Предложение за регламент на европейския парламент и на съвета за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар

  • 21.03.2023

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2022) 457 final

Зареждане в WORD формат

Document Cover Page.
Document Number: 12413/22.
Subject Codes: AUDIO 86 CODEC 1314 DIGIT 166 MI 668 DISINFO 72 FREMP 183 COMPET 712 EDPS 1 DATAPROTECT 256 JAI 1194 SERVICES 18 POLGEN 121.
Heading: ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО.
Originator: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от  гжа MARTINE DEPREZ, директор.
Recipient: Генералния секретариат на Съвета.
Subject: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар (Европейски законодателен акт за свободата на медиите) и за изменение на Директива 2010/13/ЕС.
Commission Document Number: COM(2022) 457 final.
Preceeding Document Number: Not Set.
Location: Брюксел.
Date: 19 септември 2022 г..
Interinstitutional Files: 2022/0277(COD).
Institutional Framework: Съвет на Европейския съюз.
Language: BG.
Distribution Code: PUBLIC.
GUID: 4958396183755448627_0

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2022) 457 final.

 

Приложение: COM(2022) 457 final

 

30C0EA24-0CA3-44B4-86DE-656DF7B1DBAA

 

 

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

             Основания и цели на предложението

Настоящият обяснителен меморандум придружава предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за медийни услуги на вътрешния пазар („Европейски законодателен акт за свободата на медиите“). Предложението е в изпълнение на политическия ангажимент на председателя Урсула Фон дер Лайен, която обяви инициативата в своята реч за състоянието на Съюза през 2021 г. В речта си тя подчерта ролята на информацията като обществено благо, като призна, че медийните дружества не могат да бъдат третирани като останалите предприятия и че тяхната независимост трябва да бъде защитена на равнището на ЕС[1]. Инициативата е включена в работната програма на Комисията за 2022 г.[2]

Медийният сектор е част от екосистемата на културните и творческите индустрии[3] — една от 14-те отраслови екосистеми, които са от основно значение за приобщаващо и устойчиво възстановяване и за двойния (екологичен и цифров) преход на икономиката на ЕС. Освен важен и динамичен икономически сектор медийните услуги са и сектор, който е от съществено значение за една здравословна гражданска сфера и за икономическите свободи и основните права, включително равенството[4]. Независимите медии и по-специално новинарските медии предоставят достъп до множество гледни точки и са надеждни източници на информация както за гражданите, така и за предприятията. Те допринасят за формирането на общественото мнение и помагат на хората и предприятията да формират възгледи и да правят информиран избор. Те играят решаваща роля за запазването на целостта на европейското информационно пространство и са от съществено значение за функционирането на нашите демократични общества и икономики. Благодарение на цифровите технологии медийните услуги все по-често са достъпни през граница и чрез различни средства, а конкуренцията в цифровото медийно пространство е все по-международна. Европейският съюз вече е световен фактор за определянето на стандартите в тази област, като настоящото предложение допълнително  укрепва и организира европейското информационно пространство. 

Предложението е формулирано около четири конкретни цели:[18]{C}, която подкрепя финансовата устойчивост на пресата.

Предложението е в пълно съответствие с Директивата за електронната търговия[19] и Регламента относно отношенията между платформите и предприятията[20] и ги допълва. То е в съответствие със и допълва също така Законодателния акт за цифровите услуги

Правното основание за настоящото предложение е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се предвижда приемането на мерки за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.

Предложението има за цел да се преодолеят разпокъсаните национални регулаторни подходи във връзка със свободата и плурализма на медиите и редакционната независимост. Това ще насърчи общ подход и координация на равнище ЕС, ще гарантира оптималното функциониране на вътрешния пазар на медийни услуги и ще предотврати появата на бъдещи пречки пред функционирането на доставчиците на медийни услуги в целия ЕС.

По-специално предложението има за цел да разреши следните проблеми, възпрепятстващи предоставянето на медийни услуги на вътрешния пазар:

·               национални ограничения, свързани с източниците и комуникациите на журналистите като доставчици на услуги, които засягат създаването и предоставянето на медийни услуги;

·               намеса в дейността на доставчиците на медийни услуги, включително в редакционните им решения, и различни подходи за защита на редакционната независимост;

·               риск от намеса на държавата в обществените медии в ущърб на еднаквите условия на конкуренция на единния пазар и качеството на обществените медии;

·               пазарни операции на недобросъвестни оператори (включително доставчици на медийни услуги, които са контролирани от държавата, било то финансово или редакционно, от някои трети държави), които създават напрежение при прилагането на правилата за свободно движение в рамките на Съюза;

·               като се има предвид все по-голямата цифровизация на разпространението на медийни услуги, рисковете за свободното предоставяне на медийните услуги при много големите онлайн платформи, които могат да са в ущърб на еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар;

·               национални мерки за медийния пазар, които засягат дейността на доставчиците на медийни услуги и ограничават свободното движение в Съюза, като по този начин фрагментират вътрешния пазар и водят до правна несигурност; същото се отнася и за националните правила и процедури за оценка на въздействието на концентрациите на медийния пазар върху медийния плурализъм и редакционната независимост;

·               непрозрачност и възможна необективност в системите и методологиите за измерване на аудиторията, водещи до изкривяване на пазара, в ущърб на еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар;

·               несправедливо и непрозрачно разпределяне на разходите за държавна реклама между доставчиците на медийни услуги в ущърб на други доставчици на медийни услуги, включително установените в други държави членки.

Освен това член 114 от ДФЕС е подходящо правно основание за създаването на нови структури съгласно правото на ЕС. Това е от особено значение предвид управленския аспект на инициативата, която има за цел да насърчи по-тясното сътрудничество между националните медийни регулатори в рамките на съвет на равнището на ЕС, на който ще бъде възложено да насърчава ефективното и последователно прилагане на медийните правила на ЕС.

