Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 8 май 2021 г.

21.05.2021 /05:59 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:

 Снежана Тодорова,  Анна Заркова, Емилия Мариянска, Георги Калагларски, Велиана Христова, Ивайло Диманов, Борислав Костурков, Антоанета Титянова, Дарина  Анастасова, Екатерина Кючукова, Марияна Бояджиева.

/По време на заседанието се осъществяваше телефонна връзка с Дияна Желязкова./

Отсъстваха:   Лозан Такев и Павлета Давидова – членове на УС на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по професионална етика.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет.

Присъстваха и: Адвокат Мариана Попова и Росица Пантева – главен счетоводител на Съюза на българските журналисти.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на постъпили оферти за даване под наем на бази на Съюза на българските журналисти

2. Обсъждане на финансовия отчет за 2020 година. Обсъждане на проекта на бюджета за 2021 година

3. Информация за подготовката на общото събрание

4. Избор на председател на Комисията по международната дейност на СБЖ

5. Разни

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет./

По точка  1 - Обсъждане на постъпили оферти за даване под наем на бази на Съюза на българските журналисти

Участниците в заседанието дебатираха по предварително изпратените им предложения за наемане имоти, собственост на СБЖ в град Банкя и град Варна. В дискусията свои мнения и конкретни предложения направиха: Снежана Тодорова, Анна Заркова,Екатерина Кючукова, Велиана Христова, Еми Мариянска, Борислав Костурков, Дияна Желязкова, Венка Ризова, Георги Калагларски, Антоанета Титянова, Дарина Маринова, Марияна Бояджиева.

УС на СБЖ РЕШИ:

Внася на вниманието на делегатите на Общото събрание на СБЖ, което ще се проведе на 15 май т.г. от 10.00 часа всички постъпили предложения за наемане, а именно- предложение от Капитал Хелт Холдинг ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за Творческа база на СБЖ в град Банкя; предложение от Капитал Хелт Холдинд ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за блок 2, намиращ  се в МДЖ-Варна; предложение от Капитал Хелт Холдинд ЕАД /Медицински комплекс „Сердика” за „Парк-хотел”, намиращ се в град Варна, к.к. „Чайка”; предложение от „Роял Клуб” ЕООД за цялостен наем на базата на МДЖ-Варна – блок 2 и блок 1; предложение от Еко уикенд и спа ЕООД за блок 2 и ресторант „Диоген”.

На следващото заседание на Управителния съвет на СБЖ на 14 май, т.г. от 14.30 часа да се подготви проект за решения по постъпилите оферти, които да бъдат предложени на вниманието на делегатите на Общото събрание на СБЖ.

За предложението гласуват 10 души. /В броя на гласувалите се включва и гласуването на Марияна Бояджиева./ Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка  2 - Годишен финансов отчет за 2020 година

След като се запозна с предварително изпратения проект за бюджет и отчет за 2020 година и проекто-бюджет за 2021 година, изслуша поясненията на Росица Пантева, главен счетоводител на СБЖ и взе под внимание изказванията на: Георги Калагларски, Еми Мариянска, Дарина Маринова, Борислав Костурков, Ани Заркова и Снежана Тодорова УС на СБЖ РЕШИ:

Внася за одобрение от Общото събрание на СБЖ годишен финансов отчет на УС на СБЖ за 2020 година, изпълнение на бюджет 2020 година и приемане бюджет за 2021 година.

Гласували 10 души „За”; Против – няма; Въздържали се – няма.

По точка 3 – Информация за подготовката на Общото събрание на СБЖ.

Госпожа Снежана Тодорова и г-жа Ани Заркова информираха присъстващите за подробности около провеждането на ОС на СБЖ на 15 май /събота/ в две зали – на първия и  третия етаж, при подходящи условия със съответно озвучаване и видеовръзка.

УС на СБЖ прие информацията за сведение.

По точка 4 - Избор на председател на Комисията по международна дейност на СБЖ

УС на СБЖ РЕШИ: ОТЛАГА гласуването за избор на председател на Комисията по международна дейност за следващото заседание на УС на 14 май /петък/.

По точка 5 – Разни

УС на СБЖ РЕШИ: Заседанията на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти да се провеждат в петък от 14.30 часа.

Гласували 10 души „За”; Против – няма; Въздържали се – няма.

/Закрито в 14,45 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 21 юли се навършиха 122 г. от рождението на големия американски писател, шлифовал словото си като дългогодишен военен репортер, Ърнест Хемингуей. По този повод webcafe.bg припомня пъстра броеница от негови сентенции.

22.07.2021 /11:25 | Източник: webcafe.bg

Отдавна в списъка на добрите ми намерения беше включено интервю с известния и обичан от много българи писател и поет Лозан Такев. Е, вече намерението е факт и вие четете какво е отговорил членът на УС на СБЖ на моите питанки за сайта на Съюза.

19.07.2021 /11:41 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Луиза Тахмисян разказва за големия журналист, оглавявал варненския в. „Народно дело”

19.07.2021 /09:16 | Автор: Луиза Тахмисян | Източник: СБЖ

Да си призная рядко гледам прогнозата за времето по телевизиите, но пък се е случвало някои от момичетата или момчетата на времето да ми спрат погледа и вниманието. Такъв беше ЕмилЧолаков, Симеон Матеев от България он Ер,Станислава Цалова… Но една вечер преди няколко години на 3 март в новините по БНТ съобщиха,че колежката им Ева Кикерезова, която казва времето, се снимала с президента Радев. Е, това ме впечатли и реших да видя кое е това момиче.

16.07.2021 /10:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

07.07.2021 /12:03

В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България нека сверим и посоките на българката журналистика по непреходните ориентири на историческите, духовните и моралните ни върхове.

02.06.2021 /10:08

В своя декларация УС на СБЖ остро осъжда действията на властите в Минск, като настоява и за международно разследване на шокиращия инцидент с насилствено приземения в столицата на Беларус пътнически самолет и за изясняване на всички обстоятелства около него от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Необходимо е изграждането на изрична международноправна рамка, която да предотвратява допускането на подобни инциденти занапред.

26.05.2021 /10:47

 Мнения

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Денят на Европа е от новите ни празници, а всяка следваща година като че ли намалява ентусиазма, с който го приехме.

08.05.2021 /10:05 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 38 гости

Бързи връзки