Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 23 април 2021 г.

30.04.2021 /20:11 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстващи на заседанието на Управителния съвет общо 13 членове:

Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна Заркова – главен секретар и членове на УС: Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова , Георги Калагларски ,Дияна Желязкова , Екатерина Кючукова , Eмилия Мариянска , Ивайло Диманов , Лозан Такев, Марияна Бояджиева ,Павлета Давидова=

Отсъства: Дарина Маринова (поради служебна заетост).

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и адвокат Радост Ганчева – адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“.

Заседанието се проведе при следния

 

                                 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на отчет за 2020 г. и проектобюджет за 2021 г. на СБЖ.
2. Обсъждане на оферти за имотите на СБЖ в Банкя и Варна.
3. Информация от Организационната комисия.
4. Разни.

/Начало - 15.15 часа/

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет. Гласували 13 души ./

 По точка 1 - Обсъждане на отчет за 2020 г. и проектобюджет за 2021 г. на СБЖ.

След като се запозна с предварително раздадения отчет за 2020 година и проектобюджет за 2021 година на СБЖ, изслуша допълнителната информация на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и взе под внимание мненията и направените конкретни предложения от г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Анна Заркова, г-н Борислав Костурков ,г-жа Велиана Христова,  г-жа Снежана Тодорова, г-жа Венка Ризова,г-н Георги Калагларски , г-жа Марияна Бояджиева,г-жа Антоанета Титянова и г-жа Екатерина Кючукова

УС на СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да допълни проектобюджета на СБЖ за 2021 година с направените уточнения по пера.

Документът да бъде изпратен в понеделник – 26 април, т.г. до 17.00 часа по електронен път на вниманието на членовете на УС на СБЖ за одобрение.

Гласували 13 души „За”; Против – няма; Въздържали се- няма.

 

По точка 2 - Обсъждане на оферти за имотите на СБЖ в Банкя и Варна.

Господин Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия поднесе в детайли на вниманието на присъстващите

позицията, около която се е обединила Стопанската комисия след проведени три заседания, събрани три експертни мнения-от двама архитекти и един финансов анализатор и оценител, доцент в Университета за световно и национално стопанство по отношение на предложението за наемане на Творческата база на СБЖ в град Банкя, която да бъде в основата на преговорите и евентуален договор с д-р Михаил Янков, управител на медицински комплекс „Сердика” и д-р Емил Янков.

Г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на комисията и г-жа Екатерина Кючукова-зам.-председател на комисията също изразиха мнение по отношение на наемна цена, извършени бъдещи  подобрения на сградите и осъществяването на надзор от страна на СБЖ.

Членовете на УС на СБЖ бяха информирани и за посещението на членовете на Стопанската комисия и арх. Тодор Господинов в Международния дом на журналистите и проведените разговори със семейство Златеви по постъпилата от тях оферта. Изискана е  обобщена информация на извършените ремонти от „Роял Клуб” ЕООД за 2019, 2020 и 2021 година, оферти и становища за цялостен ремонт на покрив МДЖ-Варна, блок 1 и оферти за извършване на цялостен ремонт на МДЖ-Варна, блок 2, която вече е предоставена.

Комисията предложи на 14 май, т.г. от 14.00 до 18.00 часа Стопанската комисия, заедно с председателят на УС на СБЖ и главният секретар на СБЖ да бъдат на разположение за разяснения на проявяващи интерес делегати на ОС на СБЖ  с размножени оферти, анализи, експертни оценки по точка 6 от дневния ред на Общото събрание.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

По точка 3  - Информация от Организационната комисия.

Госпожа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси запозна присъстващите на заседанието с предложение на Комисията за отмяна на решение на УС на СБЖ от 7 април 2017 година, влязло в сила от 1 май 2017 година, поради неефективност, наказателен характер и негативно въздействие върху организационния живот на членовете на съюза. След станали разисквания и изказани мнения от г-жа Марияна Бояджиева, г-н Ивайло Диманов и г-жа Ани Заркова Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ решение на УС на СБЖ от 7 април 2017 година, влязло в сила от 1 май 2017 година, поради неефективност и негативно въздействие върху организационния живот на членовете на СБЖ.
2. За възстановяването на изгубена членска карта членовете на СБЖ да заплащат стойност не по-различна от тази за новоиздадена членска карта и стойността на стикера /един членски внос/.
3. Комисията по организационните въпроси да подготви кратко съобщение, което да бъде качено на сайта на съюза.

Гласували 11 членове на УС на СБЖ: за – 10, против – няма, въздържали се – 1 (Ивайло Диманов).