 

При регулирането на вътрешния пазар

Предложението е под формата на регламент на Европейския парламент и на Съвета С оглед на въпросите, които трябва да бъдат разгледани, и предвид икономическия, социалния и политическия контекст, регламентът е по-подходящ от директивата, за да се гарантира съгласувано равнище на защита в целия ЕС и да се намалят регулаторните различия, които биха възпрепятствали независимото предоставяне на медийни услуги на вътрешния пазар. Това ще даде възможност за бързо прилагане на новите правила на ЕС и съответно за по-бързо разрешаване на проблемите. По този начин ще се избегне продължителен процес на транспониране, ще се предотвратят потенциални различия или изкривявания по време на процеса на транспониране, като се предвидят пряко приложими разпоредби и се избегнат ситуации, при които държавите членки използват процеса на транспониране като претекст за въвеждане или запазване на законодателни мерки, които по същество са насочени срещу независими доставчици на медийни услуги или са по друг начин дискриминационни. Използването на регламент също е за предпочитане предвид институционалния компонент на инициативата (създаването на Съвета). Изборът на регламент е оправдан и от нарастващата цифровизация и трансграничното предоставяне на медийни услуги, което изисква бърз и последователен подход в целия вътрешен пазар. Чрез създаването на пряко приложими разпоредби предложеният регламент също така ще осигури ефективно и ефикасно сътрудничество между националните медийни регулаторни органи и служби на държавите членки.

3.           РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

             Консултации със заинтересованите страни

Предложеният регламент — чрез засилване на регулаторното сближаване на вътрешния медиен пазар, запазване на редакционната независимост в съчетание със свободата на стопанска дейност на доставчиците на медийни услуги и повишаване на прозрачността и справедливостта при разпределянето на икономическите ресурси — ще улесни трансграничното предоставяне на независими и качествени медийни услуги, като по този начин ще насърчи свободата и плурализма на медиите. Ключовата роля на Съвета в новата рамка, напълно независим от правителства и всякакви други публични или частни субекти, ще допринесе за ефективното и безпристрастно зачитане на свободата на изразяване в целия ЕС, защитена от член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), който съответства на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека.

Предложеният регламент ще окаже положително въздействие и върху свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата), като премахне пречките пред свободното предоставяне на услуги и ограничи рисковете някои участници на медийния пазар да бъдат подложени на дискриминационно третиране.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Отражението върху бюджета на предложението за настоящия регламент ще бъде покрито от средствата, заложени в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., в рамките на разпределените финансови средства за програмата „Творческа Европа“, както е описано подробно в законодателната финансова обосновка, придружаваща предложението.

5.           ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

             Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Комисията ще създаде всеобхватна рамка за непрекъснат мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на законодателния инструмент. Това включва по-специално нов независим механизъм за мониторинг с цел установяване и оценка на рисковете за функционирането на вътрешния пазар на медийни услуги. Предвижда се оценка на инструмента и доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет в срок от 4 години от влизането му в сила и на всеки 4 години след това.

             Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

В глава I се определят предметът и обхватът на регламента, както и определенията на основните понятия, използвани в регламента. По-специално в нея се посочва, че глава II и глава III, раздел 5 от Регламента представляват разпоредби за минимална хармонизация.

В глава II се съдържат правата на получателите на медийни услуги и правата на доставчиците на медийни услуги на вътрешния пазар. В нея също така се определят гаранции за независимото функциониране на обществените медии и задълженията на доставчиците на медийни услуги на вътрешния пазар.

В глава ІІІ е определена рамка за регулаторно сътрудничество и добре функциониращ пазар на медийни услуги

В раздел 1 се предвижда, че независимите национални регулаторни органи или служби на държавите членки, които отговарят за изпълнението на ДАВМУ, отговарят за прилагането на тази глава, и им се предоставят подходящи правомощия за разследване, за да изпълняват своите задачи.

С раздел 2 се създава Европейският съвет за медийни услуги — колективният орган от независими медийни регулатори, който заменя и наследява Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA). В нея се определят изискванията за независимостта на Съвета и се уточнява неговата структура. Съветът ще получава административна и организационна подкрепа, необходима за изпълнението на неговите задачи, от секретариат, осигурен от Комисията. В главата са изброени задачите на Съвета съгласно регламента.

В раздел 3 се установяват правила и процедури за регулаторно сътрудничество и сближаване на вътрешния медиен пазар, включващи механизъм за структурирано сътрудничество, искания за мерки за правоприлагане, насоки по въпроси, свързани с регулирането на медиите, и координиране на мерките относно медийните услуги от трети държави. Целта на разпоредбите е да се гарантира по-тясно сътрудничество между националните регулаторни органи и служби в различни области на медийното регулиране.

В раздел 4 се разглеждат конкретни въпроси, свързани с предоставянето на медийни услуги в цифрова среда. Що се отнася до предоставянето на медийни услуги на много големи онлайн платформи, доразвива се съществуващото хоризонтално законодателство, като се предвиждат допълнителни гаранции за редакционен морал на съдържанието, предоставяно онлайн от доставчици на медийни услуги, които се придържат към определени регулаторни стандарти или стандарти за саморегулиране, и се установява структуриран диалог между много големите онлайн платформи и съответните партньори в медийната екосистема. В раздела също така се предвижда правото на персонализиране на предлагането на аудио-визуални медии в устройства и потребителски интерфейси, контролиращи достъпа до аудио-визуални медийни услуги, и съответното задължение на производителите и разработчиците да направят технически възможно такова персонализиране.

В раздел 5 се определя правна рамка за националните мерки, засягащи дейността на доставчиците на медийни услуги, и се определят изисквания за националните правила и процедури, свързани с оценката на въздействието на концентрациите на медийния пазар върху медийния плурализъм и редакционната независимост. На Съвета ще бъде възложена задачата да заема позиция в случаи, в които функционирането на вътрешния пазар може да бъде засегнато.

