Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 23 април 2021 г.

30.04.2021 /20:11 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстващи на заседанието на Управителния съвет общо 13 членове:

Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна Заркова – главен секретар и членове на УС: Антоанета Титянова, Борислав Костурков, Велиана Христова , Георги Калагларски ,Дияна Желязкова , Екатерина Кючукова , Eмилия Мариянска , Ивайло Диманов , Лозан Такев, Марияна Бояджиева ,Павлета Давидова=

Отсъства: Дарина Маринова (поради служебна заетост).

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и адвокат Радост Ганчева – адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“.

Заседанието се проведе при следния

 

                                 ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на отчет за 2020 г. и проектобюджет за 2021 г. на СБЖ.
2. Обсъждане на оферти за имотите на СБЖ в Банкя и Варна.
3. Информация от Организационната комисия.
4. Разни.

/Начало - 15.15 часа/

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет. Гласували 13 души ./

 По точка 1 - Обсъждане на отчет за 2020 г. и проектобюджет за 2021 г. на СБЖ.

След като се запозна с предварително раздадения отчет за 2020 година и проектобюджет за 2021 година на СБЖ, изслуша допълнителната информация на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и взе под внимание мненията и направените конкретни предложения от г-жа Еми Мариянска, г-жа Дияна Желязкова, г-жа Анна Заркова, г-н Борислав Костурков ,г-жа Велиана Христова,  г-жа Снежана Тодорова, г-жа Венка Ризова,г-н Георги Калагларски , г-жа Марияна Бояджиева,г-жа Антоанета Титянова и г-жа Екатерина Кючукова

УС на СБЖ РЕШИ: ВЪЗЛАГА на г-жа Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ да допълни проектобюджета на СБЖ за 2021 година с направените уточнения по пера.

Документът да бъде изпратен в понеделник – 26 април, т.г. до 17.00 часа по електронен път на вниманието на членовете на УС на СБЖ за одобрение.

Гласували 13 души „За”; Против – няма; Въздържали се- няма.

 

По точка 2 - Обсъждане на оферти за имотите на СБЖ в Банкя и Варна.

Господин Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия поднесе в детайли на вниманието на присъстващите

позицията, около която се е обединила Стопанската комисия след проведени три заседания, събрани три експертни мнения-от двама архитекти и един финансов анализатор и оценител, доцент в Университета за световно и национално стопанство по отношение на предложението за наемане на Творческата база на СБЖ в град Банкя, която да бъде в основата на преговорите и евентуален договор с д-р Михаил Янков, управител на медицински комплекс „Сердика” и д-р Емил Янков.

Г-жа Дияна Желязкова, зам.-председател на комисията и г-жа Екатерина Кючукова-зам.-председател на комисията също изразиха мнение по отношение на наемна цена, извършени бъдещи  подобрения на сградите и осъществяването на надзор от страна на СБЖ.

Членовете на УС на СБЖ бяха информирани и за посещението на членовете на Стопанската комисия и арх. Тодор Господинов в Международния дом на журналистите и проведените разговори със семейство Златеви по постъпилата от тях оферта. Изискана е  обобщена информация на извършените ремонти от „Роял Клуб” ЕООД за 2019, 2020 и 2021 година, оферти и становища за цялостен ремонт на покрив МДЖ-Варна, блок 1 и оферти за извършване на цялостен ремонт на МДЖ-Варна, блок 2, която вече е предоставена.

Комисията предложи на 14 май, т.г. от 14.00 до 18.00 часа Стопанската комисия, заедно с председателят на УС на СБЖ и главният секретар на СБЖ да бъдат на разположение за разяснения на проявяващи интерес делегати на ОС на СБЖ  с размножени оферти, анализи, експертни оценки по точка 6 от дневния ред на Общото събрание.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

 

По точка 3  - Информация от Организационната комисия.

Госпожа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационни въпроси запозна присъстващите на заседанието с предложение на Комисията за отмяна на решение на УС на СБЖ от 7 април 2017 година, влязло в сила от 1 май 2017 година, поради неефективност, наказателен характер и негативно въздействие върху организационния живот на членовете на съюза. След станали разисквания и изказани мнения от г-жа Марияна Бояджиева, г-н Ивайло Диманов и г-жа Ани Заркова Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ решение на УС на СБЖ от 7 април 2017 година, влязло в сила от 1 май 2017 година, поради неефективност и негативно въздействие върху организационния живот на членовете на СБЖ.
2. За възстановяването на изгубена членска карта членовете на СБЖ да заплащат стойност не по-различна от тази за новоиздадена членска карта и стойността на стикера /един членски внос/.
3. Комисията по организационните въпроси да подготви кратко съобщение, което да бъде качено на сайта на съюза.

