Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 19 март 2021 г.

31.03.2021 /20:11 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

В онлайн заседанието на управителния съвет участваха:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Георги Калагларски,  Емилия Мариянска, Екатерина Кючукова, Дарина Анастасова, Ивайло Диманов, Лозан Такев, Марияна Бояджиева, Павлета Давидова.

Отсъства:   Велиана Христова-член на УС на СБЖ.

По време на заседанието се поддържаше непрекъсната връзка с Дияна Желязкова.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, и Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика.

Заседанието на Управителния съвет се проведе при спазване на всички противоепидемиологични изисквания, при спазване на необходимото разстояние между членовете на Управителния съвет и всички присъстващи в залата бяха с маски.           

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане отдаването под наем на творческата база на СБЖ в Банкя и на Международния дом на журналистите - Варна

2. Обсъждане Правилника за работа на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти

3. Избиране на делегати на СБЖ за делегати на общото събрание на Сдружение "Агенция София прес"

4. Информация относно положението в Българското национално радио

5. Разни

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет. Гласували 13 души ./

По точка  1 - Обсъждане отдаването под наем на творческата база на СБЖ в Банкя и на Международния дом на журналистите – Варна.

1.1. След като взе под внимание предварително изпратеното предложение за наемане на ТБ „Банкя” от д-р Михаил Янков, управител на медицински комплекс „Сердика” и д-р Емил Янков, обстойното изказване и направените конкретни предложения от г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия,прочетеното становище на арх. Господинов, член на Експертния съвет към Стопанската комисия,мнението  на г-н Страхил Иванов, управител на фирма „Явлена” и изказванията на г-жа Снежана Тодорова, г-жа Анна Заркова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Екатерина Кючукова-зам.-председател на Стопанската комисия, г-н Борислав Костурков, г-жа Дарина Маринова, г-н Ивайло Диманов, г-н Лозан Такев, г-жа Марияна Бояджиева, г-жа Венка Ризова, председател на КС на СБЖ и г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на Стопанската комисия /по телефона/.

УС на СБЖ РЕШИ:

1. Членове на Експертния съвет към Стопанската комисия на СБЖ да направят експертиза на обектите в град Банкя и МДЖ-Варна, след което да се срещнат с адвокат Марияна Попова и изготвят меморандум, в който да се определят ясни критерии и правила, както и минимални прагове за отдаване на наем.

2. След това преговорите със семейство Янкови да продължат и се обсъдят вариантите около, които се обедини Управителният съвет на днешното си заседание.

Гласували 13 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се - Няма.

1.2. Участниците в заседанието на УС на СБЖ дебатираха по полученото писмено предложение от фирма „Роял Клуб” ЕООД с управител г-н Стоян Златев за наемане на блок 1 и блок 2 на МДЖ-Варна. Своите мненията изразиха: г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия, г-жа Снежана Тодорова, г-жа Екатерина Кючукова-зам.председател на Стопанската комисия, г-жа Еми Мариянска, г-жа Марияна Бояджиева и г-жа Дарина Маринова.

След като взе предвид станалите обсъждания и направените конкретни предложения

УС на СБЖ: РЕШИ:

Дава съгласие след 23 март, т.г. желаещите членове на Стопанската комисия на СБЖ и членове на Експертния съвет да направят посещение на Международния дом на журналистите-Варна, за да се запознаят на място със състоянието на базата и проведат допълнителни и уточняващи разговори със семейство Златеви по предложената от тях оферта за наемане на блок 1 и  блок 2 на МДЖ-Варна.

На следващо заседание на УС на СБЖ Стопанската комисия на СБЖ да излезе с писмено становище по предложенията за отдаване под наем на ТБ „Банкя” и блок 1 и блок 2 на  МДЖ-Варна.

Гласували 13 души „за”. Против – Няма. Въздържали се – Няма.

По точка 2 - Обсъждане Правилника за работа на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти.

УС на СБЖ РЕШИ:

Отлага обсъждането и приемането на Правилник за работа на УС на СБЖ за следващото заседание на Управителния съвет.

Гласували 13 души – „За”. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма.

По точка 3 - Избиране на делегати на СБЖ за делегати на общото събрание на Сдружение "Агенция София прес".

УС на СБЖ  РЕШИ:

ИЗБИРА за делегати на Общото събрание на Сдружение „Агенция София прес”, което ще се проведе на 9 април, 2021 година от 10.00 часа в град София, ул. „Славянска” № 29 :

1. СНЕЖАНКА ЦОКОВА ТОДОРОВА-ФЕДОТОВА
2. АННА ЛЕОНИДОВА ЗАРКОВА
3. БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ КОСТУРКОВ
4. ВЕНКА АНГЕЛОВА РИЗОВА
5. ЛОЗАН АЛЕКСАНДРОВ ТАКЕВ

 Гласували 13 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се - Няма.

По точка 4 - Информация относно положението в Българското национално радио.