В раздел 6 се определят изискванията за системите за измерване на аудиторията и методологиите, използвани от съответните участници на пазара. Правилата са придружени от насърчаване на изготвянето на кодекси за поведение и на обмена на най-добри практики. В раздел 6 се предвиждат също така общи изисквания за разпределяне на разходите за държавна реклама между доставчиците на медийни услуги, без да се засягат правилата за обществените поръчки и правилата за държавна помощ.

Глава IV съдържа заключителни разпоредби, по-специално относно мониторинга, оценката и докладването. Регламентът включва механизъм, чрез който Комисията редовно да наблюдава рисковете за функционирането на вътрешния пазар на медийни услуги, като се консултира с Европейския съвет за цифровите услуги. В главата също така се отменя съответният член от ДАВМУ и се уточнява влизането в сила и началото на прилагането на регламента.

 

 

2022/0277 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар (Европейски законодателен акт за свободата на медиите) и за изменение на Директива 2010/13/ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

   (1)            „медийна услуга“ означава услуга съгласно определението в членове 56 и 57 от Договора, при която основното предназначение на услугата или на обособима част от нея се заключава в предоставянето на широката общественост на предавания или публикации в пресата чрез всякакви средства с цел информиране, забавление или образоване, като редакционна отговорност за това носи доставчик на медийни услуги;

   (2)            „доставчик на медийни услуги“ означава физическо или юридическо лице, чиято професионална дейност е предоставяне на медийни услуги и което носи редакционна отговорност за избора на съдържание на медийната услуга и също така определя начина, по който тя е организирана;

   (3)            „доставчик на медийни услуги със задължение за обществена услуга“ означава доставчик на медийни услуги, на когото е възложено задължение за обществена услуга съгласно националното право или който получава национално публично финансиране за изпълнението на такава мисия;

   (4)            „предаване“ означава поредица от движещи се образи или от звуци, които представляват самостоятелен елемент, независимо от неговата продължителност, в рамките на програмна схема или каталог, утвърден от доставчик на медийни услуги;

   (5)            „публикация в пресата“ означава публикация съгласно определението в член 2, параграф 4 от Директива (ЕС) 2019/790;

   (6)            „аудио-визуална медийна услуга“ означава услуга, определена в член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2010/13/ЕС;

   (7)            „редактор“ означава физическо лице или няколко физически лица, евентуално обединени в орган, независимо с каква правна форма, статут и състав, който взема или контролира редакционните решения в рамките на един доставчик на медийни услуги;

   (8)            „редакционно решение“ означава решение, което се взема редовно с цел да се упражнява редакционна отговорност и което е свързано с всекидневното функциониране на доставчик на медийни услуги;

   (9)            „редакционна отговорност“ означава упражняването на ефективен контрол както върху подбора на предавания или публикации в пресата, така и върху тяхната организация за целите на предоставянето на медийна услуга, независимо от наличието на отговорност съгласно националното право за предоставяната услуга;

(10)            „доставчик на много голяма онлайн платформа“ означава доставчик на онлайн платформа, която е определена като много голяма онлайн платформа в съответствие с член 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2022/XXX [Законодателен акт за цифровите услуги];

(11)            „услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“ означава услуга, определена в член 1, параграф 1, буква аа) от Директива 2010/13/ЕС;

(12)            „национален регулаторен орган или служба“ означава органът или службата, определени от държавите членки съгласно член 30 от Директива 2010/13/ЕС;

(13)            „концентрация на медийния пазар“ означава концентрация съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, в която участва поне един доставчик на медийни услуги;

(14)            „измерване на аудиторията“ означава дейността по събиране, тълкуване или друга обработка на данни относно броя и характеристиките на ползвателите на медийни услуги за целите на решенията относно разпределянето на реклама или нейните цени или съответното планиране, производство или разпространение на съдържание;

(15)            „държавна реклама“ означава пускането, публикуването или разпространението в каквато и да е медийна услуга на рекламно или саморекламно послание, обикновено срещу заплащане или каквото и да е друго възнаграждение, от, за или от името на всеки национален или регионален публичен орган, например национални, федерални или регионални правителства, регулаторни органи или служби, както и държавни предприятия или други контролирани от държавата субекти на национално или регионално равнище, или всеки орган на местно самоуправление на териториална единица с повече от 1 милион жители;

(16)            „шпионски софтуер“ означава всеки продукт с цифрови елементи, специално проектиран така че да използва уязвимостите на други продукти с цифрови елементи, който дава възможност за скрито наблюдение на физически или юридически лица чрез следене, извличане, събиране или анализиране на данни от такива продукти или от физически или юридически лица, използващи такива продукти, по-специално чрез тайно записване на повиквания или използване по друг начин на микрофона на устройство на крайния потребител, заснемане на физически лица, машини или заобикалящата ги среда, копиране на съобщения, фотографиране, проследяване на сърфирането в интернет, проследяване на географското местоположение, събиране на други данни от датчици или дейности за проследяване чрез множество устройства на крайния потребител, без съответното физическо или юридическо лице да е конкретно информирано и да е дало изрично и конкретно съгласието си в това отношение;

(17)            „тежко престъпление“ означава всяко от следните престъпления, изброени в член 2, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/JHA на Съвета[58]:

а) тероризъм,

б) трафик на хора,

в) сексуална експлоатация на деца и детска порнография,

г) незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,

д) убийство, тежка телесна повреда,

е) незаконна търговия c човешки органи и тъкани,

ж) отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници,

з) организиран или въоръжен грабеж,

и) изнасилване,

й) престъпления от компетентността на Международния наказателен съд.

