Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 15 януари 2021 г.

27.02.2021 /14:12 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на Управителния съвет:

Снежана Тодорова,  Анна Заркова, Антоанета Титянова-Милчева, Борислав Костурков, Георги Калагларски – дистанционно, Дарина Анастасова, Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Емилия Мариянска, Ивайло Диманов, Къдринка Къдринова - дистанционно, Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова – дистанционно.

Отсъстваха:   Велиана Христова  – член на УС на СБЖ, Мария Нецова - председател на Комисията по журналистическа етика.

Присъства и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет.

Заседанието премина при следния

                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация от Къдринка Къдринова.

2. Утвърждаване състава на комисиите на Съюза на българските журналисти.

3. Информация относно средствата, похарчени за ремонта на базите, собственост на Съюза на българските журналисти.

4. Предложение за избиране членове на Съюза на българските журналисти за членове на Управителния съвет и на Контролния съвет на Сдружение "Агенция София прес".

5. Разни

/Предложеният дневен  ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/.

По точка 1 – Информация от  Къдринка Къдринова.

След като изслуша  г-жа Къдринка Къдринова и взе под внимание изказванията на Лозан Такев, Еми Мариянска, Марияна Бояджиева и Снежана Тодорова-председател на УС на СБЖ УС на СБЖ ПРИЕ: информацията за сведение.

ОСВОБОЖДАВА  Къдринка Къдринова като член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, считано от 1 февруари 2021 година и благодари за свършената досега работа по списването на сайта на СБЖ.

По точка 2 – Утвърждаване състава на комисиите към Съюза на българските журналисти.

След като взе под внимание направените конкретни предложения и изказаните мнения УС на СБЖ РЕШИ:

Одобрява състава на Комисията по информационно-издателска дейност – и.д. председател Лозан Такев, членове: Къдринка Къдринова, Дияна Желязкова,  Павлета Давидова и Майя Любомирска.

Гласували 13 души – „За”. Против – няма. Въздържали се – няма.

Одобрява състава на Комисията по синдикално-социална и правна защита с председател -Еми Мариянска, зам.-председател -Дарина Маринова, членове: Велислава Дърева, Драгомир Драганов, Адриана Киселинчева, Мария Петрова, Митко Димитров,Ивилина Панайотова.

Гласували  13 души – „За”. Против - няма. Въздържали се - няма.

Предложението се приема .

Одобрява състава на Стопанската комисия: Георги Калагларски – председател, заместник-председатели Дияна Желязкова, Велиана Христова и Екатерина Кючукова, Наташа Тодинова и асоциирани членове Снежана Тодорова и Анна Заркова.

Гласували 10 души –„За”. Против – двама души. Въздържали се – един.

Предложението се приема.

Експертен съвет към Стопанската комисия: доц. Олег Димов , арх. Станислав Везирев , доц. Румен Драганов , проф. Стоян Маринов , инж. Венцислав Генков, проф. Руси Маринов ,  арх.Петко Господинов,  арх. Илко Николов, Ганчо Кулаксъзов.

Гласували 13 души „За” – Против – няма. Въздържали се – няма.

Предложението се приема.

Одобрява състава на Комисията за комуникации, проекти и програми: Екатерина Кючукова – председател, Наско Начев – заместник-председател, и членове: Марияна Бояджиева, Соня Ботева-Минчева.

 Разширен състав на комисията: Даниела Атанасова, Мариела Балева, Невена Праматарова, Ели Шопова, Мариана Христова.

Гласували 13 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се - Няма.

Предложението се приема . 

Одобрява състава на Комисията по професионално-творческа дейност: Ивайло Диманов-председател, Лозан Такев – заместник председател и членове: проф. Здравка Константинова, Йордан Георгиев, Петя Пейчева и Анелия Славейкова.

Гласували 13 души „За”. Против – няма. Въздържали се – няма.

Предложението се приема.

Одобрява състава на Комисията по организационни въпроси: Антоанета Титянова-председател и членове: Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова, Дарина Маринова, Мария Любенова и Славяна Манолова.

Гласували 13 души „За”. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

Предложението се приема.

Одобрява състава на Комисията по международна дейност: Борислав Костурков-председател и членове: Васил Сотиров, Марияна Бояджиева, Къдринка Къдринова, Мария Нецова, Павлета Давидова, Антоанета Титянова и със специалното участие на г-жа Снежана Тодорова.

Гласували 13 души „За”. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

Предложението се приема.

Одобрява състава на Комисията за научно-практически изследвания и анализи: проф. дфн Милко Петров и членове: проф. д.н. Любомир Стойков, проф. д-р Маргарита Пешева, доц. д-р Стефан Серезлиев и доц. д-р Георги Калагларски.

Гласували „13 души „За”. Против – няма. Въздържали се – Няма.

Предложението се приема.

По точка 3  - Информация относно средствата, похарчени за ремонта на базите, собственост на Съюза на българските журналисти.

Г-н Емил Розов, бивш председател на Стопанската комисия информира присъстващите на заседанието за моментното състояние на имотите, собственост на СБЖ в град Банкя, Варна и яз. „Батак”, отговори на конкретно поставените му въпроси и изложи своето виждане за тяхното по-нататъшно стопанисване.

УС на СБЖ ПРИЕ: информацията за сведение.

По точка 4 – Предложение за избиране членове на Съюза на българските журналисти за членове на Управителния съвет и на Контролния съвет  на Сдружение "Агенция София прес".

