Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 14 май 2021 г.

26.05.2021 /11:52 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

Присъстваха членовете на управителния съвет:

Снежана Тодорова, Анна Заркова, Антоанета Титянова, Дарина Атанасова, Емилия Мариянска,  Георги Калагларски, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов, Велиана Христова, Борислав Костурков, Лозан Такев.

Отсъстваха:  Дияна Желязкова, Марияна Бояджиева и Павлета Давидова,  членове на УС на СБЖ.

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, по точка  1 от дневния ред присъства и Васил Сотиров, адвокат Радост Ганчева от адвокатска къща „Савова&сие”

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Васил Сотиров – член на Съюза на българските журналисти и избор на председател на Комисията по международни въпроси.

2. Информация  относно подготовката за  провеждане на Общото събрание.

3. Разни.

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/

По точка 1 - Представяне на Васил Сотиров – член на Съюза на българските журналисти и избор на председател на Комисията по международни въпроси.

След като взе под внимание уводните думи на Борислав Костурков, изслуша представянето на Васил Сотиров и мненията на Снежана Тодорова, Мария Нецова, Георги Калагларски, Еми Мариянска, Антоанета Титянова, Дарина Маринова, Велиана Христова и Венка Ризова УС на СБЖ РЕШИ: ИЗБИРА за председател на Комисията по международните въпроси ВАСИЛ СОТИРОВ.

Гласували 11 души „За”. Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.

По точка 2 - Информация  относно подготовката за  провеждане на общото събрание.

Г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, запозна участниците в заседанието с проект на сценарий, с който председателстващите на утрешното Общо събрание да бъдат улеснени при формулиране на предложенията за решение; Предложение във връзка с поредността на точките от предварително обявения и разпратен дневен ред, а именно: да се разгледа и гласува първо по т. 6 от дневния ред и след това да се пристъпи към т.1, 2, 3, 4 , 5, 7 и 8, т.е. въпросите по дневния ред да се разгледат в поредността:

6. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане на бюджет за 2021 година.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

5. Дискусия по отчетите и изказвания.

7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.

8. Разни

Мотивите за предложението са следните: В обхвата на тази точка е включено разглеждане на постъпили оферти за сключване на договори за наем на имоти на Сдружението в град Банкя и град Варна. Предложенията са за сериозни инвестиции и дългосрочно сътрудничество, което би осигурило значителен приход в бюджета на СБЖ в дългосрочен план. С оглед на това е целесъобразно преди да се обсъди и приеме бюджета на СБЖ за 2021 година, да се гласува по предложените оферти за наемни договори, тъй като ако офертите или част от тях бъдат одобрени и Общото събрание на СБЖ даде мандат на УС на СБЖ да води преговори и да сключи договори за наем, съответният приход ще може да се заложи в бюджета и да подобни основни показатели в него; Предложение за избор на председатели на заседанията на Общото събрание.

След проведеното обсъждане, изказаните мнения и направени конкретни предложения от: Георги Калагларски, Борислав Костурков, Ани Заркова, Велиана Христова, Антоанета Титянова, Еми Мариянска, Екатерина Кючукова, Ивайло Диманов, Венка Ризова и адвокат Радост Ганчева Управителният съвет на СБЖ РЕШИ:

1. Внася за одобрение от Общото събрание на СБЖ следното предложение за решение: Общото събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти“ дава съгласие Управителният съвет на СБЖ да води преговори и да сключи договори за отдаване под наем на имоти, собственост на СБЖ, с избрани наематели при възможно най-добри условия за СБЖ и за неговите членове за срок от десет години с възможност за продължение на наемния договор за още десет години.

За предложението гласуват 11 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма

2. Предлага промяна в поредността на разглеждане на точките от предварително обявения дневен ред за Общото събрание на Сдружението, а именно:

6. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти и вземане на решения.

1. Годишен финансов отчет на Управителния съвет на СБЖ за 2020 година.

2. Изпълнение на бюджет 2020 година и приемане на бюджет за 2021 година.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ.

4. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.

5. Дискусия по отчетите и изказвания.

7. Избор на един член на Управителния съвет на СБЖ.

8. Разни

За предложението гласуват 11 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма

3. Предлага за председатели на заседанието на Общото събрание – Мария Любенова и Славяна Манолова.

За предложението гласуват 11 души. Против? - Няма. Въздържали се? – Няма

/Закрито в 18,45 часа/

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

На 21 юли се навършиха 122 г. от рождението на големия американски писател, шлифовал словото си като дългогодишен военен репортер, Ърнест Хемингуей. По този повод webcafe.bg припомня пъстра броеница от негови сентенции.

22.07.2021 /11:25 | Източник: webcafe.bg

Отдавна в списъка на добрите ми намерения беше включено интервю с известния и обичан от много българи писател и поет Лозан Такев. Е, вече намерението е факт и вие четете какво е отговорил членът на УС на СБЖ на моите питанки за сайта на Съюза.

19.07.2021 /11:41 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

Луиза Тахмисян разказва за големия журналист, оглавявал варненския в. „Народно дело”

19.07.2021 /09:16 | Автор: Луиза Тахмисян | Източник: СБЖ

Да си призная рядко гледам прогнозата за времето по телевизиите, но пък се е случвало някои от момичетата или момчетата на времето да ми спрат погледа и вниманието. Такъв беше ЕмилЧолаков, Симеон Матеев от България он Ер,Станислава Цалова… Но една вечер преди няколко години на 3 март в новините по БНТ съобщиха,че колежката им Ева Кикерезова, която казва времето, се снимала с президента Радев. Е, това ме впечатли и реших да видя кое е това момиче.

16.07.2021 /10:16 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

Наградите в новоучредения от Европейския парламент конкурс за изключително журналистическо постижение на името на убитата известна разследваща журналистка от Малта Дафне Каруана Галиция ще се определят от международно жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество в 27-те страни от ЕС.

07.07.2021 /12:03

В Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България нека сверим и посоките на българката журналистика по непреходните ориентири на историческите, духовните и моралните ни върхове.

02.06.2021 /10:08

В своя декларация УС на СБЖ остро осъжда действията на властите в Минск, като настоява и за международно разследване на шокиращия инцидент с насилствено приземения в столицата на Беларус пътнически самолет и за изясняване на всички обстоятелства около него от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Необходимо е изграждането на изрична международноправна рамка, която да предотвратява допускането на подобни инциденти занапред.

26.05.2021 /10:47

 Мнения

Това стана по Коледа – преди няколко месеца. И появата на изданието – като факт, бе отбелязано в сайта на СБЖ . Съпроводено от разговор с автора. Струва си обаче да се сподели мнение за книгата, след като бъде прочетена внимателно...

21.06.2021 /14:18 | Автор: Иван Тодоров | Източник: СБЖ

Денят на Европа е от новите ни празници, а всяка следваща година като че ли намалява ентусиазма, с който го приехме.

08.05.2021 /10:05 | Автор: Петя Пейчева | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 41 гости

Бързи връзки