 

Глава II

Права и задължения на доставчиците и получателите на медийни услуги

Член 3

Права на получателите на медийни услуги

Получателите на медийни услуги в Съюза имат правото да получават плуралистично новинарско съдържание и съдържание, свързано с актуални събития, създадено при зачитане на редакционната свобода на доставчиците на медийни услуги и в полза на обществения дебат.

Член 4

Права на доставчиците на медийни услуги

1.           Доставчиците на медийни услуги имат правото да упражняват икономическите си дейности на вътрешния пазар без ограничения, различни от разрешените съгласно правото на Съюза.

2.           Държавите членки зачитат ефективната редакционна свобода на доставчиците на медийни услуги. Държавите членки, включително техните национални регулаторни органи и служби, нямат право:

а)      да се намесват или да се опитват да влияят по какъвто и да е начин, пряко или непряко, върху редакционните политики и решения на доставчиците на медийни услуги;

б)      да задържат, санкционират, засичат, подлагат на наблюдение или претърсване и изземване, или да проверяват доставчиците на медийни услуги или, ако е приложимо, членове на техните семейства, техните служители или членове на техните семейства, или техните дружествени и частни помещения на основание, че отказват да разкрият информация за своите източници, освен ако това е оправдано от императивно изискване от обществен интерес в съответствие с член 52, параграф 1 от Хартата и в съответствие с други разпоредби от правото на Съюза;

в)      да въвеждат шпионски софтуер в каквито и да било устройства или машини, използвани от доставчици на медийни услуги или, ако е приложимо, от членове на техните семейства, или от техни служители или членове на техните семейства, освен ако въвеждането е обосновано за всеки отделен случай от съображения за национална сигурност и е в съответствие с член 52, параграф 1 от Хартата и други разпоредби от правото на Съюза или се извършва в хода на разследвания на тежки престъпления на някое от горепосочените лица, предвидено е в националното право и е в съответствие с член 52, параграф 1 от Хартата и други разпоредби от правото на Съюза и мерките, приети съгласно буква б), биха били недостатъчни и неадекватни за получаване на търсената информация.

3.           Без да се засяга правото на ефективна съдебна защита, гарантирано на всяко физическо и юридическо лице, и в допълнение към него държавите членки определят независим орган или служба, който да разглежда жалбите, подадени от доставчици на медийни услуги или, ако е приложимо, от членове на техните семейства, от техни служители или от членове на техните семейства във връзка с нарушения на параграф 2, букви б) и в). Доставчиците на медийни услуги имат право да поискат от този орган или служба да издаде в срок от три месеца от искането становище относно спазването на параграф 2, букви б) и в).

 

Член 5

Гаранции за независимото функциониране на доставчиците на медийни услуги със задължение за обществена услуга

1.           Доставчиците на медийни услуги със задължение за обществена услуга трябва безпристрастно да предоставят плуралистична информация и плуралистични мнения в съответствие със своята мисия за обществена услуга.

2.           Ръководителят и членовете на управителния съвет на доставчиците на медийни услуги със задължение за обществена услуга се назначават чрез прозрачна, открита и недискриминационна процедура и въз основа на прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални критерии, определени предварително в националното право.

Продължителността на мандата им се определя в националното законодателство и трябва да бъде адекватна и достатъчна, за да гарантира ефективна независимост на доставчика на медийни услуги със задължение за обществена услуга. Те могат да бъдат освобождавани от длъжност преди края на мандата си само по изключение, ако вече не отговарят на предварително определените от закона условия за изпълнението на своите задължения, определени предварително в националното законодателство, или поради конкретни причини във връзка с противоправно поведение или тежко нарушение, определени предварително в националното право.

Решенията за освобождаване от длъжност се обосновават надлежно, трябва предварително да бъдат съобщени на засегнатото лице и да включват възможност за съдебен контрол. До мотивите за освобождаването от длъжност се предоставя обществен достъп.

3.           Държавите членки гарантират, че доставчиците на медийни услуги със задължение за обществена услуга разполагат с адекватни и стабилни финансови ресурси за изпълнението на своята мисия за обществена услуга. Тези ресурси трябва да бъдат такива, че редакционната независимост да е гарантирана.

4.           Държавите членки определят един или повече независими органи или служби, които да следят за спазването на параграфи 1—3.

Член 6

Задължения на доставчиците на медийни услуги, които предоставят новинарско съдържание и съдържание, свързано с актуални събития

1.           Доставчиците на медийни услуги, които предоставят новинарско съдържание и съдържание, свързано с актуални събития,  предоставят на получателите на своите услуги лесен и пряк достъп до следната информация:

а)      да гарантират, че редакторите са свободни да вземат индивидуални редакционни решения при упражняването на професионалната си дейност; както и

Без да се засягат правомощията, предоставени на Комисията с Договорите, Съветът насърчава ефективното и последователно прилагане на настоящия регламент и на националните правила за транспониране на Директива 2010/13/ЕС в целия Съюз. Съветът:

а)           подпомага Комисията чрез технически експертен опит за гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент и последователното изпълнение на Директива 2010/13/ЕС във всички държави членки, без да се засягат задачите на националните регулаторни органи или служби;

б)           насърчава сътрудничеството и ефективния обмен на информация, опит и най-добри практики между националните регулаторни органи или служби относно прилагането на правилата на Съюза и националните правила, приложими за медийните услуги, включително настоящия регламент и Директива 2010/13/ЕС, по-специално по отношение на членове 3, 4 и 7 от посочената директива;

в)           консултира Комисията, когато тя поиска това, по регулаторни, технически или практически аспекти, свързани с последователното прилагане на настоящия регламент и изпълнението на Директива 2010/13/ЕС, както и по всички други въпроси, свързани с медийните услуги в рамките на нейната компетентност. Когато Комисията поиска консултация от Комитета, тя може да посочи срок с оглед на спешността на въпроса.

