Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 20 ноември 2020 г.

08.12.2020 /16:42 Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова  – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Диана Желязкова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова, Лозан Такев, Мариана Бояджиева.

Отсъстваха:   Велиана Христова и Павлета Давидова – членовена УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролниясъвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане писмо на Къдринка Къдринова.

2.Избиране на комисии към Съюза на българските журналисти.

3.Обсъждане на молба, постъпила от „Валедо 1“ ООД.

4.Обсъждане на оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година от „Роял Клуб“ ЕООД.

5.Разни.

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 – Обсъждане писмо на Къдринка Къдринова.

След като се запозна с предложението на г-жа Къдринка Къдринова, взе под внимание изказванията на Дарина Анастасова, Антоанета Титянова, Венка Ризова, Мария Нецова, която прочете Становище на Комисията по журналистическа етика, Еми Мариянска, Борислав Костурков, Ивайло Диманов, Георги Калагларски, Марияна Бояджиева, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Лозан Такев, изслуша Анна Заркова - главен секретар на СБЖ,  и заключителните думи на Снежана Тодорова -председател на УС на СБЖ, УС на СБЖ ПРИЕ информацията за сведение.

По точка 2  – Избиране на комисии към Съюза на българските журналисти.

След направените конкретни предложения и изказаните мнения УС на СБЖ РЕШИ:

Избира за Председател на Комисията по организационните въпроси г-жа Антоанета Титянова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по международна дейност г-н  Борислав Костурков.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно..

Избира за Председател на Комисия за научно-практически изследвания и анализипроф. Милко Петров.

За предложението гласуват 12 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Един. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по информационно-издателска дейност г-жа Къдринка Къдринова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията по професионално-творческа дейност г-н Ивайло Диманов.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на клуб „Млад журналист“ г-жа  Павлета Давидова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Комисията за синдикално-социална и правна защита г-жа ЕмиМариянска.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за Председател на Стопанската комисия г-н Георги Калагларски.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

Избира за заместник-председател на Стопанската комисия г-жа Велиана Христова.

За предложението гласуват 7 души. Против? – Четирима. Въздържали се? – Един. Предложението се приема.

Избира за заместник-председател на Стопанската комисия г-жа Дияна Желязкова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

Избира за Председател на Комисията за комуникации, проекти и програми г-жа Екатерина Кючукова.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно.

По точка 3  - Обсъждане на молба, постъпила от „Валедо 1“ ООД.

След като взе под внимание постъпилата молба от „Валедо 1“ ООД и изразените становища от участниците в заседанието УС на СБЖ ПРИЕ: информацията сведение.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма. Предложението се приема единодушно. 

По точка 4 - Обсъждане на оферта за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година от „Роял Клуб“ ЕООД.

Присъстващите на заседанието  се запознаха с постъпилата оферта за почивка на членовете на СБЖ и техните семейства за сезон 2021 година и взеха под внимание изказаните мнения от г-н Калагларски, г-жа Титянова и г-жа Анастасова.

УС на СБЖ РЕШИ: Приема условията за настаняване на членове на СБЖ и техните семейства в МДЖ-Варна-блок 1 за летен сезон 2021 година.

Офертата да бъде публикувана на сайта на СБЖ за информация на членовете на СБЖ.

За предложението гласуват 13 души. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

Предложението се приема единодушно.