Гласували 11 членове на УС на СБЖ: за – 10, против – няма, въздържали се – 1 (Ивайло Диманов).

 

По точка 4 – Разни

4.1. Госпожа Велиана Христова,член на УС на СБЖ и завеждащ отдел „Общество” на вестник „Дума” поднесе своите извинения и обясни , че причината за неучастието и досега присъствено на заседанията на УС на СБЖ, произтичат от работата по списването на вестник „Дума” онлайн.

Като взе под внимание изказванията на: г-н Борислав Костурков, г-жа Венка Ризова и г-жа Ани Заркова УС на СБЖ РЕШИ:  НЕ ВЪЗРАЗЯВА  госпожа Велиана Христова, считано от 1 юни т.г. активно да участва в заседанията на Управителния съвет на съюза.

Гласували 13 членове на УС на СБЖ: за – 12, против – няма, въздържал се – 1.

4.2. Господин Борислав Костурков прочете на участващите в заседание  молба за оттеглянето му  като председател на Международната комисия на СБЖ и мотивите, които са довели до това негово решение.

След като изслуша мненията на: г-жа Снежана Тодорова, г-жа Марияна Бояджиева,г-жа Еми Мариянска, г-жа Ани Заркова, г-жа Велиана Христова, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Павлета Давидова, г-жа Венка Ризова, г-жа Дияна Желязкова, г-н Ивайло Диманов и г-н Георги Калагларски УС на СБЖ прие: информацията за сведение.

Подкрепя предложението на г-жа Дияна Желязкова занапред, когато се публикуват Декларации от името на УС на СБЖ, да бъдат написани и имената на членовете на Управителния съвет, които подкрепят съответната Декларация.

4.3. Следващото заседание на Управителния съвет на СБЖ да се проведе на 8 май /събота/ от 9.30 часа.

/Закрито в 18.30 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 21 юли се навършиха 122 г. от рождението на големия американски писател, шлифовал словото си като дългогодишен военен репортер, Ърнест Хемингуей. По този повод webcafe.bg припомня пъстра броеница от негови сентенции.

22.07.2021 /11:25 | Източник: webcafe.bg

Отдавна в списъка на добрите ми намерения беше включено интервю с известния и обичан от много българи писател и поет Лозан Такев. Е, вече намерението е факт и вие четете какво е отговорил членът на УС на СБЖ на моите питанки за сайта на Съюза.

19.07.2021 /11:41 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Луиза Тахмисян разказва за големия журналист, оглавявал варненския в. „Народно дело”

19.07.2021 /09:16 | Автор: Луиза Тахмисян | Източник: СБЖ

Да си призная рядко гледам прогнозата за времето по телевизиите, но пък се е случвало някои от момичетата или момчетата на времето да ми спрат погледа и вниманието. Такъв беше ЕмилЧолаков, Симеон Матеев от България он Ер,Станислава Цалова… Но една вечер преди няколко години на 3 март в новините по БНТ съобщиха,че колежката им Ева Кикерезова, която казва времето, се снимала с президента Радев. Е, това ме впечатли и реших да видя кое е това момиче.

16.07.2021 /10:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

07.07.2021 /12:03

В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България нека сверим и посоките на българката журналистика по непреходните ориентири на историческите, духовните и моралните ни върхове.

02.06.2021 /10:08

В своя декларация УС на СБЖ остро осъжда действията на властите в Минск, като настоява и за международно разследване на шокиращия инцидент с насилствено приземения в столицата на Беларус пътнически самолет и за изясняване на всички обстоятелства около него от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Необходимо е изграждането на изрична международноправна рамка, която да предотвратява допускането на подобни инциденти занапред.

26.05.2021 /10:47

 Мнения

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Денят на Европа е от новите ни празници, а всяка следваща година като че ли намалява ентусиазма, с който го приехме.

08.05.2021 /10:05 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 37 гости

Бързи връзки