г)           по искане на Комисията предоставя становища по техническите и фактическите въпроси, които възникват във връзка с член 2, параграф 5в, член 3, параграфи 2 и 3, член 4, параграф 4, буква в) и член 28а, параграф 7 от Директива 2010/13/ЕС;

д)           съгласувано с Комисията изготвя становища относно:

i)       искания за сътрудничество и взаимопомощ между националните регулаторни органи или служби в съответствие с член 13, параграф 7 от настоящия регламент;

ii)      искания за мерки по правоприлагане в случай на несъгласие между запитващия орган или служба и запитания орган или служба по отношение на действията, препоръчани съгласно член 14, параграф 4 от настоящия регламент;

iii)     национални мерки по отношение на доставчиците на медийни услуги, установени извън Съюза, в съответствие с член 16, параграф 2 от настоящия регламент;

е)           при искане от страна на Комисията изготвя становища относно:

i)       национални мерки, които биха могли да засегнат функционирането на вътрешния пазар на медийни услуги, в съответствие с член 20, параграф 4 от настоящия регламент;

ii)      концентрации на медийния пазар, за които има вероятност да засегнат функционирането на вътрешния пазар на медийни услуги, в съответствие с член 22, параграф 1 от настоящия регламент;

ж)          изготвя становища по проекти на национални становища или решения за оценка на въздействието върху медийния плурализъм и редакционната независимост на подлежаща на уведомяване концентрация на медийния пазар, когато такава концентрация може да засегне функционирането на вътрешния пазар, в съответствие с член 21, параграф 5 от настоящия регламент;

з)            подпомага Комисията при изготвянето на насоки по отношение на:

i)       прилагането на настоящия регламент и на националните правила за изпълнение на Директива 2010/13 в съответствие с член 15, параграф 2 от настоящия регламент.

ii)      факторите, които трябва да се вземат предвид при прилагането на критериите за оценка на въздействието на концентрациите на медийния пазар в съответствие с член 21, параграф 3 от настоящия регламент;

iii)     прилагането на член 23, параграфи 1, 2 и 3 в съответствие с член 23, параграф 4 от настоящия регламент.

и)           по искане на поне един от засегнатите органи посредничи в случай на разногласия между националните регулаторни органи или служби в съответствие с член 14, параграф 3 от настоящия регламент;

й)           насърчава сътрудничеството по техническите стандарти, свързани с цифровите сигнали и проектирането на устройства или потребителски интерфейси, в съответствие с член 15, параграф 4 от настоящия регламент;  -          {C}Извън ЕС: 389 трансакции

Стойност на 60 % от сделките: 84 милиарда евро

Показател — брой становища на Съвета относно решенията за контрол на националния медиен пазар, взети предвид от съответния национален орган (годишно)

Очакван резултат — дял на становищата на Комитета, взет предвид от държавите членки

n/a

Показател — дял на случаите, решени от Съвета в рамките на механизма за сътрудничество и механизма за взаимопомощ (годишно)

Очакван резултат — дял на случаите, решени от Съвета

n/a

Показател — брой насоки/доклади, издадени от Комисията и/или Съвета, според случая, в ключови за медийния плурализъм регулаторни области (на всеки 3 години)

Очакван резултат — увеличен брой области, свързани с медийния плурализъм, обхванати от насоки/доклади на равнище ЕС

n/a

Показател — оценки на риска (годишно) относно:

- политическата независимост на медиите — редакционна автономия

- независимост на управлението на обществените медии

- търговско влияние и влияние на собственика върху редакционното съдържание

- защита на журналистическите източници

- прозрачност на собствеността върху медиите

Очакван резултат — постепенно намаляване на оценките на риска

Съответни оценки на риска по ММП за 2021 г.:

- 54 %

- 55 %

- 50 %

- 60 %

- 16 %

- 58 %

Показател — брой държави членки с органи за саморегулиране на медиите (годишно)

Очакван резултат — постепенно увеличаване на броя на държавите членки с органи за саморегулиране

16

Показател — собствена оценка на гражданите за доверието им в медиите (два пъти годишно)

Очакван резултат — постепенно увеличаване на доверието в медиите

Процент на респондентите, които имат доверие в следните медии:

58 %: радио

51 %: телевизия

51 %: печатни издания

35 %: интернет

Показател — брой на случаите, свързани с неспазване на принципите за системите за измерване на аудиторията (годишно)

Очакван резултат — постепенно намаляване на системите за измерване на аудиторията, които не са в съответствие с новата рамка на ЕС

Nielsen: 61 % от търговците са съгласни да имат достъп до качествени данни за аудиторията, необходими за извличане на максимална полза от медийния им бюджет

Показател — оценка на риска (годишна) относно разпределението на държавната реклама

Очакван резултат — постепенно намаляване на оценките на риска

Оценка на риска от мониторинг на медийния плурализъм за 2021 г. относно държавната реклама: 70 %

1.5.        Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.     Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Повечето от разпоредбите на регламента ще бъдат пряко приложими шест месеца след влизането му в сила. За да се подготви почвата за правилното прилагане на Европейския закон за свободата на медиите, неговите разпоредби относно независимите медийни органи и Европейския съвет за медийни услуги и свързаното с тях изменение на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) ще започнат да се прилагат 3 месеца след влизането в сила на закона. Така ще се гарантира, че Съветът ще бъде създаден навреме, за да се гарантира успешното прилагане на регламента.

Съветът заменя и е правоприемник на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA), създадена с ДАВМУ. Групата се преименува, за да бъдат отразени по-широките ѝ правомощия, възложени са ѝ допълнителни задачи и тя е подкрепена с допълнителни ресурси (по-специално допълнителен персонал в рамките на Комисията, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“). Европейският законодателен акт за свободата на медиите ще гарантира, че всички позовавания на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA) в правото на ЕС, и по-специално в ДАВМУ, се четат като позовавания на Европейския съвет за медийни услуги (Съветът).

