Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 19 март 2021 г.

31.03.2021 /20:11 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В онлайн заседанието на управителния съвет участваха:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов, Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова.

Отсъства:   Велиана Христова-член на УС на СБЖ.

По време на заседанието се поддържаше непрекъсната връзка с Дияна Желязкова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието на Управителния съвет се проведе при спазване на всички противоепидемиологични изисквания, при спазване на необходимото разстояние между членовете на Управителния съвет и всички присъстващи в залата бяха с маски.           

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане отдаването под наем на творческата база на СБЖ в Банкя и на Международния дом на журналистите - Варна

2. Обсъждане Правилника за работа на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти

3. Избиране на делегати на СБЖ за делегати на общото събрание на Сдружение "Агенция София прес"

4. Информация относно положението в Българското национално радио

5. Разни

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет. Гласували 13 души ./

По точка  1 - Обсъждане отдаването под наем на творческата база на СБЖ в Банкя и на Международния дом на журналистите – Варна.

1.1. След като взе под внимание предварително изпратеното предложение за наемане на ТБ „Банкя” от д-р Михаил Янков, управител на медицински комплекс „Сердика” и д-р Емил Янков, обстойното изказване и направените конкретни предложения от г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия,прочетеното становище на арх. Господинов, член на Експертния съвет към Стопанската комисия,мнението  на г-н Страхил Иванов, управител на фирма „Явлена” и изказванията на г-жа Снежана Тодорова, г-жа Анна Заркова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Екатерина Кючукова-зам.-председател на Стопанската комисия, г-н Борислав Костурков, г-жа Дарина Маринова, г-н Ивайло Диманов, г-н Лозан Такев, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Венка Ризова, председател на КС на СБЖ и г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на Стопанската комисия /по телефона/.

УС на СБЖ РЕШИ:

1. Членове на Експертния съвет към Стопанската комисия на СБЖ да направят експертиза на обектите в град Банкя и МДЖ-Варна, след което да се срещнат с адвокат Марияна Попова и изготвят меморандум, в който да се определят ясни критерии и правила, както и минимални прагове за отдаване на наем.

2. След това преговорите със семейство Янкови да продължат и се обсъдят вариантите около, които се обедини Управителният съвет на днешното си заседание.

Гласували 13 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се - Няма.

1.2. Участниците в заседанието на УС на СБЖ дебатираха по полученото писмено предложение от фирма „Роял Клуб” ЕООД с управител г-н Стоян Златев за наемане на блок 1 и блок 2 на МДЖ-Варна. Своите мненията изразиха: г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия, г-жа Снежана Тодорова, г-жа Екатерина Кючукова-зам.председател на Стопанската комисия, г-жа Еми Мариянска, г-жа Марияна Бояджиева и г-жа Дарина Маринова.

След като взе предвид станалите обсъждания и направените конкретни предложения

УС на СБЖ: РЕШИ:

Дава съгласие след 23 март, т.г. желаещите членове на Стопанската комисия на СБЖ и членове на Експертния съвет да направят посещение на Международния дом на журналистите-Варна, за да се запознаят на място със състоянието на базата и проведат допълнителни и уточняващи разговори със семейство Златеви по предложената от тях оферта за наемане на блок 1 и  блок 2 на МДЖ-Варна.

На следващо заседание на УС на СБЖ Стопанската комисия на СБЖ да излезе с писмено становище по предложенията за отдаване под наем на ТБ „Банкя” и блок 1 и блок 2 на  МДЖ-Варна.

Гласували 13 души „за”. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

По точка 2 - Обсъждане Правилника за работа на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти.

УС на СБЖ РЕШИ:

Отлага обсъждането и приемането на Правилник за работа на УС на СБЖ за следващото заседание на Управителния съвет.

Гласували 13 души – „За”. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма.

По точка 3 - Избиране на делегати на СБЖ за делегати на общото събрание на Сдружение "Агенция София прес".