 

По точка 4 – Разни

4.1. Госпожа Велиана Христова,член на УС на СБЖ и завеждащ отдел „Общество” на вестник „Дума” поднесе своите извинения и обясни , че причината за неучастието и досега присъствено на заседанията на УС на СБЖ, произтичат от работата по списването на вестник „Дума” онлайн.

Като взе под внимание изказванията на: г-н Борислав Костурков, г-жа Венка Ризова и г-жа Ани Заркова УС на СБЖ РЕШИ:  НЕ ВЪЗРАЗЯВА  госпожа Велиана Христова, считано от 1 юни т.г. активно да участва в заседанията на Управителния съвет на съюза.

Гласували 13 членове на УС на СБЖ: за – 12, против – няма, въздържал се – 1.

4.2. Господин Борислав Костурков прочете на участващите в заседание  молба за оттеглянето му  като председател на Международната комисия на СБЖ и мотивите, които са довели до това негово решение.

След като изслуша мненията на: г-жа Снежана Тодорова, г-жа Марияна Бояджиева,г-жа Еми Мариянска, г-жа Ани Заркова, г-жа Велиана Христова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Павлета Давидова, г-жа Венка Ризова, г-жа Дияна Желязкова, г-н Ивайло Диманов и г-н Георги Калагларски УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Подкрепя предложението на г-жа Дияна Желязкова занапред, когато се публикуват Декларации от името на УС на СБЖ, да бъдат написани и имената на членовете на Управителния съвет, които подкрепят съответната Декларация.

4.3. Следващото заседание на Управителния съвет на СБЖ да се проведе на 8 май /събота/ от 9.30 часа.

/Закрито в 18.30 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Каналът Blaze в Испания пуска тази съботна вечер пети сезон на риалити сериала „В гаража на Джей Лено”. По този повод кореспондентът на в . „Ла Вангуардия” в Лос Анжелис Гарбиел Лерман интервюира прочутия тв водещ.

15.10.2021 /16:29 | Автор: Габриел Лерман | Източник: lavanguardia.com

Многобройни са родолюбивите инициативи и прояви на българското семейство, установило се в Буенос Айрес още преди две десетилетия, като сред тях се откроява и медийният им опит - първо с радио и сайт, а от над година и с телевизия. За приноса си са отличени с награда от Сружението на испаноговорещите журналисти в България.

12.10.2021 /18:25 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Академичната монография на гл. ас. д-р Мая Василева от Катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция” в ФЖМК в СУ “Св. Климент Охридски”, озаглавена “Ерата на вечерното токшоу: Продуциране на вечерно токшоу за онлайн платформи”, бе представена в литературен клуб "Перото". Предлагаме експозето на проф. д-р Маргарита Пешева за монографията.

11.10.2021 /13:44 | Автор: Проф. Маргарита Пешева | Източник: СБЖ

В сезона на Нобеловите награда стана известно, че Нобелова награда за мир се присъжда на филипинската журналистка Мария Реса и главния редактор на руския вестник „Новая газета“ Дмитрий Муратов. Двамата са номинирани за престижното отличие от Норвежкия Нобелов комитет за тяхната борба за свободата на словото. Също така те представляват и всички журналисти, които чрез борбата за запазването на мира отстояват демокрацията и свободата на словото.

09.10.2021 /20:08 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Медийната мрежа в област Силистра в миналото е представлявала богата палитра. Понастоящем - скромна, но от сърце

01.10.2021 /19:06 | Автор: Йордан Георгиев, Марин Минев | Източник: СБЖ

Предлагаме и последната част от трилогията на известния журналист международник Константин Иванов за професионалния му път, излязла във в. "Дума".

30.08.2021 /18:49 | Автор: Константин Иванов | Източник: duma.bg

 Акценти и позиции

Това бе едно от предложенията, отправени от журналисти, които участваха в конференция за антикорупционната политика на ЕС и ефекта ѝ в България, организирана от Елена Йончева. С видеообръщение се включи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс.

14.10.2021 /16:33

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

 Мнения

Тези дни реших да се поразходя из личните си автобиографични страници. Човек прави своя самоотчет и равносметка за изминатия път. Годините на демокрация и Преход силно промениха ценности, реформираха и преобразиха цели сектори в обществената практика, а покрай подмяната на табелките по улиците, площадите, наименованията на училища и предприятия се смениха или изчегъртаха, ако щете, страници от биографиите ни...

29.09.2021 /15:01 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 14 гости

Бързи връзки