Както понастоящем в случая с ERGA, Съветът ще бъде подпомаган в своите дейности от секретариат, осигурен от Комисията. Секретариатът ще продължи да се намира в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“. Секретариатът ще предоставя административна и организационна подкрепа за дейностите на Съвета. Ресурсите, предвидени за секретариата съгласно регламента, ще му позволят да подпомага Съвета при изпълнението на неговите задачи. Секретариатът на Съвета ще бъде изграден през първите две години от изпълнението, считано от 2024 г., като пълният капацитет на персонала ще бъде достигнат през 2025 г. 

В подкрепа на прилагането на Европейския закон за свободата на медиите се очаква ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ да възложи външни проучвания. Тези проучвания могат също така да се използват за подпомагане на дейностите на Съвета и да послужат като източник на информация в неговата работа. Съответният годишен бюджет за тези проучвания ще бъде на разположение от очакваното начало на изпълнението през 2024 г. чрез преразпределение от програмата „Творческа Европа“.

1.5.2.     Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище (ex-ante): Целта на инициативата е да се гарантира по-добро функциониране на вътрешния пазар на медийни функции чрез подобряване на правната сигурност и премахване на пречките в рамките на вътрешния пазар. С правилата ще се установят механизми за повишаване на прозрачността, независимостта и отчетността на мерките и действията, засягащи медийните пазари, свободата и плурализма в рамките на ЕС.

Очаквана генерирана добавена стойност от ЕС (ex-post): В оценката на въздействието, придружаваща настоящото предложение, се посочва, че намесата ще намали тежестта за участниците на пазара да спазват различни национални правни режими, когато извършват дейност в няколко държави членки. Ще се повиши предсказуемостта и правната сигурност за участниците на медийния пазар, което ще насърчи лоялната конкуренция и трансграничните инвестиции. Това също така ще даде възможност за координиран отговор от страна на медийните регулатори по въпроси, засягащи информационното пространство на ЕС. Нетните икономически ползи, изразени като увеличени приходи, се оценяват на 2885 млн. евро за първата година и на 2898,1 млн. евро за следващите години. Чрез създаването на обща рамка на ЕС за насърчаване на трансграничната дейност, засилване на сътрудничеството между регулаторите, насърчаване на предоставянето на качествено медийно съдържание и справяне с практики, които нарушават конкуренцията, инициативата ще създаде по-благоприятни условия за трансграничното развитие на медийни услуги и ще увеличи избора на потребителите на качествено медийно съдържание. Това ще укрепи вътрешния медиен пазар, като същевременно ще насърчи свободата и плурализма на медиите, защитени от Хартата на основните права.

1.5.3.     Изводи от подобен опит в миналото

Настоящото предложение се основава на опита на Комисията с Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ), която беше преразгледана за последен път през 2018 г. и все още предстои да бъде транспонирана в някои държави членки. Въпреки че все още не е извършена пълна оценка на преразгледаната ДАВМУ, директивата съдържа редица медийни регулаторни мерки, свързани със защитата на потребителите и извеждането на преден план на интересите на обществената политика, като например културното многообразие. Тя обаче е ограничена до аудио-визуалните медийни услуги и не обхваща въпроси, свързани с медийния плурализъм и независимост (извън независимостта на националните регулаторни органи и служби), които са обхванати от настоящата интервенция. Основните извлечени поуки са, че един регламент вероятно ще постигне желаните резултати от интервенцията много по-бързо от една директива и че за ефективното и последователно регулиране на медиите е необходима по-силна и по-добре обезпечена с ресурси институционална структура за подкрепа.

1.5.4.     Съвместимост с многогодишната финансова рамка и евентуални синергии с други подходящи инструменти

Настоящото предложение е отразено в раздела „Нов тласък за европейската демокрация“ от работната програма на Комисията за 2022 г.

Европейският законодателен акт за свободата на медиите ще допълни съответната рамка, която включва правилата за авторското право, преразгледаната ДАВМУ и наскоро приетите Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари. В областта на прозрачността на собствеността това ще доведе до полезни взаимодействия с Директивата относно борбата с изпирането на пари и Директивата на ЕС в областта на дружественото право. По отношение на журналистическите източници законодателният акт ще добави целенасочена стабилна защита срещу внедряването на шпионски софтуер в устройствата, използвани от доставчиците на медийни услуги или техните служители, въз основа на защитата, предвидена в Директива 2002/58/ЕО, Директива (ЕС) 2016/680 и Директива 2013/40/ЕС.

Актът е напълно съвместим с действията за финансиране, предприети в рамките на многогодишната финансова рамка, програмата „Творческа Европа“, по-специално по отношение на мониторинга и защитата на медийната свобода и плурализъм и партньорствата в журналистиката.

1.5.5.     Оценка на различните налични варианти за финансиране, включително възможностите за преразпределяне на средства

Въз основа на настоящия опит с работата на ERGA и нейния секретариат се очаква подкрепата от Комисията за новия Европейски съвет за медийни услуги, по-специално чрез осигуряване на секретариата на Съвета, да изисква 8—10 ЕПРВ. Други потенциални варианти бяха разгледани в придружаващата оценка на въздействието.

Допълнителните проучвания, които ще бъдат възложени от Комисията, се очаква да струват до 1 милион евро годишно.

Функционирането на Съвета и по-специално възстановяването на пътните разноски, се очаква да изисква около 150 000—200 000 EUR годишно.

Периодичните административни разходи за националните регулаторни органи (НРО) за участие в Съвета (например заплатите на персонала, нает за тази цел) ще бъдат покрити от НРО, какъвто е случаят понастоящем с ERGA и сравними субекти.

Разходите за дейностите на ERGA и възлагането на обществени поръчки за проучвания, свързани с ДАВМУ, понастоящем се финансират от направлението „Медии“ на програмата „Творческа Европа“.