УС на СБЖ  РЕШИ:

ИЗБИРА за делегати на Общото събрание на Сдружение „Агенция София прес”, което ще се проведе на 9 април, 2021 година от 10.00 часа в град София, ул. „Славянска” № 29 :

1. СНЕЖАНКА ЦОКОВА ТОДОРОВА-ФЕДОТОВА
2. АННА ЛЕОНИДОВА ЗАРКОВА
3. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ КОСТУРКОВ
4. ВЕНКА АНГЕЛОВА РИЗОВА
5. ЛОЗАН АЛЕКСАНДРОВ ТАКЕВ

 Гласували 13 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се - Няма.

По точка 4 - Информация относно положението в Българското национално радио.

Г-жа Дарина Маринова, информира за развитието на преговорите между ръководството на БНР и синдикалните организации по казуса проект на Правила за оценяване на служителите в радиото. Постигнато е споразумение да се спазват действащите в момента Колективен трудов договор и Правилник за работната заплата в БНР.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

По точка 5 – Разни

5.1. Госпожа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ, запозна участниците в заседанието с приходите и разходите на съюза към момента и поименно щатно разписание с месечните възнаграждения на работещите в СБЖ.

След като взе под внимание мненията на г-жа Снежана Тодорова, г-н Георги Калагларски, г-жа Анна Заркова, г-жа Дарина Маринова, г-жа Еми Мариянска , г-жа Марияна Бояджиева и г-н Борислав Костурков УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Дава съгласие да се запази досегашното щатно разписание и месечни възнаграждения на служителите на СБЖ.

Гласували - 10 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се – Един- Анна Заркова.

5.2. На присъстващите бе поднесена информация за хода на ваксинацията  срещу CОVID-19 във фаза III  на Националния план за ваксиниране, касаеща журналистите на свободна практика, кореспондентите в България на чужди медии, оператори и фоторепортери.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

5. 3. На членовете на УС на СБЖ бе поднесена информация за подготовката по провеждането на Общото събрание на СБЖ на 15 май, 2021 година.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Гласували 12 души – „За”. Против-Няма. Въздържали се – няма.

 

/Закрито в 19,45 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 21 юли се навършиха 122 г. от рождението на големия американски писател, шлифовал словото си като дългогодишен военен репортер, Ърнест Хемингуей. По този повод webcafe.bg припомня пъстра броеница от негови сентенции.

22.07.2021 /11:25 | Източник: webcafe.bg

Отдавна в списъка на добрите ми намерения беше включено интервю с известния и обичан от много българи писател и поет Лозан Такев. Е, вече намерението е факт и вие четете какво е отговорил членът на УС на СБЖ на моите питанки за сайта на Съюза.

19.07.2021 /11:41 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Луиза Тахмисян разказва за големия журналист, оглавявал варненския в. „Народно дело”

19.07.2021 /09:16 | Автор: Луиза Тахмисян | Източник: СБЖ

Да си призная рядко гледам прогнозата за времето по телевизиите, но пък се е случвало някои от момичетата или момчетата на времето да ми спрат погледа и вниманието. Такъв беше ЕмилЧолаков, Симеон Матеев от България он Ер,Станислава Цалова… Но една вечер преди няколко години на 3 март в новините по БНТ съобщиха,че колежката им Ева Кикерезова, която казва времето, се снимала с президента Радев. Е, това ме впечатли и реших да видя кое е това момиче.

16.07.2021 /10:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

07.07.2021 /12:03

В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България нека сверим и посоките на българката журналистика по непреходните ориентири на историческите, духовните и моралните ни върхове.

02.06.2021 /10:08

В своя декларация УС на СБЖ остро осъжда действията на властите в Минск, като настоява и за международно разследване на шокиращия инцидент с насилствено приземения в столицата на Беларус пътнически самолет и за изясняване на всички обстоятелства около него от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Необходимо е изграждането на изрична международноправна рамка, която да предотвратява допускането на подобни инциденти занапред.

26.05.2021 /10:47

 Мнения

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Денят на Европа е от новите ни празници, а всяка следваща година като че ли намалява ентусиазма, с който го приехме.

08.05.2021 /10:05 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 19 гости

Бързи връзки