По точка 5 – Госпожа Анна Заркова-главен секретар на СБЖ предложи на вниманието на  присъстващите предложение от г-жа Евгения Александрова, член на СБЖ и опит в изработването на проекти на Министерството на труда и социалната политика. Тя предлага СБЖ да участва в два проекта:

- Проект „Детски кът“ за почасово отглеждане на деца в условията на COVID-19. Проектът е за над 200 000 лева.Свързан ес нуждата от почасово отглеждане на деца с работещи родители ( която е изострена в условията на карантината) и със създаването на съответни на тази нужда работни места за възпитатели. Този проект е за работещи фирми, в които има такива деца. Той не е за медии и творчески сдружения, но те могат да участват като желани партньори в него. СБЖ е авторитетно национално сдружение на журналисти с над 3500 членове. Предполага се, че в него има немалко журналисти и журналистки, които поради голямата си заетост, имат нужда от почасово отглеждане на своите деца. При спечелване ще бъдат отпуснати средства  за  ремонт, оборудване на една от стаите на V етаж в съюзната сграда и осигуряване заплати на трима колеги за детегледачи. Проектът е за 12 месеца.

- Международен проект отново във връзка с COVID -19 в партньорство с новрежкия съюз на журналистите и Съюза на исландските журналисти.

УС на СБЖ ПРИЕ: информацията за сведение.

/Заседанието на УС на СБЖ завърши в 19.55 часа./

 

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

31.03.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

20.03.2021/09:26

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

27.02.2021/14:12

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

08.12.2020/16:42
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-възрастният според Гинес 97-годишен радиоводещ, участник в щурма за Нормандия, не иска да се пенсионира. Мнозина го познават по лице. Той играе вълшебника в два от филмите за Хари Потър: „Хари Потър и философския камък“ и „Хари Потър и тайната стая“, а по-старото поколение го помни в ролята на Дарвин – в сериала за големия учен и на Карл Велики в друг сериал, а също и на Дядо Коледа.

05.05.2021 /22:27 | Автор: От Йерусалим специално за сайта на СБЖ Феня и Искра Декало, кореспондентски пункт на БНР | Източник: СБЖ

Близките на известния санктпетербургски журналист Матвей Фролов, известен като блокадния репортер, преди дни предадоха за съхранение в Централния държавен архив за исторически и политически документи в Санкт Петербург, неговия личен архив. Уникалната документална колекция беше представена в архива, като в събитието участваха и представители на най-голямата информационна агенция в Русия – ТАСС,в която Фролов е работил през целия си живот.

29.04.2021 /06:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Репортерът Давид Бериаин с богат опит от горещи точки като Афганистан, Ирак, Либия, разобличавал мафии в Мексико, Колумбия, Албания, и операторът Роберто Фрайле, оцелял след раняване в Сирия, бяха застреляни в западноафриканската страна при нападение над конвоя им. Те пътували към природен резерват, за да снимат филм против бракониерството. Загинал е и придружавалият ги правозащитник ирландец Рори Йънг. В района на убийството действат джихадистки групировки

28.04.2021 /09:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: elperiodico.com

Журналистката Петя Пейчева повежда читателите през неумиращи емоции, запечатани на старите репортерски ленти

10.03.2021 /15:15 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021 /17:40 | Автор: Тихомир Шолев | Източник: Фейсбук

 Акценти и позиции

Навършват се 30 г. от приемането на Декларацията от Виндхук, дала повод на ООН да обяви 3 май за Световен ден на печата. СБЖ напомня: законовите гаранции за правата журналистите са носещ стълб за тази свобода. В страната, класирана на 112-то място по същия показател, знаем това болезнено добре...

03.05.2021 /09:48

В интервала 14:00-17:00 ч. в посочените дни всички делегати за насроченото на 15 май Общо събрание на СБЖ ще могат да се запознаят с материалите за него в отдел „Организационен” на Съюза

27.04.2021 /19:43

Известната и по света порочна практика SLAPP у нас се прилага вече не само от овластени политически или икономически фактори, но дори и от лица, които сами са осъдени за криминални прояви. Настояваме законодателите час по-скоро да осигурят правна регламентация, която да предпазва журналистите от подобни посегателства.

27.04.2021 /15:48

 Мнения

Накъде са се запътили унищожителите на журналистиката, свободата и изборите - от Бойко Борисов до Големите му братя по света

20.03.2021 /17:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 40 гости

Бързи връзки