Междусекторното направление на „Творческа Европа“ има за цел да „насърчава междусекторни дейности за приспособяване към структурните и технологичните промени, пред които са изправени медиите, включително подобряване на свободната, разнообразна и плуралистична медийна среда, качествената журналистика и медийната грамотност, включително в цифровата среда“ (член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/818 за „Творческа Европа“).

Поради това междусекторното направление ще бъде източникът на финансиране за разходите, свързани с функционирането на Съвета, чиито правомощия ще обхващат различни видове участници на медийния пазар в аудио-визуалния сектор и в други медийни сектори.

Източникът за финансиране на изследванията ще зависи от техния предмет: тези, които обхващат само аудио-визуални въпроси, ще продължат да бъдат финансирани от направлението „Медии“ на „Творческа Европа“, докато други необходими проучвания ще бъдат финансирани от междусекторното направление.

 

1.6.        Продължителност и финансово отражение на предложението/инициативата

¨ ограничен срок на действие

      ¨  от изпълнителните агенции

¨ Споделено управление с държавите членки

¨ Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

      ¨ органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

      ¨ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

       Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

 

 

 

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.        Правила за мониторинг и докладване

След приемането на законодателния инструмент на държавите членки ще бъдат предоставени между 3 и 6 месеца, за да адаптират националните си рамки, когато това е необходимо. Първата оценка ще се извърши 4 години след влизането в сила на новите правила, а последващите оценки ще се извършват на всеки 4 години. Мониторингът от страна на Комисията ще бъде подпомаган от Съвета. 

За препоръката, придружаваща предложението, ще бъде предвидена и специална схема за мониторинг. Тя ще съчетава целенасочено докладване от страна на държавите членки и новия механизъм за независим мониторинг на рисковете за функционирането на вътрешния пазар на медийни услуги съгласно регламента. 

2.2.        Системи за управление и контрол

2.2.1.     Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Съгласно Европейския законодателен акт за свободата на медиите Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA) ще се превърне в Европейски съвет за медийни услуги. Той ще насърчава ефективното и последователно прилагане както на Европейския закон за свободата на медиите, така и на ДАВМУ във всички държави членки. В съответствие със своите задачи съгласно правото на ЕС Съветът, наред с другото, ще предоставя експертни съвети по регулаторни, технически или практически аспекти на медийното регулиране, становища, ще координира действията по отношение на доставчиците на услуги (включително от трети държави), които не спазват медийните стандарти на ЕС, и ще насърчава сътрудничеството и ефективния обмен на информация, опит и най-добри практики между регулаторите.  

За да се гарантира, че Съветът изпълнява мандата си, се предвижда Комисията да бъде в тесен контакт със съответните национални регулаторни органи и служби. Освен това в регламента се предвижда председателят на Съвета да информира Комисията за неговите текущи и планирани дейности. Освен това от Съвета се изисква да се консултира с Комисията при изготвянето на работната си програма и основните резултати в съответствие с процедурния си правилник.

В съответствие с настоящите практики и като отразява избрания вариант на политиката, Комисията ще изпълни планираното финансиране по „Творческа Европа“ чрез пряко управление. То е обхванато от съответната стратегия за контрол. Проверките ще се извършват от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“.

2.2.2.     Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

За да се гарантира, че Съветът изпълнява мандата си, установен в настоящия регламент, се предвижда секретариат, осигурен от Комисията. Той ще подпомага Съвета в неговите дейности, ще предоставя административна и организационна подкрепа. 

Предвидената система за контрол и подкрепа дава възможност за смекчаване на потенциалните рискове. Тъй като актът се основава на съществуваща структура и като се взема предвид прякото управление на съответните финансови ресурси от страна на Комисията, не са установени сериозни рискове.

Проверките са част от системата за вътрешен контрол на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“.

2.2.3.     Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Ще се използват системите и процедурите за вътрешен контрол на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“. Те са функционални и икономически ефективни. Целта е да се гарантира процент на грешка под прага на същественост от 2 %.

2.3.        Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Съществуващите мерки за предотвратяване на измами, приложими за Комисията, ще покрият допълнителните бюджетни кредити, необходими за настоящия регламент.

 

 

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.        Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·      Съществуващи бюджетни редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид
разход

Финансов принос

Номер  

Многогод./едногод.[60]

от държави от ЕАСТ[61]

 

от държави кандидатки[62]

 

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

07.010401 – Разходи за подкрепа за „Творческа Европа“

Едногод.

ДА

ДА

ДА

НЕ

07.050300 – „Творческа Европа“ — междусекторно направление

Многогод.

ДА

ДА

ДА

НЕ

07.050200 — „Творческа Европа“ — направление „Медии“

Многогод.

ДА

ДА

ДА

НЕ

·      Поискани нови бюджетни редове

N/A

 

 

3.2.        Очаквано финансово отражение на предложението върху бюджетните кредити

3.2.1.     Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

     

 

Поети задължения

1,000

1,000

 

Плащания

0,500

1,000

0,500

Ÿ           ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

0,200

0,200

 

Общо бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 2б

от многогодишната финансова рамка

=4+6

1,200

1,200

4,800

=5+6

1,200

1,200

4,800

 

 

U Човешки ресурси

0,644

1,288

1,288

1,288

 

4,508

         Други административни разходи

 

 

 

 

 

 

ОБЩО за ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

Бюджетни кредити

0,644

1,288

1,288

1,288

 

4,508

 

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,644

1,288

1,288

1,288

 

4,508

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

 

 

 

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

След 2027 г.

