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 26 гости

Бързи връзки