Г-жа Дарина Маринова, информира за развитието на преговорите между ръководството на БНР и синдикалните организации по казуса проект на Правила за оценяване на служителите в радиото. Постигнато е споразумение да се спазват действащите в момента Колективен трудов договор и Правилник за работната заплата в БНР.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

По точка 5 – Разни

5.1. Госпожа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ, запозна участниците в заседанието с приходите и разходите на съюза към момента и поименно щатно разписание с месечните възнаграждения на работещите в СБЖ.

След като взе под внимание мненията на г-жа Снежана Тодорова, г-н Георги Калагларски, г-жа Анна Заркова, г-жа Дарина Маринова, г-жа Еми Мариянска , г-жа Марияна Бояджиева и г-н Борислав Костурков УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Дава съгласие да се запази досегашното щатно разписание и месечни възнаграждения на служителите на СБЖ.

Гласували - 10 души – „За”. Против - Няма. Въздържали се – Един- Анна Заркова.

5.2. На присъстващите бе поднесена информация за хода на ваксинацията  срещу CОVID-19 във фаза III  на Националния план за ваксиниране, касаеща журналистите на свободна практика, кореспондентите в България на чужди медии, оператори и фоторепортери.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

5. 3. На членовете на УС на СБЖ бе поднесена информация за подготовката по провеждането на Общото събрание на СБЖ на 15 май, 2021 година.

УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Гласували 12 души – „За”. Против-Няма. Въздържали се – няма.

 

/Закрито в 19,45 часа./

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Кафе“ на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

31.03.2021/20:11

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.05 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет (присъствено и конферентно) и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ.

20.03.2021/09:26

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 10,30 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

27.02.2021/14:12

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на Съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

08.12.2020/16:42
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Най-възрастният според Гинес 97-годишен радиоводещ, участник в щурма за Нормандия, не иска да се пенсионира. Мнозина го познават по лице. Той играе вълшебника в два от филмите за Хари Потър: „Хари Потър и философския камък“ и „Хари Потър и тайната стая“, а по-старото поколение го помни в ролята на Дарвин – в сериала за големия учен и на Карл Велики в друг сериал, а също и на Дядо Коледа.

05.05.2021 /22:27 | Автор: От Йерусалим специално за сайта на СБЖ Феня и Искра Декало, кореспондентски пункт на БНР | Източник: СБЖ

Близките на известния санктпетербургски журналист Матвей Фролов, известен като блокадния репортер, преди дни предадоха за съхранение в Централния държавен архив за исторически и политически документи в Санкт Петербург, неговия личен архив. Уникалната документална колекция беше представена в архива, като в събитието участваха и представители на най-голямата информационна агенция в Русия – ТАСС,в която Фролов е работил през целия си живот.

29.04.2021 /06:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Репортерът Давид Бериаин с богат опит от горещи точки като Афганистан, Ирак, Либия, разобличавал мафии в Мексико, Колумбия, Албания, и операторът Роберто Фрайле, оцелял след раняване в Сирия, бяха застреляни в западноафриканската страна при нападение над конвоя им. Те пътували към природен резерват, за да снимат филм против бракониерството. Загинал е и придружавалият ги правозащитник ирландец Рори Йънг. В района на убийството действат джихадистки групировки

28.04.2021 /09:05 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: elperiodico.com

Журналистката Петя Пейчева повежда читателите през неумиращи емоции, запечатани на старите репортерски ленти

10.03.2021 /15:15 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

В две групи във Фейсбук журналистът Тихомир Шолев, работил във в. „24 часа” в началните му години, разказва за модерния начин на работа там по онова време.

17.04.2021 /17:40 | Автор: Тихомир Шолев | Източник: Фейсбук

 Акценти и позиции

Навършват се 30 г. от приемането на Декларацията от Виндхук, дала повод на ООН да обяви 3 май за Световен ден на печата. СБЖ напомня: законовите гаранции за правата журналистите са носещ стълб за тази свобода. В страната, класирана на 112-то място по същия показател, знаем това болезнено добре...

03.05.2021 /09:48

В интервала 14:00-17:00 ч. в посочените дни всички делегати за насроченото на 15 май Общо събрание на СБЖ ще могат да се запознаят с материалите за него в отдел „Организационен” на Съюза

27.04.2021 /19:43

Известната и по света порочна практика SLAPP у нас се прилага вече не само от овластени политически или икономически фактори, но дори и от лица, които сами са осъдени за криминални прояви. Настояваме законодателите час по-скоро да осигурят правна регламентация, която да предпазва журналистите от подобни посегателства.

27.04.2021 /15:48

 Мнения

Накъде са се запътили унищожителите на журналистиката, свободата и изборите - от Бойко Борисов до Големите му братя по света

20.03.2021 /17:00 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Ако човекът не бе открил думите, как ли щеше да изглежда сега? „Божият дар” го изведе от джунглата и тъмнината, научи го да вижда в себе си. И човекът се възгордя. Заключи тайнствените знаци в скъпи ковчежета със седем печата, превърна ги в магия за невежеството. Превърна ги във власт.

02.03.2021 /12:56 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 45 гости

Бързи връзки