ОБЩО

Общо бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1—7

от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

1,844

2,488

2,488

2,488

 

9,308

Плащания

1,344

2,488

2,488

2,488

0,500

9,308

 

3.2.2.     Очакван резултат, финансиран с бюджетни кредити за оперативни разходи

N/A

 

3.2.3.     Обобщение на очакваното отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

      ¨  Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

R Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

 

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

 

Ÿ           Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

20 01 02 01 (Централа и представителства на Комисията)

3

6

6

6

 

20 01 02 03 (Делегации)

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (Непреки научни изследвания)

 

 

 

 

 

 01 01 01 11 (Преки научни изследвания)

 

 

 

 

 

Други бюджетни редове (да се посочат)

 

 

 

 

 

Ÿ           Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време  — ЕПРВ)[65]

 

20 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

2

4

4

4

 

20 02 03 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz  [66]

 

- в централата

 

 

 

 

 

 

- в делегациите

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

 

 

 

 

 

 01 01 01 12 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

 

 

 

 

 

Други бюджетни редове (да се посочат)

 

 

 

 

 

ОБЩО

5

10

10

10

 

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Надзор за правилното изпълнение на задълженията, определени в регламента за частните дружества, държавите членки и националните регулаторни органи и служби, обединени в Съвета

Представляват Комисията в Съвета и взаимодействат с него в неговите дейности, включително и по отношение на годишната работна програма и процедурния правилник

Управление на процедурите по регламента, по-специално по отношение на задачите на Съвета

Предоставяне на подкрепа на Съвета във връзка със задачите му съгласно регламента

Административна и логистична подкрепа за Съвета, по-специално по отношение на оперативната организация и организацията на заседанията

Подкрепа за сътрудничеството и координацията на националните регулаторни органи или служби на равнище ЕС

Възлагане и управление на външни проучвания, свързани с регламента и дейностите на Съвета

Външен персонал

Предоставяне на подкрепа на Съвета във връзка със задачите му съгласно регламента

Административна и логистична подкрепа за Съвета, по-специално по отношение на оперативната организация и организацията на заседанията

Подкрепа за сътрудничеството и координацията на националните регулаторни органи или служби на равнище ЕС

 

 

3.2.4.     Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

Предложението/инициативата:

      þ  може да се финансира изцяло чрез преразпределяне на средства в рамките на съответната функция от многогодишната финансова рамка (МФР).

Бюджетните кредити ще бъдат преразпределени в рамките на финансовия пакет, разпределен за програма „Творческа Европа“ — МЕДИА и междусекторните направления, както и за бюджетния ред за административна подкрепа в МФР за периода 2021—2027 г. Той няма да окаже значително въздействие върху други дейности по програмата, тъй като ще бъде усвоен равномерно между действията.

      ¨  Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

                    ¨         върху собствените ресурси

                    ¨         върху разните приходи

                    Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове [7]{C}              Център за плурализъм и свобода на медиите, Мониторинг на медийния плурализъм.

[8]              Обществените медии заемат важно място на медийния пазар с оглед на тяхната мисия за обществена услуга. Те представляват важен, ако не и най-същественият медиен източник за значителен брой граждани и дружества. 

[9]              Измерването на аудиторията пряко въздейства върху разпределението и цените на рекламата, която е ключов източник на приходи за медийния сектор. То е ключов инструмент за оценка на ефективността на медийното съдържание и за разбиране на предпочитанията на аудиторията с оглед планиране на бъдещото създаване на съдържание. Съответните участници на пазара обикновено се споразумяваха за набор от методологически стандарти за разработването на обективни референтни показатели за оценка на възвръщаемостта на своите инвестиции. В няколко държави членки са създадени механизми за саморегулиране, обединяващи ключови заинтересовани страни от медийната и рекламната индустрия, като например съвместни отраслови комитети за саморегулиране, за да може измерването на аудиторията да се организира и извършва прозрачно, приобщаващо и надеждно.

[10]             Разпределението и прозрачността на държавната реклама в някои отношения се регулират чрез фрагментирана рамка от специфични за медиите мерки и общи закони за обществените поръчки, които обаче не обхващат всички държавни разходи за реклама, нито предлагат достатъчна защита срещу преференциално или пристрастно разпределение. По-специално Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета не се прилага за обществени поръчки за услуги за придобиване, разработване, продуциране или копродуциране на програмни материали, предназначени за аудио-визуални медийни услуги или радио услуги.

[11]             Вж. също анализите на националните правила за реклама в годишния доклад относно върховенството на закона.

[17]{C}            Поради това в предложението е предвидено целенасочено изменение на Директива 2010/13/ЕС, ограничено до заличаването на член 30б от нея, с който се създава ERGA, и съответно замяна на позоваванията на ERGA и нейните задачи. В съответствие с принципа за паралелизъм на формите един правен инструмент следва по принцип да бъде изменен с правен инструмент със същата форма. Изменението на Директива 2010/13/ЕС с настоящия регламент в този случай е  ограничено до разпоредба, която не трябва да бъде транспонирана от държавите членки. Поради това то е и обосновано.

[24]{C}            Директива (ЕС) 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73—117.

[25]             Директива (ЕС) 2017/1132 от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право, ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46—127.

[31]{C}             C(2021) 6650 final.

[32]             COM(2022) 177 final.

[33]             Препоръка (ЕС) 2022/758 на Комисията от 27 април 2022 година относно защитата на журналистите и защитниците на правата на човека, които се ангажират с участието на обществеността, от стратегически съдебни производства („стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“), ОВ L 138, 17.5.2022 г., стр. 30–44.

[34]             COM(2022) 28 final.

[35]             COM(2020) 784 final.

[36]             Другите две мисии са „обществени трансформации, свързани с екологичния преход“ и „равенство и приобщаване“.

[37]             Европейски парламент, Комисия по култура и образование, Доклад относно европейските медии в цифровото десетилетие: План за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията (2021/2017(INI);

[38]             Заключения на Съвета относно защитата и безопасността на журналистите и други медийни професионалисти, ОВ C 245, 28.6.2022 г.

[42]{C}             Европейска комисия (2022 г.). Резултат от обществената консултация.

[59]{C}             Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[60]             Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.

[61]             ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[62]             Държави кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[63]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.