Решения от заседанието на УС на СБЖ, състояло се на 4 юни 2021 г.

16.06.2021 /20:33 | Източник: СБЖ Големина на шрифт: a a    Отпечатай:


Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

Присъстващи на заседанието на Управителния съвет общо 14 членове: Снежана  Тодорова – председател на УС на СБЖ, Анна  Заркова – главен секретар на СБЖ, Антоанета Титянова, Благой Цицелков, Велиана Христова, Борислав Костурков, Георги  Калагларски , Дарина Анастасова,Дияна Желязкова, Екатерина Кючукова,Eмилия  Мариянска , Ивайло Диманов , Лозан Такев , Марияна  Бояджиева

Отсъства: Павлета Давидова .

Присъстваха и: Венка Ризова – председател на Контролния съвет на СБЖ, Мария Нецова – председател на Комисията по журналистическа етика, Росица Пантева – главен счетоводител на СБЖ и адвокат Марияна Попова – адвокат на СБЖ, адвокатска къща „САВОВА & СИЕ“, по точка втора: д-р Емил Янков, Страхил Иванов – управител на „Явлена“, адвокат Кристина Гунева.

Заседанието се проведе при следния

                                 ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация и предложения по изпълнение на Решенията на Общото събрание на Съюза на българските журналисти от 15 май 2021 година.
2. Обсъждане на проектодоговор за имота на СБЖ в Банкя и изслушване на д-р Емил Янков, Страхил Иванов – управител на „Явлена“, адвокат Кристина Гунева и адвокат Попова (адвокат на СБЖ).
3. Разни.

/Начало - 14.30 часа./

/Предложеният дневен ред бе приет единодушно от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет/

По точка 1 - Информация и предложения по изпълнение на Решенията на Общото събрание на Съюза на българските журналисти от 15 май, т.г.

В началото на заседанието думата бе дадена на г-н Георги Калагларски, председател на Стопанската комисия на СБЖ, за да информира присъстващите за взетите решения на състоялото се днес заседание на Стопанската комисия и Комисията по синдикално-социална и правна защита.

След като взе под внимание изказването на г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ , становищата на г-жа Дияна Желязкова, Еми Мариянска, г-н Борислав Костурков,г-жа Венка Ризова, адвокат Марияна Попова, г-жа Велиана Христова,г-жа Антоанета Титянова и г-н Благой Цицелков УС на СБЖ прие: информацията за сведение и РЕШИ: По точка втора от дневния ред да бъдат поканени и изслушани д-р Емил Янков, управител на „Капитал Хелт” ЕАД, Страхил Иванов, Изпълнителен директор на Агенция „Явлена” ЕООД, адвокат Кристина Гунева и адвокат Марияна Попова.

Гласували: 9 гласа „За“, „Против“ няма, „Въздържал се“ - 1 глас.

По точка 2 - Обсъждане на проектодоговор за имота на СБЖ в Банкя и изслушване на д-р Емил Янков-управител на „Капитал Хелт” ЕАД,  Страхил Иванов – управител на „Явлена“, адвокат Кристина Гунева и адвокат Попова (адвокат на СБЖ).

Д.м.н. Емил Янков- управител направи кратко представяне на Медицински комплекс „Сердика”, верига от лечебни и социални заведения: през 2011 година отваря врати Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ (София, ул. „Дамян Груев“ № 6), през 2014 – Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Сердика“ (София, ул. „Монтевидео“ № 21 А), Хоспис „Сердика“ (София, ул. „Монтевидео“ № 21 А) и Резиденция за възрастни „Сердика“ (София), а през 2018 година Резиденция за възрастни „Сердика“ се мести в град Банкя. През 2019 година става най-голямата болница за рехабилитация в България. През 2020 година се поставя начало на първия у нас Център за роботизирана рехабилитация – „Сердика“. През 2021 година ще бъде открит Хоспис „Сердика“ (Рударци) – институция за настаняване на трудно подвижни хора и хора с деменция. Към днешна дата Медицински комплекс “Сердика” разполага с 560 легла и има над 500 служители. Годишно за лечение през тези структури преминават 15000 пациенти и резиденти.

Компанията е семейна и се представлява от д-р Методи и Емил Янкови (баща и син).

Д-р Емил Янков изрази задоволство от взетото от Общото събрание на СБЖ решение  за дългосрочно сътрудничество и наемане на имоти, собственост на СБЖ в град Банкя и в град Варна и отговори на конкретно поставени въпроси от г-н Борислав Костурков, г-жа Антоанета Титянова, г-жа Еми Мариянска, г-жа Велиана Христова, г-жа Венка Ризова, г-жа Дарина Маринова по отношение на наемната цена, преференции за членовете на СБЖ, строително-монтажни работи в имотите и др.