Г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, запозна членовете на УС на СБЖ със структурата и дейността на Сдружение Агенция „София прес” и необходимостта да бъдат избрани нови представители на Съюза на българските журналисти в ръководните органи на агенцията – Управителен съвет и Контролен съвет.

След станалите обсъждания и направените конкретни предложения УС на СБЖ РЕШИ: Избира за членове на Управителния съвет на Сдружение „Агенция София-прес” Снежанка Цокова Тодорова-Федотова, Борислав Бориславов Костурков и Лозан Александров Такев.

Гласували 13 души „За”.  Против - няма. Въздържали се - няма.

Предложението се приема . 

Избира Венка Ангелова Ризова за член на Контролния съвет на Сдружение „Агенция София прес”.

Гласували 13 души – „За”. Против - няма. Въздържали се - няма.

Предложението се приема . 

По точка 5 – Разни

5.1. – Участниците в заседание дебатираха по предварително изпратеното им предложение от професор Петко Тодоров за създаване на Обществен Съвет за електронни медии към Съюза на българските журналисти.

След изказаните мнения УС на СБЖ РЕШИ: Отказва да разгледа предложението на проф. Петко Тодоров за създаване на Обществен Съвет за електронни медии към Съюза на българските журналисти.

Да се поиска писмено аргументирано становище от  Комисията за научно-практически изследвания и анализи с председател професор Милко Петров, което да бъде изпратено на проф. Петко Тодоров.

Гласували 12 души „За”.Против - няма. Въздържали се - няма.

Предложението  се приема.

5.2. – Ситуацията в БТА-номинациите и избор на нов генерален директор, промени в Закона за агенцията, мнението на журналистическите дружества на СБЖ в БТА, идеи и инициативи относно нейното развитие бе тема на дискусията, в която своите мнения изразиха: Снежана Тодорова, Борислав Костурков, Антоанета Титянова, Еми Мариянска, Дарина Маринова и Ани Заркова.

Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: След срещата на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ и г-жа Ани Заркова, главен секретар на СБЖ на 18 януари,/понеделник/, т.г. в съюза с г-н Кирил Вълчев, номиниран за генерален директор на БТА да се подготви и разпространи позиция на СБЖ относно промени в Закона за БТА, гарантиращи обществения интерес в работата на агенцията и защитавайки правата на журналистическата гилдия.

Гласували 12 души „За”. Против – няма. Въздържали се – няма.

5.3. – Госпожа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ запозна присъстващите с финансовото състояние на съюза към момента и отговори на конкретно поставените й въпроси от г-жа Еми Мариянска.

След като взе под внимание мненията на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, Борислав Костурков и Венка Ризова, председател на КС на СБЖ УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

/Закрито в 16,25 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

31.03.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

20.03.2021/09:26

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

27.02.2021/14:12

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

08.12.2020/16:42
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-възрастният според Гинес 97-годишен радиоводещ, участник в щурма за Нормандия, не иска да се пенсионира. Мнозина го познават по лице. Той играе вълшебника в два от филмите за Хари Потър: „Хари Потър и философския камък“ и „Хари Потър и тайната стая“, а по-старото поколение го помни в ролята на Дарвин – в сериала за големия учен и на Карл Велики в друг сериал, а също и на Дядо Коледа.

05.05.2021 /22:27 | Автор: От Йерусалим специално за сайта на СБЖ Феня и Искра Декало, кореспондентски пункт на БНР | Източник: СБЖ

Близките на известния санктпетербургски журналист Матвей Фролов, известен като блокадния репортер, преди дни предадоха за съхранение в Централния държавен архив за исторически и политически документи в Санкт Петербург, неговия личен архив. Уникалната документална колекция беше представена в архива, като в събитието участваха и представители на най-голямата информационна агенция в Русия – ТАСС,в която Фролов е работил през целия си живот.

29.04.2021 /06:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Репортерът Давид Бериаин с богат опит от горещи точки като Афганистан, Ирак, Либия, разобличавал мафии в Мексико, Колумбия, Албания, и операторът Роберто Фрайле, оцелял след раняване в Сирия, бяха застреляни в западноафриканската страна при нападение над конвоя им. Те пътували към природен резерват, за да снимат филм против бракониерството. Загинал е и придружавалият ги правозащитник ирландец Рори Йънг. В района на убийството действат джихадистки групировки

28.04.2021 /09:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: elperiodico.com

Журналистката Петя Пейчева повежда читателите през неумиращи емоции, запечатани на старите репортерски ленти

10.03.2021 /15:15 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021 /17:40 | Автор: Тихомир Шолев | Източник: Фейсбук

 Акценти и позиции

Навършват се 30 г. от приемането на Декларацията от Виндхук, дала повод на ООН да обяви 3 май за Световен ден на печата. СБЖ напомня: законовите гаранции за правата журналистите са носещ стълб за тази свобода. В страната, класирана на 112-то място по същия показател, знаем това болезнено добре...

03.05.2021 /09:48

В интервала 14:00-17:00 ч. в посочените дни всички делегати за насроченото на 15 май Общо събрание на СБЖ ще могат да се запознаят с материалите за него в отдел „Организационен” на Съюза

27.04.2021 /19:43

Известната и по света порочна практика SLAPP у нас се прилага вече не само от овластени политически или икономически фактори, но дори и от лица, които сами са осъдени за криминални прояви. Настояваме законодателите час по-скоро да осигурят правна регламентация, която да предпазва журналистите от подобни посегателства.

27.04.2021 /15:48

 Мнения

Накъде са се запътили унищожителите на журналистиката, свободата и изборите - от Бойко Борисов до Големите му братя по света

20.03.2021 /17:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 43 гости

Бързи връзки