Г-жа Снежана Тодорова-председател на УС на СБЖ благодари на д-р Янков, г-н Иванов и г-жа Гунева за отделеното от тях време и желание за участие в днешното заседание на УС на СБЖ.

Тя напомни, че Общото събрание е взело решение и е възложило на Управителния съвет на СБЖ да води преговори и да подпише договор за наем не по-късно от 30 юни 2021 година при цена не по-ниска от предложената от «Капитал Хелт Холдинг» ЕАД /Медицински комплекс «Сердика»/, в офертите от 7 май 2021 година за имотите, собственост на съюза в град Банкя и гр. Варна, к.к. „Чайка“, ПОЧИВЕН ДОМ НА СБЖ „ПАРК-ХОТЕЛ“ като договори всички условия в договора, вземайки предвид съображенията и уточненията, направени по време на заседанието на ОС на СБЖ.

След станалото обсъждане, въпроси, мнения и предложения по предварително разпратения проект на договор за наем между СБЖ и «Капитал Хелт Холдинг» ЕАД Управителният съвет на СБЖ РЕШИ: ОПРЕДЕЛЯ Комисия в състав: Екатерина Кючукова, Дарина Маринова, Борислав Костурков, Благой Цицелков, Ани Заркова и Снежана Тодорова да води преговори и да подготви договор за наем.

Първата среща да се състои на 9 юни /сряда/ т.г., от 10.00 часа в заседателната зала на СБЖ.

Членовете на УС на СБЖ, които не са в състава на Комисията за преговори да изпратят до 8 юни /вторник/ своите писмени предложения и препоръки по проекто-договора за отдаване под наем на имот, собственост на СБЖ.

 Гласували: „За“ – 8 гласа, „Против“ няма, „Въздържали се“ – няма.

По точка 3 – Разни

УС на СБЖ РЕШИ: ПРИЕМА предложението направено от г-жа Антоанета Титянова, председател на Комисията по организационните въпроси на сайта на СБЖ в секция „Документи за прием”  да бъде качена Декларация за защита на личните данни, която да бъде попълвана  и подавана при кандидатстване за членство в СБЖ.

Гласували : 9 гласа „За“, „Против“ няма, „Въздържали се“ - няма.

УС на СБЖ РЕШИ: ПРИЕМА през втората половина на месец октомври СБЖ да стане инициатор на международен журналистически онлайн форум на тема: „Зелените програми и медиите”. За участие във форума да бъдат поканени колеги от Южна Корея, Китай, Русия, Франция, Германия, Румъния и др.

Гласували: 12 гласа „За“, „Против“ - няма, „Въздържали се“ - няма.

/Край на заседанието - 18.50 часа./

 

Сподели в
 

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателнатa зала на съюза. То бе открито в 14,40 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

30.07.2021/08:24

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 14.30 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

16.06.2021/20:33

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в заседателната зала на съюза. То бе открито в 15,10 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

26.05.2021/11:52

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти се проведе в клуб „Журналист“ на съюза. То бе открито в 9,55 часа при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на съюза.

21.05.2021/05:59

Заседанието на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти бе открито в 15.15 часа. То беше проведено при наличието на необходимия кворум членове на Управителния съвет и беше ръководено от госпожа Снежана Тодорова – председател на съюза.

30.04.2021/20:11
 

Цели и задачи

Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, на правото свободно да се изразява и разпространява мнение, както и към недопускането на цензура.

Дружества

Дейност

Съюзът на българските журналисти извършва дейности за развитието на професионалната журналистика, прилагането на установените професионални стандарти и етични правила, защита на професионалните, социалните и синдикалните права на българските журналисти, решаване на проблемите, свързани с условията на труд и трудовите отношения, сигнализиране на компетентните органи за нарушения на трудовото и социалното законодателство и др.

Документи

Правна консултация

Директно във вашия и-мейл ще получите отговор на зададените от вас въпроси. Тук ще намерите и материали на правна тематика, предоставени от нашия юридически консултант Весела Василева. Пишете ни! Попълнете формата за запитване.

Членство

Член на Съюза на българските журналисти може да бъде български гражданин, който не по-малко от две години упражнява журналистическа професия, приема и спазва Устава на СБЖ и приетите от Общото събрание на сдружението Правила на журналистическа етика.

Ръководство на СБЖ

Върховен орган на Съюза на българските журналисти е Общото събрание. Управителен орган на СБЖ е Управителният съвет.

Съюзен живот

Решения на УС на СБЖ

Комисии

К О Н Т Р О Л Е Н    С Ъ В Е Т   И    К О М И С И И    Н А    С Б Ж,    И З Б Р А Н И   П Р Е З   2 0 2 0   КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА

Общо събрание - 14.03.2015

Пазете децата на пътя

Законодателни инициативи на СБЖ

СБЖ внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да направят по-прозрачна собствеността на медиите и тяхното финансиране, както и да защитят журналистическия труд. Целта им е да гарантират по-голяма сигурност на журналистите, да помогнат за закрила на медийната среда чрез нов механизъм за подкрепа на печатните издания.
Предложенията и мотивите за тях могат да се видят тук.

19 септември 2018: Европейски ден без загинали на пътя

Решения от заседанието на Общото събрание на СБЖ на 15 май 2021 г.

На 15 май 2021 година, от 10.00 часа в град София, на адрес ул. „Граф Игнатиев” № 4, етаж 1 и 3 в сградата на Съюза на българските журналисти, се проведе заседание на редовното Общо събрание на Сдружение „Съюз на българските журналисти”, свикано по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението на Управителния съвет с покана до председателите на журналистическите дружества на Съюза на българските журналисти.

 Събития в СБЖ

 Представяме ви

Уродливият образ на жълтата преса, обрисуван още преди повече от век с жлъчен хумор от патриарха на българската литература, е болезнено разпознаваем и днес в част от медийния ни пейзаж. Нека сверим отново професионалните си координати с погледа на класика...

22.09.2021 /12:29 | Източник: anapest.org/vbox7.com

„Усмивката/със свойта нишка лека/човека тя привързва към човека.“ Така се пее в една песен на легендарната група „Трамвай № 5“. Песента важи с пълна сила за сутрешния екип на „Денят започва“ в БНТ и най-вече за водещата Христина Христова. Колкото и да си сънен или кисел, не можеш да останеш безразличен щом Хриси със заразяващата си усмивка ти каже: „Добро утро. Първи сме!“

20.09.2021 /07:21 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 10 септември от 20:30 ч.в зала „България“ в София световноизвестният руски диригент Валерий Гергиев и солисти на симфоничния оркестър на Мариинския театър (Санкт Петербург, Русия) със Софийската филхармония, ще изнесат Благотворителен концерт в подкрепа на инициативата за изграждане на нов акустичен музикален център в България, който да се превърне в духовен и културен храм за възпитание на поколения млади хора, а също да постави българската столица редом до големите културни центрове на света.

09.09.2021 /20:13 | Автор: Розалина Евдокимова | Източник: СБЖ

На 5 септември се навършват 125 г. от рождението на Сергей Румянцев - ярък поет, работил във в. "Земеделско знаме", съосновател на хумористичното земеделско списание "Див дядо". Отвлечен и убит по време на "белия терор" през 1925 г.

05.09.2021 /20:02 | Автор: Богомил Колев | Източник: СБЖ/Дума

 Спомени и архиви

Журналистът Иван Бакалов припомня във Фейсбук групата "Мемоари, майтапи и тъга по журналистиката :)" събития отпреди близо четвърт век - купуването на "24 часа" от ВАЦ, първата журналистическа стачка там, връщането на Валери Найденов начело на вестника, конфликтите му с журналистите и прочутата му фраза за "паметника" и "песъчинките на световния журналистически плаж".

15.07.2021 /09:31 | Автор: Иван Бакалов | Източник: Фейсбук

Припомняме разказ от 2018 г. на ветерана журналист Кирил Панайотов пред nabore.bg, как е бил създаден младежкият вестник и как го е ръководил Иван Башев, неговият първи "уредник", както тогава са наричали фактическия главен редактор.

18.04.2021 /11:30 | Автор: Кирил Панайотов | Източник: nabore.bg

 Акценти и позиции

София ин´т Велд: „Тук сме, за да ви подкрепим. Видяхме проблеми, но и огромна решимост на българите да се справят с предизвикателствата.” Елена Йончева: „Ако не надвием корупцията, ще продължим да сме бедна държава със зависими медии.”

24.09.2021 /19:15

Символно и логично точно на днешния Ден на Независимостта на България отбелязваме и 100-годишнината от отлитането във вечността на патриарха на българската литература Иван Вазов

22.09.2021 /13:06

Днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе годишното обръщение за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент. В речта си тя подчерта необходимостта от по-добра защита на журналистите, независимостта на медиите и правото на обществото на информация. Обяви и две важни за свободата на медиите и за защитата на журналистите инициативи.

15.09.2021 /15:30

 Мнения

Тук е една авторитетна евроделегация, която се надявахме да извади на показ посегателствата срещу честната българска журналистика. Обаче...

23.09.2021 /16:39 | Автор: Къдринка Къдринова | Източник: СБЖ

Как преди три десетилетия демокрацията настъпваше през телевизията и до какви днешни въпроси ни доведе

05.08.2021 /07:45 | Автор: Лозан Такев | Източник: СБЖ

 
 

В момента онлайн: 28 гости

Бързи връзки